PARTEMOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PARTEMOL 1 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PARTEMOL 1 G/100 ML INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844770716
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PARTEMOL 1g/100mL infüzyon için çözelti içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Parasetamol………………….......10 mg/ml

Yardımcı maddeler:

Sodyum metabisülfit……….……..0.2 mg/ml

Disodyum fosfat dihidrat…..........0.13 mg/ml

Mannitol……………………….....38.5 mg

Sodyum hidroksit (pH 5.5 için)....y.m

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

İnfüzyon çözeltisi.

Berrak ve açık sarımtrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

PARTEMOL, ağrının ya da hiperterminin tedavisi için intravenöz yolun klinik olarak gerekli

görüldüğü acil durumlarda ve/veya diğer uygulama yollarının mümkün olmadığı durumlarda

(özellikle cerrahi girişimden sonra, orta şiddette ağrının ve ateşin kısa süreli tedavisinde)

endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma gelir gelmez uygun bir oral analjezik ilaca geçilmesi

tavsiye edilir.

Tek doz veya tekrarlayan dozlar şeklinde akut ağrı veya ateş için kullanılabilir.

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

Doz,

hasta

kilosuna

göre

ayarlanır.

ayarıyla

ilgili

öneriler

aşağıdaki

tabloda

sunulmaktadır.

Hasta ağırlığı

Tek doz

Maksimum günlük doz

≤ 10 kg

7.5 mg/kg

Parasetamol/uygulama

(0.75 ml çözelti/kg)

- Günde en fazla dört kez

- Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık

bırakılmalıdır.

- Maksimum günlük doz 30mg/kg’ı

aşmamalıdır.

> 10 kg ve ≤33 kg

15mg/kg

parasetamol/uygulama

(1.5 ml çözelti/kg)

- Günde en fazla dört kez

- Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık

bırakılmalıdır.

- Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

aşmamalıdır (maksimum günlük doz 2 g)

> 33 kg ve ≤50 kg

15 mg/kg

parasetamol/uygulama

(1.5 ml çözelti/kg)

- Günde en fazla dört kez

- Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık

bırakılmalıdır.

- Maksimum günlük doz 60mg/kg’ı

aşmamalıdır (maksimum günlük doz 3 g)

> 50 kg

1 g parasetamol/uygulama

(bir 100 ml flakon)

- Günde en fazla dört kez

- Uygulamalar arasında en az 4 saat aralık

bırakılmalıdır.

- Maksimum günlük doz 4 g’ı aşmamalıdır.

*Pre-term yeni doğanlar: Pre-term yeni doğanlar için herhangi bir güvenlilik ve etkililik

verisi mevcut değildir (bkz. bölüm 5.2).

**Maksimum günlük doz: Yukarıdaki tabloda sunulduğu gibi maksimum günlük doz,

parasetamol

içeren

başka

ürün

kullanmayan

hastalara

yöneliktir.

Toplam

hesaplanırken, oral-rektal-i.v. vb

yollarla verilen bütün parasetamol dozları göz önünde

bulundurulmalıdır.

100 ml (1000 mg) ilaç flakonu doz hatasına (aşırı doz verilmesine) neden olabileceği için

bütün halinde 50 kg’ın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

100 ml’den az olan dozlar verilirken, ilaç flakonundan çekilerek ayrı olarak verilmelidir.

60 ml’ye kadar olan pediyatrik dozlar bir şırınga ile 15 dk’lık bir sürede uygulanır.

˂10 kg olan hastalarda cam flakon asılmadan infüzyon yapılmalıdır.

Uygulama şekli:

PARTEMOL reçetelenirken ve uygulanırken miligram (mg) ve mililitrenin (ml) karıştırılması

sonucu meydana gelebilecek ve ilacın kazaen yüksek dozda uygulanması ve ölüme neden

olabilen dozlama hatalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli olan dozun doğru bir şekilde

belirtildiğinden ve uygulandığından emin olunmalıdır. Reçete yazarken toplam dozu hem

miligram hem de hacimsel olarak belirtilmelidir.

Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

Yenidoğanlar ve infantlarda (≤ 10 kg) dozaj yanlışlarını önlemek ve miligram (mg) ile

mililitreyi

(mL)

birbirine

karıştırmamak

için,

uygulanacak

olan

hacmin

mililitre

(mL)

cinsinden

belirlenmesi

önerilir.

Uygulanan

PARTEMOL

hacmi

mg/mL)

ağırlık

grubunda asla doz başına 7.5 mL’yi aşmamalıdır. Yenidoğanlarda ve infantlarda (≤ 10 kg)

çok düşük hacimler gerekecektir.

Çocuğun vücut ağırlığına ve istenen hacme göre uygun dozu ölçmek için 5 mL’lik ya da 10

mL’lik bir şırınga kullanılmalıdır.

Pediyatrik dozaj için PARTEMOL ayrıca seyreltilerek de uygulanabilir. Ancak sadece 1:10’a

kadar % 0.9 sodyum klorür çözeltisi veya % 5 glukoz çözeltisi kullanılabilir (dokuz hacim

diluanda bir hacim parasetamol). Seyreltilmiş çözelti hazırlandıktan sonra bir saat içinde

(infüzyon süresi dahil) kullanılmalıdır.

Cam ampulde sunulan her infüzyonluk çözeltide olduğu gibi, özellikle infüzyonun sonunda

yakın takip önerilir. Perfüzyonun sonunda yakın takip gerekliliği özellikle santral venöz yol

infüzyonu yapılıyorsa hava embolisini önlemek açısından önemlidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi ≤ 30 mL/dak)

her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir (bkz. bölüm 5.2).

Karaciğer

yetmezliği:

Kronik

veya

aktif

karaciğer

hastalığı

olan

hastalarda,

özellikle

hepatosellüler yetmezliği, kronik alkolizmi, kronik malnütrisyonu (düşük karaciğer glutatyon

rezervi) ve dehidratasyonu olanlarda 3 g/gün doz aşılmamalıdır (bkz. bölüm 5.2).

Pediyatrik

popülasyon:

PARTEMOL,

mililitrelik

flakon

ambalajında

yetişkinler,

ergenler ve 33 kg'dan daha ağır olan çocukların kullanımı için uygundur.

Geriyatrik popülasyon: Yaşlı hastalarda doz ayarlanması gerekmez (bkz. bölüm 5.2).

Alkol: Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun

2 gramı aşmaması gerekir.

4.3. Kontrendikasyonlar

PARTEMOL aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Parasetamol, proparasetamol hidroklorür (parasetamolün önilacı) veya diğer bileşenlerine

karşı alerjisi olanlarda,

Ciddi karaciğer yetmezliği veya aktif karaciğer hastalığı durumunda.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavi

hatası

riski:

Miligram

(mg)

mililitrenin

(ml)

karıştırılması

sonucu

meydana

gelebilecek ve ilacın kazaen yüksek dozda uygulanması ve ölüme neden olabilen dozlama

hatalarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Oral uygulama mümkün olur olmaz hemen uygun bir oral analjezik tedavi uygulanması

önerilir.

aşımı

riskini

ortadan

kaldırmak

için,

uygulanan

diğer

ilaçların

parasetamol

içerip

içermedikleri kontrol edilmelidir.

Önerilenden daha yüksek dozların ciddi karaciğer hasarına yol açma riski vardır. Karaciğer

hasarının klinik belirti ve bulguları ilk olarak genellikle 2 gün sonra olmak üzere en fazla

genellikle 4-6 gün sonra ortaya çıkar. Antidot tedavisi en kısa zamanda başlatılmalıdır (bkz.

bölüm 4.9).

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu

oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve

alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi

bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve

ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermel nekroliz (TEN) ve

akut

generalize

ekzantematöz

püstüloz

(AGEP)

dahil

cilt

reaksiyonlarına

neden

olabilmektedir.

Parasetamol aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

Karaciğer yetmezliği,

Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi ≤ 30 mL/dak) (bkz. bölüm 4.2 ve bölüm 5.2),

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) eksikliği (hemolitik anemiye neden olabilir),

Kronik alkolizm, aşırı alkol tüketimi (her gün 3 kadeh veya daha fazla alkollü içki),

Anoreksi, bulimia veya kaşeksi, kronik malnütrisyon (hepatik glutatiyon rezervlerinin

düşük olması),

Dehidrasyon, hipovolemi.

Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda

doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun

2 gramı aşmaması gerekir.

Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir, bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerdiğinden, nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık

reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

PARTEMOL mannitol ihtiva eder. Ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

PARTEMOL diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında istenmeyen etkilerin oluşma riskini

arttırabilir.

Fenitoin ile eşzamanlı uygulanması parasetamolün etkililiğini azaltabilir ve hepatotoksisite

riskini

arttırabilir.

Fenitoin

tedavisi

alan

hastalarda

yüksek

dozlarda

ve/veya

kronik

parasetamol

uygulamasından

kaçınılmalıdır.

Hastalar

hepatotoksiste

açısından

takip

edilmelidir.

Probenesid,

glukuronik

asit

konjugasyonunu

inhibe

ederek

parasetamolün

klerensini

yaklaşık 2 katı azaltır. Probenesid ile birlikte tedavide parasetamol dozunun azaltılması

düşünülmelidir.

Salisilamid,

parasetamolün

eliminasyon

yarı

ömrünü

uzatabilir.

Kısa

süreli

kullanımda

parasetamol ve salisilatların kombine dozunun tek başına önerilen parasetamol veya salisilat

dozunu

aşmaması

önerilir.

Diflünizal,

parasetamolün

plazma

konsantrasyonunu

artırarak parasetamole bağlı hepatotoksisite riskini artırabilir.

Enzim indükleyen maddelerin birlikte alımında dikkatli olunmalıdır. Bu maddeler arasında

barbitüratlar, izoniazid, antikoagülanlar, zidovudin, amoksisillin+klavulanik asit ve etanol

sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Fenitoin,

barbitüratlar,

karbamazepin

gibi

antikonvülsanlar,

parasetamolün

hepatotoksik

metabolitlere

dönüşümünün

artması

nedeniyle

parasetamole

bağlı

karaciğer

toksisitesini

artırabilir. Antikonvülsan kullanımı sırasında önerilen dozların üzerinde parasetamol alan

hastalarda parasetamole bağlı hepatik toksisite riski artar.

Aşırı alkol tüketiminin parasetamole bağlı hepatotoksisite riskini arttırdığına dair bir takım

veriler olduğundan, kronik alkolikler parasetamolün düzenli ve aşırı kullanımı veya kronik

alkol tüketiminden sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Parasetamolün uzun süre yüksek dozda antikoagülanlarla (kumarin veya indandion türevi)

birlikte kullanılması, büyük ihtimalle prokoagülan faktörlerin hepatik sentezinin azalmasına

bağlı olarak antikoagülan etkiyi artırabilir. Uzun süreli, yüksek dozda parasetamol tedavisi

başlatıldığında veya sona erdirildiğinde protrombin zamanının artışı izlenirse antikoagülan

doz ayarlaması gerekli olabilir. Bu durum nadiren kullanımda veya 2 g/gün’ün altındaki

kronik kullanılan dozlar için geçerli değildir.

Etkileşiminin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, izoniyazidin parasetamol ile

birlikte kullanımı hepatotoksisite riskinin artmasına neden olabilir.

Antikoagülanlar: Parasetamol enjeksiyonunun (günde 4 gr, en az 4 gün) oral antikoagülanlar

ile birlikte kullanılması INR değerlerinde sapmalara neden olabilir. Bu nedenle, ilacın birlikte

kullanıldığı süre boyunca ve Parasetamol enjeksiyonu ile tedavi tamamlandıktan 1 hafta

sonrasına kadar INR değerleri yakından izlenmelidir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):

Parasetamol intravenöz kullanım için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut

değildir.

Gebelik dönemi:

Parasetamol intravenöz kullanım için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut

değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da

doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

PARTEMOL’ün gebelik sırasında, sadece yararının muhtemel risklere karşı yüksek olduğu

durumlarda kullanılması tavsiye edilir.

Gebelik durumunda önerilen pozoloji ve süreye kesinlikle uyulmalıdır.

Doz aşımına maruz kalınan gebeliklerle ilgili ileriye yönelik veriler malformasyon riskinde

bir artış göstermemektedir.

Laktasyon dönemi:

Oral

uygulamadan

sonra,

parasetamol

miktarda

anne

sütü

atılmaktadır

(süte

geçmektedir). Emzirilen bebekler üzerinde herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemiştir.

Emziren kadınlarda PARTEMOL kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite:

Hayvanlarda

parasetamolün

intravenöz

formu

üreme

çalışmaları

yapılmamıştır.

Parasetamolün fertilite üzerine herhangi bir etkisi olup olmadığını gösteren

yeterli veri

mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PARTEMOL’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Ancak, bazı kişilerde bulantı veya kusmaya neden olabilir (bkz. bölüm 4.8). Bu nedenle

hastalar uyarılmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Klinik deneyim

Parasetamol içeren diğer ilaçlarda olduğu gibi, parasetamol ile yapılan klinik çalışmalarda

bildirilen advers etkiler de seyrek veya çok seyrek olarak görülmüştür:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Trombositopeni, lökopeni, nötropeni

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Karaciğer transaminaz düzeylerinde artış

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Malezi

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Pazarlama sonrası deneyim

Aşağıda listelenen advers etkiler pazarlama sonrası deneyim sırasında bildirilmiştir; ancak

görülme sıklıkları bilinmemektedir:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Trombositopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anafilaktik şok, anafilaksi, hipersensitivite reaksiyonu, anjiyonörotik (Quincke’s)

ödem

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Taşikardi

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Bulantı, kusma

Hepato-bilier hastalıkları

Bilinmiyor: Fulminan hepatit, hepatik nekroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer enzimlerinde

artış

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek:

Deri

döküntüsü,

kaşıntı,

ürtiker,

alerjik

ödem

anjiyoödem,

akut

generalize

eksantematöz püstülozis, eritema multiform, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal

nekroliz (fatal sonuçlar dahil)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Uygulama yeri reaksiyonu

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Yetişkinlerde tek doz 7,5 g veya daha fazla parasetamol alındığında ve çocuklarda tek dozda

140 mg/kg dozunda alındığında toksisite olasılığı vardır; koma ve ölüme gidebilen akut veya

fulminan karaciğer yetmezliği, hepatoselüler yetersizlik, metabolik asidoz ve ensefalopati ile

karakterize komple ve geri-dönüşsüz hepatik nekroza neden olan hepatik sitoliz görülür.

Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür.

Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat

civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar.

aminopirinden

sonra

atılımında

azalma

bildirilmiştir.

plazma

parasetamol

konsantrasyonu veya yarı ömür veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine

nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar.

Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan

dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden

dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda

daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi

ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik

alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza

ilaveten,

parasetamolün

günlük

aşırı

miktarlarda

alımından

sonra

karaciğer

hasarı

nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Semptom ve belirtiler: Solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma ve karın ağrısı parasetamol aşırı

dozajının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla

ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat

içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Tedavi: Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı

hemen tedavi edilmelidir. Bunun için absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür)

takiben intravenöz N-Asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa

veya aktif kömür ile hali hazırda tedavi edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma

parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar

gecikebilir. Bu nedenle

hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4

saat

sonrasına

kadar

ölçülmelidir.

tedavi

(ilave

oral

metionin

veya

intravenöz

asetilsistein)

parasetamol

içeriği

ilaç

alımından

beri

geçen

süre

ışığı

altında

değerlendirilmelidir.

Parasetamol

aşırı

dozajın

takiben

gelişebilecek

fulminant

karaciğer

yetmezliği

tedavisi

uzmanlık

gerektirebilir.

Çok

ciddi

vakalarda

karaciğer

transplantı

gerekebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer analjezik ve antipiretikler

ATC kodu: N02BE01

Parasetamolün analjezik ve antipiretik özelliklerinin mekanizması kesin olarak bilinmemekle

birlikte, etkisini santral ve periferik yolla gösterdiği düşünülür.

Parasetamol ağrı kesici etkisini uygulamayı takiben 5-10 dakika içinde gösterir. Doruk

analjezik etkiye 1 saatte ulaşılır ve bu etki genellikle 4-6 saat sürer.

Parasetamol verilmesini takiben 30 dakika içinde ateşi düşürür ve antipiretik etkisi en az 6

saat sürer.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Etki mekanizması

Emilim:

1 g parasetamol infüzyonunu takip eden parasetamol biyoyararlanımı, 2 g propasetamol

infüzyonunu (1 g parasetamol içerir) takip eden biyoyararlanım ile benzerdir.

dakikalık

parasetamol

intravenöz

infüzyonu

sonucunda

gözlenen

doruk

plazma

konsantrasyonu (Cmaks) yaklaşık 30 μg/ml’dir.

Dağılım:

Parasetamolün dağılım hacmi yaklaşık 1 L/kg’dır ve plazma proteinlerine yaygın olarak

bağlanmaz. 1 g parasetamol infüzyonunu takiben, infüzyonun 20. dakikasından itibaren

serebrospinal

sıvıda

anlamlı

parasetamol

konsantrasyonları

(yaklaşık

μg/mL)

gözlenmiştir.

Biyotransformasyon:

Parasetamol,

yetişkinlerde

başlıca

majör

hepatik

yolla

karaciğerde

metabolize

olur:

glukuronik asit konjügasyonu ve sülfürik asit konjügasyonu. İkinci yol terapötik dozların

üzerindeki dozlarda hızla satüre olur. Küçük bir fraksiyonu (%4’ten az) sitokrom P450

tarafından reaktif bir ara ürün olan N-asetil benzokinon imine metabolize olur. Bu ara ürün

normal kullanım şartlarında, azalan glutatiyon tarafından hızla detoksifiye edilir ve sistein ve

merkaptürik asit ile konjuge olduktan sonra idrarla atılır. Ancak şiddetli zehirlenmelerde bu

toksik metabolitin miktarı artar.

Eliminasyon:

Parasetamol metabolitleri başlıca idrarla atılır. Uygulanan dozun %90’ı 24 saat içinde başlıca

glukuronat

(%60-80)

sülfat

(%20-30)

konjugatları

olarak

atılır.

%5’inden

daha

azı

değişmeden elimine edilir.

Plazma eliminasyon yarı ömrü 2,7 saat ve toplam vücut klerensi 18 L/saat’tir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Parasetamol farmakokinetiği, tek uygulamayı ve 24 saat içinde tekrarlanan uygulamaları

takiben, 2 g’a kadar doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek

yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan vakalarda (kreatinin klerensi ≤ 10-30

mL/dak) parasetamolün eliminasyonu kısmen gecikir, eliminasyon yarı ömrü 2-5.3 saat olur.

Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda glukuronat ve sülfat konjugatlarının eliminasyonu sağlıklı

kişilerden

daha

yavaş

olur.

nedenle

ciddi

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

(kreatinin klerensi ≤ 30 mL/dak) uygulamaların en az 6 saat arayla yapılması önerilir (bkz.

bölüm 4.2).

Karaciğer

yetmezliği: Parasetamol karaciğer

yetmezliği olan hastalarda çalışılmıştır. Bir

çalışmada, kronik stabil karaciğer yetmezliği olan altı deneğe 5 gün süreyle günde 4 g

parasetamol verilmiştir. Her gün üçüncü ve dördüncü 1 g dozun ortasında tayin edilen plazma

parasetamol konsantrasyonları, toksik seviyelerin oldukça altında olan, 4,5 μg/ml ile 26,7

μg/ml arasında değişmektedir. Belirgin parasetamol birikimi gözlenmemiştir ve hastaların

klinik durum veya laboratuar değerlerinde değişiklik gözlenmemiştir. Ortalama eliminasyon

yarılanma ömrü sağlıklı deneklerde bildirilenden belirgin derecede farklı değildir ve 3,4

saattir. Aynı çalışmada, kronik stabil karaciğer yetmezliği olan 20 ilave denek çift-periyotlu

çapraz bir çalışmaya randomize edilmişler ve 13 gün boyunca günde 4 g doz almışlardır. Bir

denekte

karaciğer

fonksiyon

testlerinde

(LFTs)

yükselme

olmuştur

ancak

episod

düzeldikten sonra, birbirini izleyen iki uygulamada anormallik gözlenmemiştir. LFTs’deki bu

yükselmenin ilaçla ilgili olmadığı ve parasetamolün kronik stabil karaciğer yetmezliği olan

hastalarda terapötik dozlarda kullanımının kontrendike olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bazı

klinik

çalışmalar,

alkolik

siroz

dahil

kronik

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

parasetamol metabolizasyonunun hafifçe bozulduğunu göstermiştir. Bu durum parasetamol

plazma konsantrasyonlarındaki artış ve eliminasyon yarı ömründeki uzama ile gösterilmiştir.

raporlarda,

parasetamolün

plazma

yarı

ömründeki

artış

karaciğerin

sentetik

kapasitesindeki azalma ile ilişkilidir. Sonuç olarak parasetamol karaciğer yetmezliği olan

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır ve CYP2E1 indüksiyonundan kaynaklanan özellikle alkolik

siroz gibi aktif hastalık varlığında kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon: Parasetamolün 0-1

yaş arası bebeklerde ve çocuklarda gözlenen

farmakokinetik parametreleri, yetişkinlerde gözlenenlere benzer olmakla birlikte plazma yarı

ömürleri yetişkinlerinkinden 1.5 – 2 saat daha kısadır. Yenidoğanların plazma yarı ömrü 0 – 1

yaş arası bebeklerinkinden yaklaşık 3.5 saat daha uzundur.

Yenidoğanlarda, 0-1 yaş arası bebeklerde ve 10 yaşa kadar çocuklarda yetişkinlere göre daha

az glukuronat ve daha çok sülfat konjugatı elimine ederler. Parasetamol ve metabolitlerinin

toplam atılımı her yaşta aynıdır.

Geriyatrik populasyon: Parasetamolün farmakokinetiği ve metabolizması yaşlı hastalarda

değişmez. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, mutajenez, fertilite yetersizliği

Parasetamolün sıçan ve farelerin diyetindeki etkisi 2 yıl süreyle 0, 600, 3000 ve 6000 PPM’de

incelenmiştir. Parasetamol, erkek sıçanlarda olduğu gibi erkek ve dişi farelerde de non-

karsinojenik bulunmuştur. Dişi sıçanlarda mononüklear hücre lösemisinin görülme sıklığında

artışa bağlı olarak karsinojenik aktivite şüphesi kaydedilmiştir.

Parasetamolün

genotoksisite

karsinojenisitesi

üzerine

literatürlerin

karşılaştırmalı

derlemesinde

parasetamolün

genotoksik

etkilerinin

sadece

önerilen

aralığın

üzerindeki

dozlarda ortaya çıktığını ve güçlü karaciğer ve kemik iliği toksisitesi ile sonuçlandığını

göstermiştir. Parasetamolün terapötik dozlarında genotoksisite eşik değerine ulaşılmamıştır.

Hayvan toksisitesi

Klinik öncesi veriler insanlarda Kısa Ürün Bilgisi’nin diğer bölümlerinde yer alan bilgilerin

dışında bir zararı göstermez. PARTEMOL ile sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan lokal tolerans

çalışmaları, iyi tolere edildiğini göstermiştir.

Kobaylarda gecikmiş kontakt aşırı duyarlılığın olmadığı gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sodyum metabisülfit

Disodyum fosfat dihidrat

Sodyum hidroksit pH 5.5

Hidroklorik asit pH 5.5

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

PARTEMOL diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır (bkz. bölüm 4.5).

6.3 Raf ömrü

24 ay

Mikrobiyolojik açıdan, açma metodu mikrobiyal kontaminasyon riskini bertaraf etmediği

sürece, ürün açıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Eğer derhal kullanılmazsa, kullanma

sırasındaki saklama sürelerinden ve şartlarından kullanıcı sorumludur.

% 0,9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilirse hemen kullanılmalıdır.

PARTEMOL için açılmış veya seyreltilmiş çözeltilerin kullanılabilirlik süresi, infüzyon süresi

dahil, 1 saatten fazla değildir.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altında oda sıcaklıklarında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Buzdolabında saklamayınız, dondurmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

100 ml Tip II berrak cam flakon, bromobutil tıpa ve aluminyum/plastik flip-off kapak.

Ambalaj boyu: 1 ve 12 flakonluk kutularda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Uygulamadan

önce,

görsel

olarak

üründe

partikül

madde

renk

değişikliği

kontrolü

yapılmalıdır. Tek seferde kullanılmalıdır. Kullanılmayan çözelti atılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Cinnah Cad. Yeşilyurt sok. No.3/2

Çankaya/ANKARA

8. RUHSAT NUMARASI

245/2

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.09.2012

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia