PEXOLA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PEXOLA ER 0,750 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PEXOLA ER 0,750 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693030078
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-11-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

PEXOLA ®

ER3,0mguzatılmış salımlıtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Pramipeksol.

HerbirPEXOLAER3,0miligramuzatılmışsalımlıtablet,2.1miligrampramipeksolbaza

eşdeğer,3,0mgpramipeksoldihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Hipromelloz2208,mısırnişastası,karbomer941,kolloidalsilikon

dioksitanhidr, magnezyum stearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletnedir veneiçinkullanılır?

2. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletinsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletnedir veneiçinkullanılır?

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,pramipeksoladıverilenbirilaçetkinmaddesiniiçerirve

dopaminagonistiadıverilenbirilaçgrubunadahildir.Bugrupilaçlarbeyindekialgılayıcı

yapıcıkları(dopaminreseptörleri)uyararaketkigösterir.Dopaminreseptörlerininuyarılması,

beyindekisinir sinyallerini tetikleyerek vücut hareketlerinin kontrol edilmesineyardımcı olur.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,primer(ilkdefaortayaçıkan)Parkinsonhastalığının

belirtilerinintedavisindetekbaşınaveyalevodopa(Parkinsonhastalığındakullanılandiğerbir

ilaç) ilebirlikte kullanılabilir.

PEXOLAER3,0miligramuzatılmışsalımlıtablet,beyaz-kırıkbeyazrenkli,ovalşekillidir.Bir

yüzündeP4 kodu, diğeryüzdeiseBoehringerIngelheim şirket logosu basılıdır.

2/9

PEXOLAER3,0miligramuzatılmışsalımlıtablet,30tabletiçerenblisterambalajlardapiyasaya

sunulmaktadır.

2.PEXOLAER uzatılmış salımlıtabletikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-PramipeksoleveyaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletformülündeki,yukarıdabelirtilen

yardımcı maddelerden herhangi birinekarşıalerjikiseniz.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PEXOLAERalmayabaşlamadan öncedoktorunuzla konuşunuz.

Eğerherhangibirtıbbisorunveyabelirtihissederseniz,özellikledeaşağıdabelirtilen

durumlardan biri sizin için geçerliyse,doktorunuzasöyleyiniz:

-Böbrek hastalığı;

-Hayalgörme.(Halüsinasyonyanigerçekte olmayan şeylerigörme, duymayadahissetme)

Halüsinasyonların çoğugörseldir.

-Diskinezi(Örneğin,kolvebacaklardaanormal,kontroledilemeyenhareketler):Parkinson

hastalığınızileribirevredeyseveaynızamandalevodopaadlıilacıkullanıyorsanız,PEXOLA

ERdozunun arttırıldığı dönemdediskinezi ortayaçıkabilir.

-Uykulu hal veaniden uyuyakalmanöbetleri.

-Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerin ortayaçıkması(psikoz).

-Görmedebozukluklar.PEXOLAERtedavisisırasındadüzenliolarakgözmuayenesi

yaptırmalısınız.

-Ağırkalpveyadamarhastalıkları.Özellikletedavinizinbaşlangıçaşamalarındakan

basıncınızıdüzenliolarakkontrolettirmelisiniz.Buposturalhipotansiyondan(ayağa

kalktığınızdatansiyonunuzundüşmesi) kaçınmak için gereklidir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişiler,siziniçinnormalolmayandavranışlardabulunmanıza

nedenolandürtüveisteklergeliştiğinivekendinizeveyabaşkalarınazararverebilecek

hareketlereyolaçanengelleyemediğiniziçgüdü,tahrikveaşırıisteklerortayaçıktığınıfark

edersehemendoktorunuzlagörüşünüz.Bubelirtiler“dürtükontrolbozuklukları”olarak

adlandırılırvebağımlılıkderecesindekumaroynama,aşırıyemekyeme,aşırıparaharcama,

anormalderecedefazlaseksdürtüsüveyatakıntışeklindeseksüelduyguvedüşüncelerdeartış

gibidavranışlarıiçerir.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveyatedaviyikesmegereğini

duyabilir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişilersizdemani(gerginlik,coşkuhissiveyaaşırıheyecan)

veyadeliryum(bilinçazalması,kafakarışıklığı,gerçeklerdenkopma)durumunungeliştiğinifark

edersehemendoktorunuzlagörüşünüz.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveyatedaviyi

kesme gereğiniduyabilir.

PEXOLAER,özeltasarımlıbirtablettirvetabletalındıktansonraetkinmaddesiaşamalıolarak

vücuttasalıverilir.Tabletparçalarızamanzamansindirimsistemindengeçebilirvedışkınızda

görünebilir.Butabletparçaları,bütünbirtabletşeklindedegörülebilir.Eğerdışkınızdatablet

parçalarıgörürsenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

3/9

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletinyiyecekveiçecekilekullanılması:

PEXOLAER uzatılmış salımlı tablettedavisisırasında alkolalırken dikkatliolmalısınız.

PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletyemeklerlebirlikte veyatek başınaalınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizdenşüpheleniyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,

durumudoktorunuzabildiriniz.DoktorunuzbudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

tedavisinedevam edipedemeyeceğinizi sizebildirecektir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinannekarnındakibebeğeolanetkileribilinememektedir.

Bunedenle,eğerhamileiseniz,doktorunuzsizeaksinisöylemedikçePEXOLAERuzatılmış

salımlı tabletkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BebeğiniemzirenannelerPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletkullanmamalıdır.PEXOLAER

annesütünüazaltabilir.Aynızamanda,sütünüzevebebeğinizegeçebilir.EğerPEXOLAER

kullanmanızkaçınılmazise, emzirmeyi kesmelisiniz.

Araçvemakinekullanımı

PEXOLAERtedavisisırasında,gerçekteolmayanşeylerigörebilir,duyabilirveya

hissedebilirsiniz. Eğer bubelirtilerortayaçıkarsaaraçvemakine kullanımından kaçınınız.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,özellikleParkinsonhastalarında,uyuklamahaliveaniden

uyuyakalmanöbetleriyleilişkilendirilmiştir.Eğerbuyanetkilersizdedevarsa,araçvemakine

kullanmayınız. Bu durumu doktorunuzu bildiriniz.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçerdiğiyardımcımaddelerherhangibiruyarıcıbilgi

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerherhangibirbaşkailaçkullanıyorsanız,yakınzamandakullandınıziseveyakullanma

ihtimalinizvarsadoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.Bunlararasındadiğerilaçlar,

reçetesizolarakteminettiğinizbitkiselilaçlar,sağlıklıgıdaürünleriveyagıdadesteğiürünleride

bulunmaktadır.

PEXOLAER’yıantipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirisinikullanıyorsanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

almazdan öncemutlakadoktorunuzahaber verinizvedikkatliolunuz:

-Simetidin(midedeasitfazlalığı ve mide ülseri tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Amantadin(Parkinson hastalığındakullanılabilenbir ilaç)

-Meksiletin(“ventriküleraritmi”olarakadlandırılandüzensizkalpatışlarınıntedavisinde

kullanılır)

4/9

-Zidovudin(insanbağışıklıksistemininbirhastalığıolan“edinilmişyetersizbağışıklıksistemi

sendromu” (AIDS)tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Sisplatin (çeşitlikanserhastalıklarındakullanılanbir ilaç)

-Kinin (geceortayaçıkanağrılı bacak kramplarınınvebirsıtmatürü olan“falciparum malaria”

(malignsıtma) hastalığının tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Prokainamid (düzensizkalpatışları için kullanılır)

Eğerlevodopakullanıyorsanız,PEXOLAERiletedaviyebaşlarkenlevodopadozunun

azaltılmasıönerilmektedir.

Birliktesakinleştirici(sedatifetkili)özelliktaşıyanbaşkailaçlarveyaalkolalıyorsanızdikkatli

olmalısınız.BudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletsizinaraçvemakinekullanma

yeteneğinizi etkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekilde

alınız.Doktorunuzsizealmanızgereken dozu söyleyecektir.

İlkhaftaboyuncaolağangünlükdoz0,375mgpramipeksoldür.Doktorunuzilacınızındozunu

belirtilerinizkontrol altınaalınıncayakadar 5-7gündebir arttıracaktır (idame dozu).

PEXOLA ERuzatılmışsalımlıtablet

Dozarttırma şeması

Hafta Günlük doz

(mg) Tablet sayısı

1 0,375mg 1 adet0,375mgPEXOLAERuzatılmış salımlıtablet

2 0,75mg 1 adet0,75mg PEXOLAERuzatılmış salımlıtablet

veya

2 adet0,375mgPEXOLAERuzatılmış salımlıtablet

3 1,5mg 1 adet1,5mgPEXOLAERuzatılmış salımlıtablet

veya

2 adet0,75mgPEXOLAERuzatılmış salımlıtablet

veya

4 adet0,375mgPEXOLA ERuzatılmış salımlıtablet

Olağanidamedozugünde1,5mg’dır.Bununlabirliktedoktorunuzgerekirsedozunuzudaha

fazlaarttırılabilir.Eğergerekliolursa,doktorunuzalacağınızdozugündeençok4.5mg

pramipeksolekadaryükseltebilir.Gündebiradet0,375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklinde,

dahadüşükbir idame dozu vermesidemümkündür.

PEXOLA(çabuk salım) tabletten PEXOLA ERuzatılmış salımlı tabletegeçiş:

Doktorunuz,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunu,halenkullanmaktaolduğunuz

PEXOLA(çabuk salım) tablet dozunu temel alarak düzenleyecektir.

5/9

GeçişyapmadanöncekigünPEXOLA(çabuksalım)tabletinizinormalzamanındaalınız.Daha

sonra,ertesisabahPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunualınızveartıkeskiilacınızdan

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

PEXOLAER tabletleri sadecegündebir kezvehergün aynı saattealınız.

PEXOLAERuzatılmış salımlı tablet,yiyeceklerlebirlikte veyatek başınaalınabilir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtableti,bütünolarak,suileyutunuz.Tableti

çiğnemeyiniz,bölmeyinizveyaezmeyiniz.Aksitakdirde,ilacıniçindeki

etkin maddekanınızaçok hızlageçeceği için aşırıdozalabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinçocuklarve18yaşınakadarergenlerdeetkinliğive

güvenliliğibelirlenmemiştir.PEXOLAER’ninParkinsonhastalığındabuyaşgrubunailişkinbir

kullanımalanı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinvücuttanatılmasüresiyaşlılardabirazdaha

uzayabilmektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekhastalığınızvarsa,doktorunuz,ilkhaftasüresincenormalbaşlangıçdozuolan0,375mg

ERuzatılmışsalımlıtabletisadecegünaşırıalmanızıönerecektir.Sonrasında,doktorunuzdoz

sıklığınıhergünbiradet0,375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklindearttırabilir.Eğerdaha

fazladozartırımıgerekirse,doktorunuzbuartışı0,375mg’lıkdozbasamaklarışeklinde

yapabilir.

Eğerböbrektekiproblemlerinizciddiise,doktorunuzpramipeksoliçerenfarklıbirilaca

geçmeniziisteyebilir.Tedavisırasındaböbrekproblemlerinizkötüleşirse,mümkünolduğukadar

çabuk bir şekildedoktorunuziletemasageçiniz.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardadozazaltımının gerekliolmadığı düşünülmektedir.

EğerPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla PEXOLAER uzatılmış salımlıtabletkullandıysanız

PEXOLAER’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

-Eğerkazaendahafazlatabletalırsanız,gecikmedendoktorunuzabaşvurunuzveyaenyakın

hastanenin acilservisinemüracaat ediniz.

6/9

-FazladozdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletalmışsanız,kusma,huzursuzlukveya“4.

Olasıyanetkiler”bölümündeaçıklananyan etkilerden herhangi biri ortayaçıkabilir.

PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzdozualmanızgerekenzamandan12saat

sonrasına kadaralabilirsiniz.Bir sonraki dozu olağan zamanındaalınız.

Aradan12saattenfazlageçtiysebudozualmayınız.Budurumda,birsonrakidozunuzu,ertesi

gün, normal zamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzlagörüşmedenPEXOLAERuzatılmışsalımlıtablettedavisinisonlandırmayınız.

Tedavinizinsonlandırılmasıgerekiyorsa,doktorunuzbunuilaçdozunuyavaşyavaşazaltarak

yapacaktır. Böylecebelirtilerinizin kötüleşmeriski azalacaktır.

EğerParkinsonhastasıysanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablettedavisinikesinlikleaniden

sonlandırmayınız.Bugruptakiilaçlarınaniolarakkesilmesiönemlibirsağlıkproblemiolanve

“nöroleptikmalignsendrom”olarakadlandırılanbirtıbbidurumayolaçabilir.Busemptomun

belirtileri arasında şunlarbulunur:

-Akinezi(Kas hareketlerinin kaybı)

-Kaslardasertlik

-Ateş

-Kan basıncındadeğişiklikler

-Taşikardi (Kalp atımlarının hızlanması)

-Konfüzyon (Zihin karışıklığı)

-Şuur azalması veyakaybı (örneğin, koma)

Bu ilacın kullanımıylailgili başkasorularınızolursadoktorunuzasorunuz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir. Ancak buyanetkilerilacı kullanan herkeste ortayaçıkmaz.

Yan etkilerin değerlendirilmesindeaşağıdaki sıklık tanımları dikkate alınmıştır:

Çokyaygın(10kullanandan1’denfazlakişiyietkiler);yaygın(10kullanandan1kişiyekadarını

etkiler);yaygınolmayan(100kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);seyrek(1000kullanandan1

kişiyekadarınıetkiler);çokseyrek(10.000kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

7/9

Aşağıdakiyan etkilerortayaçıkabilir:

Çokyaygın:

-Kolvebacaklardaanormal, kontrolsüzhareketler(diskinezi)

-Uyku hali

-Baş dönmesi

-Bulantı

Yaygın:

-Olağandışıdavranmaeğilimi

-Var olmayan şeylerigörme, işitmeveyahissetme(halüsinasyonlar)

-Zihin karışıklığı(Konfüzyon)

-Yorgunluk

-Uykusuzluk

-Özelliklebacaklardaolmak üzere,aşırı sıvı toplanması(periferal ödem)

-Baş ağrısı

-Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

-Anormal rüyalar

-Kabızlık

-Görme bozuklukları

-Kusma

-İştahazalması dahilkilo kaybı

Yaygın olmayan:

Birisinin kendinezarar vereceğinden korkma(paranoya)

Delüzyon (sanrı, hezeyan)

Gündüzleri aşırı uyku veaniden uyuyakalma

Hafızakayıpları(Amnezi)

Hareketlerdeartış ve hareketsizduramama(hiperkinezi)

Kilo artışı

Alerjik reaksiyonlar (Ör;döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlılık)

Bayılma

Kardiyakyetmezlik(nefesdarlığınaveyaayakbileklerindeşişmeyenedenolankalp

sorunları)*

Uygun olmayanantidiüretik hormon salımı*(vücudun su dengesinidüzenleyen hormon)

Huzursuzluk

Nefesalmaktagüçlük (dispne)

Hıçkırık

Zatürre(akciğer enfeksiyonu)(Pnomoni)

Kendinizevebaşkalarınazararverebilecekveengelleyemediğinizbazıdavranışlarayol

açan bir dürtü, içgüdü veyaarzu. Bunlar arasındaşunlar bulunabilir:

-Ciddikişiselveyaaileselsonuçlararağmenaşırıvegüçlübirkumaroynama

dürtüsü

-Seksüelilginindeğişmesiveyaartması,sizdevebaşkalarındaciddiendişe

uyandıran davranışlar örneğin, seks içgüdüsündeartma.

-Kontrol edilemeyen aşırıalışveriş veyaparaharcama

8/9

-Aşırıyeme(kısasüredeçokmiktardayemekyeme)veyakompülsifyemekyeme

(normaldeyediğinizmiktardanveaçlığınızıdoyurmayayetecekmiktardandaha

fazlayeme)*

Bilincin bulanması, zihinkarışıklığı,gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

Seyrek:

Gerginlik, coşku hissiveyaaşırı heyecan (mani)

Budavranışlardanherhangibiriortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.Doktorunuz,bu

belirtilerle başa çıkmaveya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

(*)ileişaretliyanetkileriçinkesinbirsıklıktahminimümkündeğildir;çünküpramipeksolile

tedaviedilen2.762hastanınkatıldığıklinikçalışmalardabuetkilergözlenmemiştir.Sıklık

kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan dahabüyükdeğildir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.PEXOLAER uzatılmış salımlıtabletinsaklanması

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

Nemden korumak için orijinal ambalajıiçindemuhafazaediniz.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletikullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPEXOLAERuzatılmışsalımlı

tabletikullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletlerişehir

suyuna veyaçöpeatmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

9/9

RuhsatSahibi:

BoehringerIngelheimİlaçTicaret A.Ş.

BüyükdereCad. USO Center

No: 245, K: 13-14

34398 Maslak-İSTANBUL

Tel:(0 212) 329 1100 Faks: (0 212)329 1101

Üretici:

BoehringerIngelheim PharmaGmbH&Co. KG

BingerStrasse173

55216,Ingelheim am Rhein

Almanya

Bu kullanma talimatı……………..tarihinde onaylanmıştır.

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety