PERGE 75 MG 14 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PERGE 75 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PERGE 75 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543150062
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PERGE 75 mg kapsül

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pregabalin 75 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü) 21.25 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Oral kullanım için kırmızı-beyaz sert jelatin kapsül.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Nöropatik Ağrı

PERGE periferik nöropatik ağrıda endikedir.

Epilepsi

PERGE sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel

konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

PERGE yaygın anksiyete bozukluğunda endikedir.

Fibromiyalji

PERGE fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Günlük doz aralığı 150–600 mg aç ya da tok karnına alınabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Nöropatik Ağrı

PERGE tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75

mg’dır (150 mg/gün).

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan

sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300

mg’lık maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi

PERGE tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75

mg’dır (150 mg/gün).

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan sonra günde iki

kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık maksimum

doza çıkartılabilir.

2/17

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Doz aralığı ikiye bölünmüş dozlar halinde, günlük 150 – 600 mg’dır. Tedaviye devam

edilmesinin gerekliliği düzenli olarak tekrar değerlendirilmelidir.

PERGE tedavisi günlük 150 mg dozunda başlatılabilir. Hastaların tedaviye bireysel

yanıtına

tolere

edebilirliklerine

göre

hafta

sonra

günlük

mg’a

çıkartılabilir. Bu haftayı takip eden, ilave 1 hafta sonrasında günlük doz 450 mg’a

artırılabilir ve ek 1 haftadan sonra 600 mg’lık maksimum günlük doza ulaşılabilir.

Fibromiyalji

Doz aralığı ikiye bölünmüş dozlar halinde günlük 300- 450 mg’dır. Başlangıç dozu

günde iki kez 75 mg’dır. (150 mg/gün) Etkinlik ve tolerabiliteye göre 1 hafta içinde

doz günde iki kez 150 mg’a (300 mg/gün) çıkartılabilir. 300 mg’lık günlük dozdan

yeterli fayda sağlayamayan hastalar dozu, günde iki kez 225 mg (450 mg/gün)

şeklinde arttırabilir.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

Pregabalin tedavisine son verilmesi:

Nöropatik ağrı, epilepsi veya

yaygın anksiyete bozukluğu veya fibromiyalji

için

uygulanan

pregabalin

tedavisinin

sona

erdirilmesi

gerekirse,

haftaya

yayılarak, kademeli şekilde sonlandırılması tavsiye edilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pregabalin sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır.

Pregabalin

klerensi

kreatinin

klerensi

doğru

orantılı

olduğundan

(bkz.

Farmakokinetik Özellikleri), renal fonksiyonları yetersiz hastalarda doz , Tablo 1’de

gösterildiği şekilde, aşağıdaki formül kullanılarak kreatinin klerensine (CLcr) göre

bireyselleştirilmelidir

(bkz.

Bölüm

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki

karakteristik özellikler, Böbrek yetmezliği).

1.23 [140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)

CLcr(ml/dak) = –––––––––––––––––––––––––– (x 0.85 kadın hastalar için)

serum kreatinin (

µmol/L

Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin şekilde plazmadan uzaklaştırılır (4 saat içinde

ilacın

%50’si).

Hemodiyaliz

gören

hastalarda,

pregabalinin

günlük

dozu

renal

fonksiyonlara

göre

ayarlanmalıdır.

Günlük

doza

olarak,

saatlik

hemodiyaliz tedavisinin hemen sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 1).

3/17

Tablo 1. Renal Fonksiyonlara Bağlı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması

Kreatinin

Klerensi (CL

(ml/dak)

Toplam Pregabalin Günlük

Dozu *

Doz Rejimi

Başlangıç Dozu

(mg/gün)

Maksimum

Doz (mg/gün)

≥60

BID veya TID

≥30-˂60

BID veya TID

≥15-˂30

25 - 50

QD veya BID

˂15

Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)

Tek doz+

TID = Günde üç doz

BID = Günde iki doz

QD = Günde tek doz

* Toplam günlük doz (mg /gün) mg/doz sağlayacak şekilde doz rejimiyle belirtildiği gibi

bölünmelidir

Ek doz, tek bir ilave dozdur

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur (bkz.

Bölüm 5.2 Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki Karakteristik Özellikler, Karaciğer

yetmezliği) .

Pediyatrik popülasyon:

PERGE’nin 12

yaş altı pediyatrik hastalarda

ve adolesanlarda (12-17

yaş

arası)

güvenlilik ve etkililiği belirlenmemiştir. Mevcut verilere Bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2’de yer

verilmiştir ancak pozoloji tavsiyesinde bulunmak mümkün değildir.

Geriyatrik popülasyon (≥65 yaş):

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek

yoktur (Bkz. Tablo 1). Böbrek fonksiyonları azalan yaşlı hastalarda pregabalinin

dozunun

azaltılması

gerekebilir

(bkz.

Bölüm

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki Karakteristik Özellikler, Geriyatrik Popülasyon).

4.3

Kontrendikasyonlar

Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan

hastalarda kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antiepileptik

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalarda

intihar

düşüncesi

davranışı

bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından

izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının

tıbbi destek alması önerilmektedir.

Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen

diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.

4/17

Pazarlama

sonrasında

anjiyoödemi

içeren

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi anjiyoödem

belirtileri ortaya çıkarsa pregabalin derhal kesilmelidir.

Pregabalin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden,

yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Pazarlama

sonrası

raporlarda

bilinç

kaybı,

konfüzyon

zihinsel

bozukluk

bildirilmiştir.

Dolayısıyla hastalar, ilacın tüm potansiyel etkileri konusunda yeterli deneyime sahip

oluncaya kadar dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Kontrollü klinik çalışmalarda, pregabalin ile tedavi gören hastalarda plasebo ile tedavi

gören

hastalara

kıyasla

bulanık

görme

daha

yüksek

oranda

bildirilmiştir.

Ancak

tedaviye devam edilmesi ile bu

etki hastaların büyük bir kısmında ortadan

kalkmıştır. Oftalmolojik testlerin değerlendirildiği kontrollü klinik çalışmalarda, görüş

keskinliğinde azalma ve görme alanında değişiklikler, pregabalin tedavi grubunda

plasebo grubuna göre daha sık bildirilmiştir. Plasebo tedavi grubunda ise, fundoskopik

değişiklikler daha fazla bildirilmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimde, pregabalin ile tedavi gören hastalarda geçici olarak

görme

kaybı,

görmede

bulanıklık

görme

netliğinde

başka

değişiklikler

bildirilmiştir. Pregabalinin kesilmesi ile bu semptomlar iyileşebilir veya sona erebilir.

Antiepileptik ilaç tedavisine pregabalin eklenmesi ile nöbet kontrolü sağlandıktan

sonra, pregabalin ile monoterapiye geçilirken eş zamanlı kullanılan antiepileptiklerin

çekilmesine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Pregabalinle kısa veya uzun dönem tedavinin kesilmesinden sonra, bazı hastalarda

çekilme semptomları görülmüştür. Aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

Uykusuzluk, baş ağrısı, bulantı, ishal, grip benzeri semptomlar, anksiyete, sinirlilik,

depresyon, ağrı, hiperhidroz, baş dönmesi ve anlamlı fiziksel bağımlılık. Tedaviye

başlarken hasta bunlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Pregabalin tedavisi süresince veya tedavinin kesilmesinden kısa bir süre sonra, status

epileptikus ve grand mal nöbetleri de dahil olmak üzere, konvülsiyonlar meydana

gelebilir.

Uzun süreli pregabalin tedavisinin sonlandırılması ile ilgili olarak veriler, çekilme

semptomlarının

sıklığı

şiddetinin

pregabalin

dozuyla

ilişkili

olabileceğini

göstermektedir. Tüm antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi, pregabalin de tedricen, en

hızlı bir hafta içinde kesilmelidir.

Pregabalin tedavisine son verilmesinin, böbrek yetmezliğinin geri dönüşümüne etkileri

ile ilgili bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, tedaviye son verilmesini veya dozun

azaltılmasını takiben böbrek fonksiyonunda iyileşme bildirilmiştir.

Sebep-sonuç ilişkisi belirlenmemiş olsa da, pazarlama sonrası raporlarda, pregabalin

alan bazı hastalarda konjestif kalp yetmezliğinin geliştiği rapor edilmiştir. Bu etkilere

nöropatik ağrılara karşı pregabalin kullanan yaşlı hastalarda daha sık rastlanmaktadır.

Klinik olarak anlamlı bir kalp veya periferik vasküler hastalığı olmayan hastalarla

yapılmış kısa süreli klinik çalışmalarda, hipertansiyon veya konjestif kalp yetmezliği

5/17

gibi

kardiyovasküler

komplikasyonlar

periferik

ödemle

belirgin

ilişki

gösterilmemiştir. Şiddetli konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda sınırlı veri olduğu

için, bu hastalarda pregabalin dikkatle kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen

Etkiler). Pregabalinin kesilmesi ile semptomlar iyileşebilir.

Spinal kord hasarına bağlı santral nöropatik ağrı tedavisinde, özellikle somnolans

olmak üzere merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklığı

artmıştır. Bu artış tedavide birlikte kullanılan diğer ilaçların (anti-spastik ajanlar gibi)

ilave etkisi ile oluşabilir. Spinal kord hasarına bağlı santral nöropatik ağrı tedavisinde

pregabalin reçetelendirilirken bu durum göz önüne alınmalıdır.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin opioid analjezikler gibi konstipasyon

yapma potansiyelleri olan ilaçlar ile birlikte kullanımı sonucunda alt gastrointestinal

kanal fonksiyonlarında azalma (intestinal tıkanma, paralitik ileus, konstipasyon gibi)

bildirilmiştir. Pregabalin ve opioidler birlikte kullanılacak ise, konstipasyonu önleyici

tedbirler alınması düşünülmelidir. (özellikle kadın hastalarda ve yaşlı hastalarda)

İlaç suistimali, kötüye kullanım ve bağımlılık bildirilmiştir. Daha önce ilaç kötüye

kullanım

hikayesi

olan

hastalar

pregabalinin

suistimali,

kötüye

kullanımı

bağımlılık belirtilerine karşı gözlenmelidir.

Çoğunlukla ensefalopatiye zemin hazırlayan koşullar altındaki hastalarda, ensefalopati

raporları bildirilmiştir.

Bu tıbbi ürün laktoz (inek sütü) ihtiva eder. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı,

Lapp-Laktoz

yetmezliği

glikoz-

galaktoz

malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Pregabalin

çoğunlukla

idrarla

değişmeden

atıldığı,

önemsiz

derecede

metabolize

olduğu

(dozun

<%2’si

metabolit

şeklinde

idrarla

atılır),

in

vitro

olarak

ilaç

metabolizmasını

inhibe

etmediği

plazma

proteinlerine

bağlanmadığı

için

farmakokinetik etkileşim yaratma veya farmakokinetik etkileşime uğrama olasılığı

düşüktür.

Buna göre,

in vivo

çalışmalarda pregabalin ile fenitoin, karbamazepin, valproik asit,

lamotrijin,

gabapentin,

lorazepam,

oksikodon

veya

etanol

arasında

klinik

açıdan

önemli bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Buna ek olarak, popülasyon

farmakokinetik analizi oral antidiyabetikler, diüretikler, insülin, fenobarbital, tiagabin

ve topiramat gibi sık kullanılan ilaçların pregabalin klerensi üzerinde klinik olarak

anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte

alınması her iki ilacın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.

Pregabalin

etanol

lorazepamın

etkilerini

güçlendirebilir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda, pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan

çoklu oral dozları solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır.

Pazarlama sonrası edinilen deneyimlerde, pregabalin ve diğer merkezi sinir sistemini

baskılayan ilaçları alan hastalarda solunum yetmezliği ve koma rapor edilmiştir.

6/17

Pregabalin, kognitif ve gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa

katkı sağlar gibi görünmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde gerçekleştirilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı gönüllülerde spesifik bir farmakodinamik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

konuda

yeterli

bilgi

bulunmamaktadır.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

PERGE

tedavisi

almakta

iken

uygun

doğum

kontrol

yöntemi

(kontrasepsiyon) kullanma konusunda hekimine danışmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu

göstermiştir (bkz. Bölüm 5.3 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri). İnsanlara yönelik

potansiyel risk bilinmemektedir. Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına

ilişkin

yeterli veri mevcut değildir.

Anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça,

gebelik sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Pregabalin insanlarda anne sütüne geçmektedir (bkz Bölüm 5.2) Pregabalinin yeni

doğanlar /infantlar üzerine etkisi bilinmemektedir. Emzirmeye mi yoksa tedaviye mi

son verileceği kararı, emzirmenin bebek için faydası ile tedavinin emziren kadın için

faydası arasında değerlendirme yapılarak verilmelidir.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Pregabalinin kadın fertilitesi üzerine etkisi ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır.

Pregabalinin sperm hareketliliği üzerine etkisini değerlendirmek için yürütülen bir

klinik çalışmada, sağlıklı erkek deneklere 600 mg/gün dozunda pregabalin verilmiştir.

3 aylık tedavi sonrası sperm hareketliliği üzerinde bir etkisi olmamıştır.

Dişi

sıçanlarda

yürütülen

fertilite

çalışmasında

üreme

üzerine

advers

etkiler

gözlenmiştir. Erkek sıçanlardaki fertilite çalışmalarında üreme ve gelişme üzerine

advers etkiler gözlenmiştir. Bu bulgulardaki klinik ilişki bilinmemektedir (bkz. Bölüm

5.3).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi

aktiviteleri

etkileyip

etkilemediği

bilinene

kadar,

hastalara

araba

kullanmaları,

karmaşık

makineleri

çalıştırmaları

veya

tehlike

potansiyeli

barındıran

başka

aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.

7/17

4.8

İstenmeyen etkiler

Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5600’den fazla

hasta dahil olmak üzere toplam 8900’den fazla hasta katılmıştır. En yaygın şekilde

bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde

hafif

orta

şiddettedir.

Bütün

kontrollü

çalışmalarda,

advers

etkiler

yüzünden

çalışmadan ayrılma oranı pregabalin alan hastalarda %12 iken, bu oran plasebo alan

hastalarda %5’tir. Pregabalin tedavi gruplarında çalışmadan ayrılmaya neden olan en

yaygın advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Fibromiyalji hastaları ile

yürütülen klinik çalışmalarda pregabalin tedavi grubunda yan etkilere bağlı tedaviyi

bırakma en sık baş dönmesi (% 6) ve uyku hali (% 3) nedeniyle olmuştur. Bu hasta

grubunda, tedaviyi bırakmaya sebep olan diğer yan etkiler arasında ise yorgunluk, baş

ağrısı, denge bozukluğu ve kilo artışı pregabalin tedavi grubunda plaseboya göre daha

sık görülmüştür.

Klinik çalışmaların toplu analizinde tedavi ile ilişkili olan istenmeyen etkiler aşağıdaki

kategorilere göre listelenmiştir: çok yaygın ≥1/10; yaygın ≥ 1/100 ila <1/10; yaygın

olmayan ≥1/1.000 ila <1/100; seyrek ≥1/10.000 ila <1/1.000; çok seyrek <1/10.000;

bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan

ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Spinal kord hasarına bağlı santral nöropatik ağrı tedavisinde, özellikle somnolans

olmak üzere merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklığı

artmıştır.

Pazarlama

sonrası

deneyimlerde

bildirilen

advers

reaksiyonlar

italik

olarak

gösterilmiştir.

Vücut Sistemi

Advers İlaç Reaksiyonları

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın

Nazofarenjit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

Nötropeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

Aşırı duyarlılık

Seyrek

Anjiyoödem, alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

İştah artışı

Yaygın olmayan

Anoreksi, hipoglisemi

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın

Öfori hali, konfüzyon, irritabilite, dezoryantasyon, insomnia.

libidoda azalma, anksiyete*

Yaygın olmayan

Halüsinasyon, panik atak, huzursuzluk, ajitasyon, depresyon,

depresif duygu durumu, yükselmiş duygu durumu, a

gresyon,

duygu durum dalgalanmaları, depersonalizasyon, kelime

bulmada zorluk, anormal rüyalar, libidoda artış, anorgazm,

apati,

8/17

Seyrek

Disinhibisyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın

Ataksi, koordinasyon bozukluğu, denge bozukluğu, amnezi,

dikkat

bozukluğu,

hafıza

bozukluğu,

tremor,

dizartri,

parestezi, sedasyon, letarji, hipoestezi

Yaygın olmayan

Senkop

sersemlik/uyuşukluk,

miyoklonus,

bilinç

kaybı

psikomotor

hiperaktivite,

diskinezi,

postural

baş

dönmesi,

amaçlı

hareketlerde

tremor,

nistagmus,

kognitif

bozukluk,

zihinsel

bozukluk

konuşma

bozukluğu,

hiporefleksi,

hiperestezi, yanma duygusu, tat alamama,

malez (halsizlik,

kırıklık)

Seyrek

Konvülsiyon,

hipokinezi, parozmi, disgrafi

Göz hastalıkları

Yaygın

Bulanık görme, diplopi

Yaygın olmayan

Periferal görme kaybı, görme bozuklukları, görme alanında

bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte

azalma, gözlerde ağrı, astenopi, fotopsi, gözyaşında artma,

gözlerde iritasyon

Seyrek

Görme

kaybı,

keratit

osilopsi,

görsel

derinlik

algısında

değişme, midriyazis, şaşılık, görsel parlaklık

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın

Vertigo

Yaygın olmayan

Hiperakuzi

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan

Birinci derece AV blok, taşikardi, sinüs bradikardisi,

konjestif

kalp yetmezliği

Seyrek

QT uzaması

, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi,

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan

Hipotansiyon, hipertansiyon, yüz kızarması, sıcak basması,

periferal soğukluk

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın

Göğüste ağrı*, sinüzit*, faringolaringeal ağrı*

Yaygın olmayan

Dispne, epistaksis, öksürük, nazal konjesyon, rinit, horlama,

burunda kuruluk

Seyrek

Pulmoner ödem

, boğaz kuruluğu

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın

Kusma,

bulantı

, abdominal şişkinlik, konstipasyon

, diyare

ağız kuruluğu, gaz

Yaygın olmayan

Tükürük

salgısında

artma,

gastroözofageal

reflü,

oral

hipoestezi

Seyrek

Asit, disfaji, pankreatit,

dilde şişme

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan

Terleme papüler döküntü, ürtiker, kaşıntı

Seyrek

Soğuk terleme

, Stevens-Johnson sendromu

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın

Kas krampları, artralji, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı,

servikal spazm, kas spazmı*

Yaygın olmayan

seğirmesi,

eklemlerde

şişme,

miyalji,

sertliği,

9/17

boyunda ağrı

Seyrek

Rabdomiyaliz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

Dizüri, üriner inkontinans

Seyrek

Oligüri, böbrek yetmezliği,

üriner retansiyon

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın

Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan

Cinsel

disfonksiyon,

ejakülasyonda

gecikme,

dismenore,

meme ağrısı

Seyrek

Amenore, memede akıntı, meme büyümesi,

jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın

Periferik ödem, ödem, yürüyüşte anormallik, sarhoşluk hissi,

anormallik hissi, yorgunluk, düşme, sıvı retansiyonu*

Yaygın olmayan

Yaygın

ödem,

göğüste

sıkışma,

yüz

ödemi,

ağrı,

üşüme,

asteni, pireksi, susuzluk

Araştırmalar

Yaygın

Kilo artışı

Yaygın olmayan

kreatinin

fosfokinazda

yükselme,

alanin

aminotransferazda

yükselme,

aspartat

aminotransferazda

yükselme,

trombosit

sayısında

azalma,

glukozunda

yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme,

kilo kaybı

Seyrek

Lökosit sayısında azalma

etkiler fibromiyalji hastaları ile

yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda

bildirilmiştir.

Kısa ve uzun süreli pregabalin tedavisi sonrası, ilacın kesilmesinin ardından bazı

hastalarda kesilme semptomları görülmüştür. Bu semptomlar; insomnia, baş ağrısı,

bulantı, anksiyete, diyare, grip sendromu, konvülsiyon, sinirlilik, depresyon, ağrı,

hiperhidroz, sersemlik, baş dönmesi ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Hastalar tedaviye

başlamadan bu durum konusunda bilgilendirilmelidir.

Pregabalinin uzun süreli kullanımındaki veriler, kesilme semptomlarının sıklığının ve

şiddetinin kullanım dozuna bağlı olabileceğini göstermektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin, 2 pediyatrik çalışmada (farmakokinetik ve tolerabilite çalışması n=65; 1

yıllık devam eden açık etiketli güvenlilik çalışması n=54) gözlenen güvenlilik profili,

yetişkin çalışmalarında gözlenen profil ile benzerdir (bkz. Bölüm 4.2, 5.1 ve 5.2)

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr ; tel: 0800 314 00 08;

faks: 0 312 218 35 99)

10/17

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

15 g’a kadar olan doz aşımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemiştir.

Pazarlama sonrası edinilen deneyimde, pregabalinin aşırı dozda alındığında gözlenen

yaygın

advers

etkiler

olarak

somnolans,

konfüzyon

durumu,

ajitasyon

huzursuzluk bildirilmiştir.

Nadir olarak koma vakaları bildirilmiştir.

Pregabalin doz aşımının tedavisinde genel destekleyici önlemler alınmalı, gerekirse

hemodiyalize de başvurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Tablo

5

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler

ATC kodu: N03AX16

Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-

(aminometil)-5-metileksanoik asit).

Etki mekanizması:

Pregabalin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının yardımcı alt

ünitesine (α

-δ proteini) bağlanır.

Elde edilen kanıtlar, hayvan modellerinde analjezik ve antikonvülzan aktivite için

pregabalinin α

-δ bölgesine bağlanması gerektiğini göstermektedir. Buna ek olarak,

pregabalin

glutamat,

noradrenalin

maddesi

dahil

olmak

üzere

çok

sayıda

nörotransmiterin salıverilmesini de azaltmaktadır. Bu etkilerin pregabalinin klinik

farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.

Pregabalin

reseptör

bölgelerine

afinite

göstermez

veya

konvülsiyon

ağrı

tedavisinde kullanılan birçok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol

açmaz. Pregabalin GABA

veya GABA

reseptörleriyle etkileşime girmez; direk

olarak GABA

, GABA

veya benzodiazepin reseptörlerine bağlanmaz, metabolik

şekilde GABA’ya veya bir GABA agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya

yıkımının inhibitörü değildir. Bununla birlikte, uzun süreli pregabalin uygulaması

GABA taşıyıcı proteinin yoğunluğunu ve fonksiyonel GABA transport hızını artırır.

Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası

ağrı bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler.

Pregabalin aynı zamanda fareler ve sıçanlarda maksimum elektrosok tonik ekstensör

nöbetleri, pentilenetetrazol kaynaklı eşik klonik nöbetler, hipokampal doğum yapmış

sıçanlardaki davranışsal ve elektrografik nöbetler ve DBA/2 odyojen farelerdeki tonik

ve klonik nöbetler de dahil olmak üzere hayvan nöbet modellerinde de etkilidir.

Pregabalin

Strazburg

Sıçanlarında

genetik

absans

nöbetlerindeki

spontan

absans

nöbetlerinin meydana gelme sıklığını azaltmaz.

Klinik Deneyim

Nöropatik Ağrı

11/17

Etkinlik,

diyabetik

nöropati,

postherpetik

nevralji

omurilik

yaralanmaları

çalışmalarında

gösterilmiştir.

Etkinlik

nöropatik

ağrının

diğer

modellerinde

çalışılmamıştır.

Pregabalin, 10 kontrollü klinik araştırmada; 13 haftaya kadar günde iki kez (BID) ve 8

haftaya kadar günde üç kez (TID) dozunda çalışılmıştır. BID ve TID doz rejimlerinin

tümü, güvenlilik ve etkinlik profilleri açısından benzer bulunmuştur.

Hem santral hem de periferik nöropatik ağrı için 12 haftaya kadar yürütülen klinik

çalışmaların 1.haftasında ağrıda azalma görülmüş ve bu düzelme tedavi süresince

devam etmiştir.

Periferik nöropatik ağrı için yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda pregabalin ile

tedavi edilen hastaların %35’i ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %18’i, ağrı

skorlarında %50’lik bir iyileşme göstermiştir. Somnolans gözlenmeyen pregabalin

kullanan hastalarda ilgili iyileşme %33 plasebo kullananlarda ise %18 bulunmuştur.

Somnolans gözlenen hastalarda yanıt oranı pregabalin için %48 plasebo için %16

olmuştur.

Santral nöropatik ağrı için yürütülen kontrollü klinik çalışmalarda pregabalin kullanan

hastaların %22’si ve plasebo kullananların %7’si ağrı skorlarında %50’lik bir iyileşme

göstermiştir.

Epilepsi

Ekleme tedavi:

Pregabalinin ek tedavi olarak etkinliği, günde iki veya üç kez uygulanan 1052 hastanın

yer aldığı üç adet 12 haftalık, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli

çalışmada araştırılmıştır. Hastalarda sekonder jeneralizasyonu olan veya

olmayan

refrakter parsiyel nöbetler var olup, başlangıç seviyesindeki ortalama nöbet oranları 28

gün başına 21-22, başlangıçtaki medyan nöbet oranları ise 28 gün başına 10-12

nöbettir.

Pregabalinin

epilepsideki

etkinliği,

plaseboya

oranla

nöbetteki

azalmaya

dayanan

bütün çalışmalarda gösterilmiştir. Yanıt verenlerin oranı, tedavi sırasında parsiyel

nöbet sıklıklarında başlangıca göre ≥%50’lik bir azalma meydana gelen hastaların

oranı olarak tanımlanmıştır. Yanıt verenlerin oranı, günde 150 mg’da %14 - 31, günde

300 mg’da %40, günde 600 mg’da %43 - 51 iken bu oran plasebo için %6 - 14 olup,

doz yanıtına işaret etmektedir.

Pregabalin, 3 kontrollü klinik araştırmada, 12 haftaya kadar günde iki kez veya günde

üç kez dozunda çalışılmıştır. BID ve TID doz rejimlerinin tümü, güvenlilik ve etkinlik

profilleri açısından benzer bulunmuştur.

1. haftada nöbet sıklığında anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Genel olarak, 12 haftalık

tedavi döneminde nöbet sıklığında anlamlı bir azalma meydana gelmiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin epilepside 12 yaş altındaki pediyatrik hastalarda ve adölesanlarda ekleme

tedavi olarak kullanılmasına ilişkin etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir. 3 aylıktan

yaşına

kadar

olan

hastaların

katıldığı

(n=65)

farmakokinetik

tolerabilite

12/17

çalışmasında gözlenen

advers reaksiyonlar,

yetişkinlerinki ile benzer olmuştur. 3

aylık- 16 yaş aralığındaki 54 pediyatrik epilepsi hastasının katıldığı bir yıllık açık

etiketli güvenlilik çalışmasının sonucunda, advers olaylardan pireksi ve üst solunum

yolları

enfeksiyonları

pediyatrik

hastalarda

yetişkin

hastalara

göre

daha

sık

gözlenmiştir (bkz. Bölüm 4.2, 4.8 ve 5.2).

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Pregabalin 4 – 6 hafta süreli 6 kontrollü araştırmada, 8 hafta süreli yaşlılarla yürütülen

bir çalışmada ve 6 ay süreli bir çift-kör, uzun dönemde relaps önleme araştırmasında

çalışılmıştır.

Yaygın anksiyete bozukluğu semptomlarında 1 hafta içinde düzelme olduğu Hamilton

Anksiyete Değerlendirme Skalasında (HAM-A) gözlenmiştir.

4-8 hafta süren kontrollü klinik araştırmalarda, pregabalin ile tedavi edilen hastaların

%52’si ve plasebo alan hastaların %38’i başlangıçtan çalışma sonuna kadar HAM-A

toplam puanında en az %50 iyileşme kaydetmiştir.

Kontrollü klinik çalışmalarda pregabalin ile tedavi gören hastalarda plasebo ile tedavi

görenlere

göre

daha

yüksek

oranda

bulanık

görme

bildirilmiş

olup,

vakaların

çoğunluğunda devam eden dozlarda son bulmuştur.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

3600’ü

aşkın

hastada

oftalmolojik

testler

(görsel

keskinlik, formal görme alanı testi ve dilate funduskobik incelemeyi içerecek şekilde)

değerlendirilmiştir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %6.5’i ve plasebo ile tedavi

gören hastaların %4.8’inde görsel keskinlik azalmıştır. Pregabalin ile tedavi gören

hastaların %12.4’ünde ve plasebo ile tedavi gören hastaların %11.7’sinde görme alanı

değişiklikleri belirlenmiştir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %1.7’sinde ve

plasebo ile tedavi gören hastaların %2.1’inde funduskobik değişiklikler gözlenmiştir.

Fibromiyalji

Pregabalinin etkinliği 14 hafta süren çift-kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir

çalışmada ve 6 ay süren randomize geri çekilme çalışmasında gösterilmiştir.

14 haftalık çalışmada pregabalinin günlük 300 mg, 450 mg ve 600 mg dozları plasebo

ile karşılaştırılmıştır. 11 puanlı ağrı değerlendirme sistemine göre 4 puan ve üzerinde

ve 100 mm ağrı görsel analog skalasına (VAS) göre 40 mm ve daha üzerinde olan

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada ortalama başlangıç ağrı skoru 6,7’dir.

Pregabalin grubuna randomize edilen hastaların %64’ü çalışmayı tamamlanmıştır. 450

mg/gün

dozuna

göre

mg/gün

dozu

ağrı

skorlarında

daha

fazla

etki

gözlenmemiş, bunun yanısıra doza bağlı advers etkiler bildirilmiştir. Hastaların bir

kısmında 1. haftadan itibaren başlayan ağrıda azalma çalışma boyunca devam etmiştir.

Tedavide herhangi bir iyileşme gösteren hasta oranı; plasebo grubunda %47,6 iken,

pregabalin 300 mg/gün grubunda %68,1, pregabalin 450 mg/gün grubunda %77,8 ve

pregabalin 600 mg/gün grubunda %66,1’dir.

2.çalışma olan randomize geri çekilme çalışmasında hastalar 6 hafta boyunca toplam

günlük

veya

olacak

şekilde

açık

etiketli

optimizasyon fazında titre edildiler. VAS skalasında ağrıda en az %50 azalma ve

13/17

hastanın kendi değerlendirmesinde “çok iyi” veya “iyi” düzelme olduğunu bildirenler

tedaviye yanıt verenler olarak tanımlandı. Tedaviye yanıt verenler çift kör tedavi

fazına alınarak; ya açık etiketli dönemde ulaşılan dozla devam edecek şekilde ya da

plasebo alacak şekilde randomize edilerek 6 ay boyunca takip edildiler. Açık etiketli

dönemin başlangıcına göre çift kör fazın 2 ardışık ziyaretinde VAS skorunda %30’dan

daha

azalma

veya

alternatif

tedavi

gerektirecek

şekilde

fibromiyalji

semptomlarında kötüleşme şeklinde tanımlanan terapötik cevap kaybına kadar olan

süre ölçülerek etkinlik değerlendirildi. 6 haftalık açık etiketli faz sırasında hastaların

%54’ü etkili ve tolere edilebilen bir doza titre edilebildiler. Randomize tedavi fazına

giren hastalardan 26 haftalık tedaviyi tamamlayanların oranı pregabalin grubunda %38

iken plasebo grubunda %19 olmuştur.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç

alan epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir.

Emilim:

Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle emilip, hem tek hem de çoklu doz

uygulama

sonrasında

doruk

plazma

konsantrasyonlarına

saat

içinde

ulaşılır.

Pregabalinin

oral

biyoyararlanımı

≥%90

olup

dozdan

bağımsızdır.

Tekrarlanan

uygulama sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin emilim

hızı gıdalarla birlikte alındığında düşer ve C

maks

’ta yaklaşık %25-30 bir azalmaya,

maks

’ta ise yaklaşık 2.5 saatlik bir gecikmeye yol açar. Yine de pregabalinin gıdalarla

birlikte alınmasının emilen pregabalin miktarı üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi

bulunmamaktadır.

Dağılım:

Preklinik

çalışmalarda,

pregabalinin

fareler,

sıçanlar

maymunlarda

beyin

bariyerini

geçtigi

gösterilmiştir.

Pregabalinin

sıçanlarda

plasentayı

geçtiği

laktasyon

dönemindeki

sıçanların

sütünde

olduğu

gösterilmiştir.

İnsanlarda,

pregabalinin

oral

uygulama

sonrasındaki

görünen

dağılım

hacmi

yaklaşık

0.56

L/kg’dır. Pregabalin plazma proteinlerine bağlanmaz.

Biyotransformasyon:

Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya uğrar. Radyoaktif işaretli

pregabalin dozu sonrasında, idrardaki radyoaktivitenin yaklaşık %98’i değişmemiş

pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmiş türevi,

dozun

%0.9’unu

oluşturur.

Preklinik

çalışmalarda,

pregabalin

(S-enantiomer)

rasemizasyon ile R-enantiomere dönüşmemiştir.

Eliminasyon:

Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal eliminasyon yoluyla değişmemiş ilaç

şeklinde atılır. Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin

plazma klerensi ve renal klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılıdır (bkz. Bölüm

Farmakokinetik

Özellikler,

Hastalardaki

Karakteristik

Özellikler,

Böbrek

Yetmezliği). Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda

doz ayarlaması gereklidir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Tablo1)

14/17

Doğrusallık / Doğrusal Olmayan Durum:

Pregabalinin

farmakokinetiği,

tavsiye

edilen

günlük

aralığında

doğrusaldır.

Pregabalinin

gönüllüler

arasındaki

farmakokinetik

değişkenliği

düşüktür

(<20%).

Çoklu

farmakokinetiği

verilerinden

tahmin

edilebilir.

Dolayısıyla,

pregabalinin plazma konsantrasyonlarının rutin kontrolüne gerek yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

Klinik çalışmalar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik

açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.

Böbrek yetmezliği:

Pregabalinin

klerensi

kreatinin

klerensiyle

doğru

orantılıdır.

Buna

olarak,

pregabalin

plazmadan

hemodiyalizle

etkin

şekilde

uzaklaştırılmaktadır

saatlik

hemodiyaliz sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50

düşmüştür). Böbrek ana atılım yolu olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda

dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz. Bölüm 4.2

Pozoloji ve Uygulama Şekli, Tablo 1).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

spesifik

farmakokinetik

çalışmalar

yürütülmemiştir.

Pregabalin

önemli

oranda

metabolize

edilmediği

idrarla

çoğunlukla değişmemiş ilaç şeklinde atıldığı için karaciğer fonksiyon bozukluğunun

pregabalin

plazma

konsantrasyonlarını

önemli

derecede

değiştirmesi

beklenmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyondaki (yaş grupları: 1 ila 23 aylık, 2 ila 6 yaş, 7 ila 11 yaş ve 12

ila 16

yaş)

epilepsi hastalarında pregabalinin farmakokinetiği, farmakokinetik ve

tolerabilite çalışmasında değerlendirilmiştir.

Açlık durumunda pregabalinin oral alımını takiben plazma pik konsantrasyonuna

ulaşma

zamanı

pediyatrik

hastalarda

genellikle

tüm

yaş

gruplarınınki

benzer

olmuştur ve 0.5 saat ila 2 saat arasındadır.

Pregabalinin C

maks

ve eğri altı alan (EAA) parametreleri her yaş grubunda artan doz

ile doğrusal olarak artmıştır. 30 kg’ın altındaki pediyatrik hastalarda pregabalinin

EAA’sı, artmış vücut ağırlığı klerensi bu hastalar için %43’e ayarlandığından, ≥ 30 kg

olan hastalara göre %30 daha düşük olmuştur.

Pregabalinin terminal yarılanma ömrü 6 yaşına kadar olan çocuklarda ortalama 3 ila 4

saat arasında, 7 ve daha büyük yaş grubundaki hastalarda ise 4 ila 6 saat arasında

olmuştur.

Popülasyon

farmakokinetiği

analizleri;

kreatinin

klerensi

pregabalinin

oral

klerensinin belirgin şekilde eş değişken olduğunu, vücut ağırlığı ile de pregabalinin

görünür oral dağılım hacmininin belirgin şekilde eş değişken olduğunu göstermiştir ve

bu ilişkiler pediyatrik ve yetişkin hastalar için benzer olmuştur.

15/17

Pregabalinin farmakokinetiği 3 aydan küçük hastalar için çalışılmamıştır (bkz. Bölüm

4.2, 4.8 ve 5.1)

Geriyatrik popülasyon:

Pregabalin

klerensi

yaş

ilerledikçe

azalma

eğilimi

gösterir.

Pregabalinin

oral

klerensindeki azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana

gelen değişikliklerle tutarlılık göstermektedir. Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları

azalan hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.2 Pozoloji

ve Uygulama Şekli Tablo 1).

Emziren anneler:

Pregabalinin

farmakokinetiği,

haftalık

doğum

sonrası

dönemindeki

emziren annede, her 12 saatte bir 150 mg pregabalin (300 mg günlük doz) verilerek

değerlendirilmiştir. Emzirmenin, pregabalinin farmakokinetiği üzerine çok az etkisi

olmuş ya da hiç etkisi olmamıştır. Pregabalin maternal plazmada ortalama kararlı

durum konsantrasyonları yaklaşık %76 olan hastalarda anne sütüne geçmektedir. 300

mg/gün

veya

maksimum

olan

mg/gün

dozlarında

pregabalin

kullanan

hastaların

anne

sütünden

(ortalama

süt

tüketiminin

ml/kg/gün

olduğu

varsayılmıştır) geçen tahmini infant dozunun sırasıyla 0.31 veya 0.62 mg/kg/gün

olması beklenmektedir. Bu tahmini dozlar, mg/kg bazında toplam günlük maternal

dozunun yaklaşık %7’sidir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlardaki konvansiyonel güvenlilik farmakoloji çalışmalarında, pregabalin klinik

olarak ilgili dozlarda iyi tolere edilmiştir. Sıçanlarda ve maymunlarda tekrarlanan doz

toksisite çalışmalarında hipoaktivite, hiperaktivite ve ataksi de dahil olmak üzere MSS

etkileri görülmüştür. İnsanlara önerilen maksimum klinik doz uygulamasının ≥5 katı

doza,

yaşlı

albino

sıçanların

uzun

dönem

maruziyeti

sonrasında,

retinal

atrofi

insidansında artış genel olarak gözlenmiştir.

Teratojenite:

Pregabalin

fareler,

sıçanlar

veya

tavşanlarda

teratojen

değildir.

Sıçanlarda

tavşanlarda fetal toksisite yalnızca insan maruziyetinin üzerindeki dozlarda ortaya

çıkmıştır.

Prenatal/postnatal

toksisite

çalışmalarında,

pregabalin

tavsiye

edilen

maksimum insan maruziyet seviyesinin ≥2 katı maruz kalma seviyelerinde sıçanlarda

yavru gelişim toksisitesine yol açmıştır.

Fertilite:

Erkek ve dişi sıçanlarda fertilite üzerine advers etki yalnızca terapötik maruziyeti aşan

maruziyet ile gözlenmiştir. Erkek üreme organlarında ve sperm parametreleri üzerine

advers etkiler geri dönüşlüdür ve yalnızca terapötik maruziyeti aşan yeterli maruziyet

sonrası oluşmuş veya sıçanda erkek üreme organının spontan dejenaretif gelişimleri ile

ilişkilendirilmiştir.

nedenle

etkinin

çok

olduğu

hiç

olmadığı

düşünülmüştür.

Mutajenite:

Pregabalin bir dizi

in vitro

in vivo

testlerin sonuçlarına göre genotoksik değildir.

Karsinogenez:

16/17

Pregabalin

fareler

sıçanlar

üzerinde

yıllık

karsinogenez

çalışmaları

yürütülmüştür. Önerilen maksimum klinik doz olan 600 mg/gün’deki ortalama insan

dozu maruziyetinin 24 katında sıçanlarda tümör gözlenmemiştir. Farelerde, ortalama

insan

dozu

uygulaması

benzeri

maruziyetlerde

tümör

insidansında

artış

gözlenmemiştir,

ancak

artan

maruziyette

hemanjiosarkom

insidansında

artış

gözlenmiştir.

Farelerde

pregabalin

ilgili

genotoksik

olmayan

tümör

oluşma

mekanizması trombosit değişiklikleri ve endotel hücre proliferasyonunu içermektedir.

Kısa dönem ve sınırlı sayıda uzun dönem klinik veriler doğrultusunda bu trombosit

değişiklikleri

sıçanlarda

veya

insanlarda

bulunmamıştır.

İnsanlarla

ilgili

risk

olduğu izlenimini oluşturacak bir kanıt bulunmamaktadır.

Genç

sıçanlarda

görülen

toksisite

tipleri

kalitatif

olarak

yetişkin

sıçanlarda

görülenlerden

farklı

olmamıştır.

Ancak

genç

sıçanlar

daha

hassastır.

Terapötik

dozlarda

klinik

belirtileri

hiperaktivite

bruksizm

büyümede

bazı

değişiklikler

(kilo

almanın

geçici

olarak

baskılanması)

bulunmaktadır.

Çiftleşme

dönemlerine olan etkisi insan terapötik doz uygulamasının 5 katında incelenmiştir.

Genç sıçanlar üzerinde maruziyetten 1-2 hafta sonra insan terapötik dozlarının >2

katında

(akustik

irkilme

yanıtı)

veya

>5

katında

(öğrenme/hafıza)

nörodavranışsal/kognitif

etkileri

izlenmiştir.

Genç

sıçanlarda,

insan

terapötik

dozlarının >2 katında maruziyetten 1–2 hafta sonra gözlenen azalmış akustik irkilme

yanıtı, maruziyetten 9 hafta sonra artık gözlenmemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (inek sütü)

Mısır nisastası

Talk

Jelatin (sığır jelatini)

Titanyum dioksit (E171)

Kırmızı demir oksit (E172)

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Al / PVC blisterlerde, 14 adet ve 56 adet

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

atıkların

kontrolü

yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

17/17

7.

RUHSAT SAHİBİ

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

8.

RUHSAT NUMARASI

2014-588

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31.07.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

15-12-2018

Annual report of the Scientific Network on Microbiological Risk Assessment 2018

Annual report of the Scientific Network on Microbiological Risk Assessment 2018

Published on: Fri, 14 Dec 2018 Among the tasks of EFSA, according to its founding regulation (Regulation (EC) No 178/2002), there is the establishment of a system of Networks of organisations operating in the fields within EFSA's mission, the objective being to facilitate a scientific cooperation framework by the coordination of activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, the exchange of expertise and best practices. Additionally, the EFSA Science Strat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-12-2018

Annual Report of the Scientific Network on BSE‐TSE 2018

Annual Report of the Scientific Network on BSE‐TSE 2018

Published on: Fri, 14 Dec 2018 The EFSA Scientific Network on bovine spongiform encephalopathies and other transmissible spongiform encephalopathies (BSE‐TSE) held its 13th meeting on 15‐16 October 2018 in Parma. The meeting served as an opportunity to exchange scientific information on BSE‐TSE related issues among EU Member States, countries from the European Free Trade Association (EFTA), EFSA, the European Commission and ad hocparticipants. In this occasion, ad hoc representation included the World A...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-12-2018

Response to comments on the Scientific Opinion on the scientific substantiation of a health claim related to Symbiosal® and lowering of blood pressure and reduced risk of hypertension pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006

Response to comments on the Scientific Opinion on the scientific substantiation of a health claim related to Symbiosal® and lowering of blood pressure and reduced risk of hypertension pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Following a request from the European Commission, EFSA was asked to review the comments received on the Scientific Opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) on the scientific substantiation of a health claim related to Symbiosal® and lowering of blood pressure and reduced risk of hypertension pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006. Comments originating from the applicant (Han‐Biotech GmbH) were submitted to EFSA via the E...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-11-2018

Blokhuis: 1,25 miljoen euro voor educatie Tweede Wereldoorlog

Blokhuis: 1,25 miljoen euro voor educatie Tweede Wereldoorlog

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar is bevrijd, eerst het zuidelijke deel in 1944 en daarna de rest van Nederland en Nederlands-Indië in 1945. Dit lustrumjaar wordt de bevrijding nog groter gevierd dan anders en wordt er extra nadruk gelegd op het herinneren van de oorlog. De 1,25 miljoen euro komt boven op de 3,5 miljoen voor ond...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

Relevance of new scientific information (Santos‐Vigil et al., 2018*) in relation to the risk assessment of genetically modified crops with Cry1Ac

Relevance of new scientific information (Santos‐Vigil et al., 2018*) in relation to the risk assessment of genetically modified crops with Cry1Ac

Published on: Wed, 14 Nov 2018 Following a request from the European Commission, EFSA assessed the scientific publication by Santos‐Vigil et al. (2018). The outstanding question was whether or not the new scientific information contains elements that could lead the EFSA GMO Panel to reconsider the outcome of its previous risk assessments on genetically modified crops expressing Cry1Ac protein. Santos‐Vigil et al. (2018) investigated the allergenic potential and immunological effects of the Cry1Ac protei...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐a‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐OC by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels recommended, dietary exposure to the food enzyme–...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Recommendations on the use of the proportionality approach in the framework of risk assessment for pesticide residues

Recommendations on the use of the proportionality approach in the framework of risk assessment for pesticide residues

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The technical report reflects the outcome of the discussions and agreements that were reached in the pesticides peer review meeting on residues and maximum residue levels regarding the principles and guidance for application of the proportionality concept in the risk assessment methodologies used at European level for the estimation of the maximum residue levels for pesticides. In addition, practical experiences on the use of the proportionality approach gained by EFSA hav...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐010 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified LLCotton25, for food and feed uses, import and processing, excluding cultivation within the EU. The d...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐α‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐SO by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

Marketing authorisation holders to report shortage to IMA

Marketing authorisation holders to report shortage to IMA

As of today, 14 November 2018, marketing authorisation holders are to report medicine shortage to IMA as soon as possible.

IMA - Icelandic Medicines Agency

14-11-2018

Enforcement Report for the Week of November 14, 2018

Enforcement Report for the Week of November 14, 2018

Recently Updated Records for the Week of November 14, 2018 Last Modified Date: Tuesday, November 13, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 Abstract Following a notification from Sorghum Zrt., submitted to the European Commission under Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283 to place on the market syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country (TF), and in line with Article 15(2) of that Regulation, EFSA was asked by the European Commission whether there are duly reasoned safety objections to the placing on the market of the TF within the European Union. The ap...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-9-2018

Tegemoetkoming Q-koorts

Tegemoetkoming Q-koorts

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta‐cyfluthrin

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Germany and co‐rapporteur Member State Hungary for the pesticide active substance beta‐cyfluthrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of b...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Animal Drug Under Fee Amendments Reauthorized Through September 2023 to Allow for FDA’s Continued Timely Review of Animal Drug Applications

Animal Drug Under Fee Amendments Reauthorized Through September 2023 to Allow for FDA’s Continued Timely Review of Animal Drug Applications

On 8/14/18, the Animal Drug and Animal Generic Drug User Fee Amendments of 2018 was signed into law to reauthorize ADUFA and AGDUFA. These programs help FDA maintain a predictable and timely animal drug review process, foster innovation, and expedite access to new therapies for animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2018

Minister Bruno Bruins bij start Skûtsjesilen

Minister Bruno Bruins bij start Skûtsjesilen

Minister van Sport Bruno Bruins bezoekt zaterdag 4 augustus de start van het jaarlijkse Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) kampioenschap. Hierbij strijden 14 ‘Skûtsjes’ om de felbegeerde kampioenswimpel en de wisseltrofee: het Sulveren Skûtsje.  In totaal worden de komende twee weken 11 wedstrijden gezeild. De eerste wedstrijd start zaterdag op het Pikmeer bij Grou.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2018

Consultation: Proposal for the regulation of IVD companion diagnostics

Consultation: Proposal for the regulation of IVD companion diagnostics

Closing date extended to 14 December 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-11-2018

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Active substance: tolvaptan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7604 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2788/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7603 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (Active substance: dapagliflozin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7605 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4162/WS/1380

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Forxiga (AstraZeneca AB)

Forxiga (AstraZeneca AB)

Forxiga (Active substance: dapagliflozin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7623 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2322/WS/1380

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/14/1250 (Active substance: Phosphorothioate oligonucleotide targeted to transthyretin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7282 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/098/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Pemetrexed Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Pemetrexed Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Pemetrexed Hospira (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6971 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3970/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited)

Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited)

Imraldi (Active substance: adalimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6458 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4279/IB/14

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Active substance: 3-Chloro-4-fluorophenyl-[4-fluoro-4-{[(5-methylpyrimidin-2-ylmethyl) amino]methyl}piperidin-1-yl]methanone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6436 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/163/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

14-9-2018

Tegsedi (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

Tegsedi (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

Tegsedi (Active substance: inotersen) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6027 of Fri, 14 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4782/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-9-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 12-14 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 12-14 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-8-2018

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited)

Kalydeco (Active substance: ivacaftor) - PASS - Modification - Commission Decision (2018)5693 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2494/RSR/S/14

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Strimvelis (Orchard Therapeutics (Netherlands) B.V.)

Strimvelis (Orchard Therapeutics (Netherlands) B.V.)

Strimvelis (Active substance: autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5703 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3854/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

14-8-2018

Nobivac LeuFel (Virbac)

Nobivac LeuFel (Virbac)

Nobivac LeuFel (Active substance: Feline leukaemia vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5535 of Tue, 14 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4778/WS/1282/1

Europe -DG Health and Food Safety

14-8-2018

Leucofeligen FeLV/RCP (Virbac)

Leucofeligen FeLV/RCP (Virbac)

Leucofeligen FeLV/RCP (Active substance: Not available) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5536 of Tue, 14 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/143/WS/1282/7

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

 Minutes of the PRAC meeting 11-14 June 2018

Minutes of the PRAC meeting 11-14 June 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody for fibroblast growth factor 23) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5289 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/133/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

IBRANCE (Pfizer Europe MA EEIG)

IBRANCE (Pfizer Europe MA EEIG)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5224 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

31-7-2018

Join us for the Pediatric Medical Device Development public meeting Aug 13-14 to identify ways to increase the availability of medical devices for children. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pediatrics #medicaldevicepic.twitter.com/ZP3ImzNw2T

Join us for the Pediatric Medical Device Development public meeting Aug 13-14 to identify ways to increase the availability of medical devices for children. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pediatrics #medicaldevicepic.twitter.com/ZP3ImzNw2T

Join us for the Pediatric Medical Device Development public meeting Aug 13-14 to identify ways to increase the availability of medical devices for children. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pediatrics #medicaldevice pic.twitter.com/ZP3ImzNw2T

FDA - U.S. Food and Drug Administration