PENTOX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PENTOX SR 400 MG 20 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PENTOX SR 400 MG 20 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • on

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514157908
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

PENTOXSR 400 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Pentoksifilin 400 mg

Yardımcımaddeler:PolividonK25,kolloidalanhidr silika , talk, etil selüloz,

polietilenglikon6000,kırmızıdemiroksit (E172),titanyumdioksit(E171), jelatin

içerir.

Builacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınızolursa,lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacınkullanımı sırasında, doktoraveya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.PENTOXSRnedirve ne için kullanılır?

2.PENTOXSR'ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.PENTOXSRnasılkullanılır?

4.Olasıyan etkilernelerdir?

5.PENTOXSR’ınsaklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.PENTOXSRnedir vene içinkullanılır?

PENTOXSRpentoksifilinetkinmaddesiniiçerir.1kapsüliçinde400mgpentoksifilin

bulunur.20adetkapsüliçeren blister ambalajlarda kullanımasunulmuştur.

PENTOX SR’ninayrıca ampul formu dabulunmaktadır.

PENTOXSR,vücudunuçkısımlarına,yanikollaravebacaklaragidenkandamarlarını

genişleten ve bubölgeleregiden kanakımınıarttıran birilaçtır.

DoktorunuzsizePENTOXSR’ıaşağıdakinedenlerdenbiriveyabirkaçıdolayısıyla

reçetelemiş olabilir:

Periferik(vücudunuçbölgelerindeki)atardamarlarıntıkayıcıhastalıkları,damarsertliği

(arteriyoskleroz)veyaşekerhastalığınedeniylemeydanagelendolaşımbozukluklarınabağlı

kesik topallama ve istirahat ağrısıgibi şikayetlerinizin tedavisi

2/6

Bacakülserivegangrengibisinirseldonanımınkesintiyeuğramasındandoğan

bozuklukların tedavisi

Beyindekidolaşımbozukluklarınıntedavisi

Göze aitdamarların harabiyetiyleseyreden dolaşımbozukluklarının tedavisi

2.PENTOXSR'ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

PENTOXSR'ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkinmaddeolanpentoksifiline,aynısınıftanbaşkailaçlaraveyailacıniçerdiğidiğer

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

Beyinkanamasıgeçiriyorsanız(bulantı,kusma,başağrısı,uyuşukluk,bilinçkaybı,uykuya

eğilim, yüzde çarpılma, konuşma bozukluğu gibibelirtiler sizde ortaya çıkarsa)

Gözünüzün ağ tabakasında yaygın kanamanız varsa

Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz

Kalp atımınızda düzensizlik varsa

Kanama bozukluğunuz varsa

Mide veya barsak ülserinizvarsa

PENTOXSR'ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Düşük tansiyonunuz varsa

Şiddetli kalp damarı hastalığınız (koronerarterhastalığı) varsa

Böbrekişlevlerinizdebozuklukvarsa(doktorunuzunyapacağıbirkantestineticesinde

ölçülen kankreatininseviyeniz, dakikada 30 ml’nin altındaysa).

Karaciğer işlevlerinizdeciddi bozukluk varsa

Kanınpıhtılaşmayeteneğinibozanbirhastalığınızvarsayadakanınpıhtılaşmasını

engelleyenilaçtedavisi(örn.Kvitamininietkileyenilaçlarveyadüşükmolekülerağırlıklı

heparin) gördüğünüz içinkanama eğiliminiz artmışsa

PENTOXSRile şeker hastalığıtedavisinde kullanılanilaçlarıbirlikte kullanıyorsanız

Kanbasıncındadüşmeriskiolanlar(örn.Ağırkoronerkalphastalığıveyabeynekan

sağlayan damarlardatıkanıklık olanhastalar)

Sistemiklupuseritematozusyadakarışıkbağdokusuhastalığıgibibağdokusunututanbir

hastalığınızvarsa

Kanhücrelerininyapımınınbozulmasınabağlıkansızlığınızvarsa(Trentaliletedavi

sırasındakanhücrelerininyapımındabozulmasınabağlıkansızlıkgelişebilir,doktorunuz

kan tablonuzu takipedecektir.)

PENTOXSR’ınçocuklardakullanımıylailgiliyeterlideneyimolmadığıiçin,çocuklarda

kullanımı önerilmez.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

3/6

PENTOXSR'ınyiyecek ve içecek ile kullanılması

BesinlerPENTOXSR’ınemilmesinietkilemez.Kapsülleryemekleberaberveyahemen

yemeklerden sonra, çiğnenmeden biraz sıvı (yaklaşık 1/2 bardak)yardımı ileyutulur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

PENTOXSR’ınhamileliksırasındakullanılmasıylailgiliyeterlideneyimbulunmamaktadır,

bu nedenle hamileyseniz,PENTOXSR’ıkullanmamanız gerekir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Pentoksifilinazmiktardaannesütünegeçmektedir.Bunedenleemzirmesırasında,PENTOX

SR’ıkullanmamanız gerekir.

Araç ve makinekullanımı

PENTOXSR’ınaraçvemakinekullanmabecerileriüstündebilinenbiryanetkisiyoktur.

Baş dönmesiolursa araçya da makine kullanmayınız.

PENTOXSR'ıniçeriğinde bulunan bazı yardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

PENTOXSR’ıniçeriğindeözelönlemalınmasınıgerektirenyardımcımadde

bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ilebirliktekullanımı

İnsülinveyaşekerhastalığıtedavisiiçinağızyoluylaalınanilaçlarıalıyorsanız

doktorunuzsizi yakından takip etmek isteyecektir.

PENTOXSRilevitaminKantagonistleriveheparingibipıhtılaşmayıönleyiciilaçları

birliktealmayabaşladıysanızveyadozunudeğiştirdiyseniz,antikoagülan(kan

pıhtılaşmasınıönleyen)aktivitedeartmaolasılığısebebiiledoktorunuzsiziyakından

takip etmekisteyecektir.

YüksektansiyontedavisiiçinalınanilaçlarilebirliktePENTOXSRkullanımıbu

ilaçların etkisiniartırabilir.

TeofilinilePENTOXSRkullanımı,solunumhastalıklarındakullanılanteofilininetkisini

artırabilir vedolayısıyla teofiline bağlı yan etki görülme riskiartabilir.

PENTOXSR’ınsimetidin(ülsertedavisindekullanılır),siprofloksazin(antibiyotik),

ketorolak (ağrı kesici) ile birlikte kullanılması,PENTOXSR’ınetkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilaçkullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

4/6

3.PENTOXSRnasılkullanılır?

Uygunkullanımve doz/uygulamasıklığı için talimatlar

Prensipolarak,dozajveuygulamaşekli(ağızveyadamaryoluyla),dolaşımbozukluğunun

tipine,ağırlığınavehastanınilacaolanduyarlılıkdurumunabağlıdır.Dozajgenellikle

aşağıdaki şekildedir:

Doktorunuzunbaşkaönerisiolmadığısürece,günde2veya3defa1kapsülPENTOXSR

alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

PENTOXSRağızdan alınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

PENTOXSR’ ınçocuklardakullanımıylailgiliyeterlideneyimolmadığıiçin,çocuklarda

kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardatedavidüşükdozilebaşlanılmalıdır.Doktorunuzsiziniçinenuygundozu

belirleyecektir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Doktorunuzsiziniçinuyguntedavidozunubelirleyecektir.Herikidurumdadadoz

azaltılmasıgereklidir.

EğerPENTOXSR’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazlaPENTOXSRkullandıysanız

PENTOXSR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Anibirdozaşımıkendinibulantı,başdönmesi,kalpatımsayısınınaşırıartması,tansiyon

düşmesiylebelliedebilir.Kendinizdebubelirtilerigördüğünüzdederhaldoktorunuza

bildiriniz.

PENTOXSR’ıkullanmayıunutursanız

Birdozuatlarsanızvesonrakidozunsaatiçokyakındeğilse,hatırlarhatırlamazunuttuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek içinçift doz almayınız.

PENTOXSRile tedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

PENTOXSRtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,dolaşımbozukluğuna

bağlışikayetleriniz yeniden ortaya çıkabilir.

5/6

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,PENTOXSR’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PENTOXSR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya size enyakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz

Kalp ritminde ciddi düzensizlik

Alerjisonucuyüzde,boğazdaşişmevenefesalmadagüçlükvebazenşokavarabilen

durumlar

Kanama eğiliminizvarise kanamalar(derive/veya mukozada,mideve /veya bağırsakta)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aciltıbbimüdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat100 hastanınbirinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birindenaz, fakat 10000 hastanın birindenfazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Diğer yan etkiler:

Yaygın:

-Yüz ve boyun kızarmasıylabirlikte olan sıcak basması

-Bulantı, kusma, yellenme,midedebaskı, diyaregibimide-bağırsak sistemi şikayetleri

Yaygın olmayan:

-Derideaşırı duyarlılıkreaksiyonları

-Aşırıhareketlilik(ajitasyon), uyku bozuklukları

-Baş dönmesi, titreme, baş ağrısı

-Görme bulanıklığı, konjunktivit

-Kalp ritmindebozukluk(kalp atımındaartış)

-Deride kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen

-Ateş

Seyrek:

-Göğüs ağrısı, solunumgüçlüğü

-Mide ve bağırsaktakanama

-Derive mukozalardakanama

-İdrar yollarında kanama

-Kan basıncında düşme

-Kol ve bacaklardaşişlik

Çok seyrek:

-Kan pulcuklarının sayısında azalmaile birlikte deridekanama odakları

-Ölümcülolabilen kırmızı kan hücrelerinin yapımındabozukluğa bağlıkansızlık

-Uygulamasonrasıdakikalariçindegelişenalerjikreaksiyon(yüz,dilveboğazdaşişlik,

bronşlarda daralma ve şok)

6/6

-Hissizlik,saranöbetleri,kafaiçindekanamavebeyinzarıiltihabıbelirtileri(bağdokusu

hastalığı olanlarda görülmüştür)

-Göz içindekanama ve göz içitabakasındaayrılma

-Karaciğersafra yollarında tıkanma, karaciğer enzimlerinde artış

-Derininenüsttabakasındadokuölümü,deridedöküntü,soyulmaileseyredenşiddetlideri

hastalığı,terleme

-Kan basıncında yükselme

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaç YanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.PENTOXSR’ınsaklanması

PENTOXSR’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarakkullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonra PENTOX SR’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

TemmlerWerke GmbH-Almanyalisansı ile

Abdi İbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah.Eski BüyükdereCad.

No:4 34467

Maslak/ Sarıyer/ İSTANBUL

ÜretimYeri:

Abdi İbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

SanayiMah.Tunç Cad. No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanmatalimatı.............................tarihinde onaylanmıştır.