PENVASC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PENVASC 10 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PENVASC 10 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033010098
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

PENVASC10mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette10mgamlodipinbazaeşdeğer13,889mgamlodipinbesilat.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalselüloz,anhidrdibazikkalsiyumfosfat,sodyumnişasta

glikolat,magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.PENVASCnedirveneiçinkullanılır?

2.PENVASC’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PENVASCnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PENVASC’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PENVASCnedirveneiçinkullanılır?

PENVASC,20ve30tabletiçerenblisterambalajlardasunulmaktadır.Tabletleryuvarlak

vebeyazrenklidir.

PENVASCetkinmaddeolarakamlodipinbesilatiçerir.

PENVASC, hafif ve orta şiddettekiyüksekkanbasıncının(hipertansiyon)

düzenlenmesinde,stabilvedeğişkenolarakikitipibulunananjinaolarakadlandırılan

göğüsağrısınıntedavisindekullanılır.

2.PENVASC’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PENVASC’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Dihidropiridintürevlerineduyarlıolduğubilinenkişilerdekontrendikedir.

Kardiyojenikşokvekalıcıolmayananjinadurumlarındakullanılmamalıdır.

PENVASC’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Amlodipin,özellikleciddiaortdarlığı(stenozu)ve/veyakalpbüyümesi(hipertropik

kardiyomiyopatisi)bulunanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Hamilekadınlarda,laktasyondönemindekihastalardaveçocuklardayeterliaraştırmalar

yapılmamıştır.Bukişilerdezorunluolmadıkçakullanılmasıönerilmez.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PENVASC’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Greyfurt suyu amlodipin seviyelerini orta derecede artırabileceğinden birlikte

kullanılmamalıdır.

Antihipertansifetkiyiarttırabilensarımsakilebirliktekullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

PENVASC’ıgerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

PENVASC’ınannesütünegeçipgeçmediğibilinmediğinden,tedavinindevamıkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Yüksekkanbasıncınıntedaviedilmesiiçinkullanılandiğerilaçların(antihipertansif

ilaçlar)çoğundaolduğugibiPENVASCdanadirensersemliğenedenolabilirve

konsantrasyonkabiliyetinibozabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkendikkatli

olunmalıdır.

PENVASC’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

PENVASC’ınherdozunda12mgsodyumnişastaglikolatiçermektedir.Bumaddeye

karşıherhangibiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Azolantifungalleri(İtrakonazol,ketokonazol,flukonazol),eritromisinvediğersitokrom

P450izoenzim3A4inhibitörleriamlodipinmetabolizmasınıinhibeedebileceğinden

dikkatliolunmalıdır.

Rifampin(vediğerpotansiyelenzimindükleyicileri)amlodipinmetabolizmasınıartırır.

Kalsiyumisekalsiyumkanalblokerlerininhipotansifetkisiniazaltabileceğindendikkatli

olunmalıdır.

Amlodipin,siklosporindüzeyleriniyükseltebilir.

Sildenafilinkanbasıncınıdüşürücüetkisiamlodipinkullanımıylaartabilir.

Etanol/Bitki/NutrasötiklerleEtkileşim:Sarıkantaronotu(Hypericumperforatum),

amlodipinseviyelerinidüşürebilir.Amlodipin,östrojeniketkilidongquai,hipertansiyonu

artırabilenefedra,yohimbeveginsengilebirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandıysanıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.PENVASCnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

PENVASCiçinönerilengünlükdozbirfilmtablettir.

NesıklıktavekaçtabletPENVASCkullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.

Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdoz

önerebilir.

Önerilendozuaşmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

PENVASCsadeceağızdankullanımiçindir.

PENVASC’ınhergünaynısaattebirmiktarsuilealınmasıönerilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklardaveergenlikdönemindekigençlerde(18yaşaltı)PENVASCkullanılması

önerilmez.

Yaşlılardakullanım:

PENVASC’ınyaşlılardaönerilendozu2.5-5mgolupdoktorunuzuntavsiyesidikkate

alınmalıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

PENVASC’ın karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli

kullanılmasıönerilir.

EğerPENVASC’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPENVASCkullandıysanız:

PENVASC’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PENVASC’ıkullanmayıunutursanız:

İlacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınvesonrakidozu

herzamankisaattealınız.

Eğer,unutulduktansonra,sonrakidozsaatineyaklaştıysanız,ozamanunuttuğunuzdozu

atlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PENVASCiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,tedaviyidurdurmayınız.ÇünküPENVASC

tedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PENVASC’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PENVASC’ıkullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciddialerjikreaksiyonlar(yutmavenefesalmadazorluk,el-ayak,yüz-dudakşişmesi,

döküntü,baygınlıkgibi)

Buçokciddibiryanetkidir.EğerbuyanetkisizdemevcutisesizinPENVASC’akarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersiniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kalpatımritmindedeğişiklikler

Buciddibiryanetkidir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Başağrısı

Başdönmesi

Uykuhali

Yorgunluk,kırıklıkhali,kaskrampları,ödem(elveayaklardaşişme)

Midebulantısı,

Karınağrısı

Barsakhareketlerindedeğişiklik

Görmedebulanıklık

Yüzdekızarma

Ereksiyonbozukluğu

Dişetlerindeartma

BunlarPENVASC’ınhafifyanetkileridir.

Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PENVASC’ınsaklanması

PENVASC’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Caltındakiodasıcaklıklarındasaklanmalıdır

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPENVASC’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPENVASC’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:PensaPharmaİlaçTic.veSan.A.Ş.PolatTower441–442YeşilÇimen

Sok.FulyaMah.34394Beşiktaş/İstanbul

Üretici:DrogsanİlaçlarıSan.veTic.A.Ş.06760Çubuk/ANKARA

Bukullanmatalimatı02.06.2009tarihindeonaylanmıştır.

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety