PARKYN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PARKYN 0,250 MG 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PARKYN 0,250 MG 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514010166
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PARKYN 0.250 mg Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir tablet; 0.18 mg pramipeksole eşdeğer, 0.250 mg pramipeksol dihidroklorur monohidrat

içerir.

Pramipeksol dozları, literatürde yayınlanan şekliyle, tuz formuna ilişkindir. Bu nedenle, dozlar

hem pramipeksol tuz, hem de parantez içinde pramipeksol baz formu olarak verilmektedir.

Yardımcı maddeler:

Mannitol 56.0 mg

Diğer yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Beyaz renkli, iki yüzü çentikli oval tabletler.

Tabletler birbirine eşit iki yarıya bölünebilir niteliktedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

PARKYN

erişkinlerde

idiyopatik

Parkinson

hastalığındaki

bulgu

belirtilerin

tedavisinde

endikedir. Tek başına (birlikte levodopa olmaksızın) kullanılabilir ya da hastalığın seyri içinde,

geç evrelere doğru, levodopanın etkisi azalarak geçmeye başladığında veya değişken hale geldiği

için

terapötik

etkide

dalgalanmalar

ortaya

çıktığında

(doz

sonu

gelgit

(on/off)

dalgalanmalar), levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

PARKYN erişkinlerde orta ila şiddetli derecede idiyopatik huzursuz bacak sendromunun (HBS)

semptomatik tedavisinde, 0.75 mg’a (tuz) kadar dozlarda (0.54 mg baz) kullanılmak üzere

endikedir (bkz. 4.2).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Parkinson hastalığı

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

2 / 17

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak günde 3 kez uygulanır.

Başlangıç tedavisi:

Doz, günde 0.375 mg (tuz) başlangıç dozundan (0.264 mg baz) itibaren her 5-7 günde bir,

basamaklı olarak arttırılmalıdır. . Hastalarda tolere edilemeyecek istenmeyen etkiler oluşmadığı

sürece doz, maksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir.

PARKYN Tablet çentikli olup, iki eşit parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukarıdaki

şemada yer alan 0.125 mg'lık doz, 0.250 mg'lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.

Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg tuz

(0.54 mg baz) artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg tuz (3.3 mg baz)'dır. Ancak günlük

1.5 mg’ın (tuz) üzerindeki dozlarda somnolans insidansının arttığına dikkat edilmelidir.(bkz. 4.8)

İdame tedavisi:

Günlük bireysel pramipeksol dozları, 0.375 mg tuz (0.264 mg baz) ile maksimum 4.5 mg tuz (3.3

mg baz) aralığında olmalıdır. Yürütülen temel klinik araştırmalardaki doz artırımı sırasında,

etkinlik günde 1.5 mg tuz dozuna başlandığında gözlenmiştir (1.1 mg baz). Daha ileri doz

ayarlamaları,

klinik

yanıt

advers

reaksiyon

oluşumu

temelinde

yapılmalıdır.

Klinik

araştırmalarda hastaların yaklaşık %5’i, 1.5 mg tuzun altındaki dozlar ile tedavi edilmiştir (1.1

mg baz). Parkinson hastalığının ileri dönemlerinde, levadopa tedavisinin azaltılması amaçlanan

hastalar için, günde 1.5 mg tuz (1.1 mg baz) üzerindeki pramipeksol dozları yarar sağlayabilir.

PARKYN ile gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sırasında, hasta bireyin reaksiyonları

doğrultusunda, levodopa dozunun azaltılması önerilir (bkz. 4.5)

Tedavinin sonlandırılması:

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesi, nöroleptik malign sendrom gelişimine yol açabilir.

Pramipeksol, günlük doz 0.75 mg tuza (0.54 mg baz) düşünceye kadar, günde 0.75 mg tuz (0.54

mg baz), daha sonrasında ise günde 0.375 mg tuz (0.264 mg baz) azaltılarak, basamak tarzında

sonlandırılmalıdır. (bkz. 4.4).

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek

başına alınabilir.

PARKYN Doz Artırma Şeması

Hafta

Doz (mg, baz)

Toplam

günlük

doz (mg, baz)

Doz (mg, tuz)

Toplam

günlük

(mg, tuz)

3 x 0.088

0.264

3 x 0.125

0.375

3 x 0.18

0.54

3 x 0.25

0.75

3 x 0.35

3 x 0.5

1.50

3 / 17

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki

doz şeması önerilir:

Kreatinin klerensi 50 ml/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz uygulama

sıklığının azaltılması gerekli değildir.

Kreatinin klerensi 20-50 ml/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük PARKYN Tablet

dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0.125 mg tuz (0.088 mg baz) ile

başlanmalıdır (0.25 mg/gün tuz / 0.176 mg/gün baz). Günlük maksimum 2.25 mg pramipeksol

tuz (1.57 mg baz) dozu aşılmamalıdır.

Kreatinin klerensi 20 ml/dk'nın altındaki hastalarda günlük PARKYN Tablet dozu, günde tek

doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0.125 mg tuz (0.088 mg baz) ile başlanmalıdır. Günlük

maksimum 1.5 mg pramipeksol tuz dozu aşılmamalıdır ( 1.1 mg baz).

İdame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, PARKYN dozu, kreatinin klerensindeki

azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise, günlük PARKYN

dozu da %30 oranında azaltılır. Günlük dozlar, eğer kreatinin klerensi 20-50 ml/dk arasında ise

günlük doz, iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 ml/dk'nın altında ise, günde

tek doz olarak verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı muhtemelen gerekli olmayacaktır; çünkü

emilen

etkin

maddenin

yaklaşık

%90’ı

böbrek

yoluyla

atılmaktadır.

Ancak,

karaciğer

yetmezliğinin PARKYN farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmemiştir

Pediyatrik popülasyon:

PARKYN’in

yaşından

küçük

çocuklardaki

etkinliği

güvenliliği

belirlenmemiştir.

PARKYN’in

Parkinson

hastalığında

pediyatrik

popülasyona

ilişkin

kullanım

alanı

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

PARKYN'in eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. 5.2).

Huzursuz bacak sendromu

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen PARKYN Tablet başlangıç dozu, günde bir kez, gece yatmadan 2-3 saat önce alınan

0.125 mg tuzdur (0.088 mg baz). Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda,

doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75 mg tuza (0.54 mg baz) kadar çıkılabilir

(aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde).

4 / 17

PARKYN Doz Şeması

Titrasyon aşaması

Günde bir kez, akşam dozu

(mg, baz)

Günde bir kez, akşam dozu

(mg, tuz)

0.088

0.125

0.18

0.25

0.35

0.50

0.54

0.75

* Gerek duyulursa

Üç aylık tedaviden sonra hastanın yanıtı değerlendirilmeli ve tedaviye devamın gerekli olup

olmadığı yeniden irdelenmelidir. Eğer tedaviye birkaç günden daha uzun süreyle ara verildiyse,

tedavi yeniden başlatılırken, yukarıda verilen doz titrasyonu uygulanmalıdır.

Tedavinin sonlandırılması:

HBS’nun tedavisindeki günlük doz 0.75 mg tuzu (0.54 mg baz) geçmeyeceği için, PARKYN,

basamak

tarzında

azaltımı

yapılmaksızın

sonlandırılabilir.

Yirmi

altı

haftalık

plasebo

kontrollü bir klinik araştırmada, pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastaların %10’unda (135

hastadan 14’ü) Huzursuz Bacak Sendromu semptomlarının yeniden belirdiği (rebound; başlangıç

dönemine kıyasla semptom şiddetinin ağırlaşması) gözlenmiştir. Bu etkinin tüm doz düzeyleri

arasında benzer olduğu bulunmuştur.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek

başına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Kreatinin klerensi 20 ml/dk'nın

üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir.

Hemodiyaliz hastalarında ya da şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda PARKYN kullanımı

üzerinde çalışma yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen etkin maddenin yaklaşık %90’ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan

hastalarda doz azaltımı gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik

etkinlik

hakkında

veri

bulunmadığı

için,

çocuklarda

yaşından

küçük

ergenlerde PARKYN kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

PARKYN'in eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. 5.2).

5 / 17

Tourette hastalığı

Pediyatrik popülasyon:

Bu popülasyonda güvenlilik ve etkililik belirlenmemiş olduğu için, çocuklarda ve 18 yaşından

küçük

ergenlerde

PARKYN

kullanımı

önerilmemektedir.

hastalıktaki

negatif

yarar-risk

dengesi nedeniyle, PARKYN, Tourette hastalığı olan çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır

(bkz. 5.1).

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin

maddeye

ürünün

Bölüm

6.1’de

listelenen

herhangi

bileşenine

karşı

aşırı

duyarlılık.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek

yetmezliği

olan

Parkinson

hastasına

PARKYN

reçete

edilirken,

Bölüm

4.2’de

açıklanan doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.

Halüsinasyonlar

Halüsinasyonların

dopamin

agonistleri

levodopa

tedavilerinin

etkisi

olduğu

bilinmektedir.

Hastalar,

Halüsinasyonların

(çoğunlukla

görsel)

oluşabileceği

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Diskinezi

İlerlemiş Parkinson hastalığında levodopa ile kombinasyon tedavisinde, PARKYN’in başlangıçta

titrasyonu sırasında diskinezi ortaya çıkabilir. Eğer diskinezi ortaya çıkarsa, levodopa dozu

azaltılmalıdır.

Ani uyku çökmeleri ve somnolans

Pramipeksol, özellikle Parkinson hastalarında, somnolans ve ani uyku çökmesi episodlarıyla

ilişkilendirilmiştir.

Günlük

yaşam

aktiviteleri

esnasında

uyku

çökmesi

yaygın

olmayan

sıklıkta bildirilmiştir; bu durum, bazı olgularda farkında olmaksızın ya da uyarıcı belirtiler

bulunmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalar bu konu hakkında bilgilendirilmeli ve PARKYN tedavisi

sırasında araba kullanırken ya da makine çalıştırırken dikkatli olmaları söylenmelidir. Somnolans

ve/veya ani uyku çökmesi episodu geçiren hastalar araba kullanma ya da makine çalıştırma gibi

işlerden uzak durmalıdır. Bundan başka, dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılması

gündeme getirilebilir. Olası aditif etkiler nedeniyle, hastalar pramipeksol ile birlikte başka sedatif

ilaçlar ya da alkol alıyorlar ise, dikkatli olmaları yönünde uyarılmalıdır (bkz. 4.5, 4.7 ve 4.8).

İmpuls kontrol bozuklukları

Hastalar impuls kontrol bozuklukları gelişimi yönüyle düzenli bir şekilde izlenmelidir. Hastalar

ve hastaların bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler, PARKYN dahil dopamin agonistleriyle tedavi

edilen hastalarda, patolojik kumar oynama, libido artışı, hiperseksüalite, kompulsif harcama ya da

alışveriş, tıkanırcasına yeme ve kompulsif yeme gibi impuls kontrol bozukluklarının davranışsal

semptomlarının görülebileceği konusunda bilgilendirilmedir. Bu gibi semptomların gelişmesi

6 / 17

durumunda dozun azaltılması ya da basamaklı şekilde azaltılarak sonlandırılması gündeme

getirilmelidir.

Mani ve deliryum

Hastalar, mani ve deliryum gelişme riski açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastalar ve

hastanın bakımı ile ilgilenen kişiler, pramipeksol ile tedavi edilen hastalarda mani ve deliryum

ortaya

çıkabileceği

hakkında

mutlaka

uyarılmalıdır.

gibi

semptomlar

gelişirse,

azaltılması/dozun basamaklı şekilde azaltılması ile ilacın kesilmesi düşünülmelidir.

Psikotik bozuklukları olan hastalar

Psikotik bozuklukları olan hastalar dopamin agonistleriyle yalnızca, potansiyel yararların risklere

karşı ağır bastığı durumlarda tedavi edilmelidir. Antipsikotik ilaçların pramipeksol ile birlikte

kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.5).

Oftalmolojik izleme

Düzenli aralıklarla ya da görme anormalliklerinin ortaya çıkması durumunda oftalmolojik izleme

yapılması önerilmektedir.

Ağır kardiyovasküler hastalık

Ağır kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi ile genel

olarak ilişkili postural hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavi başlangıcında kan basıncının

izlenmesi önerilir.

Nöroleptik malign sendrom

Dopaminerjik

tedavinin

aniden

kesilmesiyle,

nöroleptik

malign

sendromu

düşündüren

semptomlar bildirilmiştir (bkz. 4.2).

Huzursuz bacak sendromunda artış

Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın

artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların

akşamları daha erken bir zamanda başlaması (hatta öğleden sonra), semptomlarda artış ve

semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yayılması belirtilmektedir. Hastalıkta artış

olayı, kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boyunca özel olarak incelenmiştir. Hastalıkta

artış, pramipeksol grubundaki hastaların (N = 152) %11.8’inde, plasebo grubundaki hastaların

(N = 149) ise %9.4’ünde ortaya çıkmıştır. Artışa kadar geçen sürenin Kaplan-Meier analizinde,

pramipeksol ile plasebo grupları arasında anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.

PARKYN 56 mg mannitol içermektedir, ancak bu miktar herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Plazma proteinlerine bağlanma

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük

boyutlarda

biyotransformasyon

görülür.

nedenle

plazma

proteinlerine

bağlanmayı

etkileyen ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile

etkileşim olasılığı yok gibidir. Antikolinerjik ilaçlar esas olarak biyotransformasyon yoluyla

7 / 17

elimine

edildiğinden,

etkileşim

potansiyeli

kısıtlıdır;

ancak

antikolinerjiklerle

etkileşim

incelenmemiştir. Selegilin ve levodopa ile farmakokinetik etkileşim bulunmamaktadır.

Aktif renal eliminasyon yolağı inhibitörleri/yarışmacıları

Simetidin pramipeksolün renal klerensini, muhtemelen böbrek tübüllerindeki katyonik sekretuar

transport sistemini inhibe ederek, yaklaşık %34 oranında azaltmıştır. Bu nedenle, simetidin,

amantadin, meksiletin, zidovudin, sisplatin, kinin ve prokainamid gibi bu aktif renal eliminasyon

yolağını inhibe eden, ya da bu yol ile elimine olan ilaçlar pramipeksol ile etkileşebilir ve

pramipeksol

klerensinde

azalmaya

açabilirler.

ilaçlar

PARKYN

birlikte

uygulandığında, pramipeksol dozunun azaltılması düşünülmelidir.

Levodopa ile kombinasyon

PARKYN levodopa ile kombinasyon şeklinde verilirken, levodopa dozunun azaltılması, ve

PARKYN

dozu

artırılırken,

diğer

antiparkinson

ilaçların

dozlarının

sabit

tutulması

önerilmektedir.

Additif etki olasılığı nedeniyle, hastalar

ın pramipeksol ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar

ya da alkol almaları durumunda dikkatli olmaları tavsiye edilmelidir (bkz. 4.4, 4.7 ve 4.8).

Antipsikotik ilaçlar

Eğer

antagonistik

etkiler

bekleniyorsa,

antipsikotik

ilaçların

pramipeksol

birlikte

kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen

doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlarda gebelik ve laktasyon üzerindeki etkileri araştırılmamıştır.

Pramipeksol

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

etki

göstermemiş,

sıçanlarda

maternotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiş

tir. (bkz. 5.3).

PARKYN gebelik sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalı; yalnızca potansiyel

yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

8 / 17

Laktasyon dönemi

İnsanlarda pramipeksol tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon

inhibisyonu

beklenmektedir.

Pramipeksolün

kadınlarda

süte

geçip

geçmediği

üzerinde

çalışılmamıştır.

Sıçanlarda

etkin

maddeye

radyoaktivitenin

sütteki

konsantrasyonu,

plazmadakinden daha yüksek bulunmuştur.

İnsanlar üzerinde veri bulunmaması nedeniyle, emzirme sırasında PARKYN kullanılmamalıdır.

Ancak kullanımından kaçınılamıyor ise, emzirmeye son verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Pramipeksol hayvan çalışmalarında, bir dopamin

agonistinden beklendiği şekilde, östrus döngülerini etkilemiş ve dişi fertilitesini azaltmıştır.

Ancak

çalışmalarda

erkek

fertilitesine

yönelik,

doğrudan

dolaylı

zararlı

etkiler

gösterilmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullan

ımı üzerindeki etkiler

PARKYN araç kullanma ve makine işletme becerilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Halüsinasyonlar ya da somnolans oluşabilir.

PARKYN ile tedavi edilmekte olan ve somnolans ve/veya ani uyku episodları geçiren hastalara,

bu türlü tekrarlayıcı episodlar ve somnolans hali iyileşinceye kadar, araba kullanmaktan veya

dikkat eksikliği nedeniyle kendilerini ya da başkalarını ağır yaralanma ya da ölüm riskine

atabilecek aktivitelerden (örn. makine çalıştırma) uzak durmaları gerektiği söylenmelidir (bkz.

4.4, 4.5 ve 4.8).

4.8. İstenmeyen etkiler

Beklenen advers reaksiyonlar

PARKYN kullanımı esnasında aşağıdaki advers reaksiyonlar beklenmektedir; anormal rüyalar,

amnezi; tıkanırcasına yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi

impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin davranışsal semptomlar; kalp yetmezliği,

konfüzyon, konstipasyon, delüzyon, baş dönmesi, diskinezi, dispne, bitkinlik, halusinasyonlar,

baş ağrısı, hıçkırık, hiperkinezi, hiperfaji, hipotansiyon, uygun olmayan antidiüretik hormon

salımı, uykusuzluk, libido bozuklukları, mani, bulantı, paranoya, periferik ödem, pnömoni;

kaşıntı,

döküntü

diğer

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları;

huzursuzluk,

somnolans,

uyku

çökmesi,

senkop;

diplopi,

bulanık

görme

görme

keskinliğinde

azalma

dahil

görme

bozuklukları; kusma; iştah azalması dahil kilo kaybı, kilo artışı.

Pramipeksol verilen toplam 1,923 ve plasebo verilen toplam 1,345 hasta üzerinde yürütülen

plasebo kontrollü araştırmalarını kapsayan havuzun analizine göre, advers ilaç reaksiyonları her

iki grupta da sık olarak bildirilmiştir. Pramipeksol alan hastaların %63’ü ve plasebo alan

hastaların %52’si en az bir advers ilaç reaksiyonu bildirmiştir.

Liste 1 ve Liste 2’de, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda yürütülen plasebo

kontrollü

klinik

araştırmalardaki

advers

ilaç

reaksiyonlarının

sıklıkları

almaktadır.

9 / 17

listelerde verilen advers ilaç reaksiyonları, pramipeksol ile tedavi edilen hastaların %0.1 ya da

daha fazlasında ortaya çıkan ve pramipeksol alan hastalarda plasebo alanlara göre anlamlı olarak

daha sık bildirilmiş

olan, ya da klinik önem

taşıdığı kabul

edilen olaylardır.

Advers ilaç

reaksiyonlarının

büyük

çoğunluğu

hafif

orta

dereceli

olmuş,

genellikle

tedavinin

erken

dönemlerinde başlamış ve çoğu tedaviye devam edilmesine karşın kaybolma eğilimi göstermiştir.

Advers reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak, sistem-organ sınıfları içinde sıklık

derecesi (reaksiyon geçirmesi beklenen hasta sayısı) başlığı altında listelenmiştir:

Çok yaygın

≥ 1/10

Yaygın

≥ 1/100 ilâ < 1/10

Yaygın olmayan

≥ 1/1,000 ilâ < 1/100

Seyrek

≥ 1/10,000 ilâ < 1/1,000

Çok seyrek

< 1/10,000

Bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Parkinson hastalığında en yaygın advers reaksiyonlar

Parkinson hastalarında en yaygın (≥%5) olarak bildirilen ve pramipeksol tedavisinde plasebo ile

olduğundan daha sık görülen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, diskinezi, hipotansiyon,

baş

dönmesi,

somnolans,

uykusuzluk,

konstipasyon,

halusinasyon,

baş

ağrısı

bitkinlik.

Somnolans insidansı günde 1.5 mg pramipeksol tuzun üstündeki dozlarda artmaktadır (bkz. 4.2).

Levodopa ile kombinasyonda daha sık görülen bir advers ilaç reaksiyonu, diskinezi olmuştur.

Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon ortaya

çıkabilir.

Liste 1: Parkinson hastalığı:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan:

Pnömoni

Endokrin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uygun olmayan antidiüretik hormon salımı

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Anormal rüyalar, impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin

davranışsal semptomlar, konfüzyon, halusinasyonlar, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Tıkanırcasına

yeme

kompulsif

alışveriş,

delüzyon,

hiperfaji

hiperseksüalite, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama,

huzursuzluk, deliryum

Seyrek:

Mani

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Baş dönmesi, diskinezi, somnolans

Yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın olmayan:

Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi, senkop

10 / 17

Göz hastalıkları

Yaygın:

Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın:

İştah azalması dahil kilo kaybı

Yaygın olmayan:

Kilo artışı

Bu yan etki pazarlama sonras

ı deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi

yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol

tedavi

edilen

2,762

Parkinson

hastasından

oluşan

klinik

araştırma

veritabanında

bulunmadığı için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Huzursuz bacak sendromunda en yaygın advers reaksiyonlar

Pramipeksol ile tedavi edilen huzursuz bacak sendromu hastalarında en yaygın (≥%5) olarak

bildirilen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; Bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi ve bitkinlik. Bulantı

ve bitkinlik, PARKYN ile tedavi edilen kadın hastalarda, erkek hastalara kıyasla daha sık

bildirilmiştir (sırasıyla %20.8 ve %10.5’e karşı %6.7 ve %7.3).

Liste 2: Huzursuz bacak sendromu:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan:

Pnömoni

Endokrin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uygun olmayan antidiüretik hormon salımı

11 / 17

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Anormal rüyalar, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Tıkanırcasına yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar

oynama

gibi

impuls

kontrol

bozuklukları

kompulsiyonlara

ilişkin

davranışsal semptomlar, konfüzyon, delüzyon

, halusinasyonlar, hiperfaji

libido bozuklukları, paranoya

, huzursuzluk, mani

, deliryum

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans

Yaygın olmayan:

Amnezi

, diskinezi, hiperkinezi

, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:

Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Bitkinlik

Yaygın olmayan:

Periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

İştah azalması dahil kilo kaybı, kilo artışı

Bu yan etki pazarlama sonras

ı deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi

yaygın olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol

tedavi

edilen

1,395

huzursuz

bacak

sendromu

hastasından

oluşan

klinik

araştırma

veritabanında bulunmadığı için kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Somnolans

Pramipeksol somnolans ile yaygın ölçüde ilişkili, gündüzleri aşırı somnolans ve ani uyku

çökmesi episodlarıyla yaygın olmayan sıklıkta ilişkili bulunmuştur (bkz. 4.4).

12 / 17

Libido bozuklukları

PARKYN libido bozuklukları (artma ya da azalma) ile yaygın olmayan sıklıkta ilişkili olabilir.

İmpuls kontrol bozuklukları

PARKYN dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalarda, patolojik kumar oynama, libido

artışı, hiperseksüalite, kompulsif harcama ya da alışveriş, tıkanırcasına ve kompulsif yeme ortaya

çıkabilir (bkz. 4.4).

3,090

Parkinson

hastasını

kapsayan,

kesitsel,

retrospektif

tarama

olgu-kontrol

çalışmasında,

dopaminerjik

non-dopaminerjik

tedavi

görmekte

olan

tüm

hastaların

%13.6’sında, son altı ay içerisinde bir impuls kontrol bozukluğuna ilişkin semptomlar ortaya

çıkmıştır. Gözlenen belirtiler arasında, patolojik kumar oynama, kompulsif alışveriş, tıkanırcasına

yeme

kompulsif

cinsel

davranışlar

(hiperseksüalite)

bulunmaktaydı.

İmpuls

kontrol

bozukluklarına yönelik olası bağıms

ız risk faktörleri arasında dopaminerjik tedaviler ve daha

yüksek dozlarda dopaminerjik tedavi, daha genç yaş (≤65), evli olmama ve hastanın bildirimine

göre ailede kumar davranışları öyküsü bulunmaktaydı.

Kalp yetmezliği

Klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası deneyimde, hastalarda pramipeksol ile kalp yetmezliği

bildirilmiştir.

farmakoepidemiyoloji

çalışmasında

pramipeksol

kullanımı,

ilacın

kullanılmamasına kıyasla, kalp yetmezliği riskinde artış ile ilişkiliydi (gözlenen risk oranı 1.86;

%95 GA, 1.21-2.85).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı,

kusma, hiperkinezi, halüsinasyonlar, ajitasyon ve hipotansiyon gibi, bir dopamin agonistinin

farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Bir dopamin agonisti doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır. Eğer santral sinir

sistemi stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde

gastrik lavaj, intravenöz sıvılar, aktif tıbbi kömür uygulaması ve elektrokardiyografik izlemenin

yanı sıra, genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri

ATC kodu:

N04BC05

13 / 17

Etki mekanizması

Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D

ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve

spesifite ile bağlanır; bunlar arasında D

reseptörlerine karşı tercihli bir afinite gösterir ve tam bir

intrinsik aktiviteye sahiptir.

Pramipeksol

striatumda

bulunan

dopamin

reseptörlerinin

uyarılması

yoluyla,

parkinsondaki

motor

defisitleri

hafifletir.

Hayvan

çalışmalarında

pramipeksolün,

dopamin

sentezi,

serbestlenmesi ve çevrim hızını (turnover) inhibe ettiği gösterilmiştir.

Pramipeksolün

huzursuz

bacak

sendromu

tedavisindeki

etki

mekanizması

bilinmemektedir.

Nörofarmakolojik veriler, primer olarak dopaminerjik sistemle etkileşimi düşündürmektedir.

Farmakodinamik etkiler

Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.

Pramipeksol uzatılmış salımlı tablet formülasyonunun, günde 4.5 mg pramipeksol tuza kadar

(3.15 mg baz), önerilenden daha hızlı titre edildiği (her 3 günde bir), sağlıklı gönüllüler üzerinde

yürütülen bir klinik araştırmada, kan basıncı ve kalp hızında artış gözlenmiştir. Böyle bir etki,

hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlenmemiştir.

Parkinson hastal

ığında klinik etkinlik ve güvenlilik

Pramipeksol

hastalarda

idiyopatik

Parkinson

hastalığının

bulgu

semptomlarını

hafifletir.

Plasebo kontrollü klinik araştırmalarda yaklaşık 1,800 Hoehn ve Yahr evre I-V hasta pramipeksol

ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların yaklaşık 1,000 kadarı daha ileri evrelerdeydi, eşzamanlı

levodopa tedavisi almaktaydı ve motor komplikasyonlar gelişmişti.

Parkinson hastalığının erken ve ileri dönemlerinde yürütülen kontrollü klinik araştırmalarda,

pramipeksolün etkinliği yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun süren açık

tasarımlı idame çalışmalarında, etkililiğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

İki

yıl

süreli,

kontrollü,

çift-kör

klinik

araştırmada

pramipeksol

baş

langıç

tedavisi,

levodopa ile başlangıç tedavisine kıyasla, motor komplikasyonların ortaya çıkışını anlamlı olarak

geciktirmiş ve oluşumlarını azaltmıştır. Pramipeksol ile motor komplikasyonlardaki bu gecikme,

levodopa ile motor fonksiyonlarda görülen daha büyük düzelme (UPDRS skorundaki ortalama

değişim ile ölçüldüğü üzere) ile karşılıklı değerlendirilmelidir. Halüsinasyonlar ve somnolansın

bütünsel insidansı, pramipeksol grubunda doz artırım fazında genel olarak daha yüksekti; ancak

idame döneminde anlamlı bir farklılık bulunmamaktaydı. Parkinson hastalarında pramipeksol

tedavisi başlatılırken bu noktalar dikkate alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon

Avrupa

İlaç

Ajansı,

Parkinson

hastalığı

için

pediyatrik

popülasyonun

tüm

alt-gruplarında

pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu kaldırmıştır (pediyatrik

kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. 4.2).

14 / 17

Huzursuz bacak sendromunda klinik etkililik ve güvenlilik

Pramipeksolün etkililiği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok

şiddetli huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1,000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir.

Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme Skalası (IRLS) ve Global Klinik Düzelme İzlenimi

(CGI-I)’da başlangıca göre ortalama değişim, birincil etkililik sonlanım ölçümleriydi. Her iki

birincil sonlanım noktasında da, 0.25 mg, 0.5 mg ve 0.75 mg pramipeksol tuz dozlarından oluşan

pramipeksol doz gruplarında, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi.

On iki haftalık tedaviden sonra, başlangıç dönemindeki IRLS skoru, plasebo ile 23.5’ten 14.1

puana, pramipeksol ile (dozlar kombine edilmiş) 23.4’ten 9.4’e düzelme gösterdi. Uyarlanmış

ortalama farklılık -4.3 puan oldu (%95 GA: -6.4 - -2.1 puan, p değeri < 0.0001). CGI-I yanıt

verici hasta oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pramipeksol için, sırasıyla

%51.2 ve %72.0 oldu (%20 farklılık, %95 GA: %8.1 - %31.8, p < 0.0005). Etkinlik, tedavinin ilk

haftasından sonra, günde 0.125 mg tuz (0.088 mg baz) ile gözlendi.

Üç hafta süreli, plasebo kontrollü bir polisomnografi çalışması

nda pramipeksol, yatakta geçirilen

süre içindeki periyodik bacak hareketlerinin sayısını anlamlı şekilde azaltmıştır.

Uzun dönemli etkililik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir. Yirmi altı

haftalık tedaviden sonra IRLS total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplarında, sırasıyla 13.7

ve 11.1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu değerler, -2.6 düzeyinde istatistiksel olarak

anlamlı bir ortalama tedavi farklılığına karşılık gelmektedir (p = 0.008). CGI-I yanıt verici hasta

oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pramipeksol grupları için, sırasıyla %50.3

(80/159) ve %68.5 (111/162) oldu (p = 0.001). Bu değerler 6 hastanın tedavi edilmesi için

gereken sayıya (NNT) karşılık gelmektedir (%95 GA: 3.5 - 13.4).

Pediyatrik popülasyon

Avrupa İlaç Ajansı, huzursuz bacak sendromu için pediyatrik popülasyonun bir ya da daha fazla

alt-grubunda pramipeksol ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu ertelemiştir

(pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. 4.2).

Tourette hastalığı klinik etkililik ve güvenlilik

Tourette hastalığı olan 6-17 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda pramipeksolün (0.0625-0.5

mg/gün)

etkililiği,

hafta

süreli,

çift-kör,

randomize,

plasebo

kontrollü,

esnek

dozlu

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Toplam

hasta

randomize

edildi

pramipeksole,

plaseboya). Birincil sonlanım noktası, Yale Global Tik Şiddeti Skalası (YGTSS)’nin Total Tik

Skoru (TTS)’de başlangıç dönemine göre değişim idi. Pramipeksol ile plaseboya kıyasla, ne

birincil sonlanım noktası için ne de ikincil etkililik sonlanım noktalarının herhangi biri için

(YGTSS total skoru, Hastanın Global Düzelme İzlenimi (PGI-I), Global Klinik Düzelme İzlenimi

(CGI-I)

Global

Klinik

Hastalık

Şiddeti

İzlenimi

(CGI-S)

dahil)

farklılık

gözlenmedi.

Pramipeksol grubundaki hastaların en az %5’inde ortaya çıkan ve pramipeksol ile tedavi edilen

hastalarda plasebo alanlara göre daha sık gözlenen advers olaylar şunlardı: baş

ağrısı (%27.9,

plasebo %25.0), somnolans (%7.0, plasebo %5.0), bulantı (%18.6, plasebo %10.0), kusma

(%11.6, plasebo %0.0), üst abdominal ağrı (%7.0, plasebo %5.0), ortostatik hipotansiyon (%9.3,

plasebo %5.0), miyalji (%9.3, plasebo %5.0), uyku bozukluğu (%7.0, plasebo %0.0), dispne

(%7.0, plasebo %0.0), ve üst solunum yolu enfeksiyonu (%7.0, plasebo %5.0). Pramipeksol

15 / 17

almakta olan hastalarda çalışma ilacının kesilmesine yol açan diğer önemli advers olaylar,

konfüzyonal durum, konuşma bozukluğu ve klinik tablonun ağırlaşması olmuştu (bkz. 4.2).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan

büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 ile 3 saat arasında ulaşılır. Besinlerle

birlikte uygulama emilim miktarını azaltmaz, ancak emilim hızını azaltır. Pramipeksol lineer

kinetik gösterir ve plazma düzeylerinde hastalar arası varyasyon düşüktür.

Dağılım:

İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (< %20) ve dağılım hacmi yüksektir

(400 l). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla

yaklaşık 8 kat).

Biyotransformasyon:

Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasyon:

Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur.

C ile

işaretli

dozun

yaklaşık

%90'ı

böbrekler

atılırken,

feçeste

%2'den

bulunur.

Pramipeksolün total klerensi 500 ml/dk civarında ve renal klerensi ise 400 ml/dk civarındadır.

Eliminasyon yarı ömrü (t½), gençlerdeki 8 saatten, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:

Pediyatrik popülasyon: Pramipeksolün çocuklar ve 18 yaşına kadar ergenlerdeki etkililiği ve

güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik Popülasyon: Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Böbrek Yetmezliği:

Pramipeksolun eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir

şekilde ilişkilidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda yürütülen bir farmakokinetik çalışma temelinde, kreatinin

klerensi 50 ml/dk’nın üzerinde olan Parkinson hastalarında ve kreatin klerensi 20ml/dk’nın

üzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalarında günlük dozun azaltılması gerekli değildir

(ayrıntılı bilgi için bkz.4.2).

16 / 17

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliğinin

pramipeksol

farmakokinetiği

üzerindeki

potansiyel

etkisi

incelenmemiştir. Ancak, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu

düşünülmemektedir,

çünkü

emilen

etkin

maddenin

yaklaşık

%90’ı

böbrekler

yoluyla

atılmaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün esas olarak merkezi sinir sisteminde ve dişi

üreme

sisteminde,

muhtemelen

pramipeksolün

abartılı

farmakodinamik

etkisinden

kaynaklanan, fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.

Mini-domuzlarda,

diyastolik

sistolik

basınçlar

kalp

hızında

düşüşler

kaydedilmiş;

maymunlarda da hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkarılmıştır.

Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri s

ıçanlar ve tavşanlar üzerinde

araştırılmıştır.

Pramipeksol

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

değildir,

sıçanlarda

maternotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir. Hayvan türlerinin seçimi ve araştırılan

parametrelerin kısıtlı olması nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve erkek fertilitesi üzerindeki

advers etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.

Sıçanlarda

cinsel

gelişmede

gecikme

gözlenmiştir

(prepusyumun

separasyonu

vajinanın

açılması). Bu durumun insanlarla olan ilintisi bilinmemektedir.

Pramipeksol

genotoksik

değildir.

karsinojenisite

çalışmasında,

erkek

sıçanlarda

gelişen

Leydig hücresi hiperplazisi ve adenomalar, pramipeksolün prolaktini inhibe edici etkisi ile

açıklanmıştır. Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada aynı

zamanda, 2 mg/kg ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina

dejenerasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2

yıllık bir albino fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştırılan diğer türlerde gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Nişasta

Polividon K 25

Kolloidal silikondioksit

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

17 / 17

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Nemden korumak için orijinal kutusu içerisinde saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

PARKYN 0.250 mg Tablet, Al/Al blister ambalajlarda 100 tablet içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış

olan

ürün

atık

materyaller,

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü”

“Ambalaj

Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 366 84 00

Fax: 0 212 276 20 20

8. RUHSAT NUMARASI

219/95

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 07.07.2009

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

…….

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety