PEXOLA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PEXOLA ER 0,375 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PEXOLA ER 0,375 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693030047
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-11-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

PEXOLA ®

ER0,75mguzatılmış salımlıtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Pramipeksol.

HerbirPEXOLAER0,75mguzatılmışsalımlıtablet,0.52miligrampramipeksolbaza

eşdeğer,0,75mgpramipeksoldihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Hipromelloz2208,mısırnişastası,karbomer941,kolloidalsilikon

dioksitanhidr, magnezyum stearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletnedir veneiçinkullanılır?

2. PEXOLA ERuzatılmış salımlıtabletikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. PEXOLA ERuzatılmış salımlıtabletinsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.PEXOLA ERuzatılmış salımlıtablet nedir veneiçinkullanılır?

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,pramipeksoladıverilenbirilaçetkinmaddesiniiçerirve

dopaminagonistiadıverilenbirilaçgrubunadahildir.Bugrupilaçlar,beyindekialgılayıcı

yapıcıkları(dopaminreseptörleri)uyararaketkigösterir.Dopaminreseptörlerininuyarılması,

beyindekisinir sinyallerini tetikleyerek vücut hareketlerinin kontrol edilmesineyardımcı olur.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,primer(ilkdefaortayaçıkan)Parkinsonhastalığının

belirtilerinintedavisindetekbaşınaveyalevodopa(Parkinsonhastalığındakullanılandiğerbir

ilaç) ilebirlikte kullanılabilir.

PEXOLAER0,75miligramuzatılmışsalımlıtabletler,beyaz-kırıkbeyazrenkli,yuvarlakve

kenarlarıeğimlidir.BiryüzündeP2kodu,diğeryüzdeiseBoehringerIngelheimşirketlogosu

basılıdır.

2/9

PEXOLAER0,75miligramuzatılmışsalımlıtablet,30tabletiçerenblisterambalajlarda

piyasayasunulmaktadır.

2.PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-PramipeksoleveyaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletformülündeki,yukarıdabelirtilen

yardımcı maddelerden herhangi birinekarşıalerjikiseniz.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PEXOLAERalmayabaşlamadan öncedoktorunuzla konuşunuz.

Eğerherhangibirtıbbisorunveyabelirtihissederseniz,özellikledeaşağıdabelirtilen

durumlardan biri sizin için geçerliyse,doktorunuzasöyleyiniz:

-Böbrek hastalığı

-Hayalgörme(Halüsinasyon,yanigerçekteolmayanşeylerigörme,duymayadahissetme),

Halüsinasyonların çoğugörseldir.

-Diskinezi(Örneğin,kolvebacaklardaanormal,kontroledilemeyenhareketler):Parkinson

hastalığınızileribirevredeyseveaynızamandalevodopaadlıilacıkullanıyorsanız,PEXOLA

ERdozunun arttırıldığı dönemdediskinezi ortayaçıkabilir.

-Uykulu hal veaniden uyuyakalmanöbetleri.

-Şizofreni belirtilerine benzer belirtilerin olması (psikoz).

-Görmedebozukluklar.PEXOLAERtedavisisırasındadüzenliolarakgözmuayenesi

yaptırmalısınız.

-Ağırkalpveyadamarhastalıkları.Özellikletedavinizinbaşlangıçaşamalarında,kan

basıncınızıdüzenliolarakkontrolettirmelisiniz.Buposturalhipotansiyondan(ayağa

kalktığınızdatansiyonunuzundüşmesi) kaçınmak için gereklidir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişiler,siziniçinnormalolmayandavranışlardabulunmanıza

nedenolandürtüveisteklergeliştiğinivekendinizeveyabaşkalarınazararverebilecek

hareketlereyolaçanengelleyemediğiniziçgüdü,tahrikveaşırıisteklerortayaçıktığınıfark

edersehemendoktorunuzlagörüşünüz.Bubelirtiler“dürtükontrolbozuklukları”olarak

adlandırılırvebağımlılıkderecesindekumaroynama,aşırıyemekyeme,aşırıparaharcama,

anormalderecedefazlaseksdürtüsüveyatakıntışeklindeseksüelduyguvedüşüncelerdeartış

gibidavranışlarıiçerir.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveyatedaviyikesmegereğini

duyabilir.

Eğersizveyabakımınızlailgilenenkişilersizdemani(gerginlik,coşkuhissiveyaaşırıheyecan)

veyadeliryum(bilinçazalması,kafakarışıklığı,gerçeklerdenkopma)durumunungeliştiğinifark

edersehemendoktorunuzlagörüşünüz.Doktorunuzilacınızındozunuayarlamaveyatedaviyi

kesme gereğiniduyabilir.

PEXOLAER,özeltasarımlıbirtablettirvetabletalındıktansonraetkinmaddesiaşamalıolarak

vücuttasalıverilir.Tabletparçalarızamanzamansindirimsistemindengeçebilirvedışkınızda

görünebilir.Butabletparçaları,bütünbirtabletşeklindedegörülebilir.Eğerdışkınızdatablet

parçalarıgörürsenizdoktorunuzu bilgilendiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

3/9

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletinyiyecekveiçecekilekullanılması:

PEXOLAER uzatılmış salımlı tablettedavisisırasında alkolalırken dikkatliolmalısınız.

PEXOLA ER uzatılmış salımlı tabletyemeklerlebirlikte veyatek başınaalınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizdenşüpheleniyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,

durumudoktorunuzabildiriniz.DoktorunuzbudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

tedavisinedevam edipedemeyeceğinizi sizebildirecektir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinannekarnındakibebeğeolanetkileribilinememektedir.

Bunedenle,eğerhamileiseniz,doktorunuzsizeaksinisöylemedikçePEXOLAERuzatılmış

salımlı tabletkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BebeğiniemzirenannelerPEXOLAERkullanmamalıdır.PEXOLAERannesütünüazaltabilir.

Aynı zamanda, sütünüzevebebeğinizegeçebilir.Eğer PEXOLAERkullanmanızkaçınılmazise,

emzirmeyi kesmelisiniz.

Araçvemakinekullanımı

PEXOLAERtedavisisırasında,gerçekteolmayanşeylerigörebilir,duyabilirveya

hissedebilirsiniz. Eğer bubelirtilerortayaçıkarsaaraçvemakine kullanımından kaçınınız.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet,özellikleParkinsonhastalarında,uyuklamahaliveaniden

uyuyakalmanöbetleriyleilişkilendirilmiştir.Eğerbuyanetkilersizdedevarsa,araçvemakine

kullanmayınız. Bu durumu doktorunuzu bildiriniz.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiniçerdiğiyardımcımaddelerherhangibiruyarıcıbilgi

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerherhangibirbaşkailaçkullanıyorsanızyakınzamandakullandınıziseveyakullanma

ihtimalinizvarsadoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.Bunlararasındadiğerilaçlar,

reçetesizolarakteminettiğinizbitkiselilaçlar,sağlıklıgıdaürünleriveyagıdadesteğiürünleride

bulunur.

PEXOLAER’yiantipsikotik ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirisinikullanıyorsanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

almadan öncemutlakadoktorunuzahaber verinizvedikkatliolunuz:

-Simetidin(midedeasitfazlalığı ve mide ülseri tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Amantadin(Parkinson hastalığındakullanılabilenbir ilaç)

-Meksiletin(“ventriküleraritmi”olarakadlandırılandüzensizkalpatışlarınıntedavisinde

kullanılan bir ilaç)

4/9

-Zidovudin(insanbağışıklıksistemininbirhastalığıolan“edinilmişyetersizbağışıklıksistemi

sendromu” (AIDS)tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Sisplatin (çeşitlikanserhastalıklarındakullanılanbir ilaç)

-Kinin (geceortayaçıkanağrılı bacak kramplarınınvebirsıtmatürü olan“falciparum malaria”

(malignsıtma) hastalığının tedavisindekullanılan bir ilaç)

-Prokainamid (düzensizkalpatışları için kullanılır)

Eğerlevodopakullanıyorsanız,PEXOLAERiletedaviyebaşlarkenlevodopadozunun

azaltılması önerilmektedir.

Birliktesakinleştirici(sedatifetkili)özelliktaşıyanbaşkailaçlarveyaalkolalıyorsanızdikkatli

olmalısınız.BudurumdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletsizinaraçvemakinekullanma

yeteneğinizi etkileyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.PEXOLA ER uzatılmış salımlıtabletnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiherzamaniçintamolarakdoktorunuzunsöylediğişekilde

alınız.Eğeremindeğilseniz,doktorunuzasorunuz.Doktorunuzsizealmanızgerekendozu

söyleyecektir.

İlkhaftaboyuncaolağangünlükdoz0,375mgpramipeksoldür.Doktorunuzilacınızındozunu

belirtilerinizkontrol altınaalınıncayakadar 5-7gündebir arttıracaktır (idame dozu).

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablet

Dozarttırma şeması

Hafta Günlükdoz

(mg)

Tablet sayısı

1 0,375mg 1 adet0,375mgPEXOLAER uzatılmış salımlı tablet

2 0,75mg 1 adet0,75mgPEXOLAER uzatılmış salımlı tablet

veya

2 adet0,375mgPEXOLAER uzatılmış salımlı tablet

3 1,5mg 1 adet1,5mgPEXOLAER uzatılmış salımlıtablet

veya

2 adet0,75mgPEXOLAER uzatılmış salımlıtablet

veya

4adet0,375mgPEXOLAER uzatılmış salımlı tablet

Olağanidamedozugünde1,5mg’dır.Bununlabirliktedoktorunuzgerekirsedozunuzudaha

fazlaarttırılabilir.Eğergerekliolursa,doktorunuzalacağınızdozugündeençok4.5mg

pramipeksolekadaryükseltebilir.Gündebiradet0,375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklinde,

dahadüşükbir idame dozu vermesidemümkündür.

PEXOLA(çabuk salım) tablettenPEXOLA ERuzatılmış salımlı tabletegeçiş:

Doktorunuz,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunu,halenkullanmaktaolduğunuz

PEXOLA(çabuk salım) tablet dozunu temel alarak düzenleyecektir.

5/9

GeçişyapmadanöncekigünPEXOLA(çabuksalım)tabletinizinormalzamanındaalınız.Daha

sonra,ertesisabahPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletdozunualınızveartıkeskiilacınızdan

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

PEXOLAERuzatılmış salımlıtabletgündebir kezveher günaynı saattealınmalıdır.

PEXOLAERuzatılmış salımlıtablet,yiyeceklerlebirlikte veyatek başınaalınabilir.

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtableti,bütünolarak,suileyutunuz.Tableti

çiğnemeyiniz,bölmeyinizveyaezmeyiniz.Aksitakdirde,ilacıniçindeki

etkin maddekanınızaçok hızlageçeceği için aşırıdozalabilirsiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinçocuklarve18yaşınakadarergenlerdekullanımı

önerilmez.PEXOLAER’ınParkinsonhastalığındabuyaşgrubunailişkinbirkullanımalanı

bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinvücuttanatılmasüresiyaşlılardabirazdaha

uzayabilmektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekhastalığınızvarsa,doktorunuz,ilkhaftasüresince,normalbaşlangıçdozuolan0,375mg

ERuzatılmışsalımlıtabletisadecegünaşırıalmanızıönerecektir.Sonrasında,doktorunuzdoz

sıklığınıhergünbiradet0,375mgERuzatılmışsalımlıtabletşeklindearttırabilir.Eğerdaha

fazladozartırımıgerekirse,doktorunuzbuartışı0,375mg’lıkdozbasamaklarışeklinde

yapabilir.

Eğerböbrektekiproblemlerinizciddiise,doktorunuzpramipeksoliçerenfarklıbirilaca

geçmeniziisteyebilir.Tedavisırasındaböbrekproblemlerinizkötüleşirse,mümkünolduğukadar

çabuk bir şekildedoktorunuziletemasageçiniz.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliği olan hastalardadozazaltımının gerekliolmadığı düşünülmektedir.

EğerPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletinetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaPEXOLAER uzatılmış salımlıtabletkullandıysanız

PEXOLAER’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

6/9

-Eğerkazaendahafazlatabletalırsanız,gecikmedendoktorunuzabaşvurunuzveyaen

yakın hastanenin acilservisinemüracaat ediniz.

-FazladozdaPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletalmışsanız,kusma,huzursuzlukveya

“4.Olasıyan etkiler”bölümündeaçıklananyan etkilerden herhangi biri ortayaçıkabilir.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtabletkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzdozu,almanızgerekenzamandan12saat

sonrasına kadaralabilirsiniz.Bir sonraki dozuolağan zamanındaalınız.

Aradan12saattenfazlageçtiysebudozualmayınız.Budurumda,birsonrakidozunuzu,ertesi

günnormalzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PEXOLAER uzatılmışsalımlıtablet ile tedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuzlagörüşmedenPEXOLAERuzatılmışsalımlıtablettedavisinisonlandırmayınız.

Tedavinizinsonlandırılmasıgerekiyorsa,doktorunuzbunuilaçdozunuyavaşyavaşazaltarak

yapacaktır. Böylecebelirtilerinizinkötüleşmeriski azalacaktır.

EğerParkinsonhastasıysanız,PEXOLAERuzatılmışsalımlıtablettedavisinikesinlikleaniden

sonlandırmayınız.Bugruptakiilaçlarınaniolarakkesilmesiönemlibirsağlıkproblemiolanve

“nöroleptikmalignsendrom”olarakadlandırılanbirtıbbidurumayolaçabilir.Busemptomun

belirtileri arasında şunlarbulunur:

-Akinezi (Kas hareketlerinin kaybı)

-Kaslardasertlik

-Ateş

-Kan basıncındadeğişiklikler

-Taşikardi (Kalp atımlarının hızlanması)

-Konfüzyon (Zihin karışıklığı)

-Şuur azalması veyakaybı (örneğin, koma)

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PEXOLA ERuzatılmışsalımlıtabletiniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olankişilerdeyan etkilerolabilir. Ancak buyanetkilerilacı kullanan herkeste ortayaçıkmaz.

Yan etkilerin değerlendirilmesindeaşağıdaki sıklık tanımları dikkate alınmıştır:

Çokyaygın(10kullanandan1’denfazlakişiyietkiler);yaygın(10kullanandan1kişiyekadarını

etkiler);yaygınolmayan(100kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);seyrek(1000kullanandan1

kişiyekadarınıetkiler);çokseyrek(10.000kullanandan1kişiyekadarınıetkiler);bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Aşağıdakiyan etkilerortayaçıkabilir:

Çokyaygın:

- Kol vebacaklardaanormal, kontrolsüzhareketler(diskinezi)

- Uyku hali

- Baş dönmesi

7/9

- Bulantı

Yaygın:

-Olağandışıdavranmaeğilimi

-Var olmayan şeylerigörme, işitmeveyahissetme(halüsinasyonlar)

-Zihin karışıklığı(Konfüzyon)

-Yorgunluk

-Uykusuzluk

-Özelliklebacaklardaolmak üzere, aşırı sıvı toplanması(periferal ödem)

-Baş ağrısı

-Tansiyonun düşmesi (hipotansiyon)

-Anormal rüyalar

-Kabızlık

-Görme bozuklukları

-Kusma

-İştahazalması dahilkilo kaybı

Yaygın olmayan:

Birisinin kendinezarar vereceğinden korkma(paranoya)

Delüzyon (sanrı, hezeyan)

Gündüzvaktiaşırı uykuhaliveaniden uyuyakalma

Hafızakayıpları(Amnezi)

Hareketlerdeartış ve hareketsizduramama(hiperkinezi)

Kilo artışı

Alerjikreaksiyonlar (Ör;döküntü, kaşıntı, aşırı duyarlık)

Bayılma

Kardiyakyetmezlik(nefesdarlığınaveyaayakbileklerindeşişmeyenedenolankalp

sorunları)*

Uygunolmayanantidiüretik hormon salımı*(vücudun su dengesinidüzenleyen hormon)

Huzursuzluk

Nefesalmaktagüçlük

Hıçkırık

Zatürre(akciğer enfeksiyonu)(Pnomoni)

Kendinizevebaşkalarınazararverebilecekveengelleyemediğinizbazıdavranışlarayol

açan bir dürtü, içgüdü veyaarzu. Bunlar arasındaşunlar bulunabilir:

-Ciddikişiselveyaaileselsonuçlararağmenaşırıvegüçlübirkumaroynama

dürtüsü

-Seksüelilginindeğişmesiveyaartması,sizdevebaşkalarındaciddiendişe

uyandıran davranışlar örneğin, seks içgüdüsündeartma.

-Kontrol edilemeyen aşırıalışveriş veyaparaharcama

-Aşırıyeme(kısasüredeçokmiktardayemekyeme)veyakompülsifyemekyeme

(normaldeyediğinizmiktardanveaçlığınızıdoyurmayayetecekmiktardandaha

fazlayeme)*

Bilincin bulanması, zihinkarışıklığı,gerçeklik duygusunun kaybı (deliryum)

Seyrek:

Gerginlik, coşku hissiveyaaşırı heyecan (mani)

8/9

Budavranışlardanherhangibiriortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.Doktorunuz,bu

belirtilerle başa çıkmaveya azaltma yollarını sizinle tartışacaktır.

(*)ileişaretliyanetkileriçinkesinbirsıklıktahminimümkündeğildir;çünküpramipeksolile

tedaviedilen2.762hastanınkatıldığıklinikçalışmalardabuetkilergözlenmemiştir.Sıklık

kategorisi muhtemelen “yaygın olmayan”dan dahabüyükdeğildir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız .

5.PEXOLAER uzatılmış salımlıtabletinsaklanması

PEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

Nemden korumak için orijinal ambalajıiçindemuhafazaediniz.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraPEXOLAER uzatılmış salımlıtabletikullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPEXOLAERuzatılmışsalımlı

tabletikullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızPEXOLAERuzatılmışsalımlıtabletlerişehir

suyuna veyaçöpeatmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

BoehringerIngelheimİlaçTicaret A.Ş.

BüyükdereCad. USO Center

No: 245, K: 13-14

34398 Maslak-İSTANBUL

Tel:(0 212) 329 1100 Faks: (0 212)329 1101

9/9

Üretici:

BoehringerIngelheim PharmaGmbH&Co. KG

BingerStrasse173

55216,Ingelheim am Rhein

Almanya

Bu kullanma talimatı………….tarihinde onaylanmıştır.

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety