PAVTIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PAVTIDE DISKUS 100 MCG 60 DOZ INHALASYON ICIN TOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PAVTIDE DISKUS 100 MCG 60 DOZ INHALASYON ICIN TOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • inhalasyon ve pulmicort

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699240550011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-05-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

PAVTIDE TM Diskus TM 100 mikrogram İnhalasyonİçinToz

Solunum yoluyla alınır.(Nefeslebirlikteakciğerlereçekme)

Etkinmaddeler:Birsolumada50 mikrogramsalmeterol(salmeterol ksinafoat halinde)ve100

mikrogramflutikazon propiyonat

Yardımcımadde:Laktoz

BuKullanma Talimatında:

1.PAVTIDE nedirveneiçinkullanılır?

2.PAVTIDE ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PAVTIDE nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.PAVTIDE ’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PAVTIDEDiskus nedirveneiçinkullanılır?

PAVTIDE, etkin maddeolarak salmeterolveflutikazon içerir.

Salmeterol,bronkodilatörler(bronşgenişleticiler)adıverilenilaçgrubununbirüyesidirve

akciğerlerdekihavayollarınınduvarlarındabulunankaslarıgevşeterekgenişlemelerineyol

açar.

Flutikazonisekortikosteroidleradıverilenilaçgrubunaaittirveyangı(iltihap,inflamasyon)

gidericietkisiolduğundan,akciğerlerdekihavayollarınınduvarlarındaoluşanşişmeve

hassasiyetiazaltarak nefesalıp vermesorunlarınırahatlatır.

PAVTIDEDiskus100mikrogramheruygulamada50 mikrogramsalmeterolve100 mikrogram

flutikazon püskürten 60 dozluk bircihazdır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

PAVTIDE Diskusaşağıdakidurumlardakullanılır:

Astımsemptomlarınındüzeltilmesivekontrolaltınaalınmasıamacıyla.Astımhastalığının

basamaklıtedavisinde3.basamaktan itibaren verilir.

DüzenlitedavideortaveağırKOAH’lı(kronikobstrüktifakciğerhastalığı)hastalarda

belirtilerinve ataksıklığınınazaltılmasında

2.PAVTIDEDiskus’ukullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

PAVTIDEDiskus’u aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkinmaddelerdensalmeteroleveyaflutikazonayadayardımcımaddelaktozaalerjiniz(aşırı

duyar lılığınız)varsa

PAVTIDEDiskus’u aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

PAVTIDEDiskus’u aniortayaçıkanbelirtilerirahatlatmakiçinkullanmayınız,böyle

durumlariçin kullandığınızilaçlarıdaimayanınızdabulundurunuz.

Eğerbelirtilerigidermekiçinkısaetkilibronkodilatör(bronşgenişletici)kullanımını

artırdıysanızdoktorunuzabildiriniz, bu durumastımkontrolünüzün kötüleştiğinigösterir.

Astımınızaniveilerleyen şekildekötüleştiysedoktorunuzubilgilendiriniz.

İlaçtedavinizidoktorunuzadanışmadankesmeyiniz,PAVTIDEtedavisidoktorgözetiminde

kademeliolarakkesilmelidir.

PAVTIDEDiskuskullanan KOAH ’lıhastalarda zatürre(pnömoni)gelişmeihtimalindeartış

vardır.

Aktifvesessiz akciğertüberkülozunuzvarsadoktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde

değişiklikyapmakisteyebilir.

Tirotoksikozunuz(tiroidbezininaşırıhormonsalgılamasısonucuoluşandurum)varsa

doktorunuzabildiriniz,tedavinizdedeğişiklikyapmak isteyebilir.

PAVTIDEDiskust edavidozlarındanyüksekdozlardauygulandığındayüksektansiyonave

kalphızındaartışayolaçabilir,bunedenleherhangibirkalpdamarhastalığınızvarsa

doktorunuzabildiriniztedavinizdedeğişiklikyapmak isteyebilir.

PAVTIDEDiskusd ahayüksek tedavidozlarındaalındığındakandakipotasyumseviyelerinde

azalmayayolaçabilir,bunedenlekanınızdakipotasyumseviyesidüşükseveyabuna

eğiliminizvarsadoktorunuzabildiriniz, tedavinizdedeğişiklikyapmak isteyebilir.

PAVTIDEDiskus özellikleyüksekdozlardauzunsürekullanıldığında,içerdiği

kortikosteroid nedeniyleCushingsendromu ( sırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzde

yuvarlaklaşma,aşırıkıllanmaveözelliklebelveleğenkemiklerindekemikerimesi), Cushing

benzeri belirtiler, adrenalsüpresyon(böbrek üstü bezinden hormon s alınımınınbaskılanması)

çocukve ergenlerd ebüyümegeriliği,kemikmineralyoğunluğundaazalma,kataraktve

glokom(göztansiyonu)gibi sistemiketkilereyolaçabilir.

Çocuklardaveergenlerdebüyümegeriliğineyolaçabilir,bu nedenleuzun sürePAVTIDE

Diskusalan çocukların boyu düzenliolarak takipedilmelidir.

Bazıhastalarinhale(nefesyoluylaalınan)kortikosteroidleredahaduyarlıolabilir,bu nedenle

ağızdanalınankortikosteroidtedavisindeninhalekortikosteroid tedavisinegeçirildiğinizde

torunuzsiziyakındanizleyecektir.

İnhaleflutikazonpropiyonattedavisinebaşladıktansonrayanınızdastresdönemlerinde ek

tedavi yeihtiyaçduyabileceğinizigösterenbiruyarıkartıtaşıyınız.

PAVTIDE Diskuskanşekerininseviyesiniartırabilirbunedenleşekerhastalığınızvarsa

doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizdedeğişiklikyapmak isteyebilir.

Eğerritonavir(birantiviral)kullanıyorsanız,doktorunuzabildiriniz,tedavinizdedeğişiklik

yapmakisteyebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen doktorunuza

danışın.

PAVTIDEDiskus’un yiyecekveiçecekilekullanılması

PAVTIDE Diskus’un kullanımyolu nedeniyleyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizvehamilekalmayıplanlıyorsanızmutlakadoktorunuzabildiriniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Salmeterolveflutikazonunemzirmedönemindekullanımıileilgilideneyimyetersiz

olduğundanemzirmedönemindesadecedoktorunuzgerekliolduğunakararverirsekullanınız.

Araçvemakinekullanımı

PAVTIDEDiskus’un araçvemakinekul lanmayeteneğiüzerindebiretkioluşturmasıbeklenmez.

PAVTIDE Diskus’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

PAVTIDEDiskuslaktoziçerir.PAVTIDE Diskus’unuygulamayolununinhalasyonolması

sebebiyleherhangibiruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Seçiciveyaseçiciolmayanbetablokörler(kalpilaçları),ritonavir(virüslerekarşıkullanılanbir

ilaç ),ketokonazol(mantarakarşıetkigösterenbirilaç)veP4503A4adlımetabolizmaenzimlerini

önleyen (ketokonazolgibi)adıverilenilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz,

tedavinizdedeğişiklikyapmakisteyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.PAVTIDEDiskus nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Astımtedavisinde:

Yetişkinlerve12yaşüzeriergenler:

Günde2 kez1 inhalasyon (nefeslebirlikteakc iğerlereçekme)(50mikrogram salmeterol ve100

mikrogramflutikazon).

4yaşveüzeriçocuklar:

Günde2 kez1 inhalasyon (50 mikrogramsalmeterolve100 mikrogramflutikazon propiyonat).

18yaşveüzeriyetişkinlerde:Doktorunuz14günekadarsüreyleilacınızındozunugünde2kez2

inhalasyona(nefeslebirlikteakciğerlereçekme)çıkarmanızıtavsiyeedebilir.

Kronikobstrüktif akciğerhastalığında (KOAH):

Yetişkinler:Günde2kez1inhalasyon(nefeslebirlikteakciğerlereçekme)50/250 mikrogram-

/500 mikrogramsalmeterol/flutikazon propiyonattır.

Uygulama yoluvemetodu:

PAVTIDE Diskussadeceinhalasyonyoluylauygulanır.Tozhalindekiilacıağızyoluyla

akciğerlereinhaleediniz(inhaleetmek:nefesalırken ilacıağzınızdan içeriçekmek).

EğerPAVTIDEDiskusbirçocukiçinverilmişseuygulamaPAVTIDEDiskuskullanmayı

anlayabilenbiryetişkingözetimindeyapılmalıdır.

TamfaydasağlamakiçinPAVTIDEDiskus’undüzenlikullanılmasıgereklidir.Kendinizidahaiyi

hissetsenizbiletedavinizi kesmeyiniz.

Doktorunuzsöylemedenilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

Kullanma talimatları

PAVTIDEDiskus

KAPALI

Diskus’u kutusundan çıkardığınızdakapalıdurumdaolacaktır.

AÇIK

KullanılmamışbirDiskusiçindeayrıayrıkorunmuşolaraktozhalde60dozluk ilaçbulunur. Doz

göstergesi, Diskusiçindekaçdozilaçkaldığınıgösterir.

Herdoztamolarakölçülmüşoluphijyenikşartlarauygunolarakkorunmaktadır.Bakımaveya

yenidendoldurmayagerek yoktur.

Diskus’unüstkısmındakidozgöstergesikaçdozkaldığınıgösterir.İlaçmiktarıazaldığındasizi

uyarmaküzere 5- 0arasındakirakamlarkırmızırenkteyazılmıştır.

Diskus’ukullanmakkolaydır.İlacıalacağınızzamanyapacaklarınızaşağıdakibeşbasamakta

gösterilmiştir:

1. Açma

2. Kaydırma

. İçineçekme

4. Kapatma

5. Ağzıçalkalama

PAVTIDE Diskus NasılÇalışır?

Hareketkoluitilinceağızlıkiçindeküçükbirdelikaçılırvebirdozlukilaçinhaleedilmekiçin

hazırdır.Diskuskapatılıncahareketkoluotomatikolarakilkpozisyonunadönervebirsonraki

kullanımiçin hazırhalegelir. Dışkapak, kullanılmadığızamanlardaDiskus’u korur.

1. Açma– Diskus’u nasılkullanmalısınız?

Diskus’uaçmakiçinbirelinizledışkapağıtutarkendiğerelinbaşparmağınıbaşparmakyerine

koyunuz . Başparmağınızıitebildiğinizkadar, kendinizden uzağaitiniz.

2. Kaydırma.

Diskus’uağızlığısizedönükolacakşekildetutunuz.Hareketkolunubir“klik”sesiduyulanakadar

kendinizdenuzağadoğruitiniz.Diskusartıkkullanımahazırdır.Hareketkoluhergeriyeitilişinde

inhalasyoniçinbirdozhazırhalegelir.Budozgöstergesindegörülür.İlacıziyanetmemekiçin

hareketkolu ileoynamayınız.

3. İçineçekme

- İlacıiçinizeçekmedenöncebu bölümü dikkatlibirşekildeokuyunuz.

-Disk us’uağzınızdanuzaktutunuz.Nefesinizirahatçayapabildiğinizkadardışarıveriniz.

Unutmayınız-asla Diskus’uniçine nefesvermeyiniz.

- Ağızlığıdudaklarınızayaslayınız.Uzunvederinnefesalınız-nefesiburnunuzdandeğil,

Diskus’un içinden alınız.

- Diskus’u ağzınızdan uzaklaştırınız.

- 10 saniyeveyarahatçatutabildiğiniz kadaruzun birsürenefesinizitutunuz.

- Yavaşçanefesveriniz.

4. Kapatma

Diskus’ukapatmakiçinbaşparmağınızıbaşparmakyerinekoyupgeriyekendinizedoğrusonuna

kadarkaydırınız.

Diskuskapanıncabirkliksesiduyulur.Hareketkoluotomatikolarakeskiyerinedönerveyeniden

kurulur. Diskusyenidenkullanımahazırhalegelmiştir.

Eğerikiinhalasyon almanıztavsiyeedildiyse1’den 4’ekadarolan basamaklarıtekraretmelisiniz.

5. Ağzıçalkalama

Sonrasında, ağzınızısu ileçalkalayınızvetükürünüz.

UNUTMAYINIZ!

Diskus’u kuru tutunuz.

Kullanılmadığızaman kapalıtutunuz.

Diskus’un içineaslanefesvermeyiniz.

Hareketkolunusadeceilacıalmayahazırolduğunuzdaitiniz.

Söylenen dozdan dahafazlaalmayınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:4yaşındanküçükçocuklardaPAVTIDEDiskuskullanımıileilgilibilgi

yoktur.

Yaşlılarda kullanım:Yaşlılardadozayarlamasıgereklideğildir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Böbrekyetmezliğiyadakaraciğeryetmezliğiolanhastalardadoz

değişikliğigereklideğildir.

EğerPAVTIDEDiskus’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPAVTIDEDiskuskullandıysanız:

PAVTIDE Diskus’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PAVTIDEDiskus’u kullanmayıunutursanız:

PAVTIDEDiskus’u kullanmayıunutursanızbirsonrakidozunormalzamanındaalarakdevam

ediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

PAVTIDE Diskusiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

AstımlıhastalardaalevlenmenedeniylePAVTIDEDiskustedavisi ani olarakkesilmemelidir,

tedavidozudoktorgözetimindekademeliolarakazaltılmalıdır.Bu solunumproblemlerinizi

kötüleştirebilirvenadiren ciddiyanetkilermeydanagetirebilir. Bunlaraşağıdakileriiçermektedir:

Mideağrısı

Yorgunluk v eiştahsızlık

Bulantıveishal

Kilo kaybı

Başağrısıvesersemlik

Kanınızdakipotasyumdüzeylerindedüşüş

Düşük tansiyon venöbetler

KOAH’lıhastalardatedavininkesilmesisemptomatikdekompansasyona(organınçalışmasındaki

yetersizlik)yol açabilir,tedavi birhekimgözetimindekesilmelidir.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

Tüm ilaçlargibi,PAVTIDEDiskus’un içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir. Yanetkiihtimaliniazaltmakiçin,doktorunuzastımınızıkontroletmeküzere en

düşükPAVTIDEdozunu reçeteedecektir.

Çokyaygın(10 hastadanbirindendahafazlasınıetkiler):

Başağrısı-Bugenellikletedavidevamettikçeiyileşmektedir.

KOAH’lıhastalardasoğukalgınlığısayısındaartışlarolduğubildirilmiştir.

Yaygın(10 hastadanbirindendaha azınıetkiler):

Ağızveboğazdaaft(ağrılı,kremrengi-sarıkabarıknoktalar).Ayrıcadilde,boğazdaşişmeve

seskısıklığı.Herinhalasyondansonraağzınızısuileçalkalamakvebusuyuderhaltükürmek

işeyarayabilir. Doktorunuzaftıtedavietmek için mantarönleyicibirilaçreçeteedebilir.

Titremevehızlıyadadüzensizkalpatışı(çarpıntı)-bunlargenelliklezararsızoluptedavi

devamettikçeazalmaktadır.

Kaskrampları

KronikObstrüktifAkciğerHastalığı(KOAH)olanhastalardaaşağıdakiyanetkilerde

bildirilmiştir:

Zatürrevebronşit(akciğerenfeksiyonu)Aşağıdakisemptomlardan herhangibirinifarketmeniz

halindedoktorunuzabildiriniz:Artanbalgamüretimi,balgamınrengindedeğişiklik,ateş,

ürperme, öksürükteartış,artan solunumsorunları.

Çürümelervekemik kırıkları.

Sinüzit(burun,yanaklarvegözlerinarkasındagerginlikveyadolulukhissi,zamanzaman

zonklamaşeklindebirağrıdabunaeşlik eder).

Kanpotasyummiktarındaazalma(kalpatışlarınızdüzensizleşebilir,kaslarınızzayıflayabilirve

krampgirebilir).

Yaygınolmayan(100 hastadanbirindendahaazınıetkiler):

Döküntü.

Çok hızlıkalp atışı(taşikardi).

Çokseyrek(10.000 hastadanbirindendaha azınıetkiler):

Alerjikreaksiyonlar:PAVTIDE kullandıktansonrasolunumunuzunanidenkötüleştiğinifark

edebilirsiniz.Aşırıhırıltıyaşayabilirveöksürebilirsiniz.Ayrıcavücudunuzdakaşıntıveşişme

de(genellikleyüz,dudaklarveyaboğazbölgesinde)meydanagelebilmektedir.Buetkileri

yaşamanızveyabunlarınPAVTIDEkullanımındanhemensonraortayaçıkmasıdurumunda

PAVTIDE kullanmayıbırakınızveDERHALdurumu doktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Özellikleuzun sürelerboyuncayüksek dozlar kullanmanızhalindePAVTIDEvücuttakisteroid

hormonlarınınnormalüretiminietkileyebilmektedir.Buetkileraşağıdakigibidir:

−Çocuklarveadolesanlardabüyümeninyavaşlaması

−Kemiklerdeincelme

−Kataraktveglokom

−Kiloartışı

−Yuvarlak (ayşeklinde)yüz(CushingSendromu).

Doktorunuzbuyanetkilerinmeydanagelipgelmediğinigörmeküzeresizidüzenliolarak

kontroledecekveastımınızıkontroletmeküzereendüşükPAVTIDEdozunualmanızı

sağlayacaktır.

Düzensizveyakalbin normalden birfa zlavurduğukalpatışı(aritmi)doktorunuzadurumu

bildirinizancak bırakmanızısöyleyenekadarPAVTIDE’ıkullanmayıbırakmayınız.

Kanınızdakişekermiktarında(glukoz)artış(hiperglisemi).Diyabethastasıysanız,kan

şekerinizindahasıkizlenmesivemuhtemelennormaldiyabettedavinizindeayarlanması

gerekebilir.

Endişeliruhhali,uykubozukluklarıvesıradışışekildeaktifveyahuzursuzolmagibidavranış

değişiklikleri(bu etkilergenellikleçocuklardagörülebilmektedir).

Ağrılı,şişmişeklemlervekasağrısı.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeral an“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PAVTIDEDiskus’un Saklanması

PAVTIDEDiskus’uçocuklar ın göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığındavekuru biryerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındakison kullanma tarihinden sonraPAVTIDEDiskus’ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi: BiovestaİlaçlarıLimitedŞirketi

BüyükdereCad. No.173,1.LeventPlaza

B BlokKat4 34394 1.Levent/İstanbul

Üretimyeri: Glaxo WellcomeOperations,İngiltere

Bukullanmatalimatı../../....tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.