PENSOTIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PENSOTIL 40 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PENSOTIL 40 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • otilonium bromide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033090496
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

PENSOTİL40 mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:40 mgotilonyumbromür

Yardımcımaddeler:LaktozSD,kopovidon,magnezyumstearat,sodyumnişasta

glikonat, kolloidal silikondioksit,OpadryIIwhite(Polivinil alkol,Titanyum dioksit

(E171), Makragol/PEG, Talk),deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

PENSOTİLnedirveneiçinkullanılır?

PENSOTİL'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PENSOTİLnasılkullanılır?

Olasıyanetkilernelerdir?

PENSOTİL'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. PENSOTİL nedirveneiçinkullanılır?

PENSOTİL, beyazilebeyazımsırenkte,yuvarlak,bikonveksfilmtablettir.

PENSOTİLotilonyumbromüriçerirveotilonyumbromür“antispazmotik”(spazm

giderici)olarak adlandırılan birilaçgrubunadahildir.

PENSOTİLsindirimkanalındakikaslarüzerineetkieder,barsakspazmlarınıhafifletir

veaşırımotilitesini(barsakkaslarınınaşırıbüzülmesinivehızınıkontroletmekgibi)

düzenler.

PENSOTİL,irritablbarsak sendromundaveağrılıbarsakspazmları,gerilme ve hareket

problemleri ilekarekterizeolan diğersindirimsistemikoşullarındakullanılır.

PENSOTİL,30ve90film tabletiçerenkutulardasunulmaktadır.

2/5

2. PENSOTİLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PENSOTİL'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Otilonyumbromüryada PENSOTİL’iniçeriğindekiyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılık)yavarsa

Ko lon tıkanmasıdurumu varsa

PENSOTİL'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Glokomvarsa(gözküresindekibasıncın arttığıbirgözhastalığı)

Prostatbezindebüyümenizvarsa(prostatik hipertrofiolarak dabilinir)

Midedenbarsağageçenkanaldadaralmanızvarsa(pilorik stenosis)

Barsaktembelliği(atoni)sebebiylekabızlıktanşikayetçiyseniz(örn;şeker

hastalığınedeniyle):PENSOTİLsindirimsistemikaslarınıgevşetir.Bunedenle,

dahasıklıklaşekerhastalarındagörülen,kabızlıkveyabarsaktembelliği(atoni)

şikayetinizvarsaPENSOTİL’idikkatlekullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PENSOTİL'inyiyecekveiçecekilekullanılması

PENSOTİL’itercihenyemeklerden 20dakikaöncealınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

okturunuztarafındangerekliolduğusöylenmedikçe,eğerhamileysenizPENSOTİL

kullanmayınız. Bugibidurumlardadoktorunuzun gözetimialtındakullanınız

Tedavi nizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Dokturunuztarafındangerekliolduğusöylenmedikçe,eğeremziriyorsanızPENSOTİL

kullanmayınız. Bugibidurumlardadoktorunuzun gözetimialtındakullanınız

Araçvemakinekullanımı

PENSOTİL’inaraçvemakinekullanmayeteneğinietkilemesibeklenmez.

3/5

PENSOTİL'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Builaçlaktoz içermektedir.Dahaöncedoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızınolduğusöylenmişsebuilacıkullanmayabaşlamadanöncedoktorunuz

ile temasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg’dan)dahaazsodyumihtivaeder;yani

esasında “sodyumiçermez”.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

PENSOTİL’indiğerilaçlarlabirliktekullanımındahiçbiretkileşimraporedilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. PENSOTİLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

PENSOTİL’idaimadoktorunuzun tavsiyeettiğişekildekullanınız. Herhangibir

durumdan emin değilsenizlütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuzun önerisinegöre:günde2- 3 defa1 tabletalınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleri birmiktarsuilebi rlikte,kırmadan,ezmedenyadaçiğnemeden

tercihenyemeklerden20dakikaöncealınız.

De ğişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

PENSOTİLkullanımıçocuklariçin uygun değildir.

Ya şlılardakullanımı:

Doktorunuzun önerisinegöre:günde2-3 defa1 tabl etalınız.

Özelk ullanımdurumları:

Böbrek /karaciğeryetmezliği:

Buhastalarda PENSOTİLiçindozayarlanmasınagerekyoktur.

EğerPENSOTİL'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPENSOTİL kullandıysanız:

PENSOTİLilehiçbirdozaşımıetkisiraporedilmemiştir.

4/5

Ancak,eğerkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızveiyihissetmiyorsanız,

doktorunuzlakonuşunuzyadaenyakınhastaneyegidiniz,ilacınkutusunuveyabu

kullanmatalimatınımümkünseyanınızaalınız.

PENSOTİLdenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

PENSOTİL'ikullanmayıunutursanız:

Birdozu almayıunuttuysanız, hatırladığınızandasonrakidozu alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

PENSOTİLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

İlacınızısizereçeteedildiğigibikullanmazsanız,tedavidenbirfayda

göremeyebilirseniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasınabağlıhiçbiryanetki

beklenmez.Ürününkullanımıylailgilidahadetaylısorularınızvarsadoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, PENSOTİL'iniçeriğindebulunanmaddelereaşırıduyarlılığıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

A şağıdakilerdenherhangibiriolursa,PENSOTİL’ikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz.

Nefesalmadayadayutkunmadazorluk,yüzde, dudakla rda,dildeyadaboğazda

şişme,cilttedöküntüyadaşişkinliklerolanşiddetlikaşıntıgibialerjikreaksiyon

belirtileri

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Ancak, terapotik dozlarda, ürünyan etkiyesebepolmaz.

Klinikçalışmalardaraporedilenyanetkiler(plaseboileaynısıklıkta):bulantı,kusma,

üstkarın ağrısı

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumu ndahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5/5

Eğerbukullanmatalimantındabahsigeçmeyenherhangibiryan etkiilekarşılarsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. PENSOTİL'insaklanması

PENSOTİL'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.

Son kullanmatarihiyleuyumlu olarakkullanınız.

Ambalajındakison kullanma tarihinden sonraPENSOTİL'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPENSOTİL'i

kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızPENSOTİL'işehirsuyunaveyaçöpe

atmay ınız. Bu konudaeczacınızadanışınız.

RuhsatSahibi:Liva İlaçPaz.San. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah.Dilmenler CaddesiNo:19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretici :Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

KaraağaçMah.Fatih Blv. No:32ÇOSBKapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı22.02.2016tarihindeonaylanmıştır.

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7876 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2809/T/22

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7676 of Fri, 16 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety