PERIMEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PERIMEX PLUS 30 ML ORAL SPREY
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681085010096
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-10-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

PERİMEXPLUSoralsprey

Ağız veboğaziçyüzeyine (haricen)uygulanır.

Etkinmaddeler:Herbirpüskürtme(0.15 mL), 0.180 mgklorheksidinglukonatve0.225mg

benzidamin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Gliserin, sorbitol(E420),polisorbat80,etanol,naneesansı,mentol,

azorubin (E122), deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. PERİMEXPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2. PERİMEXPLUS’ıkullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3. PERİMEXPLUSnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PERİMEXPLUS’ınsaklanması

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1. PERİMEXPLUSnedirveneiçinkullanılır?

PERİMEXPLUSnanekokulu,pembemsikırmızırenkte,berrakbirçözeltişeklindespreydir.

PERİMEXPLUS,ağıziçineuygulamaiçinözelbaşlıklı30mL'likplastikşişedekartonkutu

içerisindebulunur.

PERİMEXPLUS,antimikrobiyal(mikroplarıöldüren veyaçoğalmasınıdurduran)etkidebir

maddeolan klorheksidinglukonatilea ğrıveiltihap tedavisindekullanılan veyüzeyelolarak

uyguland ığındauygulamabölgesindehissizleşme sağlayaraketkigösteren benzidamin

hidroklorüriçermektedir.

PERİMEX PLUS,

 Dişeti iltihabı, ağıziçindeiltihap,yutak iltihabı, bademcik iltihabıveağızyaralarında,

 Ağızveboğazdailtihapoluşturanmikrobikhastalıklarınönlenmesinde,yutma

fonksiyonunun rahatlatılmasındavedişetirahatsızlıklarındabelirtilerin giderilmesinde,

 Dişisaran doku hastalıklarıiçinyapılacakgirişimlerden öncevesonra,

 Kanserdeışınveilaçtedavisi(radyoterapivekemoterapi)sonrasıveyadiğernedenlere

bağlımukozailtihaplarında,

 Dişplaklarının önlenmesindekullanılır.

2. PERİMEXPLUS’ıkullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

PERİMEXPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 B enzidamine,klorheksidineveyaPERİMEXPLUS’ıniçeriğindekiyardımcımaddelerden

herhangibirine karşıaşırıduyarlılığınızvarisekullanmayınız.

 HamileisenizveyaemziriyorsanızPERİMEXPLUS’ıkullanmayınız.

 Klinik çal ışmalaryetersizolduğundan 6yaşın altındakiçocuklardakullanmayınız.

PERİMEXPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

 PERİMEXPLUSgözile temasederse derhalbolsuile iyiceyıkayınız.PERİMEXPLUS

yaln ızca ağıziçineuygulanır, gözlerve kulaklarile temasından kaçınınız.

 PERİMEX PLUS’ıyutmayınızvetükürmek suretiyleağzınızdanuzaklaştırınız.

 Boğazağrısıbakteriyeliltihaplaoluşmuşveyailtihaplabirliktegörülüyorsa,PERİMEX

PLUSkullan ımınailaveolarak doktortavsiyesiyleantibiyotik tedavisiuygulanması

gerekebilir.

 Böbrek veya karaci ğerbozukluğunuzvarisedikkatlikullanmanızgerekir.

 Ağıziçinde, dilvedişlerinüzerindegeridönüşümlürenk değişikliğiyapabilir.

Renklenmeyien azaindirmekiçin kullanmadanönce di şlerinizi fırçalamanızönerilir.

Bu uyarılar, geçmiştekiherhangi birdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

ışınız.

PERİMEXPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileisenizPERİMEXPLUS’ıkullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanönce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebe ğinizi emziriyorsanızPERİMEX PLUS’ıkullanmayınız.

Araçvemakinekullan ımı

Araçve makinekullanmaüzerineherhangi birolumsuzetkisi sözkonusu de ğildir.

PERİMEXPLUS’ın içeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkındaönemli bilgiler

PERİMEXPLUSsorbitol(E420), gliserin,etanolveazorubin (E122)içerirancakharicen

uygulandığıiçin uyarıgerekmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

PERİMEX PLUS’ın bilinenönemli birilaçetkileşimi yoktur.

PERİMEXPLUS’ın içerdiğietkin maddelerdenklorheksidinin tuzları,sabun vediğereksi

yüklü(anyonik)bile şiklerle,kloramfenikol(antibiyotiktürü),bazıinorganik tuzlarveorganik

bile şiklerilegeçimsizdir. Benzidaminleilgili herhangi birilaçetkileşimi bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kulland ınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. PERİMEXPLUSnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

PERİMEXPLUS´ıdoğrudanboğazayadailtihaplıalanauygulayınız.Geneldozyetişkinler

için 5-10 püskürtmedir.Gerekirse1.5-3 saatte birtekrarlan ır.

Uygulama yoluvemetodu:

 PERİMEX PLUS´ıyutmayınızvetükürmek suretiyleağzınızdanuzaklaştırınız.

 İlk kullanımdanönce,yüzünüzden uzak biryönedoğru tutarak, düzenlibirpüskürtmeelde

edinceye kadarpompalama d üğmesinebirkaçkezbasınız.

 Ağzınızıiyiceaçınız,aplikatörün(ağıziçineuygulamaiçinkullanılanözelbaşlığın)ucunu

uygulayacağınızbölgeyeyaklaştırınızveağızboşluğunapüskürtünüz.

 Uygulamadansonra şişeyikutusunayerleştirip, dik duracakşekildesaklayınız.

 PERİMEXPLUS’ıniçeriğindebulunan klorheksidin, tedavisüresince plakvedişeti

iltihab ıoluşumunuazaltır.PERİMEXPLUS´ıağıztemizliği yöntemlerinealternatifolarak

kullan ıyorsanızen az1 dakikaağzınızdatutmalısınız.

 PERİMEXPLUSiçeriğindekiklorheksidin,ağıziçinde, dilvedişlerinizüzerindegeri

dön üşümlürenk değişikliği yapabilir.Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan

öncedişlerinizifırçalamanızönerilir.DişmacunlarıPERİMEXPLUS´ınetkigöstermesini

engelleyebileceğinden,ilacınızıdişlerinizifırçaladıktan5dakikasonrauygulamayadikkat

ediniz.

 PERİMEXPLUS´taneniyişekildeyararsağlamakiçinspreyiuyguladıktansonra30

dakikaboyuncaağzınızısuyadabaşkagargaralarileçalkalamamanız,dişlerinizi

fırçalamamanız, birşeyyiyip içmemenizgerekir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullan ımı:

6yaşveüzerindekiçocuklarda,spreydoğrudanboğazayadailtihaplıalanauygulanır.Genel

doz5 püskürtmedir. Gerekirse1.5- 3saattebirtekrarlanır. Çocukların ilacıyutmayıp tükürerek

ağızlarından uzaklaştırmalarınadikkat edilmelidir.

Klinikçal ışmalarınyeterli sayıdaolmamasınedeniylePERİMEXPLUSkullanımı6yaşın

ındakiçocuklarda tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalara,yetişkinlerleaynıdozuygulanabilir.

Özel kullan ımdurumları:

Böbrek/Karaci ğeryetmezliği:

Şiddetli böbrek veyakaraciğeryetmezliği olan hastalardadikkatli kullanılmalıdır.

EğerPERİMEXPLUS’ınetkisininçokgüçlüveya zayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczac ınızile konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla PERİMEXPLUSkullandıysanız:

PER İMEXPLUS’tan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ile konuşunuz.

Etkin maddenin uygulamayolu dikkatealındığında zehirlenme mümkün değildir.

AncakPERİMEXPLUS’ın yanlışlıklaiçilmesidurumunda, doktorunuzbelirtilereyönelik

tedavi uygulayacaktır.

PERİMEXPLUS’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdozalmayınız.

PERİMEXPLUSiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiP ERİMEXPLUS’ıniçeriğindebulunan maddelereduyarlıolan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PERİMEXPLUS’ıkullanmayı durdurunuz ve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeen yak ın hastanenin acilbölümüne

ba şvurunuz:

Anigelişen nefesdarlığı, cilttedöküntü,yüzdeveyadildeşişme

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Alerjik reaksiyon

Gırtlaktaveyabronşlardadaralma

Bunlarçok ciddiyan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPERİMEXPLUS’a karşıciddialerjinizvar

demektir. Acil tıbbimüdahaleye veyahastaneyeyatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddiyan etkileroldukça seyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasize

enyak ın hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tahrişe bağlıcilt reaksiyonları

Döküntü ilebirliktegörülen kaşıntı, kurdeşen, ışığahassasiyetvebunabağlıkızarıklıklar

Ağızdameydanagelen döküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükrü k bezindegeçicişişme

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir.Acil tıbbimüdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağızdokusundahissizleşme

Ağızdaiğnebatmasıveyanmahissi

Başdönmesi, başağrısı, uyuşukluk

Bulantı, kusma, öğürme

Ağızkuruluğu veyasusuzluk hissi

Ağızdaserinlik hissi, sızlama

Tatalmadadeğişiklik

Dişlerdevediğer ağız içi yüzeylerdelekelenme

Diştaşıoluşumundaartış

BunlarPERİMEXPLUS’ın hafifyan etkileridir. Buyan etkiler dozazaltıldığındaveya

tedavikesildi ğindekaybolur.

Eğerbukullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczac ınızıbilgilendiriniz.

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri Yan etkilerin raporlanması

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkileriBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuz

ilacın güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. PERİMEXPLUS'ınsaklanması

PERİMEXPLUS’ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında

saklay ınız.

25°C´nin alt ındakiodasıcaklığındaveışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumlu olarakkullanınız.

EtiketinveambalajınüzerindekisonkullanmatarihindensonraPERİMEXPLUS’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPERİMEXPLUS’ı

kullanmay ınız.

Ruhsatsahibi: DENTORALMedifarmaİlaçSan. veTic.A.Ş.

Koşuyolu Mah.VakıfSok. No:4

Kadıköy-İstanbul

Üretimyeri: DENTORALMedifarmaİlaçSan. veTic.A.Ş.

Koşuyolu Mah.VakıfSok. No:4

Kadıköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.