PENEPIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PENEPIN 0,3 MG/0,3 ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN OTO ENJEKTOR (1 ADET)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PENEPIN 0,3 MG/0,3 ML I.M. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN OTO ENJEKTOR (1 ADET)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • adrenalin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680184950166
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

PENEPĐN0.3mg/0.3mlĐ.M.EnjeksiyonlukÇözeltiĐçerenKullanımaHazırŞırınga

Kasiçineuygulanır.

Steril,apirojen

Etkinmadde:Herbirkullanımahazırşırınga0.3mgepinefriniçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,sodyummetabisülfit,hidroklorikasitveenjeksiyonluk

su.

BuKullanmaTalimatında:

1.PENEPĐNnedirveneiçinkullanılır?

2.PENEPĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PENEPĐNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PENEPĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PENEPĐNnedirveneiçinkullanılır?

PENEPĐN0.3mg/0.3mlĐ.M.Enjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırınga,

anafilaktikreaksiyongeçirenhastalarınkendikendilerinehemenuygulamalarıiçin

tasarlanmıştır.Sadeceintramüsküleryoldanuygulanır.

Epinefrinstreseyanıtolaraksalgılanandoğalbirhormondur.Akutalerjikdurumlarda

kanbasıncını,kalpfonksiyonunuvesolunumudüzenlerveşişkinliğiazaltır.

Epinefrinböceksokmasıveyaısırması,fındıkveyadiğergıdalar,ilaçlarvediğer

BuilacıkullanmayabaşlamadanönceKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

oluşturanmaddelerekarşıverdiğiçokşiddetliyanıt,aniaşırıduyarlılık)acil

tedavisindeendikedir.

2.PENEPĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PENEPĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

PENEPĐNveyaPENEPĐN’iniçeriğindekidiğeryardımcımaddelerealerjinizvarsa.

PENEPĐN’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

DoktorunuzPENEPĐN’ihangidurumlardakullanacağınızıvenasıluygulayacağınızı

ayrıntılıbirbiçimdeaçıklamalıdır.

PENEPĐNsadeceacildestekleyicitedaviolarakendikedirvehastalarınuygulamadan

sonrahemendoktorabaşvurmalarıtavsiyeedilir.

Anjina(birçeşitkalphastalığı),hipertiroidizm(kandatiroithormonlarının

yükselmesi),yüksekkanbasıncı,kandakipotasyumseviyelerindedüşüşve

kalsiyumdaartış,kandolaşımındabozukluklar,feokromositoma(birçeşitböbreküstü

bezitümörü),glokom(göziçibasıncınınyükselmesi),böbrekveyaprostat

rahatsızlıkları,diyabetgibirahatsızlıklarınızvarsadoktorunuzadanışmalısınız.

Tekrarlananlokalenjeksiyon,enjeksiyonbölgesindehasarayolaçabilir.Kazaylakan

damarınaenjekteedilmesidurumundakanbasıncındaanibiryükselmemeydana

gelebilir.Kazaylaelveayaklaraenjekteedilirseetkilenenbölgelerdekanakışının

kaybınanedenolabilir.

TanısıkonmuşveyaşüphelikonjenitaluzamışQTsendromuveyaTorsadesdePointes

(ritmbozukluğu)hastalarındakullanımındankaçınılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PENEPĐN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkol,PENEPĐN’inetkisiniarttırarakolumsuzyöndeetkileyebilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Epinefrinkullanımınınannekarnındakibebeküzerinderiskyaratıpyaratmayacağıbelli

değildir.Fakatdurumunuzçokacilisehamileolmanızbuilacıkullanmanızıengellememelidir

çünkühayatınıztehlikedeolabilir.Böyleacilbirdurummeydanagelmedenöncekonuile

ilgilidoktorunuzlakonuşmuşolmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Epinefrin’inemzirmedönemindeherhangibiretkisininolupolmadığıbilinmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

AnafilaktikşoktanetkilenmişolabileceğinizdePENEPĐNuygulamasındansonraaraçveya

makinekullanımıtavsiyeedilmemektedir.

PENEPĐN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

PENEPĐNyardımcımaddeolaraksodyummetabisülfit(E223)içerir.Bu,duyarlıkişilerde

özellikleastımgeçmişiolanlardaanaflaktik(aşırıderecededuyarlılık)semptomlarve

bronkospazm(bronşvebronşiyollerindüzkaslarınınkasılması)dahilalerjiktipte

reaksiyonlaranedenolabilir.BuhastalardikkatliolmalıdırlarvePENEPĐN’ihangikoşullarda

kullanabileceklerikonusundaeğitilmişolmalıdırlar.

Butıbbiürünherşırıngada1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdalistelenenilaçlarıkullanıyorsanızmutlakadoktorunuzabelirtiniz:

Digitalis(digoksin),betablokerler,kinidingibikalpilaçları,

Trisiklikantidepresanlar,monoaminoksidazinhibitörleri,serotonin-norepinefringeri

alıminhibitörlerigibidepresyonilaçları,

Diyabetilaçları(PENEPĐNkullandıktansonradoktorunuzilacınızındozunu

değiştirebilir),

Parkinsonilaçları,

Tiroidrahatsızlığıiçinkullanılanilaçlar,

Diğerilaçlar:Difenhidraminveyaklorfeniramin,teofilin,ipratropiumveoksitropium

(astımındadahilolduğusolunumyolurahatsızlıklarınıntedavisindekullanılır),

oksitosin(doğumdakullanılır),inhalasyonanestezikleri,alfaadrenerjikblokerler

(yüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılır),sempatomimetikler(astım,diğer

solunumyoluhastalıklarıveburuntıkanıklığındakullanılır).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PENEPĐNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Builacıherzamandoktorunuzunsizeanlattığışekildeuygulayınız.

Emindeğilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızatekrardanışınız.

PENEPĐNtekkullanımlıktır.Lütfenilacıkullandıktansonragüvenlibirbiçimde

attığınızdaneminolunuz.

Alerjikreaksiyongenelliklealerjen(alerjiyesebepolanmadde)iletemasedilendakikalar

içerisindebaşlarveaşağıdakiolaylargözlemlenebilir:

Cilttekaşıntı,ürtikeryaldöküntüartışı(kurdeşen),gözlerde,dudaklardaveyadilde

kızarmaveşişme.

Boğazdaşişmesonucusolunumgüçlüğü.Hırıltı,akciğerdekikaslarınsıkışması

sonucunefesdarlığıveöksürük.

Başağrısı,kusmaveishalindebulunduğudiğeranafilaksibelirtileri.

Anikanbasıncıdüşüşünebağlıolarakbilinçkaybı.

BubelirtilerlekarşılaştığınızdahemenPENEPĐNKULLANINIZ.Builaçsadeceuyluğunön

yankısmınaenjekteedilmelidir.Kabaeteenjekteedilmemelidir.

Uygulamayoluvemetodu:

AlerjikreaksiyongeçirmedenöncePENEPĐN’ikullanmakiçinhazırlıklıolun.

BirdenfazlaPENEPĐNbulundurunuz.Biriniyanınızdataşıyınızvediğerleriniişteveevde

kolaybulunabilecekyerlerdemuhafazaediniz.Ailenize,arkadaşlarınızaveişarkadaşlarınıza

ciddialerjikreaksiyonunuzolduğundaneyapmalarıgerektiğinianlatınız.Alerjik

reaksiyonunuzvarsa112Acil’iaramalarınısöyleyiniz.

AlerjikReaksiyonunuzvarsa,PENEPĐNkullanımahazırşırıngayıkendinizeuygulayınız,

PENEPĐNtıbbiyardımgelinceyekadaralerjikreaksiyonunetkisiniyokeder.

Enjeksiyoniçinresimdegörüldüğüşekildeşırınganınkoruyucubaşlığınıyukarıyadoğru

çekerekçıkarınız(Şırınganınbaşlığınıuygulamaesnasındaçıkarınız.Dahaönceden

çıkarmayınız.)Uyluğunönyankısmınadikgelecekşekildeşırınganıniğnesinibatırarakve

pistonuileriyedoğruiterekilacıuygulayınız.Enjeksiyonutakibenenjeksiyonbölgesine10

saniyehafifbirmasajyapınız.Yardımgelinceyekadaruzanınızvebacaklarınızıhavaya

kaldırınız.

Değişikyaşgrupları:

Yetişkinlerdekullanımı:

Normaldoz300mikrogramdır.

Kiloluyetişkinlerdealerjikreaksiyonetkilerinitersineçevirmekiçinbirdenfazlaenjeksiyon

gerekebilir.

Bazıdurumlardaepinefrinintekbirdozualerjikreaksiyonetkilerinitamamentersine

çevirmeyebilir.Buhastalariçintekraredilecekenjeksiyon10-15dakikasonrauygulanabilir.

Çocuklardakullanımı:

Uygundoz150mikrogramveya300mikrogramdır.Buçocuğunvücutağırlığınave

doktoruntakdirinebağlıdır.

150mikrogramepinefrinsunmakiçinPENEPĐN0.15mg/0.3mlĐ.M.Enjeksiyonluk

ÇözeltiĐçerenKullanımaHazırŞırıngaformudamevcuttur.15kg’dandüşükkilodaki

çocuklarda, 150 mikrogramın altındaki doz, yeterli doğrulukta

uygulanamayacağından,hayatitehlikeyoksavedoktorkontrolüaltındadeğilse

uygulanmasıönerilmez.

PENEPĐNkullandıktansonradoktorunuzubilgilendirmelisinizveyamümkünolduğuncakısa

süredeenyakınhastaneyegitmelisiniz.PENEPĐN’iuylukkasıiçineenjekteettiğinizimutlaka

söyleyiniz.Đlacınkutusunuvebukullanmatalimatınıdoktorunuzagösteriniz.

EğerPENEPĐN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaPENEPĐNkullandıysanız:

Kandamarınızayadaparmağınızakazaylagerekendenfazlaepinefrinenjekteederseniz

hemenbirhastaneyebaşvurunuz.

Đlacınkullanımıileilgilibaşkasorularınızvarsadoktorunuzadanışınız.

PENEPĐN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PENEPĐNkullanmayıunutursanız

Geçerlideğildir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PENEPĐN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PENEPĐN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

PENEPĐNyardımcımaddeolaraksodyummetabisülfit(E223)içerir.Bu,duyarlıkişilerde

özellikleastımgeçmişiolanlardaanafilaktiksemptomlarvebronkospazmdahilalerjiktipte

reaksiyonlaranedenolabilir.Butüryanetkilerlekarşılaşırsanızderhaltıbbiyardım

almalısınız.

Epinefrininyüksekdozlarındaveyaduyarlıhastalarda,nadiren,beyinkanamasınaneden

olabilecekkanbasıncındaaniartış,düzensizkalpatışı,kalpkrizivemukozadokusuna,deriye

veböbreklerekanakışınınazalmasıolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan: 100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Yaygın:

-Çarpıntı

-Taşikardi(hızlıvedüzensizkalpatışı)

-Terleme

-Bulantı

-Kusma

-Solunumgüçlüğü

-Solukluk

-BaşDönmesi

-Halsizlik

-Titreme

-BaşAğrısı

-Endişe

-Sinirlilik

-EkstremitelerdeSoğukluk

Seyrek:

-Halüsinasyonlar

-Baygınlık,

-Gözbebeklerindebüyüme

-Đdraryapmadazorluk

-Kastitremesi

-Yüksekkanbasıncı

-Yüksekşekerseviyesi,düşükpotasyumseviyesiveyüksekasitiçeriğigibikan

değişiklikleri

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.PENEPĐN’insaklanması

PENEPĐN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC‘ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPENEPĐN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:DEFARMAĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

ATBişmerkezi,Iblok,No.:213

Ostim/Yenimahalle/ANKARA

Üretimyeri:MEFARĐLAÇSANAYĐA.Ş.

RamazanoğluMah.EnsarCad.No:20

Kurtköy/Pendik,TR34906

Đstanbul,TÜRKĐYE

Tel:(216)3784400

Bukullanmatalimatı1911/2014tarihindeonaylanmıştır.