PEMTREX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PEMTREX 500 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PEMTREX 500 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eğer hastalık mesane kasları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828790228
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 23

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

PEMTREX 500 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Steril, sitotoksik

2. KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Her bir liyofilize toz içeren flakon 500 mg pemetrekset’e e

er 554,043 mg pemetrekset

disodyum içerir. Sulandırıldıktan sonra her bir 1 ml’lik çözelti 25 mg pemetrekset içerir.

Yardımcı madde(ler):

Her bir 30 ml’lik flakon 54 mg sodyum içerir.

Yardımcı maddeler için bkz. 6.1.

3. FARMASÖT

K FORM

nfüzyon çözeltisi için toz

Beyaz ila açık sarı ya da sarı-ye

il liyofilize toz.

Sulandırmanın ardından olu

an çözelti berrak renksiz-sarı ya da ye

il-sarı arasında renklidir.

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Malign plevral mezotelyoma

PEMTREX, daha önce kemoterapi almamı

, rezeke edilemeyen malign plevral mezotelyoması

olan hastaların tedavisinde platin ile kombine olarak endikedir.

Non-skuamöz küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri (KHDAK)

Pemetrekset lokal ileri hastalık ya da metastatik evredeki küçük hücreli dı

ı akci

er kanserli

hastaların, sadece non-skuamöz histolojik alt gruplarında olanlarında sisplatinle kombine olarak

langıç tedavisinde endikedir (Bkz. bölüm 5.1).

PEMTREX, birinci seri platin bazlı kemoterapiden sonra hastalı

ı progrese olmamı

relaps veya

metastatik küçük hücreli dı

ı akci

er kanserinin sadece non-skuamöz histolojik alt tiplerinde

idame tedavisinde tek ba

ına endikedir. (Bkz. bölüm 5.1).

PEMTREX, daha önce pemetrekset bazlı tedavi kullanmamı

relaps veya metastatik non-skuamöz

küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri hastalarının ikinci basamak tedavisinde endikedir. (Bkz. bölüm

5.1)

4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli

PEMTREX sadece, antikanser kemoterapi uygulamasında deneyimli bir hekimin gözetimi altında

uygulanmalıdır.

2 / 23

PEMTREX sisplatinle kombine olarak:

Önerilen PEMTREX dozu, her 21 günlük kürün ilk gününde 10 dakikalık intravenöz infüzyon

eklinde uygulanmak üzere, 500 mg/m

vücut yüzey alanı “VYA”nın metre karesi ba

ına 500

mg)’dır. Önerilen sisplatin dozu, her 21 günlük kürün ilk gününde pemetrekset infüzyonunun

tamamlanmasından yakla

ık 30 dakika sonra, iki saatlik bir süreyle infüzyon ile uygulanmak

üzere, 75 mg/m

’dir. Hastalara sisplatin verilmeden önce ve/veya sonra yeterli antiemetik tedavi

ve uygun hidrasyon uygulanmalıdır (Özel dozlama için ayrıca sisplatin Kısa Ürün Bilgisine

bakınız).

PEMTREX tek ajan olarak:

Önceden kemoterapi almı

non-skuamöz küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri için tedavi edilen

hastalarda, önerilen PEMTREX dozu her 21 günlük kürün ilk gününde 10 dakikalık intravenöz

infüzyon

eklinde uygulanmak üzere 500 mg/m

’dir.

Premedikasyon rejimi:

Cilt reaksiyonlarının sıklık ve

iddetini azaltmak için, pemetrekset uygulamasından 1 gün önce,

uygulama

gününde

uygulamadan

sonraki

günde

kortikosteroid

verilmelidir.

Verilen

kortikosteroid oral olarak günde iki kez uygulanan 4 mg deksametazona e

er olmalıdır (Bkz.

bölüm 4.4).

Hastalar ilacın kullanımı ve vitamin destekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Monitorizasyon:

Pemetrekset uygulanan hastalar, her dozdan önce diferansiyel lökosit ve trombosit sayımını da

içeren, tam kan sayımı ile izlenmelidir. Her kemoterapi uygulamasından önce, renal ve hepatik

fonksiyonları de

erlendirmek için kan biyokimya testleri yapılmalıdır. Herhangi bir kemoterapi

kürüne ba

lamadan önce hastanın a

ıdaki de

erlere sahip olması gereklidir:

Mutlak nötrofil sayısı (MNS)

1500 hücre/mm

ve trombosit sayısı

100,000 hücre/mm

olmalıdır. Kreatinin klerensi

45 ml/dak olmalıdır.

Toplam bilirubin, normal de

er üst limitinin

1.5 katı olmalıdır. Alkalen fosfataz (AP), aspartat

amino transaminaz (AST veya SGOT) ve alanin amino transaminaz (ALT veya SGPT) normal

er üst limitinin

3 katı olmalıdır. E

er karaci

erde tümör metastazı varsa, alkalen fosfataz,

AST veya ALT’nin normal de

er üst limitinin

5 katı olması kabul edilebilir.

Doz ayarlamaları:

sonraki

kürün

langıcındaki

ayarlaması,

önceki

tedavi

küründeki

hematolojik sayımlara veya maksimum hematolojik olmayan toksisiteye dayanarak yapılmalıdır.

Laboratuvar bulguları düzelene kadar tedavi ertelenebilir. Düzelme sa

landıktan sonra hastalar,

PEMTREX’in tek ajan veya sisplatin ile kombinasyon halinde kullanımı için geçerli olan Tablo 1,

2 ve 3’teki kılavuzlara göre yeniden tedavi edilmelidir.

3 / 23

TABLO 1 – PEMTREX (tek ajan veya kombine olarak) ve Sisplatin için Doz Ayarlama

Tablosu – Hematolojik Toksisiteler

Kısaltmalar: MNS: Mutlak nötrofil sayısı

a

Bu kriter Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterleri (GTK) (v2.0; NCI 1998)

Grade 2 kanama tanımına uyar

er hastalarda (nörotoksisite hariç)

Grade 3 hematolojik olmayan toksisite geli

irse, hastanın

tedavi öncesi de

erlerinden daha dü

ük veya e

it de

erlere geri dönülünceye dek PEMTREX

uygulaması durdurulmalıdır. Tedavi, Tablo 2’deki kılavuzlara uygun olarak sürdürülmelidir.

TABLO 2 - PEMTREX (tek ajan veya kombine olarak) ve Sisplatin için Doz Ayarlama

Tablosu – Hematolojik Olmayan Toksisiteler

a,b

PEMTREX

Dozu(mg/m

2

)

Sisplatin Dozu

(mg / m

2

)

Mukozit haricinde her türlü

Grade 3 veya 4 toksisiteler

Önceki dozun %75’i

Önceki dozun %75’i

Hospitalizasyon gerektiren tüm

diyareler (düzeyine bakılmaksızın)

veya Grade 3 veya 4 diyare

Önceki dozun %75’i

Önceki dozun %75’i

Grade 3 veya 4 mukozit

Önceki dozun %50’si

Önceki dozun %100’ü

Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterleri (GTK) (v2.0; NCI 1998)

Nörotoksisite hariç

Nörotoksisite geli

mesi halinde, PEMTREX ve sisplatin için önerilen doz ayarlamaları Tablo

3’te verilmi

tir. E

er Grade 3 veya 4 nörotoksisite gözlenirse, hastalarda tedavi kesilmelidir.

TABLO 3 - PEMTREX (tek ajan veya kombinasyon olarak) ve Sisplatin için Doz Ayarlama

Tablosu – Nörotoksisite

GTK

*

Grade

Pemetrekset Dozu (mg/m

2

)

Sisplatin Dozu (mg/m

2

)

Önceki dozun %100’ü

Önceki dozun %100’ü

Önceki dozun %100’ü

Önceki dozun %50’si

*

Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterleri (GTK) (v2.0; NCI 1998)

En dü

ük MNS < 500 /mm

ve en dü

trombosit

50,000 / mm

Önceki dozun %75’i (hem PEMTREX

hem sisplatin)

En dü

ük MNS’ye bakmaksızın, en dü

trombosit

50,000 / mm

Önceki dozun %75’i (hem PEMTREX

hem sisplatin)

En dü

ük MNS’ye bakmaksızın, kanamalı

en dü

ük trombosit < 50,000 / mm

Önceki dozun %50’i (hem PEMTREX

hem sisplatin)

4 / 23

PEMTREX tedavisi, hastanın iki doz azaltılması sonrasında herhangi bir hematolojik veya

hematolojik olmayan Grade 3 veya 4 toksisite görülmesi halinde bırakılmalı veya Grade 3

veya 4 nörotoksisite görülmesi halinde ise derhal kesilmelidir.

Uygulama

ekli:

PEMTREX çözeltisi bölüm 6.6’da verilen talimatlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

PEMTREX her 21 günlük periyodun ilk gününde 10 dakikayı a

kın intravenöz infüzyon

eklinde

uygulanır.

Uygulamadan

önce

PEMTREX’in

sulandırılması

seyreltme

talimatların için bölüm 6.6’ya bakınız.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

(Standard Cockcroft ve Gault formülü veya Tc99m-DPTA serum klerens metodu ile ölçülen

Glomerüler Filtrasyon Oranı): Pemetrekset esas olarak de

memi

halde böbrek yoluyla atılır.

Klinik çalı

malarda, kreatinin klerensi

45 ml/dak olan hastalar, tüm hastalar için önerilenler

ında bir doz ayarlamasına gereksinim duymamı

lardır. Kreatinin klerensi 45 ml/dak’nın altında

olan hastalarda pemetrekset kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut de

ildir; bu nedenle bu

hastalarda pemetrekset kullanılması önerilmemektedir (Bkz. bölüm 4.4).

Karaci

er yetmezli

i:

AST (SGOT), ALT (SGPT) veya toplam bilirubin ve pemetrekset farmakokineti

i arasında bir

ki saptanmamı

tır. Bununla beraber, bilirubin de

eri normal de

er üst limitinin > 1.5 katı

ve/veya aminotransferaz normal de

er üst limitinin > 3.0 katı (hepatik metastazın olmadı

ı) veya

normal de

er üst limitinin > 5.0 katı (hepatik metastazın oldu

u) olan karaci

er yetmezli

bulunan hastalar spesifik olarak ara

tırılmamı

tır.

Pediyatrik popülasyon:

PEMTREX’in malign plevral mezotelyoma ve küçük hücreli dı

ı akci

er kanserinde pediyatrik

popülasyonda kullanımı yoktur. 18 ya

altındaki hastalarda önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik

çalı

malarda,

veya

üzerindeki

hastaların

altındaki

hastalarla

ıla

tırıldı

ında

artmı

istenmeyen

etki

riski

altında

bulunduklarına

dair

bulgu

saptanmamı

tır. Genel

olarak tüm hastalar için, önerilenler dı

ında,

doz azaltılması gerekli

ildir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Pemetrekset veya ilacın bölüm 6.1’de içerdi

i maddelerden herhangi birine kar

ı bilinen a

ırı

duyarlılı

ı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Pemetrekset ile tedavi sırasında emzirme kesilmelidir (Bkz. bölüm 4.6).

Sarıhumma a

ısı ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. bölüm 4.5).

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Pemetrekset, nötropeni, trombositopeni ve anemi (veya pansitopeni) ile kendini gösteren

kemik ili

i inhibisyonu yapabilir (Bkz. bölüm 4.8). Miyelosupresyon genellikle doz kısıtlayıcı

toksisitedir.

Hastalar

tedavi

süresince

miyelosupresyon açısından

izlenmeli

ve hastalara,

mutlak nötrofil sayıları (MNS)

1500 hücre/mm

ve trombosit sayısı

100,000 hücre/mm

düzeyine

dönünceye

kadar

pemetrekset

uygulanmamalıdır.

sonraki

kürler

için

azaltılması bir önceki kürde gözlenen en dü

ük MNS, trombosit sayısı ve hematolojik olmayan

5 / 23

maksimum toksisiteye dayanarak ayarlanır (Bkz. bölüm 4.2).

Kortikosteroid

premedikasyon

görmemi

hastalarda

cilt

reaksiyonları

bildirilmi

tir.

Deksametazon (veya e

eri) ile premedikasyon cilt reaksiyonlarının sıklık ve

iddetini

azaltabilir (Bkz. bölüm 4.2).

Kreatinin klerensi 45 ml/dak’nın altında olan ara

tırılmı

hasta sayısı yeterli de

ildir. Bu

nedenle, kreatinin klerensi 45 ml/dak’nın altında olan hastalarda pemetreksetin kullanımı

önerilmemektedir (Bkz. bölüm 4.2).

Hafif ile orta derecede böbrek yetmezli

i bulunan hastalar (kreatinin klerensi 45-79 ml/dak),

pemetrekset uygulamasının 2 gün öncesinden itibaren, uygulama gününde ve uygulamadan

sonra 2 gün süreyle ibuprofen ve aspirin (günlük > 1.3 g) gibi nonsteroidal antienflamatuar

ilaçlar (NSA

İİ

) almaktan kaçınmalıdır (Bkz. bölüm 4.5).

Pemetrekset tedavisi için dü

ünülen orta ya

da hafif

böbrek yetmezli

i olan hastalarda,

eliminasyon yarılanma ömrü uzun olan NSA

İİ

’leri pemetrekset uygulamasının en az 5 gün

öncesinden itibaren, uygulama gününde ve uygulama gününden sonra en az 2 gün süresince

kesilmelidir (Bkz. bölüm 4.5).

Pemetreksetin tek ba

ına ya da di

er kemoterapötik ajanlarla birlikte kullanıldı

ında akut

böbrek

yetmezli

dahil

ciddi

böbrek

bozuklukları

bildirilmi

tir.

hastaların

dehidrasyon veya önceden var olan hipertansiyon veya diyabet dahil böbrek bozukluklarının

geli

imi için altta yatan risk faktörlerine sahiptir.

Plevral efüzyon veya asit gibi vücut bo

luklarındaki sıvıların pemetrekset üzerine olan etkileri

tam olarak tanımlanmamı

tır. Sıvı birikimi olan 31 solid tümör hastasında yapılan bir faz 2

çalı

mada,

sıvı

birikimi

olmayan

hastalarla

kıyaslandı

ında

pemetrekset’in

plazma

konsantrasyonu ya da klerensi bir farklılık göstermemi

tir. Bu nedenle pemetrekset tedavisi

öncesinde toplanmı

sıvı birikimlerinin drenajı de

erlendirilmelidir ama gerekli olmayabilir.

Pemetrekset’in, sisplatin ile kombine olarak verildi

indeki gastrointestinal toksisitesine ba

olarak

iddetli dehidrasyon

gözlenmi

tir. Bu nedenle, hastalara tedavi

öncesinde ve/veya

sonrasında yeterli antiemetik tedavi ve uygun hidrasyon uygulanmalıdır.

Pemetrekset klinik çalı

malarında, genellikle di

er bir sitotoksik ajan ile kombine verildi

durumlarda, yaygın olmayan miyokardiyal enfarktüs ve serebrovasküler olaylar dahil ciddi

kardiyovasküler olaylar bildirilmi

tir. Bu olayların gözlendi

i hastaların ço

u önceden var olan

kardiyovasküler risk faktörlerine sahiptir (Bkz. bölüm 4.8).

Kanser hastalarında ba

ıklık sistemin baskılandı

ı durum yaygındır. Sonuç olarak, canlı

atenüe a

ıların beraber kullanımı önerilmez (Bkz. bölüm 4.3 ve 4.5).

Pemetreksetin, genetik olarak hasar verici etkileri olabilir. Cinsel olgunluktaki erkeklere, tedavi

sırasında ve sonraki 6 aya kadar çocuk sahibi olmamaları önerilir. Kontraseptif yöntemler

veya ili

kiden kaçınma tavsiye edilir. Pemetrekset tedavisinin geri dönü

ümsüz infertiliteye

sebep olabilme ihtimalinden dolayı erkeklere, tedaviye ba

lamadan önce sperm saklanması

hakkında danı

manlık almaları önerilir.

um yapma potansiyeli olan kadınlarda pemetrekset ile tedavi sırasında etkin kontraseptif

yöntemler kullanılmalıdır (Bkz. bölüm 4.6).

6 / 23

Pemetrekset

tedavisini

takiben

veya

tedaviden

önce

radyasyon

tedavisi

gören

hastalarda

radyasyon pnömönisi bildirilmi

tir. Bu hastalarda ve di

er radyosensitif ajanların kullanımında

özellikle dikkat edilmesi gerekir.

Haftalar veya yıllar öncesi radyasyon tedavisi gören hastalarda radyasyon ça

ımı reaksiyonu

(radyasyon recall) vakaları bildirilmi

tir.

Bu tıbbi ürün flakon ba

ına yakla

ık 54 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

4.5 Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Pemetrekset büyük bir oranda de

meden tübüler sekresyon ve daha az olarak da glomerüler

filtrasyon

böbrek

yoluyla

atılır.

Nefrotoksik

ilaçların

(Örne

aminoglikozid,

kıvrım

diüretikleri, platin bile

ikleri, siklosporin) e

zamanlı olarak kullanılması, potansiyel olarak

pemetreksetin klerensinin gecikmesine neden olabilir. Bu kombinasyon dikkatle kullanılmalıdır.

Gerekiyorsa, kreatinin klerensi yakından izlenmelidir.

Pemetrekset’in, tübüler olarak salınan maddeler (örne

in: probenesid, penisilin) ile de e

zamanlı

olarak

kullanılması

potansiyel

olarak

klerensinin

gecikmesine

neden

olabilir.

ilaçlar

pemetrekset ile kombine kullanıldı

ında dikkatli olunmalıdır. Gerekiyorsa, kreatinin klerensi

yakından izlenmelidir.

Normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda (kreatinin klerensi

80 ml/dak), yüksek dozlarda

nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSA

İİ

, örne

in: ibuprofen > 1600 mg/gün) ve daha yüksek

dozda aspirin (günde

1,3 g) pemetrekset atılımını azaltabilir ve sonuç olarak pemetrekset advers

etkilerinin olu

umunu arttırabilir. Bu nedenle, pemetrekset ile e

zamanlı olarak yüksek dozlarda

İİ

ve yüksek dozda aspirin alan normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda (kreatinin klerensi

80 ml/dak) dikkatli olunmalıdır.

Hafif ile orta derecede böbrek yetmezli

i bulunan hastalarda (kreatinin klerensi 45-79 ml/dak),

pemetrekset uygulamasının 2 gün öncesinden itibaren, uygulama gününde ve uygulamadan sonra

en az 2 gün süreyle NSA

İİ

(Örne

buprofen) veya yüksek dozlarda aspirin ile pemetreksetin e

zamanlı uygulamasından kaçınılmalıdır (Bkz. bölüm 4.4).

Pemetreksetin, piroksikam veya rofekoksib gibi uzun yarılanma ömürlü NSA

İİ

ile potansiyel

etkile

imine ili

kin veri bulunmadı

ından hafif ya da orta derecede böbrek yetmezli

i olan

hastalarda bunların, pemetrekset’in uygulamasının en az 5 gün öncesinden itibaren, uygulama

gününde ve uygulamadan sonra en az 2 gün süreyle e

zamanlı kullanımı kesilmelidir (Bkz.

bölüm 4.4).

Pemetrekset sınırlı hepatik metabolizmaya maruz kalır.

nsan, karaci

er mikrozomlarında yapılan

in vitro çalı

maların sonuçları, pemetreksetin

CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 ve CYP1A2 ile

metabolize edilen ilaçların metabolik klerenslerinde klinik olarak anlamlı bir inhibisyona neden

olmasının beklenmedi

ine i

aret etmektedir.

Tüm sitotoksiklerde görülen etkile

imler:

Kanserli hastalardaki artmı

trombotik riskten dolayı, antikoagülan tedavisi kullanımı sıktır.

Hastalık boyunca, koagülasyon durumunun ki

ideki yüksek de

kenli

i ve e

er hastanın oral

antikoagülanlar ile tedavisine karar verildiyse, oral antikoagülanlar ve anti-kanser kemoterapisi

arasındaki

olası

etkile

daha

sık

(Uluslararası

Normalle

tirilmi

izlemesini

gerektirir.

7 / 23

Kontrendike e

zamanlı kullanım: Sarıhumma a

ısı: ölümcül jeneralize a

ı hastalı

ı riski (bkz.

bölüm 4.3).

Önerilmeyen e

zamanlı kullanım: Canlı atenüe a

ılar (e

zamanlı kullanımı kontrendike olan

sarıhumma dı

ında): sistemik, olasılıkla ölümcül hastalık riski. Altta yatan hastalıkları ba

ıklık

sistemi baskılanmı

bireylerde risk artmaktadır. Bulunabilirse bir inaktif a

ı kullanılır (çocuk

felci) (Bkz. bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Herhangi bir etkile

im çalı

ması yapılmamı

tır.

4.6 Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar / Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

um yapma potansiyeli olan kadınlarda pemetrekset ile tedavi sırasında etkin kontraseptif

yöntemler kullanılmalıdır.

Pemetrekset’in, genetik olarak zarar verici etkileri olabilir. Cinsel olgunluktaki erkeklere, tedavi

sırasında ve sonraki 6 aya kadar çocuk sahibi olmamaları önerilir. Kontraseptif yöntemler veya

kiden kaçınma tavsiye edilir.

Gebelik dönemi

Pemetrekset’in hamile

kadınlarda kullanımına

ait veri

yoktur ancak pemetrekset’in di

anti-metabolitler gibi, gebelik döneminde uygulandı

ında ciddi do

um kusurlarına neden

olmasından

üphelenilir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

tırmalar

üreme

toksisitesinin

bulundu

unu göstermi

tir (Bkz. bölüm 5.3). Pemetreksetin gebelik ve/veya fetus/yeni do

üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. PEMTREX, annenin ihtiyaçları ve fetüs

için riskin dikkatle de

erlendirmesinden sonra, belirgin

ekilde gerekli olmadıkça gebelik

döneminde kullanılmamalıdır (Bkz. bölüm 4.4).

Laktasyon dönemi

Pemetrekset’in insan sütüyle atılıp atılmadı

ı bilinmemektedir ve memedeki çocu

un üstündeki

istenmeyen etkileri göz ardı edilemez. PEMTREX ile tedavi boyunca emzirme durdurulmalıdır.

(Bkz. bölüm 4.3).

Üreme yetene

i / Fertilite

Pemetrekset

tedavisinin

geri

dönü

ümsüz

infertiliteye

sebep

olabilme

ihtimalinden

dolayı

erkeklere, tedaviye ba

lamadan önce sperm saklanması konusunda danı

manlık almaları önerilir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PEMTREX’in araç ve makine kullanma yetene

i üzerine olan etkileri ile ilgili bir çalı

gerçekle

tirilmemi

tir. Bununla birlikte, yorgunlu

a neden olabilece

i bildirilmi

tir. Bu etkinin

ortaya çıkması durumunda, hastalar araç sürme veya makine kullanma konusunda uyarılmalıdır.

8 / 23

4.8

stenmeyen etkiler

Güvenlilik profili özeti

Pemetrekset’e ili

kin en yaygın bildirilen istenmeyen etkiler, ister monoterapi olarak ya da

kombine olarak kullanılsın, kendini anemi, nötropeni, lökopeni, trombositopeni ile belli eden

kemik ili

i baskılanması; ve kendini anoreksi, bulantı, kusma, diyare, konstipasyon, farenjit,

mukozit

stomatit

gösteren

gastrointestinal

toksisitelerdir.

istenmeyen

etkiler

renal

toksisiteler,

yükselmi

aminotransferazlar,

alopesi,

yorgunluk,

dehidrasyon,

döküntü,

enfeksiyon/sepsis ve nöropatiyi içerir. Seyrek olarak görülen olaylar Steven-Johnson sendromu

ve toksik epidermal nekrolizi içerir.

Advers reaksiyonların tablolanmı

listesi

Mezotelyoma çalı

ması:

ıdaki tablo, sisplatin ve pemetrekset uygulanmak üzere randomize edilmi

mezotelyomalı

168 hasta ve tek ajan sisplatin uygulanmak üzere randomize edilmi

mezotelyomalı 163 hastanın

%5’inden fazlasında bildirilmi

olan istenmeyen etkilerin sıklık ve

iddetlerini göstermektedir.

Advers reaksiyonlar:

Sıklık ölçe

i: çok yaygın (

1/10), yaygın (

1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (

1/1000 ila

<1/100), seyrek (

1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Her bir sıklık grubu içerisinde, istenmeyen etkiler ciddiyetindeki azalmaya göre sıralanmı

tır.

Sistem organ

sınıfı

Sıklık

Olay*

Pemetrekset/Sisplatin

(N= 168)

Sisplatin

(N= 163)

Tüm

gradelerde

toksisite (%)

Grade 3-4

toksisite (%)

Tüm

gradelerde

toksisite

(%)

Grade

3-4

toksisite

(%)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın

Nötrofil/Granülosit

azalması

56,0

23,2

13,5

Lökosit azalması

53,0

14,9

16,6

Hemoglobin azalması

26,2

10,4

Trombosit azalması

23,2

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Yaygın

Dehidrasyon

Sinir sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın

Sensoriyel nöropati

10,1

Yaygın

Tat alma bozuklu

0,0***

0,0***

Göz hastalıkları

Yaygın

Konjonktivit

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok

yaygın

Diyare

16,7

Kusma

56,5

10,7

49,7

9 / 23

Stomatit/Farenjit

23,2

Bulantı

82,1

11,9

76,7

Anoreksi

20,2

14,1

Konstipasyon

11,9

Yaygın

Dispepsi

Deri ve deri altı

doku

hastalıkları

Çok

yaygın

Döküntü

16,1

Alopesi

11,3

0,0***

0,0***

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

Çok

yaygın

Kreatinin yükselmesi

10,7

Kreatinin

klerensinde

azalma**

16,1

17,8

Genel

hastalıklar

Çok

yaygın

Yorgunluk

47,6

10,1

42,3

* Her toksisite gradesi için, “kreatinin klerensinde azalma”** terimi dı

ındakiler için Ulusal Kanser

Enstitüsü GTK 2. baskı referans alınmı

tır.

** “renal/genitoüriner di

er” teriminden türetilen

*** Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterlerine (GTK) (v2.0; NCl 1998) göre tat alma bozuklu

ve alopesi yalnız Grade 1 ve 2 olarak rapor edilmelidir.

Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların

%1 ve

% 5’inde

bildirilmi

olan klinik olarak anlamlı Genel Toksisite Kriterleri (GTK) toksisiteleri: böbrek

yetmezli

i, enfeksiyon, yüksek ate

, febril nötropeni, artmı

AST, ALT ve GGT, ürtiker ve gö

rısını içermektedir.

Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların < %1’inde bildirilmi

olan

klinik olarak anlamlı GTK toksisiteleri aritmi ve motor nöropatiyi içermektedir.

ıdaki tablo tek ajan olarak pemetrekset uygulanmak üzere randomize edilmi

265 hasta ve

tek ajan dosetaksel uygulanmak üzere randomize edilmi

276 hastanın %5’inden fazlasında

bildirilmi

olan istenmeyen etkilerin sıklık ve

iddetlerini göstermektedir. Tüm hastalara lokal

olarak ilerlemi

veya metastatik küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri tanısı konmu

olup, daha önce

kemoterapi almı

lardır.

Sistem organ

sınıfı

Sıklık

Olay*

Pemetrekset

(N= 265)

Dosetaksel

(N= 276)

Tüm

gradelerde

toksisite (%)

Grade 3-4

toksisite

(%)

Tüm

gradelerde

toksisite

(%)

Grade

3-4

toksisite

(%)

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın

Nötrofil/Granülosit

azalması

10,9

45,3

40,2

Lökosit azalması

12,1

34,1

27,2

Hemoglobin

azalması

19,2

22,1

10 / 23

Yaygın

Trombosit

azalması

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok

yaygın

Diyare

12,8

24,3

Kusma

16,2

12,0

Stomatit/Farenjit

14,7

17,4

Bulantı

30,9

16,7

Anoreksi

21,9

23,9

Yaygın

Konstipasyon

Hepatobiliyer

hastalıklar

Yaygın

SGPT (ALT)

yükselmesi

SGOT (AST)

yükselmesi

Deri ve deri altı

doku

hastalıkları

Çok

yaygın

Döküntü

/kepeklenme

14,0

Yaygın

ıntı

Alopesi

0,4**

37,7

2,2**

Genel

hastalıklar

Çok

yaygın

Yorgunluk

34,0

35,9

Yaygın

* Her toksisite gradesi için Ulusal Kanser Enstitüsü GTK 2. baskı referans alınmı

tır.

** Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterlerine (GTK) (v2.0; NCl 1998) göre alopesi yalnız

Grade 1 ve 2 olarak rapor edilmelidir.

Pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların

%1 ve

% 5’inde bildirilmi

olan

klinik

olarak

anlamlı

Genel

Toksisite

Kriterleri

(GTK)

toksisiteleri:

nötropeni

olmaksızın

enfeksiyon, febril nötropeni, alerjik reaksiyon/a

ırı duyarlılık, artmı

kreatinin, motor nöropati,

sensoriyel nöropati, eritema multiforme ve abdominal a

rıyı içermektedir.

Pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların < % 1’inde bildirilmi

olan klinik olarak

anlamlı GTK toksisiteleri supraventriküler aritmiyi içermektedir.

Üç tek ajan pemetrekset ile yapılan Faz 2 çalı

masının (n=164) birle

tirilmi

sonuçları ve

yukarıda tanımlanan tek ajan pemetrekset ile Faz 3 çalı

ması arasında nötropeni (sırasıyla

%12.8’e kar

ılık %5.3) ve alanin aminotransferaz yükselmesi (sırasıyla %15.2’ye kar

ılık

%1.9) dı

ında klinik olarak anlamlı Grade 3 ve Grade 4 laboratuvar toksisiteleri benzer

olmu

tur. Bu farklılıklar hasta popülasyonundaki farklılı

a ba

lı olarak ortaya çıkmı

olabilir,

çünkü Faz 2 çalı

maları hem daha önce kemoterapi almamı

hem de daha önce

ekilde tedavi uygulanmı

, önceden mevcut karaci

er metastazları ve/veya anormal ba

langıç

karaci

er fonksiyon testleri bulunan meme kanseri hastalarını içermi

tir.

ıdaki tabloda, çalı

maya randomize edilen, sisplatin ile pemetrekset alan 839 küçük

hücreli dı

ı akci

er kanseri hastasında ve sisplatin ile gemsitabin alan 830 küçük hücreli dı

akci

er kanseri hastasında, % 5’den daha büyük sıklıkla

bildirilen ve çalı

ilacı

muhtemelen ili

kili oldu

u dü

ünülen istenmeyen etkilerin sıklık ve

iddeti verilmektedir.

11 / 23

Hastaların tümü lokal olarak ilerlemi

veya metastatik küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri için

langıç tedavisi olarak çalı

ma tedavisini almı

tır.

Sistem organ

sınıfı

Sıklık

Olay**

Pemetrekset/Sisplatin

(N= 839)

Gemsitabin/Sisplatin

(N= 830)

Tüm gradlarda

toksisite (%)

Grade 3-4

toksisite (%)

Tüm gradlara

toksisite

(%)

Grade

3-4

toksisite

(%)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Çok

yaygın

Hemoglobin

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Nötrofil/Granülosit

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Lökosit

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Trombosit

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Sinir sistemi

hastalıkları

Yaygın

Sensoriyel nöropati

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Tat alma bozuklu

0,0***

0,0***

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok

yaygın

Bulantı

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Kusma

39,7

35,5

Anoreksi

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Konstipasyon

21,0

19,5

Stomatit/Farenjit

13,5

12,4

Kolostomi

olmadan

diyare

12,4

12,8

Yaygın

Dispepsi/mide

yanması

Deri ve deri altı

doku

hastalıkları

Çok

yaygın

Alopesi

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Yaygın

Döküntü/

kepeklenme

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

Çok

yaygın

Kreatinin

10,1*

6,9*

Genel ve uygulama

bölgesine ili

hastalıklar

Çok

yaygın

Yorgunluk

42,7

44,9

P-de

erleri

<0,05

Fischer

Kesin

testi

kullanarak

Pemetrekset/sisplatini

Gemsitabin/sisplatinle

ıla

tırma

** Her grade toksisitesi için Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterleri’ne (GTK) (v2.0; NCl 1998)

vurunuz.

*** Ulusal Kanser Enstitüsü Genel Toksisite Kriterlerine (GTK) (v2.0; NCl 1998) göre tat alma bozuklu

ve alopesi yalnız Grade 1 ve 2 olarak rapor edilmelidir.

Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların

% 1 ve

% 5’inde

(yaygın) bildirilmi

olan klinik olarak anlamlı toksisiteler: artmı

AST ve ALT, enfeksiyon, febril

nötropeni, böbrek yetmezli

i, yüksek ate

, sıvı kaybı, konjonktivit ve kreatinin klerensinde

azalmayı içermektedir.

12 / 23

Sisplatin ve pemetrekset kullanmak üzere randomize olan hastaların

%1’inde (yaygın olmayan)

bildirilmi

olan klinik olarak anlamlı toksisiteler: GGT artı

ı, gö

üs a

rısı, aritmi ve motor

nöropatiyi içermektedir.

Pemetrekset ile birlikte sisplatin alan hastalarda, cinsiyete göre klinik açıdan önemli toksisiteler,

genel hasta popülasyonuyla benzer olmu

tur.

ıdaki

tabloda,

ajan

pemetrekset

idame

tedavisi

(JMEN:

N=663)

pemetrekset

devam idame tedavisi (PARAMOUNT: N=539) çalı

malarında rastgele tek ajan pemetrekset

alacak

ekilde randomize edilen 800 hastanın ve rastgele plasebo alacak

ekilde randomize

edilen

hastanın

>

5’inde

bildirilen

muhtemelen

çalı

ilacıyla

ilgili

oldu

erlendirilen

istenmeyen

etkilerin

sıklı

iddeti

sunulmaktadır.

Tüm

hastalara

Evre

IIIB veya IV KHDAK tanısı konmu

ve tüm hastalar daha önce platin bazlı kemoterapi

görmü

tür.

Sistem

Organ sınıfı

Sıklık*

Olay

**

Pemetrekset***

(N =800)

Plasebo***

(N =402)

Tüm

Gradelerde

Toksisite

(%)

Grade 3-4

Toksisite

(%)

Tüm

Gradelerde

Toksisite

(%)

Grade 3-4

Toksisite

(%)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Çok yaygın

Hemoglobin

azalması

18.00

Yaygın

Lökositlerde

azalma

Nötrofillerde

azalma

Sinir sistemi

hastalıkları

Yaygın

Sensoriyel

nöropati

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok yaygın

Bulantı

17.3

Anoreksi

12.8

Yaygın

Kusma

Mukozit/stomatit

Hepato-bilier

hastalıklar

Yaygın

ALT (SGPT)

yükseltmesi

AST (SGOT)

yükseltmesi

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Yaygın

Döküntü/

kepeklenme

Genel ve uygulama

bölgesine ili

kin

hastalıklar

Çok yaygın

Yorgunluk

24.1

10.9

Yaygın

Ödem

Böbrek

hastalıkları

Yaygın

Böbrek

bozuklukları

****

Kısaltmalar: ALT: alanin aminotransferaz; AST: aspartat aminotransferaz; CTCAE: Advers Olay için Yaygın Terminoloji

Kriteri; NCI: Ulusal Kanser Enstitüsü; SGOT: serum glutamik oksaloasektik aminotransferaz, SGPT: serum glutamik

piruvik aminotransferaz

* Sıklık terimlerinin tanımı: Çok yaygın -

%10; Yaygın - > %5 ve < %10. Bu tablonun amacı do

rultusunda, raportörün

pemetrekset ile olası bir ili

ki oldu

unu dü

ündü

ü tüm olayların dahil edilmesi için %5’lik bir sınır de

er kullanılmı

tır.

** Her bir toksisite derecesi için NCI CTCAE Kriterlerine (Versiyon 3.0; NCI 2003) bakınız. Gösterilen rapor oranları

CTCAE versiyon 3.0 do

rultusundadır.

*** Birle

tirilmi

advers reaksiyonlar tablosu JMEN pemetrekset idame tedavisi (N=663) ve PARAMOUNT pemetrekset

devam idame tedavisi (N=539) çalı

malarının sonuçlarınıbirle

tirmektedir.

**** Birle

tirilmi

terimler serum/kan kreatinin artı

ı, glomerüler filtrasyon hızında azalma, böbrek yetmezli

i ve

renal/genitoüriner - di

er olayları içermektedir.

13 / 23

Rastgele pemetrekset verilen hastaların

% 1 ve

% 5’inde bildirilen herhangi bir grade

klinik olarak ilgili Yaygın Terminoloji Kriteri (CTC) toksisitesi febril nötropeni, enfeksiyon,

platelet sayısında azalma, ishal, kabızlık, alopesi, prurit/ka

ıntı, ate

(nötropeni olmadan), oküler

yüzey

hastalı

(konjonktivit

dahil),

gözya

salgılanmasında

artı

dönmesi

motor

nöropatidir.

Rastgele pemetrekset verilen hastaların < % 1’inde bildirilen herhangi bir dereceden klinik olarak

ilgili CTC toksisitesi alerjik reaksiyon/hipersensitivite, eritema multiforme, supraventriküler

aritmi ve pulmoner embolizmi içermektedir.

Pemetrekset almak üzere randomize edilen hastalarda (N=800) güvenlilik de

erlendirilmi

tir.

Advers reaksiyon insidansı

6 siklus boyunca pemetrekset idame tedavisi alan hastalarda

(N=519)

erlendirilmi

>

siklus

boyunca

pemetrekset

alan

hastalarla

(N=281)

ıla

tırılmı

tır. Daha uzun süre maruz kalmayla birlikte advers reaksiyonlarda (her gradede)

artı

gözlenmi

tir. Pemetrekset’e daha uzun süre maruz kalındı

ında, muhtemelen ilaçla ilgili

Grade 3/4 nötropeni insidansında anlamlı bir artı

gözlenmi

tir (

6 siklus: % 3,3, > 6 siklus: %

6,4; p=0,046). Daha uzun süre maruz kalma ile, ba

ka herhangi bir bireysel Grade 3/4/5 advers

reaksiyonda istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemi

tir.

Pemetrekset’in

genellikle

sitotoksik

ajan

kombine

olarak

verildi

klinik

çalı

malarda, miyokard enfarktüsü, angina pektoris, serebrovasküler olay ve geçici iskemik atak

dahil yaygın olmayan ciddi kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar bildirilmi

tir. Bu olayların

gözlendi

i hastaların ço

u önceden var olan kardiyovasküler risk faktörlerine sahiptir.

Pemetrekset

klinik

çalı

malarında,

potansiyel

olarak

ciddi

hepatit

vakaları

seyrek

olarak

bildirilmi

tir.

Pemetrekset klinik çalı

malarında yaygın olmayan pansitopeni bildirilmi

tir.

Klinik çalı

malarda, pemetrekset ile tedavi edilen hastalarda (bazen ölümcül olan intestinal ve

rektal kanama, intestinal perforasyon, intestinal nekroz ve tiflit dahil) yaygın olmayan kolit

vakaları bildirilmi

tir.

Klinik

çalı

malarda,

pemetrekset

tedavi

edilen

hastalarda

nadir

olarak

bazen

fatal

olan

solunum yetmezli

i ile seyreden interstisyel pnömoni vakaları bildirilmi

tir.

Pemetrekset ile tedavi edilen hastalarda yaygın olmayan ödem vakaları bildirilmi

tir.

Pemetrekset

yapılan

klinik

çalı

malarda

yaygın

olmayan

ösofajit/radyasyon

ösofajiti

bildirilmi

tir.

Pemetrekset

yapılan

klinik

çalı

malarda

bazen

ölümcül

olabilen

sepsis

yaygın

olarak

bildirilmi

tir.

Pazarlama sonrası ara

tırmalara göre pemetrekset ile tedavi edilen hastalarda a

ıdaki advers

etkiler bildirilmi

tir:

Pemetrekset’in tek ba

ına veya di

er kemoterapötik ajanlarla birlikte kullanıldı

ında yaygın

olmayan akut böbrek yetmezli

i vakaları bildirilmi

tir (Bkz. bölüm 4.4).

Pemetrekset

tedavisi

sırasında,

sonrasında

veya

tedaviden

önce

radyasyon

tedavisi

gören

hastalarda radyasyon pnömonisi bildirilmi

tir (Bkz. bölüm 4.4).

Daha önce radyoterapi gören hastalarda seyrek olarak radyasyon ça

ımı reaksiyonu (radyasyon

recall) vakaları bildirilmi

tir (Bkz. bölüm 4.4).

Bazen

Eekstremitede

nekrolize

açan

yaygın

olmayan

periferal

iskemi

vakaları

rapor

edilmi

tir.

14 / 23

Bazı vakalarda ölümcül olan toksik epidermal nekroliz ve Steven –Johnson sendromunu içeren

büllöz durumlar seyrek olarak bildirilmi

tir.

Pemetrekset ile tedavi edilen hastalarda hemolitik anemi seyrek olarak bildirilmi

tir.

Seyrek olarak anafilaktik

ok bildirilmi

tir.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

lar.

lık

mesle

mensuplarının

herhangi

üpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr ; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz a

ımı ve tedavisi

Bildirilmi

ımı

semptomları

nötropeni,

anemi,

trombositopeni,

mukozit,

sensoriyel

polinöropati

döküntüyü

içermektedir.

ımının

beklenen

komplikasyonları

kendini

nötropeni, trombositopeni ve anemi ile belli eden kemik ili

i baskılanmasıdır. Ayrıca ate

birlikte veya ate

olmaksızın enfeksiyon, diyare ve/veya mukozit görülebilir. Doz a

ımından

üphelenildi

inde, hastalar kan sayımı ile izlenmeli ve gereken destek tedaviler uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu : Folik asit analogları

ATC kodu : L01BA04

PEMTREX (pemetrekset) etkisini, hücre ço

alması için temel te

kil eden folata ba

ımlı

metabolik süreçleri bozmak suretiyle gösteren çok hedefli, antikanser, antifolat bir ajandır.

In vitro çalı

malar pemetreksetin, timidin ve pürin nükleotidlerinin de novo biyosentezi için

folata ba

ımlı önemli enzimler olan timidilat sentaz (TS), dihidrofolat redüktaz (DHFR) ve

glisinamid ribonükleotid formiltransferazı (GARFT) inhibe etmek suretiyle çok-hedefli bir

antifolat oldu

unu göstermi

tir. Pemetrekset, indirgenmi

folat ta

ıyıcı ve membran folat

layıcı protein ta

ıma sistemlerinin her ikisi tarafından hücre içine ta

ınmaktadır. Hücre

içine girdi

inde pemetrekset, folilpoliglutamat sentetaz enzimi tarafından hızla ve etkin bir

ekilde poliglutamat formlarına dönü

türülür. Poliglutamat formları hücre içinde tutulur ve

daha da kuvvetli TS ve GARFT inhibitörleridirler. Poliglutamasyon, tümör hücrelerinde ve

daha az olarak da normal dokularda meydana gelen, zaman ve konsantrasyona ba

ımlı bir

süreçtir. Poliglutamata dönü

türülmü

metabolitlerin hücre içi yarılanma ömrü artmı

olup,

bu da malign hücrelerde ilaç etkisinin daha uzun sürmesini sa

lamaktadır.

Klinik Etkililik:

Mezotelyoma:

Malign plevral mezotelyomalı, daha önce kemoterapi almamı

hastalarda, pemetrekset ve

sisplatin kombinasyonuna kar

ılık sisplatinin kar

ıla

tırıldı

ı çok merkezli, randomize, tek kör,

Faz 3 çalı

ması (EMPHACIS), pemetrekset sisplatin kombinasyonu ile tedavi edilen hastaların

yalnızca

sisplatin verilen hastalara

kıyasla klinik olarak anlamlı 2.8 aylık bir medyan sa

kalım avantajına sahip olduklarını göstermi

tir.

15 / 23

Bu çalı

manın primer analizi, randomize olarak bir tedavi grubuna ayrılan ve çalı

ma ilacı

verilen (randomize olan ve tedavi edilen) tüm hasta popülasyonunda gerçekle

tirilmi

tir. Bu

etkililik analizlerinin sonuçları a

ıdaki tabloda özetlenmi

tir:

Malign plevral mezotelyomada pemetrekset-sisplatin kombinasyonuna kar

ılık sisplatin etkilili

i

Randomize ve tedavi edilmi

hastalar

Tam takviye almı

hastalar

Etkinlik parametresi

Pemetrekset

/Sisplatin

(N=226)

Sisplatin

(N=222)

Pemetrekset

/Sisplatin

(N=168)

Sisplatin

(N=163)

Medyan genel sa

kalım (ay)

(%95 GA)

12.1

(10.0-14.4)

(7.8-10.7)

13.3

(11.4-14.9)

10.0

(8.4-11.9)

Log Rank p-de

0.020

0.051

Tümör progresyonuna dek

geçen medyan süre (ay)

(%95 GA)

(4.9-6.5)

(2.8-4.4)

(5.3-7.0)

(2.8-4.5)

Log Rank p-de

0.001

0.008

Tedavi ba

arısızlı

ına dek

geçen süre (ay)

(%95 GA)

(3.9-4.9)

(2.1-2.9)

(4.3-5.6)

(2.2-3.1)

Log Rank p-de

0.001

0.001

Genel yanıt oranı

(%95 GA)

% 41.3

(34.8-48.1)

%16.7

(12.0-22.2)

%45.5

(37.8-53.4)

%19.6

(13.8-26.6)

Fisher kesin p-de

< 0.001

< 0.001

Kısaltmalar: GA=güven aralı

*p-de

eri kollar arasında kar

ıla

tırma

** Pemetrekset/sisplatin kolunda, randomize ve tedavi edilmi

(N=225) ve tam takviye almı

(N=167)

Tek ba

ına sisplatin koluna (218 hasta) kıyasla Pemetrekset/sisplatin kolunda (212 hasta) Akci

Kanseri Semptom Ölçe

i (Lung Cancer Symptom Scale) kullanılarak, malign plevral

mezotelyoma ile ili

kili klinik olarak önemli semptomlarda (a

rı ve dispne) istatistiksel olarak

anlamlı bir iyile

me gözlenmi

tir. Pulmoner fonksiyon testlerinde de istatistiksel olarak anlamlı

iyile

meler gözlenmi

tir.

Yalnız pemetrekset ile tedavi edilen malign mezotelyomalı hastalara ait çok sınırlı veri

bulunmaktadır. PEMTREX 500 mg/m

dozunda malign plevral mezotelyomalı 64 kemonaif

hastada tek ajan olarak çalı

ılmı

tır. Tüm cevap oranı % 14.1’dir.

kinci basamak küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri:

Lokal olarak ilerlemi

veya metastatik küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri hastalarında, daha

önce alınan kemoterapi sonrasında, pemetrekset ile dosetakselin kar

ıla

tırıldı

ı çok merkezli,

randomize, açık etiketli faz 3 çalı

ma, sonuçlarında medyan sa

kalım süresi pemetrekset ile

tedavi edilen hastalarda 8.3 ay (tedavi denenen popülasyonu (ITT) n=283), dosetaksel ile

tedavi

edilen

hastalarda

(ITT

n=288)dır.

Önceki

kemoterapiler

pemetrekset

içermemektedir.

KHDAK

histolojisine genel sa

kalım üzerindeki etkisi ile ilgili bir analiz,

baskın

olarak

skuamöz

hücreli

karsinom

histolojisine

sahip

olanlar

ındaki

KHDAK

hastalarında,

dosetaksele

pemetreksetin

istatistiksel

olarak

anlamlı

düzeyde

üstün

oldu

unu göstermi

tir (399 hasta, 9.3 aya kar

ılık, 8.0 ay düzeltilmi

HR = 0.78; %95 CI

=0.61-1.00, p=0.047), skuamöz hücreli karsinom histolojisine sahip hastalarda ise dosetaksel

lehindedir (172 hasta, 7.4 aya kar

ılık 6.2 ay, düzeltilmi

HR = 1.56; % 95 CI =1.08-2.26,

p=0.018). Histolojik alt gruplar arasında pemetreksetin güvenlilik profili açısından klinik

olarak önemli hiçbir fark gözlenmemi

tir.

Ayrı bir randomize, Faz 3, kontrollü çalı

madan elde edilen sınırlı klinik veriler pemetrekset’e

16 / 23

yönelik etkililik verilerinin (genel sa

kalım, progresyonsuz sa

kalım) daha önce dosetaksel

ile tedavi edilen hastalar (n = 41) ve daha önce dosetaksel tedavisi almayan hastalar (n = 540)

arasında benzer oldu

unu göstermektedir.

KHDAK’inde pemetreksetin dosetaksele kar

ı etkilili

i - ITT popülasyonu

Pemetrekset

Dosetaksel

Sa

kalım süresi (ay)

Medyan (m)

Medyan için % 95 GA

TO için % 95 GA

Non-inferiorite p-de

eri (TO)

(n=283)

(n=288)

(7.0-9.4)

(6.3-9.2)

0.99

(.82-1.20)

.226

Progresyon olmayan sa

kalım (ay)

Medyan

TO (%95 GA)

(n=283)

(n=288)

0.97 (.82-1.16)

Tedavi ba

arısızlı

ına dek geçen süre (TTTF-ay)

Medyan

TO (% 95 GA)

(n=283)

(n=288)

0.84 (.71-.997)

Yanıt (n: yanıt için uygun)

Yanıt oranı (%) (% 95 GA)

Stabil hastalık (%)

(n=264)

9.1 (5.9-13.2)

45.8

(n=274)

8.8 (5.7-12.8)

46.4

Kısaltmalar: GA=güven aralı

ı TO=tehlike oranı TD=tedavi denenen n=toplam popülasyon büyüklü

Birinci basamak küçük hücreli dı

ı akci

er kanseri:

Daha önce kemoterapi almamı

, lokal olarak ilerlemi

veya metastatik (Evre IIIb veya IV)

KHDAK

hastalarında

yapılan çok merkezli, randomize, açık etiketli bir Faz

3 çalı

pemetrekset artı sisplatin tedavisini gemsitabin artı sisplatin tedavisi ile kar

ıla

tırmı

pemetrekset artı sisplatinin IIT popülasyonunda (862 hasta) primer sonlanım noktasına

ılayarak genel sa

kalım açısından (gemsitabin artı sisplatin ile benzer klinik etkinlik

göstermi

tir. Bu çalı

maya alınan tüm hastaların ECOG performans durumu 0 veya 1’dir.

Primer

etkililik

analizi,

popülasyonuna

dayalıdır.

Ayrıca

etkililik

sonlanım

noktalarının duyarlılık analizleri Protokole Uygun (PQ) popülasyonda de

erlendirilmi

tir. PQ

popülasyonu kullanılarak yapılan etkililik analizleri ITT popülasyonuna yönelik analizlerle

tutarlıdır

Pemetrekset/Sisplatin

(AC)

etkinli

inin

Gemzar/Sisplatin

(GC)’den

olmadı

ını desteklemektedir.

Progresyonsuz sa

kalım ve genel yanıt oranı tedavi gruplarında benzer olmu

tur: medyan

pemetrekset

artı

sisplatin

için

iken

gemsitabin

artı

sisplatin

için

(düzeltilmi

HR 1.04; % 95

0.94-1.15), genel yanıt oranı pemetrekset artı sisplatin için

%30.6 (% 95 CI 27.3- 33.9) iken gemsitabin artı sisplatin için % 28.2’dir (% 95 CI 25.0-

31.4). PFS verileri ba

ımsız bir de

erlendirme ile kısmen do

rulanmı

tır (1725 hastadan

400’ü de

erlendirme için rastgele seçilmi

tir).

KHDAK histolojisinin genel sa

kalım üzerindeki etkisi ile ilgili analiz histolojiye göre klinik

olarak farklılıklar göstermektedir, bakınız a

ıdaki tablo.

KHDAK’nin

Birinci Basamak Tedavisinde Pemetrekset + Sisplatin ile Gemsitabin

Sisplatinin

Etkililiklerinin Kar

ıla

tırması –IIT Popülasyon ve Histolojik Alt

Gruplar

TD Popülasyon

ve Histolojik Alt

Gruplar

Ay Olarak Medyan Genel Sa

Kalım

(%95

Düzeltilmi

Tehlike

Oranı

(TO)

(%95

Üstünlük

için

Pemetrekset + Sisplatin

Gemsitabin + Sisplatin

TD Popülasyon

(N=1725)

10.3

(9.8-11.2)

N=862

10.3

(9.6-10.9)

N=863

0.94a

(0.84-1.05)

0.259

17 / 23

Adenokarsinom

(N=847)

12.6

(10.7-13.6)

N=436

10.9

(10.2-11.9)

N=411

0.84

(0.71-0.99)

0.033

Büyük Hücreli

10.4

N=76

N=77

0.67

0.027

(N=153)

(8.6- 14.1)

(5.5- 9.0)

(0.48-0.96)

er (N=252)

(6.8-

10.2)

N=106

(8.1-

10.6)

N=146

1.08

(0.81-1.45)

0.586

Skuamöz Hücreli

(N=473)

(8.4-

10.2)

N=244

10.8

(9.5-

12.1)

N=229

1.23

(1.00-1.51)

0.050

Kısaltmalar: CI = güven aralı

ı; ITT = tedavi denenen; N = toplam popülasyon büyüklü

HR oranı için tüm güven aralı

ı 1.17645 non-inferiorite sınırının oldukça altında olacak

ekilde, non-inferiorite için istatistiksel olarak anlamlılık vardır. (p<0.0001)

Histolojiye Göre Genel Sa

Kalım

çin Kaplan Meier E

rileri

Adenokarsinoma Büyük hücreli karsinoma

Histoloji alt gruplarında pemetrekset artı sisplatinin güvenlilik profilinde klinik olarak ili

kili

bir farklılık gözlenmemi

tir.

Pemetrekset

sisplatin

tedavi

edilen

hastalarda

daha

transfüzyon

(%28.9’a

ılık

%16.4,

<0.001),

eritrosit

transfüzyonu

(%27.3’e

ılık

%16.1,

p<0.001)

trombosit trasfüzyonu (% 4.5’e kar

ılık %1.8, p=0.002) gerekmi

tir. Ayrıca bu hastalara daha

az eritropoietin/darbopoietin (%18.1’e kar

ılık % 10.4, p<0.001), G-CSF/GM-CSF (%6.1’e

ılık

%3.1,

p=0.004)

demir

preperatı

7.0’a

ılık

%4.3,

p=0.021)

verilmesi

gerekmi

tir.

KHDAK, idame tedavisi:

JMEN

Gemsitabin, paklitaksel veya dosetaksel ile kombine sisplatin veya karboplatin içeren birinci

basamak 4 kür ikili tedaviden sonra progrese olmayan lokal ileri (Evre IIIB) veya metastatik

(Evre IV) KHDAK hastalarında PEMTREX artı en iyi destekleyici bakım (BSC) (n=441) ile

plasebo artı BSC (n=222) idame tedavisinin etkilili

ini ve güvenlili

ini kar

ıla

tıran çok

merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz 3 çalı

madır (JMEN). PEMTREX içeren

birinci basamak ikili tedavi çalı

maya dahil edilmemi

tir.

Bu çalı

maya dahil edilen tüm hastaların ECOG performans durumu 0 veya 1'dir. Hastalar,

hastalık

ilerleyene

kadar

idame

tedavisi

almı

tır.

Etkililik

güvenlilik

randomizasyon

tarihinden birinci basamak (indüksiyon) tedavi tamamlanana kadar ölçülmü

tür. Hastalar,

PEMTREX ile medyan 5 kür, plasebo ile medyan 3,5 kür idame tedavisi görmü

tür. Toplam

213 hasta (%48,3)

6 kür, toplam 103 hasta (%23,4)

10 kür PEMTREX tedavisini

kalım süresi (ay)

kalım süresi (ay)

18 / 23

tamamlamı

tır. Çalı

ma primer sonlanım noktasını kar

ılamı

ve PEMTREX kolunda plasebo

koluna

göre

açısından

istatistiksel

olarak anlamlı

iyile

göstermi

(n=581,

ımsız olarak incelenen popülasyon; sırasıyla medyan 4,0 ay ve 2,0 ay) (HR=0,60, % 95

CI=0,49-0,73, p < 0,00001). Hasta taramalarının ba

ımsız incelemesi ara

tırmacının PFS

erlendirmesi

bulgularını

rulamı

tır.

Genel

popülasyon

için

medyan

(n=663),

PEMTREX kolunda 13,4 ay ve plasebo kolunda 10,6 ay olmu

tur; HR=0,79 (%95 CI=0,65-

0,95, p=0,01192). Di

er PEMTREX çalı

malarıyla tutarlı bir

ekilde, JMEN’de de KHDAK

histolojisine göre etkililik farkı gözlenmi

tir. A

ırlıklı olarak skuamöz hücre histolojisi olanlar

ındaki KHDAK hastalarında (n=430, ba

ımsız olarak incelenen popülasyon) medyan PFS,

PEMTREX kolu için 4,4 ay ve plasebo kolu için 1,8 ay olmu

tur; HR=0,47 (% 95 CI=0,37-

0,60,

p=0,00001).

ırlıklı

olarak

skuamöz

hücre

histolojisi

olanlar

ındaki

KHDAK

hastalarında medyan OS (n=481) PEMTREX kolu için 15,5 ay ve plasebo kolu için 10,3 ay

olmu

tur; HR=0,70 (%95 CI=0,56-0,88, p=0,002). A

ırlıklı olarak skuamöz hücre histolojisi

olanlar dı

ındaki KHDAK hastalarında, indüksiyon fazı dahil medyan OS, PEMTREX kolu

için 18,6 ay ve plasebo kolu için 13,6 ay olmu

tur; HR=0,71 (% 95 CI=0,56-0,88, p=0,002).

Skuamöz hücre histolojisi olan hastalardaki PFS ve OS sonuçları PEMTREX için plaseboya

göre herhangi bir avantaj göstermemi

tir. Histoloji alt gruplarında PEMTREX’nın güvenlilik

profili açısından klinik olarak anlamlı bir fark gözlenmemi

tir.

JMEN:

A

ırlıklı

olarak

skuamöz

hücre

histolojisi

olanlar

ındaki

KHDAK

hastalarında plaseboya göre PEMTREX ile progresyonsuz sa

kalım (PFS) ve genel

sa

kalım için Kaplan Meier grafikleri:

PARAMOUNT

Birinci basamak 4 kür pemetrekset/sisplatin ikili tedavisinden sonra progrese olmayan skuamöz

hücre histolojisi olanlar dı

ındaki lokal ileri (Evre IIIB) veya metastatik (Evre IV) KHDAK

hastalarında pemetrekset artı BSC (n=359) ve plasebo artı BSC (n=180) devam idame tedavisinin

etkilili

ini ve güvenlili

ini kar

ıla

tıran çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz 3

çalı

madır (PARAMOUNT). Pemetrekset artı sisplatin indüksiyonu ile tedavi edilen 939 hastadan

539’u pemetrekset veya plasebo ile idame tedavisine randomize edilmi

tir.

Randomize edilen hastaların % 44,9’u pemetrekset artı sisplatin indüksiyonuna tam/kısmi yanıt

verirken %51,9’u stabil hastalık yanıtı vermi

tir.

dame tedavisine randomize edilen hastaların

ECOG

performans

durumu

veya

1’dir.

Pemetrekset

artı

sisplatin

indüksiyon

tedavisinin

langıcından idame tedavisinin ba

langıcına kadar geçen medyan süre hem pemetrekset hem de

plasebo kolunda 2,96 ay olmu

tur. Randomize edilen hastalar, hastalık ilerleyene kadar idame

tedavisi almı

tır. Etkililik ve güvenlilik randomizasyon tarihinden birinci basamak (indüksiyon)

19 / 23

tedavi tamamlanana kadar ölçülmü

tür. Hastalar, pemetrekset ve plasebo kolunda medyan 4 kür

boyunca idame tedavisi görmü

tür. Toplam 169 hasta (% 47,1) pemetrekset ile

6 kür idame

tedavisini tamamlamı

tır, bu da pemetrekset için en az toplam 10 kürdür.

Çalı

ma primer sonlanım noktasını kar

ılamı

ve pemetrekset kolunda plasebo koluna göre PFS

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir iyile

me göstermi

tir (n=472, ba

ımsız olarak incelenen

popülasyon; sırasıyla medyan 3,9 ay ve 2,6 ay) (HR=0,64, % 95 CI=0,51-0,81, p=0,0002). Hasta

taramalarının ba

ımsız incelemesi ara

tırmacının PFS de

erlendirmesi bulgularını do

rulamı

tır.

Randomize edilen hastalarda, pemetrekset artı sisplatin birinci basamak indüksiyon tedavisinin

langıcında ölçülen, ara

tırmacı tarafından de

erlendirilen medyan PFS, pemetrekset kolu için

6,9 ay ve plasebo kolu için 5,6 ay olmu

tur (HR=0,59 % 95 CI=0,47-0,74).

Pemetrekset artı sisplatin indüksiyonunun ardından (4 kür), pemetrekset ile tedavi, OS açısından

plaseboya göre istatistiksel olarak üstün olmu

tur (medyan 13,9 ay ve 11,0 ay, HR=0,78, % 95

CI=0,64-0,96, p=0,0195). Bu son sa

kalım analizi sırasında, pemetrekset kolundaki hastaların %

28,7’si

hayattadır

veya

takip

edilememi

tir,

oran

plasebo

kolunda

21,7

olmu

tur.

pemetreksetin rölatif tedavi etkisi, alt gruplar arasında (hastalık evresi, indüksiyon yanıtı, ECOG

PS, sigara içme durumu, cinsiyet, histoloji ve ya

dahil) tutarlı olup, ayarlanmamı

OS ve PFS

analizlerinde gözlenenlere benzer olmu

tur. Pemetrekset grubundaki hastalarda 1 yıllık ve 2 yıllık

kalım oranları sırasıyla % 58 ve % 32 olup, plasebo grubunda bu oranlar sırasıyla % 45 ve %

21 olmu

tur. Pemetrekset artı sisplatin birinci basamak indüksiyon tedavisinin ba

langıcında,

hastalardaki medyan OS, Pemetrekset kolu için 16,9 ay ve plasebo kolu için 14,0 ay olmu

(HR=0,78 % 95 CI=0,64-0,96). Çalı

ma sonrası tedavi gören hasta yüzdesi pemetrekset için %

64,3 ve plasebo için % 71,7’dir.

PARAMOUNT:

Skuamöz

hücre

histolojisi

olanlar

ındaki

KHDAK

hastalarında

plaseboya

göre

devam

pemetrekset

idamesi

için

PFS

ve

OS

Kaplan

Meier

grafi

i

(randomizasyondan itibaren ölçülen)

Pemetrekset idame tedavisinin JMEN ve PARAMOUNT çalı

malarında elde edilen güvenlilik

profilleri benzerdir.

20 / 23

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Pemetreksetin farmakokinetik özellikleri, çe

itli solid tümörü bulunan 426 kanser hastasında tek

ajan olarak 0,2-838 mg/m

arası dozlarda, 10 dakikalık infüzyon sonrası de

erlendirilmi

tir.

Pemetreksetin toplam e

ri altı alanı (EAA) ve doruk plazma konsantrasyonu dozla do

ru orantılı

olarak artar. Pemetreksetin farmakokineti

i, tekrarlayan tedavi kürleri boyunca de

memektedir.

ılım:

Pemetreksetin

kararlılık

durumundaki

ılım

hacmi

’dir.

In

vitro

çalı

malar,

pemetreksetin yakla

ık % 81 oranında plazma proteinlerine ba

landı

ını göstermi

tir. De

evrelerdeki böbrek bozuklukları bu ba

lanmayı anlamlı

ekilde etkilememi

tir.

Biyotransformasyon:

Pemetrekset sınırlı hepatik metabolizmaya maruz kalır.

Eliminasyon:

Pemetrekset esas olarak idrar ile atılmakta olup, uygulamayı takiben 24 saat içinde uygulanan

dozun % 70 ile % 90 kadarı idrarda de

memi

halde saptanmaktadır. In vitro çalı

malar

pemetrekset’in organik anyon ta

ıyıcısı olan OAT3 tarafından aktif olarak sekrete edildi

göstermektedir.

Pemetreksetin

toplam

sistemik

klerensi

91,8

ml/dak

normal

böbrek

fonksiyonlarına (kreatinin klerensi 90 ml/dak) sahip olan hastalarda plazmadan atılım yarılanma

ömrü 3,5 saattir. Klerensteki hastalar arası de

kenlik % 19,3 ile orta düzeydedir.

rusallık/Do

rusal olmayan durum:

Pemetrekset’in toplam e

ri altı alanı (EAA) ve doruk plazma konsantrasyonu dozla do

ru orantılı

olarak artar. Pemetrekset’in farmakokineti

i, tekrarlayan tedavi kürleri boyunca de

memektedir.

Farmakokinetik/farmakodinamik ili

kiler

Pemetrekseti’n farmakokinetik özellikleri, e

zamanlı uygulanan sisplatinden etkilenmemektedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Gebe farelere pemetrekset uygulanması, fötal ya

ama kabiliyetinde dü

, fötal a

ırlıkta

azalma, bazı iskelet yapılarının kemikle

mesinde tamamlanamama ve yarık damak olu

masıyla

sonuçlanmı

tır.

Erkek farelere pemetrekset uygulanması, fertilite oranında azalma ve testiküler atrofi ile

karakterize

olan

üreme

toksisitesiyle

sonuçlanmı

tır.

boyunca

intravenöz

bolus

enjeksiyonu

yapılan

köpeklerinde

gerçekle

tirilen

çalı

mada

testiküler

bulgular

(seminifer

epitelyumun

dejenerasyonu/nekrozu)

gözlenmi

tir.

pemetrekset’in

erkek

fertilitesini azaltabilece

ini göstermektedir. Di

i fertilitesi ara

tırılmamı

tır.

Çin hamsteri over hücrelerinde yapılan in vitro kromozom anormallik testinde ya da Ames

testinde pemetreksetin mutajenik bir etkisi gözlenmemi

tir. Farelerde in vivo mikronükleus

testinde pemetreksetin klastojenik oldu

u gösterilmi

tir.

21 / 23

Pemetreksetin karsinojenik potansiyelini de

erlendiren çalı

ma yapılmamı

tır.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Hidroklorik asit

Sodyum hidroksit

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Pemetrekset,

laktatlı

Ringer

enjeksiyonu

Ringer

enjeksiyonu

dahil

kalsiyum

içeren

tüm

seyrelticiler ile fiziksel olarak geçimsizdir. Pemetreksetin di

er ilaçlar ve seyrelticiler ile di

geçimlilik çalı

maları olmadı

ından, bu ürün di

er tıbbi ürünler ile karı

tırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Açılmamı

flakon:

24 ay

Sulandırılmı

infüzyon çözeltileri:

Tarif edildi

ekilde sulandırılan PEMTREX infüzyon çözeltileri antibakteriyel koruyucu

içermemektedir. Pemetrekset infüzyon çözeltilerinin kullanım sırasındaki kimyasal ve fiziksel

stabilitesi buzdolabında veya 25°C sıcaklıkta 24 saattir. Mikrobiyolojik açıdan ürün hemen

kullanılmalıdır. E

er hemen kullanılmazsa, kullanmadan önceki saklama süresi ve ko

ulları

kullanıcının sorumlulu

undadır ve 2 °C – 8 °C arasında 24 saatten fazla olmamalıdır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

Açılmamı

flakon:

Bu tıbbi ürünün saklanması için özel bir gereklilik yoktur.

Sulandırılmı

infüzyon çözeltileri:

Sulandırılmı

tıbbi ürünlerin saklama ko

ulları için Bkz. bölüm 6.3.

6.5 Ambalajın niteli

i ve içeri

i

PEMTREX, PVC separatör içinde 1 adet 30 ml’lik flakon ve 1 adet 20 ml’lik çözücü ampul

içeren karton kutularda sunulmaktadır.

500 mg pemetrekset içeren 30 ml’lik Tip I renksiz cam flakonun a

zı gri renkte liyofilize tıpa ve

flipofflu alüminyum kapak ile kapatılmı

tır.

Çözücü

ampul

olarak

0.9’luk

NaCl

çözeltisi

içeren

renksiz

ampul

kullanılmı

tır.

Tüm dozaj formları pazarlanmamı

olabilir.

6.6 Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

1. Pemetreksetin intravenöz infüzyon uygulaması için sulandırılması ve daha fazla seyreltilmesi

sırasında uygun aseptik teknikleri kullanınız.

22 / 23

2. Gerekli olan doz ve PEMTREX flakon sayısını hesaplayınız. Her flakona, etikette belirtilen

miktarın rahatça çekilebilmesi için bir miktar fazla pemetrekset içermektedir.

3. 30 ml’lik flakon 20 ml 9 mg/ml (% 0.9’luk) koruyucusuz sodyum klorür enjeksiyonluk

çözeltisi ile sulandırılarak 25 mg/ml pemetrekset içeren bir çözelti elde edilir. Toz tamamen

çözünene kadar flakonu hafifçe çalkalayınız. Son çözelti berrak ve ürün kalitesi üzerinde olumsuz

etkisi olmaksızın renksiz-sarı veya ye

il-sarı arasında renklidir. Hazırlanmı

çözeltinin pH’ı 6.6-

7.8 arasındadır. Daha fazla seyreltme gereklidir.

4. Hazırlanan pemetrekset çözeltisinin uygun hacmi, 9 mg/ml (% 0.9’luk) koruyucusuz sodyum

klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile 100 ml’ye seyreltilmelidir ve 10 dakika süreyle intravenöz

infüzyon

eklinde uygulanmalıdır.

5. Yukarıda tarif edildi

ekilde hazırlanan pemetrekset infüzyon çözeltileri, polivinil klorür ve

poliolefin kaplı uygulama setleri ve infüzyon torbaları ile uyumludur.

6. Parenteral ilaç ürünleri uygulamadan önce partikül içeri

i ve renk bozuklukları açısından görsel

olarak kontrol edilmelidir.

7. Pemetrekset çözeltileri tek kullanım içindir. Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller,

“Tıbbi

atıkların

kontrol

yönetmeli

i”

‘Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Hazırlama ve uygulama önlemleri: Di

er potansiyel olarak toksik anti-kanser ajanlarda oldu

gibi,

pemetrekset

infüzyon

çözeltilerinin

hazırlanması

kullanımında

dikkatli

olunmalıdır.

Eldiven kullanılması önerilir. E

er pemetrekset çözeltisi cilt ile temas ederse, cilt hemen sabun ve

suyla iyice yıkanmalıdır. E

er pemetrekset çözeltisi müköz membranlar ile temas ederse su

püskürtülerek

iyice

yıkanmalıdır.

Pemetrekset,

vezikan

madde

ildir.

PEMTREX’in

ekstravazasyonu için spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Pemetrekset ekstravazasyonu için

bildirilen birkaç vaka, ara

tırıcı tarafından ciddi olarak de

erlendirilmemi

tir. Ekstravazasyon için

er non-vezikanlarda oldu

u gibi yerel standart pratikler uygulanmalıdır.

7. RUHSAT SAH

B

KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No: 40

Üsküdar /

stanbul

Tel. : 0 216 492 57 08

Fax : 0 216 334 78 88

8. RUHSAT/

Z

N NUMARASI(LARI)

230/7

9. RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 14.03.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

23 / 23

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H