PEXA XR 0,375 MG UZATILMIS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PEXA XR 0,375 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PEXA XR 0,375 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543030227
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 /13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PEXA

XR 0.375 mg uzatılmış salımlı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

uzatılmış

salımlı

tablet,

0,26

pramipeksole

eşdeğer

0,375

pramipeksol

dihidroklorür monohidrat içerir.

DİKKAT:

Literatürde yayınlanan pramipeksol dozları tuz formunu ifade etmektedir. Bu nedenle, dozlar

hem pramipeksol tuz formunda, hem de baz formunda (parantez içinde) sunulmuştur.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için, bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Uzatılmış Salımlı Tablet

Beyaz, yuvarlak, bikonveks tabletler

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

1)

Terapötik endikasyonlar

PEXA XR, erişkinlerde idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde

endikedir. Tek başına (birlikte levodopa olmaksızın) kullanılabilir ya da hastalığın seyri içinde,

geç evrelere doğru, levodopanın etkisi azalarak geçmeye başladığında veya değişken hale

geldiği için terapötik etkide dalgalanmalar ortaya çıktığında (doz sonu ya da gelgit (on/off)

dalgalanmalar), levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

PEXA XR, pramipeksolün günde bir kez, ağızdan kullanılan formülasyonudur.

Başlangıç tedavisi:

Doz, aşağıda gösterildiği gibi, 0,375 mg tuz (0,26 mg baz) başlangıç dozundan itibaren

basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda

tolere edilemeyecek istenmeyen etkiler oluşmadığı sürece doz titrasyonu, maksimum terapötik

etkinin elde edilebileceği şekilde yapılmalıdır.

2 /13

PEXA XR uzatılmış salımlı tablet doz arttırma şeması

Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0,75 mg tuz

(0,52 mg baz) dozda, maksimum günlük doz olan 4,5 mg tuz (3.15 mg baz) doza kadar

arttırılmalıdır. Bununla birlikte, günlük 1.5 mg tuz (1,05 mg baz) dozların üzerine çıkıldığında

somnolans insidansının arttığı unutulmamalıdır. (bkz. 4.8).

Halen çabuk salım tablet almakta olan hastalar, ertesi sabah başlamak üzere, aynı günlük dozda

PEXA XR’a geçiş yapabilirler. PEXA XR’a geçiş yapıldıktan sonra, hastanın tedaviye verdiği

yanıta göre ilaç dozu ayarlanabilir (bkz. 5.1).

İdame tedavisi:

Günlük bireysel dozlar, 0,375 mg tuz (0,26 mg baz) ile maksimum 4,5 mg tuz (3.15 mg baz)

aralığında olmalıdır. Pivotal çalışmalarda, doz artırımı sırasında, etkililik günde 1.5 mg tuz

(1,05 mg baz) dozdan itibaren gözlenmiştir. Daha ileri doz ayarlamaları, klinik yanıta ve ortaya

çıkan advers etkilere göre yapılmalıdır. Klinik araştırmalarda hastaların yaklaşık %5’i, 1.5 mg

tuz (1,05 mg baz) dozdan daha düşük dozlar ile tedavi edilmiştir İleri Parkinson hastalığında,

levodopa dozunun düşürülmesi planlandığında, günlük 1.5 mg tuz (1,05 mg baz) dozdan daha

yüksek dozlar yararlı olabilir. PEXA XR ile gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sırasında,

hasta bireyin reaksiyonları doğrultusunda, levodopa dozunun azaltılması önerilir (bkz. 4,5).

Unutulan dozlar:

Bir doz atlanırsa, PEXA XR, atlanan dozun alınması gereken zamandan sonra 12 saat içinde

alınmalıdır. 12 saatten daha uzun zaman geçmişse, unutulan doz atlanmalı ve bir sonraki doz

ertesi gün alınması gereken zamanda kullanılmalıdır.

Tedavinin sonlandırılması:

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesi, nöroleptik malign sendrom gelişmesine yol açabilir.

Pramipeksol günlük doz 0,75 mg tuza (0,52 mg baz) düşünceye kadar, günde 0,75 mg tuz (0,52

mg baz), daha sonra ise günde 0,375 mg tuz (0,26 mg baz) dozlarla azaltılarak, basamak

tarzında sonlandırılmalıdır (bkz. 4.4).

Uygulama şekli:

Uzatılmış salımlı (XR) tabletler su ile bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli, bölünmemeli ya

da ezilmemelidir. Uzatılmış salımlı tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir. Her

gün aynı saatte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Aşağıdaki doz şeması önerilir:

Kreatinin klerensi 50 ml/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz uygulama

sıklığının azaltılması gerekli değildir.

Kreatinin klerensi 30-50 ml/dk arasında olan hastalarda tedavi, günaşırı 0,375 mg tuz (0,26mg

baz)

PEXA

başlatılmalıdır.

haftadan

sonra,

günlük

uygulama

dozuna

3 /13

yükseltilmeden

önce,

ihtiyatlı

olunmalı

terapötik

yanıt

tolerabilite

dikkatle

değerlendirilmelidir. Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık

aralıklar ile 0,375 mg pramipeksol tuz (0,26 mg baz) doz miktarlarıyla maksimum günlük doz

olan 2.25 mg tuza (1.57 mg baz) kadar arttırılmalıdır.

Kreatinin klerensi 30 ml/dk’nın altında olan hastaların PEXA XR ile tedavisine ilişkin veri

bulunmadığı için, bu hasta grubunda PEXA XR kullanımı önerilmemektedir. Bu hastalarda

PEXA XR kullanılması düşünülmelidir.

Eğer

idame

tedavisi

esnasında

böbrek

fonksiyonları

azalırsa,

yukarıda

verilen

öneriler

izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Absorbe edilen etkin maddenin yaklaşık %90’ı böbrekler yolu ile atıldığı için karaciğer

yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması büyük olasılıkla gerekli olmayacaktır. Ancak,

karaciğer

yetmezliğinin

PEXA

farmakokinetiği

üzerindeki

potansiyel

etkisi

incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

PEXA

XR’ın

çocuklar

yaşından

küçük

ergenlerdeki

etkililiği

güvenliliği

belirlenmemiştir. PEXA XR’ın Parkinson hastalığında pediyatrik popülasyona ilişkin bir

kullanım alanı bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

PEXA XR’ın eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. 5.2).

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir

(bkz. 6.1).

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği olan bir Parkinson hastasına PEXA XR reçete edilirken, “Pozoloji ve

uygulama şekli” bölümünde (bkz. 4.2) açıklandığı şekilde bir doz azaltımı önerilir.

Halüsinasyonlar

Halüsinasyonların

dopamin

agonistleri

levodopa

tedavisinde

etki

olarak

bilinmektedir.

Hastalar,

halusinasyonların

(çoğunlukla

görsel)

oluşabileceği

konusunda

uyarılmalıdır.

Diskinezi

İlerlemiş

Parkinson

hastalığında,

levodopa

kombinasyon

tedavisinde,

PEXA

XR’ın

başlangıç titrasyonu sırasında diskinezi ortaya çıkabilir. Eğer diskinezi ortaya çıkarsa, levodopa

dozu azaltılmalıdır.

4 /13

Aniden uyuyakalma durumu ve somnolans

Pramipeksol,

özellikle

Parkinson

hastalarında,

somnolans

başlayan

uyuyakalma

olaylarıyla ilişkili bulunmuştur, Günlük aktiviteler sırasında ve bazı vakalarda hiçbir uyarı

belirtisi vermeden ortaya çıkan aniden başlayan uyku nöbetleri yaygın olmayan sıklıkta

bildirilmiştir;

durum,

bazı

olgularda

farkında

olmaksızın

uyarıcı

belirtiler

bulunmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalar bu konu hakkında uyarılmalı ve bu ilacın kullanımı

sırasında özellikle araç ve makine kullanımında dikkatli olmaları önerilmelidir. Somnolans

ve/veya ani uyku nöbetleri yaşayan hastaların araç ve makine kullanımından kaçınmaları

gereklidir. Ayrıca, dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılması düşünülebilir. Olası additif

etkiler nedeniyle, hastalar, pramipeksol içeren bir ilaç kullanımı sırasında diğer sedatif ilaçlar

veya alkol alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır (bkz.4,5, 4.7 ve 4.8).

İmpuls kontrol bozuklukları

Hastalar impuls kontrol bozuklukları gelişmesi olasılığı açısından düzenli olarak izlenmelidir.

Hastalar ve hastaların bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler, PEXA XR dahil dopamin

agonistleriyle tedavi gören hastalarda, patolojik kumar oynama, libidoda artma, hiperseksüalite,

kompulsif harcama ya da alışveriş yapma, tıkanırcasına yemek yeme ve aşırı yemek yeme gibi

impuls

kontrol

bozukluklarının

davranışsal

semptomlarının

görülebileceği

konusunda

uyarılmalıdır. Bu gibi semptomların gelişmesi durumunda dozun azaltılması ya da basamaklı

şekilde azaltılarak sonlandırılması düşünülmelidir.

Mani ve deliryum

Hastalar, mani ve deliryum gelişme riski açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastalar ve

hastanın bakımı ile ilgilenen kişiler, pramipeksol ile tedavi edilen hastalarda mani ve deliryum

ortaya

çıkabileceği

hakkında

mutlaka

uyarılmalıdır.

gibi

semptomlar

gelişirse,

azaltılması/dozun basamaklı şekilde azaltılması ile ilacın kesilmesi düşünülmelidir.

Psikotik bozuklukları olan hastalar

Psikotik bozuklukları olan hastalar dopamin agonistleri ile tedavi sadece eğer tedaviden elde

edilecek potansiyel yarar, olası riskten yüksek ise uygulanmalıdır. Pramipeksol ve antipsikotik

ilaçların eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. 4,5).

Oftalmolojik izlem

Düzenli aralıklarla ya da görme anormalliklerinin ortaya çıkması durumunda oftalmolojik

izleme yapılması önerilmektedir.

Ağır kardiyovasküler hastalık

Ağır kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi ile genel

olarak ilişkili postural hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavinin başlangıcında kan

basıncının izlenmesi önerilir.

Nöroleptik malign sendrom

Dopaminerjik

tedavinin

aniden

kesilmesiyle,

nöroleptik

malign

sendromu

düşündüren

semptomlar bildirilmiştir (bkz. 4.2).

Dışkıda kalıntılar

Bazız hastalar dışkılarında bozulmamış Pexa XR tabletlere benzeyen kalıntıların olduğunu

bildirmiştir. Eğer hastalar böyle bir gözlemi bildirirse doktor, hastasının tedaviye yanıtını tekrar

değerlendirmelidir.

5 /13

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Plazma proteinlerine bağlanma

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük

boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanmayı

etkileyen ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile

etkileşim beklenmez. Antikolinerjik ilaçlar esas olarak biyotransformasyon yoluyla elimine

edildiğinden, etkileşim potansiyeli düşüktür; Bununla birlikte, antikolinerjiklerle etkileşim

konusu çalışılmamıştır. Selejilin ve levodopa ile farmakokinetik bir etkileşim göstermez.

Aktif renal eliminasyon yolağı inhibitörleri/yarışmacıları

Simetidin

premipeksolün

renal

klerensini,

muhtemelen

böbrek

tübüllerindeki

katyonik

sekretuar transport sistemini inhibe ederek, pramipeksolün renal klerensini yaklaşık %34

oranında azaltmıştır. Bu nedenle, aktif renal eliminasyon yolağını inhibe eden ya da bu yol ile

elimine olan simetidin, amantadin, meksiletin, zidovudin, sisplatin, kinin ve prokainamid gibi

ilaçlar pramipeksol ile etkileşerek pramipeksol klerensinde azalmaya yol açabilir. Bu ilaçların

PEXA XR uzatılmış salımlı tablet ile eş zamanlı kullanılması halinde pramipeksol dozunun

azaltılması düşünülmelidir.

Levodopa ile kombinasyon

PEXA XR, levodopa ile eşzamanlı veriliyorsa, levodopa dozunun azaltılması ve PEXA XR

dozu arttırılırken diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.

Additif etki olasılığı nedeniyle, hastaların PEXA XR ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar

ya da alkol almaları durumunda dikkatli olmaları konusunda uyarılması gerekir (bkz. 4.4, 4.7

ve 4.8).

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçların pramipeksol ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4), bu

durumda antagonistik etkiler beklenebilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen

doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

Pramipeksol

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş,

sıçanlarda

maternotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir (bkz. 5.3).

PEXA XR gebelik sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalı, yalnızca potansiyel

yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

6 /13

Laktasyon dönemi

İnsanlarda pramipeksol tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon

inhibisyonu beklenir. Pramipeksolün kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır.

Sıçanlarda etkin maddeye ait radyoaktivitenin sütteki konsantrasyonu, plazmadakinden daha

yüksek bulunmuştur.

İnsanlarla ilgili veri bulunmaması nedeniyle, emzirme sırasında PEXA kullanılmamalıdır.

Ancak kullanımından kaçınılamıyor ise, emzirmeye son verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Pramipeksol hayvan çalışmalarında, östrus

döngülerini

etkilemiş

dopamin

agonistinden

beklendiği

şekilde

dişi

fertilitesinde

azalmaya neden olmuştur. Bu çalışmalar, erkek fertilitesine yönelik, doğrudan ya da dolaylı

zararlı etkiler göstermemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PEXA uzatılmış salımlı tablet araç ve makine kullanım yetenekleri üzerinde majör etkiler

oluşturabilir.

Halüsinasyonlar ya da somnolans ortaya çıkabilir.

PEXA ile tedavi edilen olan ve somnolans ve/veya ani uyku episodları geçiren hastalar, bu

sorunlar

ortadan

kalkıncaya

kadar,

araba

makine

kullanmak

gibi

dikkat

gerektiren

faaliyetlerden kaçınmaları, aksi takdirde dikkatteki bozulma nedeniyle kendisi ve başkaları için

ciddi yaralanma veya ölüm riski bulunduğu konusunda uyarılmalıdır (bkz. 4.4, 4,5 ve 4.8).

4.8 İstenmeyen etkiler

Beklenen advers reaksiyonlar

PEXA XR kullanımı sırasında aşağıdaki advers reaksiyonlar beklenmektedir; anormal rüyalar,

amnezi; aşırı yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi impuls

kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin davranışsal semptomlar; kalp yetmezliği,

konfüzyon,

konstipasyon,

deliryum,

delüzyon,

baş

dönmesi,

diskinezi,

dispne,

bitkinlik,

halüsinasyonlar, baş ağrısı, hıçkırık, hiperkinezi, hiperfaji, hipotansiyon, uygun olmayan

antidiüretik hormon salımı, uykusuzluk, libido bozuklukları, mani, bulantı, paranoya, periferik

ödem,

pnömoni;

kaşıntı,

döküntü

diğer

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları;

huzursuzluk,

somnolans,

aniden

başlayan

uyuyakalma,

senkop;

diplopi,

bulanık

görme

görme

keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları; kusma, iştah azalması dahil kilo kaybı, kilo

artışı.

Toplam olarak pramipeksol tedavisi alan 1.778 Parkinson hastası ile, plasebo alan 1.297 hastayı

içeren plasebo kontrollü çalışmaların yer aldığı havuz analizlerine dayanılarak, her iki grupta

da advers etkiler sık olarak bildirilmiştir. Pramipeksol alan hastaların %67’sinde ve plasebo

grubunun %54’ünde en az bir advers etki bildirilmiştir.

Aşağıda bildirilen advers ilaç etkileri, pramipeksol ile tedavi edilen hastaların %0.1 veya daha

fazlasında görülen ve pramipeksol alan hastalarda plasebo alanlara göre anlamlı olarak daha

fazla

bildirilmiş

olan,

klinik

önemi

olduğu

düşünülen

olaylardır.

Advers

ilaç

reaksiyonlarının

büyük

çoğunluğu

hafif

orta

derecelidir,

genellikle

tedavinin

erken

dönemlerinde başlar ve tedavinin devamında ortadan kalkma eğilimindedir.

7 /13

Advers reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak, sistem-organ sınıfları içinde şu

sıklık tanımlarıyla bildirilmiştir (Advers reaksiyon ortaya çıkması beklenen hasta sayısı):

Çok yaygın

≥ 1/10

Yaygın

≥ 1/100 ilâ < 1/10

Yaygın olmayan

≥ 1/1,000 ilâ < 1/100

Seyrek

≥ 1/10,000 ilâ < 1/1,000

Çok seyrek

< 1/10,000

Bilinmiyor

eldeki verilerle hareketle tahmin edilemiyor.

Parkinson hastalarında en yaygın (≥%5) olarak bildirilen ve pramipeksol tedavisinde plasebo

olduğundan

daha

sık

görülen

advers

ilaç

reaksiyonları

şunlardır;

bulantı,

diskinezi,

hipotansiyon, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk, konstipasyon, halüsinasyon, baş ağrısı ve

bitkinlik. Somnolans insidansı günde 1.5 mg pramipeksol tuzundan daha yüksek dozlarda artar

(bkz. 4.2). Levodopa ile kombinasyonda daha sık bildirilen bir advers etki diskinezidir.

Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol titrasyonu çok hızlı yapılırsa hipotansiyon

ortaya çıkabilir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Pnömoni

Endokrin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uygun olmayan antidiüretik hormon salımı

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Anormal

rüyalar,

impuls

kontrol

bozuklukları

kompulsiyonları

yansıtan davranış semptomları, konfüzyon, halüsinasyonlar, uykusuzluk

Yaygın

olmayan:

Tıkanırcasına

yeme1,

kompulsif

alışveriş,

delüzyon,

hiperfaji1,

hiperseksüalite, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama,

huzursuzluk, deliryum

Seyrek:

Mani

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Baş dönmesi, diskinezi, somnolans

Yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın olmayan:

Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın:

Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

bozuklukları

Kardiyak hastalıkları:

Yaygın olmayan:

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

Konstipasyon, kusma

8 /13

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın: İştah azalması dahil kilo kaybı

Yaygın olmayan: Kilo artışı

Bu advers etki pazarlama sonrası deneyimlerde gözlenmiştir. %95 kesinlikle, “yaygın

olmayan” kategorisinden daha sık değildir, ancak sıklık düzeyi daha düşük olabilir. Bu yan etki

pramipeksol ile tedavi edilen 2,762 Parkinson hastasından oluşan klinik araştırma veritabanında

bulunmadığı için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Somnolans

Pramipeksol tedavisi ile somnolans yaygın sıklıkta ilişkili bulunmuş, gündüz vakti ortaya çıkan

aşırı somnolans ve ani uyku vakaları ile yaygın olmayan sıklıkta ilişkili görülmüştür (bkz. 4.4).

Libido bozuklukları

Pramipeksol, libido bozuklukları (artma ya da azalma) ile yaygın olmayan sıklıkta ilişkili

bulunmuştur.

İmpuls kontrol bozuklukları

PEXA XR dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalarda, patolojik kumar oynama,

libido artışı, hiperseksüalite, kompulsif harcama ya da alışveriş, tıkanırcasına yeme ve aşırı

yeme bulguları ortaya çıkabilir (bkz. 4.4).

3,090 Parkinson hastasını kapsayan, kesitsel (cross-sectional), retrospektif taramalı ve olgu-

kontrollu (case-control) çalışmada, dopaminerjik ya da non-dopaminerjik tedavi alan tüm

hastaların %13.6’sında, son altı ay içinde bir impuls kontrol bozukluklarına ait semptomlar

görülmüştür.

Gözlenen

belirtiler

arasında,

patolojik

kumar

oynama,

kompulsif

alışveriş,

tıkanırcasına yeme ve kompulsif seksüel davranışlar (hiperseksüalite) bulunur. İmpuls kontrol

bozuklukları açısından olası bağımsız risk faktörleri arasında dopaminerjik tedaviler ve daha

yüksek dozlardaki dopaminerjik tedavi, daha genç yaşlar (≤65 yaş), bekar olma ve hasta

tarafından bildirilen kumar oynama davranışları ile ilgili aile öyküsü yer alır.

Kalp yetmezliği

Pramipeksol tedavisi alan hastalarda, klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası deneyimlerde,

kardiyak yetmezlik bildirilmiştir. Bir farmakoepidemiyolojik çalışmada pramipeksol kullanımı,

pramipeksol

kullanmayan

hastalara

göre

kardiyak

yetmezlik

riski

daha

fazla

ilişkilendirilmiştir (gözlenen risk oranı 1.86; %95 GA, 1.21-2.85).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar.

Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr ; e-posta:

tufam@titck.gov.tr ; tel:0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35 99).

9 /13

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen etkiler, bulantı,

kusma, hiperkinezi, halüsinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon dahil, bir dopamin agonistinin

farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Bir dopamin agonistinin doz aşımı için belirlenmiş bir antidotu bulunmamaktadır. Eğer santral

sinir sistemi stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı

tedavisinde gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif kömür uygulaması ve elektrokardiyografik

izlemenin yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri

ATC kodu: N04BC05

Etki mekanizması

Pramipeksol bir dopamin agonistidir, dopamin D

ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve

spesifite ile bağlanır; D

reseptörlerine karşı seçici bir afinite gösterir. Ayrıca, tam bir intrinsik

aktiviteye sahiptir.

Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkinsondaki

motor

defisitleri

hafifletir.

Hayvan

çalışmalarında

pramipeksolün,

dopamin

sentezi,

salıverilmesi ve çevrim hızını (turnover) inhibe ettiği gösterilmiştir.

Farmakodinamik etkiler

Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.

Sağlıklı gönüllüler üzerinde yürütülen bir klinik araştırmada PEXA XR uzatılmış salımlı tablet

formülasyonu, günde 4,5 mg tuza (3.15 mg baz), kadar dozlardan daha hızlı titre edildiğinde

(her 3 günde bir), kan basıncı ve kalp hızında artış gözlenmiştir. Böyle bir etki, hastalar üzerinde

yapılan çalışmalarda gözlenmemiştir.

Parkinson hastalığında klinik etkililik ve güvenlilik

Hastalarda pramipeksol tedavisi, idiyopatik Parkinson hastalığının belirti ve semptomlarını

azaltır. Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda Hoehn ve Yahr evre I-V olan yaklaşık 1,800 hasta

pramipeksol ile tedavi edilmiştir. Bu hastalardan daha ileri evredeki yaklaşık 1000 kişi,

eşzamanlı levodopa tedavisi almıştır ve motor komplikasyonlardan şikayetçi olmuştur.

Erken ve ilerlemiş Parkinson hastalığında kontrollü klinik araştırmalarda, pramipeksolün

etkililiği yaklaşık altı ay süreyle devam etmiştir. Üç yıldan daha uzun süren açık tasarımlı

devam çalışmalarında, etkililiğin azaldığını gösteren bir veri bulunmamaktadır.

İki yıl süreli, kontrollü, çift-kör klinik çalışmada pramipeksol ile başlangıç tedavisi, levodopa

ile başlangıç tedavisine kıyasla, motor komplikasyonların ilk ortaya çıkmasını anlamlı oranda

geciktirmiş ve bu komplikasyonların ortaya çıkışını azaltmıştır. Motor komplikasyonlarda

pramipeksol ile görülen bu gecikme, levodopa ile motor fonksiyonlarda sağlanacak daha büyük

düzelme

(UPDRS

skorundaki

ortalama

değişim

ölçüldüğü

üzere)

karşılıklı

10 /13

değerlendirilmelidir. Halüsinasyon ve somnolansın bütünsel insidansı, pramipeksol grubunda

doz artırım fazında genel olarak daha yüksektir. Ancak idame döneminde anlamlı bir farklılık

bulunmamaktadır.

Parkinson

hastalarında

pramipeksol

tedavisi

başlatılırken

noktalar

dikkate alınmalıdır.

Parkinson

hastalığının

tedavisinde

PEXA

XR’ın

güvenlilik

etkililiği,

üç

randomize,

kontrollü çalışmadan oluşan, çok uluslu bir ilaç geliştirme programında değerlendirilmiştir. İki

çalışma erken evre Parkinson hastalarında, bir araştırma ileri evre Parkinson hastaları üzerinde

yürütülmüştür.

PEXA XR’ın plaseboya üstünlüğü, erken evre Parkinson hastası olan toplam 539 gönüllüyü

kapsayan çift-kör, plasebo kontrollü bir araştırmada 18 haftalık tedaviden sonra, hem primer

(UPDRS Bölüm II+III skoru) ve hem de temel sekonder (CGI-I ve PGI-I yanıt veren oranları)

etkililik sonlanım noktaları ile gösterilmiştir. Otuz üç hafta süreyle tedavi edilen hastalarda

etkililiğin kalıcı olduğu gösterilmiştir. PEXA XR’ın, pramipeksol çabuk salım tabletlere göre

daha

etkili

olmadığı,

haftada

UPDRS

Bölüm

II+III

skorları

yapılan

değerlendirmelerle gösterilmiştir.

Eşzamanlı levodopa almakta olan toplam 517 ileri dönemli Parkinson hastasının yer aldığı çift-

kör, plasebo kontrollü bir araştırmada 18 haftalık tedaviden sonra, hem primer (UPDRS Bölüm

II+III skoru) hem de temel sekonder (gün içinde semptomların geri döndüğü süreler) etkililik

sonlanım noktalarında PEXA XR uzatılmış salımlı tabletin plaseboya karşı üstün olduğu

gösterilmiştir.

Çabuk salımlı tabletten, aynı günlük dozda PEXA XR’a ertesi gün geçişin etkililik ve

tolerabilitesi, erken dönemli Parkinson hastalığı olan kişiler üzerinde yürütülen çift-kör bir

klinik çalışmada değerlendirilmiştir. PEXA XR uzatılmış salımlı tablete geçiş yapan 103

hastanın 87’sinde etkililik sürekli olmuştur. Bu 87 hastanın %82.8’i dozunu değiştirmemiş,

%13.8’i arttırmış ve %3.4’ü ise azaltmıştır.

UPDRS Bölüm II+III

skorlarında etkililik sürekliliği kriterini karşılamayan 16 hastanın

yarısında, başlangıç dönemine göre değişimin klinik olarak anlamlı olmadığı kabul edilmiştir.

PEXA XR uzatılmış salımlı tablete geçiş yapan sadece bir hastada ilaca bağlı advers olay

geçirmiş ve hasta çalışmadan ayrılmıştır.

Pediyatrik popülasyon

Avrupa İlaç Ajansı, Parkinson hastalığı için pediyatrik popülasyonun tüm alt-gruplarında

PEXA XR ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu kaldırmıştır (bkz. 4.2).

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Pramipeksol oral uygulama sonrasında tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan daha

büyüktür.

çalışmasında,

pramipeksol

çabuk

salımlı

uzatılmış

salımlı

tabletler

açlık

durumunda değerlendirilmiştir. Aynı günlük dozlarda günde bir kez kullanılan PEXA XR

uzatılmış salımlı tablet ve günde üç kez çabuk salımlı tablet ile ulaşılan minimum ve doruk

plazma konsantrasyonları (C

maks

) ve maruziyet düzeyleri (EAA) eşdeğer bulunmuştur.

11 /13

Günde bir kez kullanılan PEXA XR uygulaması, günde üç kez pramipeksol çabuk salımlı tablet

uygulaması ile karşılaştırıldığında, pramipeksol plazma konsantrasyonlarında 24 saat boyunca

daha az sıklıkta dalgalanmaya yol açmaktadır.

Günde bir kez PEXA XR ile maksimum plazma konsantrasyonlarına 6 saat civarında ulaşılır.

Maruziyet

açısından

kararlı

duruma

geç

günlük

sürekli

uygulamadan

sonra

ulaşılmaktadır.

Genel olarak, besinler pramipeksolün biyoyararlanımını etkilemez. Yağdan zengin bir öğün,

sağlıklı gönüllülerde, doruk konsantrasyonda (C

makx

) tek doz uygulamasından sonra %24,

çoklu

uygulamasından

sonra

civarında

yükselmeye

doruk

plazma

konsantrasyonuna ulaşma zamanında yaklaşık 2 saatlik bir gecikmeye neden olmuştur. Total

maruziyet (EAA) eşzamanlı yiyecek alımından etkilenmemiştir. C

maks

’daki artış klinik açıdan

önemli

kabul

edilmez.

PEXA

uzatılmış

salımlı

tabletin

etkililik

güvenliliğinin

belirlendiği Faz III çalışmalarında, hastalara ilaçlarını alırken

yemek durumunu dikkate

almalarına gerek olmadığı söylenmiştir.

Vücut ağırlığının RAA üzerinde herhangi bir etkisi olmamasına rağmen, dağılım hacmini ve

dolayısıyla pik konsantrasyonu (C

maks

) etkiler. Vücut ağırlığında 30 kg azalma, C

maks

’da %45

oranında artış ile sonuçlanır. Bununla birlikte, Parkinson hastalarında yürütülen Faz III

araştırmalarında, vücut ağırlığının, PEXA XR uzatılmış salımlı tabletin terapötik etkisi ve

tolerabilitesi üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır.

Pramipeksol lineer kinetik gösterir ve plazma düzeylerinde hastalar arası varyasyon düşüktür.

Dağılım:

İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (< %20) ve dağılım hacmi

yüksektir (400 l). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya

kıyasla yaklaşık 8 kat).

Biyotransformasyon:

Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasyon:

Pramipeksol asıl olarak değişmeden böbreklerle atılır.

C ile işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı

böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den daha az bulunur. Pramipeksolün total klerensi 500 ml /dk

civarında ve renal klerensi 400 ml /dk civarındadır. Eliminasyon yarı ömrü (t½), gençlerde 8

saatten, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:

Pediyatrik popülasyon: Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkililiği ve

güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon: Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

12 /13

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Kreatinin klerensi 50 ml

/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz uygulama sıklığının azaltılması

gerekli değildir.

Kreatinin klerensi 50-30 ml /dk arasında olan hastalar için, 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

bölümüne bakınız.

Kreatinin klerensi 30 ml /dk’nın altında olan hastaların PEXA XR tablet ile tedavisine ilişkin

veri bulunmamaktadır (bkz. 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliğinin

pramipeksol

farmakokinetiği

üzerindeki

potansiyel

etkisi

incelenmemiştir. Ancak, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu

düşünülmemektedir,

çünkü

emilen

etkin

maddenin

yaklaşık

%90’ı

böbrekler

yoluyla

atılmaktadır.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün temel olarak merkezi sinir sisteminde

(MSS)

dişi

üreme

sisteminde,

muhtemelen

pramipeksolün

abartılı

farmakodinamik

etkisinden kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.

Mini-domuzlarda, diyastolik ve sistolik basınçlar ve kalp hızında düşüşler kaydedilmiş;

maymunlarda da hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkarılmıştır.

Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri sıçanlar ve tavşanlar üzerinde

araştırılmıştır. Pramipeksol sıçanlarda ve tavşanlarda teratojenik değildir, ama sıçanlarda

maternotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir. Hayvan türlerinin seçimi ve araştırılan

parametrelerin kısıtlı olması nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve erkek fertilitesi üzerindeki

advers etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.

Sıçanlarda

cinsel

gelişmede

gecikme

(prepusyumun

separasyonu

vajinanın

açılması)

gözlenmiştir. Bu durumun insanlarla olan ilintisi bilinmemektedir.

Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen

Leydig hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile

açıklanmıştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada aynı

zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina

dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda,

ne 2 yıllık bir albino fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştırılan diğer türlerde

gözlenmiştir.

13 /13

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Methocel K15M

Kollidon SR

Aerosil

Etil Selüloz

Magnezyum Stearat

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3 Raf ömrü

24 aydır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Nemden korumak için orijinal kutusu içinde saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

PEXA XR, Al/Al blister ambalajlarda 30 tablet içerir.

2)

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü’ ve ‘Ambalaj ve

Ambalaj Atıklarının Kontrolü’ yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

5.

RUHSAT SAHİBİ

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane / İstanbul

6.

RUHSAT NUMARASI

2015/826

7.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 28.10.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

8.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ