PARKIPEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PARKIPEX 1 MG 100 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PARKIPEX 1 MG 100 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ark

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699293013440
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PARKİPEX

1,0 mg Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir tablet, 0,7 mg pramipeksole eşdeğer, 1,0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet

Tabletler beyaz, yuvarlak ve tek tarafı çentiklidir.

Tabletler birbirine eşit iki yarıya bölünebilir niteliktedir

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

PARKİPEX

erişkinlerde idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde

endikedir. Tek başına (birlikte levodopa olmaksızın) kullanılabilir ya da hastalığın seyri içinde, geç

evrelere doğru, levodopanın etkisi azalarak geçmeye başladığında veya değişken hale geldiği için

terapötik etkide dalgalanmalar ortaya çıktığında (doz sonu ya da gelgit (on/off) dalgalanmalar),

levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.

PARKİPEX

erişkinlerde orta derecede ile şiddetli idiyopatik huzursuz bacak sendromunun (HBS)

semptomatik tedavisinde, 0,75 mg’a (tuz) kadar dozlarda (0,54 mg baz) kullanılmak üzere endikedir

(bkz. 4.2).

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Parkinson hastalığı

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak günde 3 kez uygulanır.

Başlangıç tedavisi:

Dozaj, günde 0,375 mg (tuz)

başlangıç dozundan (0,264 mg baz)

itibaren her 5-7 günde bir

basamaklı olarak artırılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek etkiler oluşmadığı sürece doz,

maksimum terapötik etki alınıncaya değin titre edilmelidir.

PARKİPEX

®

Doz Artırma Şeması

Hafta

Doz (mg, baz)

Toplam günlük

doz (mg, baz)

Doz (mg, tuz)

Toplam günlük

doz (mg, tuz)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

3 x 0,5

1,50

PARKİPEX

Tablet çentikli olup, iki eşit

parçaya bölünebilir niteliktedir. Böylece yukarıdaki

şemada yer alan 0,125 mg’lık doz, 0,250 mg’lık bir tablet ortadan ikiye bölünerek alınabilir.

Eğer dozun daha da yükseltilmesi gerekli olursa, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0,75 mg tuz (0,54

mg baz) artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4,5 mg tuz (3,3 mg baz)'dır.

Ancak

günlük

mg’ın

(tuz)

üzerindeki

dozlarda

somnolans

insidansının

arttığına

dikkat

edilmelidir (bkz. 4.8).

İdame tedavisi:

Günlük bireysel pramipeksol dozları, 0,375 mg tuz (0,264 mg baz) ile maksimum 4,5 mg tuz (3,3

baz) aralığında olmalıdır.

Yürütülen temel klinik araştırmalardaki

doz artırımı sırasında,

etkililik

günde 1,5 mg tuz dozuna başlanıldığında gözlenmiştir (1,1 mg baz).

Daha ileri doz ayarlamaları,

klinik yanıt ve advers reaksiyon oluşumu temelinde yapılmalıdır. Klinik araştırmalarda hastaların

yaklaşık

%5’i,

tuzun

altındaki

dozlar

tedavi

edilmiştir

(1,1

baz).

Parkinson

hastalığının ileri dönemlerinde, levodopa tedavisinin azaltılması amaçlanan hastalar için,

günde 1,5

mg tuz (1,1 mg baz) üzerindeki pramipeksol dozları yarar sağlayabilir.

PARKİPEX

ile gerek doz

artırımı gerekse idame tedavisi sırasında, hasta bireyin reaksiyonları doğrultusunda, levodopa

dozunun azaltılması önerilir (bkz. 4.5).

Tedavinin sonlandırılması:

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesi, nöroleptik malign sendrom gelişimine yol açabilir.

Pramipeksol, günlük doz 0,75 mg tuza (0,54 mg baz) düşünceye kadar, günde 0,75 mg tuz (0,54 mg

baz), daha sonrasında ise günde 0,375 mg tuz (0,264 mg baz) azaltılarak, basamak tarzında

sonlandırılmalıdır (bkz. 4.4).

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek

başına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır. Tedavi başlatılırken aşağıdaki doz

şeması önerilir:

Kreatinin klerensi 50 mL/dk'nın üzerinde olan hastalarda, günlük dozun ya da doz uygulama

sıklığının azaltılması gerekli değildir.

Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük PARKİPEX

Tablet

dozu, iki bölünmüş doz şeklinde uygulanmalı ve günde iki kez 0,125 mg tuz (0,088 mg baz) ile

başlanmalıdır (0,25 mg/gün tuz / 0,176 mg/gün baz). Günlük maksimum 2,25 mg pramipeksol tuz

(1,57 mg baz) dozu aşılmamalıdır.

Kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın altındaki hastalarda günlük PARKİPEX

Tablet dozu, günde tek

doz şeklinde uygulanmalı ve günde 0,125 mg tuz (0,088 mg baz) ile başlanmalıdır. Günlük

maksimum 1,5 mg pramipeksol tuz (1,1 mg baz) dozu aşılmamalıdır.

İdame

tedavisi

esnasında

böbrek

fonksiyonları

azalır

ise,

günlük PARKİPEX

Tablet

dozu,

kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır; örn., eğer kreatinin klerensi %30 azalır ise,

günlük PARKİPEX

dozu da %30 oranında azaltılır. Eğer kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında

ise günlük doz, iki bölünmüş doz halinde ve eğer kreatinin klerensi 20 mL/dk'nın altında ise, günde

tek doz olarak verilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımı muhtemelen gerekli olmayacaktır; çünkü emilen

etkin

maddenin

yaklaşık

%90’ı

böbrek

yoluyla

atılmaktadır.

Ancak,

karaciğer

yetmezliğinin

PARKİPEX

farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

PARKİPEX

’in

yaşından

küçük

çocuklardaki

etkililiği

güvenliliği

belirlenmemiştir.

PARKİPEX

’in

Parkinson

hastalığında

pediyatrik

popülasyona

ilişkin

kullanım

alanı

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

PARKİPEX

’in eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. Bölüm 5.2).

Huzursuz bacak sendromu

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen PARKİPEX

başlangıç dozu, günde bir kez, gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0,125 mg

tuzdur (0,088 mg baz). Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7

günde bir artırılarak, günde maksimum 0,75 mg tuza (0,54 mg baz) kadar çıkılabilir (aşağıdaki

tabloda gösterildiği şekilde).

PARKİPEX

®

Doz Şeması

Titrasyon

aşaması

Günde bir kez, akşam dozu

(mg, baz)

Günde bir kez, akşam dozu

(mg, tuz)

0,088

0,125

0,18

0,25

0,35

0,50

0,54

0,75

*Gerek duyulursa

Üç aylık tedaviden sonra hastanın yanıtı değerlendirilmeli ve tedaviye devamın gerekli olup

olmadığı yeniden irdelenmelidir. Eğer tedaviye birkaç günden daha uzun süreyle ara verildiyse,

tedavi yeniden başlatılırken, yukarıda verilen doz titrasyonu uygulanmalıdır.

Tedavinin sonlandırılması:

HBS’nun tedavisindeki günlük doz 0,75 mg tuzu (0,54 mg baz) geçmeyeceği için,

PARKİPEX

basamak tarzında doz azaltımı yapılmaksızın sonlandırılabilir. Yirmi altı haftalık plasebo kontrollü

bir klinik araştırmada, pramipeksol aniden kesildikten sonra, hastaların %10’unda (135 hastadan

14’ü) HBS semptomlarının

yeniden belirdiği (rebound; başlangıç dönemine kıyasla semptom

şiddetinin

ağırlaşması)

gözlenmiştir.

etkinin

tüm

düzeyleri

arasında

benzer

olduğu

bulunmuştur.

Uygulama şekli:

Tabletler ağız yolundan alınmalı ve su ile yutulmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya tek

başına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır.

Kreatinin klerensi

20 mL/dk'nın

üzerinde olan hastalarda, günlük dozun azaltılması gerekli değildir.

Hemodiyaliz hastalarında ya da şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda PARKİPEX

kullanımı

üzerinde çalışma yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Emilen etkin maddenin yaklaşık %90’ı böbrekler yoluyla atıldığı için, karaciğer yetmezliği olan

hastalarda doz azaltımı gerekli değildir.

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililik hakkında veri bulunmadığı için, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde

PARKİPEX

kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

PARKİPEX

’in eliminasyon yarı ömrü, yaşlılarda daha uzundur (bkz. 5.2).

Tourette hastalığı

Pediyatrik popülasyon:

Bu popülasyonda güvenlilik ve etkililik belirlenmemiş olduğu için, çocuklarda ve 18 yaşından

küçük ergenlerde PARKİPEX

kullanımı önerilmemektedir. Bu hastalıktaki negatif

yarar-risk

dengesi nedeniyle,

PARKİPEX

, Tourette hastalığı olan çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır

(bkz. 5.1).

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye ya da ürünün Bölüm 6.1’de listelenen herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Böbrek yetmezliği

olan bir

Parkinson hastasına PARKİPEX

reçete

edilirken,

Bölüm 4.2’de

açıklanan doğrultuda bir doz azaltımı önerilir.

Halusinasyonlar

Halusinasyonların

dopamin

agonistleri

levodopa

tedavilerinin

etkisi

olduğu

bilinmektedir.

Hastalar,

halusinasyonların

(çoğunlukla

görsel)

oluşabileceği

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Diskinezi

İlerlemiş Parkinson hastalığında levodopa ile kombinasyon tedavisinde,

PARKİPEX

’in başlangıç

titrasyonu

sırasında

diskinezi

ortaya

çıkabilir.

Eğer

diskinezi

ortaya

çıkarsa,

levodopa

dozu

azaltılmalıdır.

Distoni

Pramipeksolün

başlatılması

veya

artışı

sonrasında,

Parkinson

hastalığı

olan

hastalarda

antekollis, kamptokormi ve plörototonus da (Pisa Sendromu) dahil olmak üzere nadiren aksiyel

distoni bildirilmiştir. Distoni, Parkinson hastalığının bir semptomu olabilse de, bu hastalardaki

semptomlar pramipeksolün azaltılması veya geri çekilmesinden sonra düzelmiştir. Eğer distoni

ortaya çıkarsa, dopaminerjik ilaç tedavisi gözden geçirilmeli ve pramipeksol dozunda bir ayarlama

yapılması düşünülmelidir.

Ani uyku çökmeleri ve somnolans

Pramipeksol,

özellikle

Parkinson

hastalarında,

somnolans

uyku

çökmesi

episodlarıyla

ilişkilendirilmiştir.

Seyrek

olarak,

günlük

yaşam

aktiviteleri

esnasında

uyku

çökmesi

bildirilmiştir; bu durum, bazı olgularda farkında olmaksızın ya da uyarıcı belirtiler bulunmaksızın

ortaya çıkabilir. Hastalar bu konu hakkında bilgilendirilmeli ve PARKİPEX

tedavisi sırasında

araba kullanırken ya da makine çalıştırırken dikkatli olmaları söylenmelidir. Somnolans ve/veya ani

uyku çökmesi episodu geçiren hastalar araba kullanma ya da makine çalıştırma gibi işlerden uzak

durmalıdır. Bundan başka, dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılması gündeme getirilebilir.

Olası aditif etkiler nedeniyle,

hastalar pramipeksol ile birlikte başka sedatif ilaçlar ya da alkol

alıyorlar ise, dikkatli olmaları yönünde uyarılmalıdır (bkz. 4.5, 4.7 ve 4.8).

İmpuls kontrol bozuklukları

Hastalar impuls kontrol bozuklukları gelişimi yönüyle düzenli bir şekilde izlenmelidir. Hastalar ve

hastaların bakım ve tedavisiyle ilgilenen kişiler,

PARKİPEX

dahil dopamin agonistleriyle tedavi

edilen hastalarda, impuls kontrol bozukluklarına ilişkin, patolojik kumar oynama, libido artışı,

hiperseksüalite, kompulsif harcama ya da alışveriş,

tıkanırcasına yeme ve kompulsif yeme gibi

davranışsal

semptomların

oluşabileceği

konusunda

bilgilendirilmelidir.

gibi

semptomların

gelişmesi

durumunda

dozun

azaltılması

basamaklı

şekilde

azaltılarak

sonlandırılması

gündeme getirilmelidir.

Mani ve deliryum

Hastalar, mani ve deliryum gelişme riski açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastalar ve hastanın

bakımı ile ilgilenen kişiler, pramipeksol ile tedavi edilen hastalarda mani ve deliryum ortaya

çıkabileceği hakkında mutlaka uyarılmalıdır. Bu gibi semptomlar gelişirse, doz azaltılması/dozun

basamaklı şekilde azaltılması ile ilacın kesilmesi düşünülmelidir.

Psikotik bozuklukları olan hastalar

Psikotik bozuklukları olan hastalar dopamin agonistleriyle yalnızca, potansiyel yararların risklere

karşı ağır bastığı durumlarda tedavi edilmelidir. Antipsikotik ilaçların pramipeksol ile birlikte

kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.5).

Oftalmolojik izleme

Düzenli aralıklarla ya da görme anormalliklerinin ortaya çıkması durumunda oftalmolojik izleme

yapılması önerilmektedir.

Ağır kardiyovasküler hastalık

Ağır kardiyovasküler hastalık durumunda dikkatli olunmalıdır. Dopaminerjik tedavi ile genel olarak

ilişkili postüral hipotansiyon riski nedeniyle, özellikle tedavi başlangıcında kan basıncının izlenmesi

önerilir.

Nöroleptik malign sendrom

Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar

bildirilmiştir (bkz. 4.2).

Huzursuz bacak sendromunda artış

Literatürdeki raporlar, huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın

artmasıyla

sonuçlanabileceğine

işaret

etmektedir.

Hastalığın

artması

ifadesiyle,

semptomların

akşamları

daha

erken

zamanda

başlaması

(hatta

öğleden

sonra),

semptomlarda

artış

semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yayılması belirtilmektedir. Hastalıkta artış

olayı, kontrollü bir klinik araştırmada, 26 hafta boyunca özel olarak incelenmiştir. Hastalıktaki artış,

pramipeksol grubundaki hastaların (N = 152) %11,8’inde, plasebo grubundaki hastaların (N = 149)

ise %9.4’ünde ortaya çıkmıştır. Artışa kadar geçen sürenin Kaplan-Meier analizinde, pramipeksol

ile plasebo grupları arasında anlamlı bir farklılık gösterilmemiştir.

4.5

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Plazma proteinlerine bağlanma

Pramipeksol plazma proteinlerine çok düşük bir düzeyde (< %20) bağlanır ve insanlarda düşük

boyutlarda bir biyotransformasyon görülür. Bu nedenle plazma proteinlerine bağlanmayı etkileyen

ya da biyotransformasyon yoluyla eliminasyon üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile etkileşim

olasılığı

gibidir.

Antikolinerjik

ilaçlar

esas

olarak

biyotransformasyon

yoluyla

elimine

edildiğinden, etkileşim potansiyeli kısıtlıdır; ancak antikolinerjiklerle etkileşim incelenmemiştir.

Selegilin ve levodopa ile farmakokinetik etkileşim bulunmamaktadır.

Aktif renal eliminasyon yolağı inhibitörleri/yarışmacıları

Simetidin premipeksolün renal klerensini, muhtemelen böbrek tübüllerindeki katyonik sekretuar

transport

sistemini

inhibe

ederek,

yaklaşık

oranında

azaltmıştır.

nedenle,

simetidin,

amantadin, meksiletin, zidovudin, sisplatin, kinin ve prokainamid gibi bu aktif renal eliminasyon

yolağını

inhibe

eden,

elimine

olan

ilaçlar

pramipeksol

etkileşebilir

pramipeksol

klerensinde

azalmaya

açabilirler.

ilaçlar

PARKİPEX

birlikte

uygulandığında, pramipeksol dozunun azaltılması düşünülmelidir.

Levodopa ile kombinasyon

PARKİPEX

levodopa ile kombinasyon şeklinde verilirken, levodopa dozunun azaltılması, ve

PARKİPEX

dozu

artırılırken,

diğer

antiparkinson

ilaçların

dozlarının

sabit

tutulması

önerilmektedir.

Aditif etki olasılığı nedeniyle, hastaların pramipeksol ile birlikte başka sedasyon yapıcı ilaçlar ya da

alkol almaları durumunda dikkatli olmaları tavsiye edilmelidir (bkz. 4.4, 4.7 ve 4.8).

Antipsikotik ilaçlar

Eğer

antagonistik

etkiler

bekleniyorsa,

antipsikotik

ilaçların

pramipeksol

birlikte

kullanılmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Özel bir veri bulunmamaktadır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince tıbben etkili olduğu kabul edilen

doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Gebelik dönemi

Pramipeksolün gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal

gelişim/ve-

veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

PARKİPEX

gebelik sırasında açıkça gerekli olmadığı sürece kullanılmamalı, yalnızca potansiyel

yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

İnsanlarda pramipeksol tedavisinin prolaktin sekresyonunu inhibe etmesi nedeniyle, laktasyon

inhibisyonu

beklenmektedir.

Pramipeksolün

kadınlarda

süte

geçip

geçmediği

üzerinde

çalışılmamıştır.

Sıçanlarda

etkin

maddeye

radyoaktivitenin

sütteki

konsantrasyonu,

plazmadakinden daha yüksek bulunmuştur.

İnsanlar üzerinde veri bulunmaması nedeniyle, emzirme sırasında PARKİPEX

kullanılmamalıdır.

Ancak kullanımından kaçınılamıyor ise, emzirmeye son verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsan fertilitesi üzerinde çalışma yapılmamıştır. Pramipeksol hayvan çalışmalarında, bir dopamin

agonistinden beklendiği şekilde, östrus döngülerini etkilemiş ve dişi fertilitesini azaltmıştır.

Ancak

bu çalışmalarda erkek fertilitesine yönelik, doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler gösterilmemiştir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PARKİPEX

araç kullanma ve makine işletme becerilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Halusinasyonlar ya da somnolans oluşabilir.

PARKİPEX

ile tedavi edilmekte olan ve somnolans ve/veya ani uyku episodları geçiren hastalara,

bu türlü tekrarlayıcı episodlar ve somnolans hali iyileşinceye kadar, araba kullanmaktan veya dikkat

eksikliği nedeniyle kendilerini ya da başkalarını ağır yaralanma ya da ölüm riskine atabilecek

aktivitelerden (örn. makine çalıştırma) uzak durmaları gerektiği söylenmelidir (bkz. 4.4, 4.5 ve 4.8).

4.8

İstenmeyen etkiler

Beklenen advers reaksiyonlar

PARKİPEX

kullanımı esnasında aşağıdaki advers reaksiyonlar beklenmektedir; anormal rüyalar,

amnezi;

tıkanırcasına yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik kumar oynama gibi

impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin davranışsal semptomlar; kalp yetmezliği,

konfüzyon, konstipasyon, delüzyon, baş dönmesi, diskinezi, dispne, bitkinlik, halusinasyonlar, baş

ağrısı, hıçkırık, hiperkinezi, hiperfaji, hipotansiyon, uygun olmayan antidiüretik hormon salınımı,

uykusuzluk, libido bozuklukları, bulantı, paranoya, periferik ödem, pnömoni; kaşıntı, döküntü ve

diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları; huzursuzluk, somnolans, ani uyku çökmesi, senkop; diplopi,

bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme bozuklukları; kusma, iştah azalması

dahil kilo kaybı, kilo artışı.

Pramipeksol verilen toplam 1.923 ve plasebo verilen toplam 1.345 hasta üzerinde yürütülen plasebo

kontrollü araştırmaların toplu analizi temelinde, advers ilaç reaksiyonları her iki grupta da sık olarak

bildirilmiştir. Pramipeksol alan hastaların %63’ü ve plasebo alan hastaların %52’si en az bir advers

ilaç reaksiyonu bildirmiştir.

Liste 1 ve Liste 2’de, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunda yürütülen plasebo

kontrollü klinik araştırmalardaki advers ilaç reaksiyonlarının sıklıkları yer almaktadır. Bu listelerde

verilen

advers

ilaç

reaksiyonları,

pramipeksol

tedavi

edilen

hastaların

%0,1

daha

fazlasında ortaya çıkan ve pramipeksol alan hastalarda plasebo alanlara göre anlamlı olarak daha sık

bildirilmiş olan, ya da klinik önem taşıdığı kabul edilen olaylardır. Advers ilaç reaksiyonlarının

büyük çoğunluğu hafif ile orta dereceli olmuş, genellikle tedavinin erken dönemlerinde başlamış, ve

çoğu tedaviye devam edilmesine karşın kaybolma eğilimi göstermiştir.

Advers reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılarak, sistem-organ sınıfları içerisinde

sıklık derecesi (reaksiyon geçirmesi beklenen hasta sayısı) başlığı altında listelenmiştir:

Çok yaygın

≥ 1/10

Yaygın

≥ 1/100 ilâ < 1/10

Yaygın olmayan

≥ 1/1.000 ilâ < 1/100

Seyrek

≥ 1/10.000 ilâ < 1/1.000

Çok seyrek

< 1/10.000

Bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Parkinson hastalığında en yaygın advers reaksiyonlar

Parkinson hastalarında en yaygın (

≥%5) olarak bil

dirilen ve pramipeksol tedavisinde plasebo ile

olduğundan daha sık görülen advers ilaç reaksiyonları şunlardır; bulantı, diskinezi, hipotansiyon,

baş

dönmesi,

somnolans,

uykusuzluk,

konstipasyon,

halusinasyon,

baş

ağrısı

bitkinlik.

Somnolans insidansı günde 1,5 mg pramipeksol tuzun üstündeki dozlarda artmaktadır (bkz. Bölüm

4.2). Levodopa ile kombinasyonda daha sık görülen bir advers ilaç reaksiyonu, diskinezi olmuştur.

Tedavinin başlangıcında, özellikle pramipeksol çok hızlı titre edildiğinde, hipotansiyon ortaya

çıkabilir.

Liste 1: Parkinson hastalığı

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan:

Pnömoni

Endokrin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uygun olmayan antidiüretik hormon salınımı

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Anormal rüyalar, impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin

davranışsal semptomlar, konfüzyon, halusinasyonlar, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Tıkanırcasına yeme

, kompulsif alışveriş, delüzyon, hiperfaji

hiperseksüalite, libido bozuklukları, paranoya, patolojik kumar oynama,

huzursuzluk, deliryum

Seyrek:

Mani

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Baş dönmesi, diskinezi, somnolans

Yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın olmayan:

Amnezi, hiperkinezi, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın:

Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Bitkinlik, periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın:

İştahta azalma dahil kilo kaybı

Yaygın olmayan:

Kilo artışı

Bu yan etki pazarlama sonrası deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi yaygın

olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol ile tedavi edilen

2.762 Parkinson hastasından oluşan klinik araştırma veritabanında bulunmadığı için kesin bir sıklık

tahmini yapılması mümkün değildir.

Huzursuz bacak sendromunda en yaygın advers reaksiyonlar

Pramipeksol ile tedavi edilen huzursuz bacak sendromu hastalarında en yaygın (

≥%5) olarak

bildirilen advers ilaç reaksiyonları şunlardır;

Bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi ve bitkinlik. Bulantı

ve bitkinlik,

PARKİPEX

ile tedavi edilen kadın hastalarda,

erkek hastalara kıyasla daha sık

bildirilmiştir (sırasıyla %20,8 ve %10,5’e karşı %6,7 ve %7,3).

Liste 2: Huzursuz bacak sendromu:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan:

Pnömoni

Endokrin hastalıklar

Yaygın olmayan:

Uygun olmayan antidiüretik hormon salınımı

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Anormal rüyalar, uykusuzluk

Yaygın olmayan:

Tıkanıecasına yeme, kompulsif alışveriş, hiperseksüalite ve patolojik

kumar oynama

gibi impuls kontrol bozuklukları ve kompulsiyonlara ilişkin

davranışsal semptomlar; konfüzyon, delüzyon

, halusinasyonlar, hiperfaji

libido bozuklukları, paranoya

, huzursuzluk, mani

, deliryum

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans

Yaygın olmayan:

Amnezi

, diskinezi, hiperkinezi

, ani uyku çökmesi, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:

Diplopi, bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma dahil görme

bozuklukları

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Dispne, hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı

Yaygın:

Konstipasyon, kusma

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Aşırı duyarlılık, kaşıntı, döküntü

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Bitkinlik

Yaygın olmayan:

Periferik ödem

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

İştah azalması dahil kilo kaybı, kilo artışı

Bu yan etki pazarlama sonrası deneyimde gözlenmiştir. %95 kesinlikle sıklık kategorisi yaygın

olmayandan daha büyük değildir, ama daha düşük olabilir. Bu yan etki pramipeksol ile tedavi edilen

1.395 huzursuz bacak sendromu hastasından oluşan klinik araştırma veritabanında bulunmadığı için

kesin bir sıklık tahmini yapılması mümkün değildir.

Somnolans

Pramipeksol somnolans ile yaygın ölçüde ilişkili, gündüzleri aşırı somnolans ve ani uyku çökmesi

episodlarıyla seyrek ölçüde ilişkili bulunmuştur (bkz. 4.4).

Libido bozuklukları

PARKİPEX

libido bozuklukları (artma ya da azalma) ile seyrek ölçüde ilişkili olabilir.

İmpuls kontrol bozuklukları

PARKİPEX

dahil dopamin agonistleri ile tedavi edilen hastalarda, patolojik kumar oynama, libido

artışı, hiperseksüalite, kompulsif harcama ya da alışveriş,

tıkanırcasına ve kompulsif yeme ortaya

çıkabilir (bkz. 4.4).

3.090 Parkinson hastasını kapsayan, kesitsel, retrospektif bir tarama ve olgu-kontrol çalışmasında,

dopaminerjik ya da non-dopaminerjik tedavi görmekte olan tüm hastaların %13,6’sında, son altı ay

içerisinde bir impuls kontrol bozukluğuna ilişkin semptomlar ortaya çıkmıştır. Gözlenen belirtiler

arasında, patolojik kumar oynama, kompulsif alışveriş,

tıkanırcasına yeme ve kompulsif cinsel

davranışlar (hiperseksüalite) bulunmaktaydı. İmpuls kontrol bozukluklarına yönelik olası bağımsız

risk faktörleri arasında dopaminerjik ilaçlar ve yüksek dozlarda dopaminerjik tedavi, daha genç yaş

≤65), evli olmama ve hastan

ın bildirimine göre ailede kumar davranışları öyküsü bulunmaktaydı.

Kalp yetmezliği

Klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası deneyimde, hastalarda pramipeksol ile kalp yetmezliği

bildirilmiştir.

farmakoepidemiyoloji

çalışmasında

pramipeksol

kullanımı,

ilacın

kullanılmamasına kıyasla, kalp yetmezliği riskinde artış ile ilişkiliydi (gözlenen risk oranı 1,86;

%95 GA, 1,21-2,85).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Beklenen istenmeyen olaylar, bulantı,

kusma,

hiperkinezi,

halusinasyonlar,

ajitasyon ve

hipotansiyon gibi,

dopamin

agonistinin

farmakodinamik profili ile ilişkili reaksiyonlar olacaktır.

Bir dopamin agonisti doz aşımı için belirlenmiş antidot bulunmamaktadır. Eğer santral sinir sistemi

stimülasyonu bulguları var ise, bir nöroleptik ajan endike olabilir. Doz aşımı tedavisinde gastrik

lavaj, intravenöz sıvılar, aktif tıbbi kömür uygulaması ve elektrokardiyografik izlemenin yanı sıra,

genel destekleyici önlemler gerekli olabilir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Anti-Parkinson ilaçlar, dopamin agonistleri

ATC kodu:

N04BC05

Etki mekanizması

Bir dopamin agonisti olan pramipeksol, dopamin D

ailesi reseptörlerine yüksek bir selektivite ve

spesifite ile bağlanır; bunlar arasında D

reseptörlerine karşı tercihli bir afinite gösterir ve tam bir

intrinsik aktiviteye sahiptir.

Pramipeksol striatumda bulunan dopamin reseptörlerinin uyarılması yoluyla, parkinsondaki motor

defisitleri hafifletir.

Hayvan çalışmalarında pramipeksolün, dopamin sentezi, serbestlenmesi ve

çevrim hızını (turnover) inhibe etiği gösterilmiştir.

Pramipeksolün

huzursuz

bacak

sendromu

tedavisindeki

etki

mekanizması

bilinmemektedir.

Nörofarmakolojik veriler, primer olarak dopaminerjik sistemle etkileşimi düşündürmektedir.

Farmakodinamik etkiler

Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarda, prolaktinde doza bağlı bir azalma gözlenmiştir.

Pramipeksol uzatılmış salımlı tablet formülasyonunun, günde 4,5 mg pramipeksol tuza kadar (3,15

mg baz), önerilenden daha hızlı titre edildiği (her 3 günde bir), sağlıklı gönüllüler üzerinde

yürütülen bir klinik araştırmada, kan basıncı ve kalp hızında artış gözlenmiştir. Böyle bir etki,

hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda gözlenmemiştir.

Parkinson hastalığında klinik etkinlik ve güvenlilik

Pramipeksol hastalarda idiyopatik Parkinson hastalığının bulgu ve semptomlarını hafifletir. Plasebo

kontrollü klinik araştırmalarda yaklaşık 1.800 Hoehn ve Yahr evre I-V hasta pramipeksol ile tedavi

edilmiştir. Bu hastaların yaklaşık 1.000 kadarı daha ileri evrelerdeydi, eşzamanlı levodopa tedavisi

almaktaydı ve motor komplikasyonlar gelişmişti.

Parkinson

hastalığının

erken

ileri

dönemlerinde

yürütülen

kontrollü

klinik

araştırmalarda,

pramipeksolün etkinliği yaklaşık altı ay süreyle kalıcı olmuştur. Üç yıldan daha uzun süren açık

tasarımlı idame çalışmalarında, etkinliğin azalmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

İki yıl süreli, kontrollü, çift-kör bir klinik araştırmada pramipeksol ile başlangıç tedavisi, levodopa

ile başlangıç tedavisine kıyasla, motor komplikasyonların ortaya çıkışını anlamlı olarak geciktirmiş

ve oluşumlarını azaltmıştır. Pramipeksol ile motor komplikasyonlardaki bu gecikme, levodopa ile

motor fonksiyonlarda görülen daha büyük düzelme (UPDRS skorundaki ortalama değişim ile

ölçüldüğü

üzere)

karşılıklı

değerlendirilmelidir.

Halusinasyonlar

somnolansın

bütünsel

insidansı, pramipeksol grubunda doz artırım fazında genel olarak daha yüksekti; ancak idame

döneminde anlamlı bir farklılık bulunmamaktaydı. Parkinson hastalarında pramipeksol tedavisi

başlatılırken bu noktalar dikkate alınmalıdır.

Pediyatrik popülasyon

Avrupa

İlaç

Ajansı,

Parkinson

hastalığı

için

pediyatrik

popülasyonun

tüm

alt-gruplarında

pramipeksol

ile yapılan çalışma sonuçlarının sunulması zorunluluğunu kaldırmıştır (pediyatrik

kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. 4.2).

Huzursuz bacak sendromunda klinik etkililik ve güvenlilik

Pramipeksolün etkinliği, plasebo kontrollü dört araştırma kapsamında, orta dereceli ile çok şiddetli

huzursuz bacak sendromu olan yaklaşık 1.000 hasta üzerinde değerlendirilmiştir.

Huzursuz Bacak Sendromu Derecelendirme Skalası (IRLS) ve Global Klinik Düzelme İzlenimi

(CGI-I)’da başlangıca göre ortalama değişim, birincil etkinlik sonlanım ölçümleriydi. Her iki

birincil sonlanım noktasında da, 0,25 mg, 0,5 mg ve 0,75 mg pramipeksol tuz dozlarından oluşan

pramipeksol doz gruplarında, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi. On

iki haftalık tedaviden sonra, başlangıç dönemindeki IRLS skoru, plasebo ile 23,5’ten 14,1 puana,

pramipeksol ile (dozlar kombine edilmiş) 23,4’ten 9,4’e düzelme gösterdi. Uyarlanmış ortalama

farklılık -4,3 puan oldu (%95 GA:

-6,4 - -2,1 puan, p değeri < 0,0001). CGI-I yanıt verici hasta

oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pramipeksol için, sırasıyla %51,2 ve %72,0

oldu (%20 farklılık, %95 GA: %8,1 - %31,8, p < 0,0005). Etkinlik, tedavinin ilk haftasından sonra,

günde 0,125 mg tuz (0,088 mg baz) ile gözlendi.

Üç hafta süreli, plasebo kontrollü bir polisomnografi çalışmasında pramipeksol, yatakta geçirilen

süre içindeki periyodik bacak hareketlerinin sayısını anlamlı şekilde azaltmıştır.

Uzun dönemli

etkililik plasebo kontrollü bir klinik araştırmada değerlendirilmiştir. Yirmi altı

haftalık tedaviden sonra IRLS total skorunda, pramipeksol ve plasebo gruplarında, sırasıyla 13,7 ve

11,1 puanlık uyarlanmış ortalama azalma vardı. Bu değerler,

-2,6 düzeyinde istatistiksel olarak

anlamlı bir ortalama tedavi farklılığına karşılık gelmektedir (p = 0,008). CGI-I yanıt verici hasta

oranları (düzelme fazla, düzelme çok fazla), plasebo ve pramipeksol grupları için, sırasıyla %50,3

(80/159) ve %68,5 (111/162) oldu (p = 0,001). Bu değerler 6 hastalık bir tedavi edilmesi gereken

sayıya (NNT) karşılık gelmektedir (%95 GA: 3,5 – 13,4).

Pediyatrik popülasyon

Avrupa İlaç Ajansı, huzursuz bacak sendromu için pediyatrik popülasyonun bir ya da daha fazla alt-

grubunda

pramipeksol

yapılan

çalışma

sonuçlarının

sunulması

zorunluluğunu

ertelemiştir

(pediyatrik kullanıma ilişkin bilgiler için bkz. 4.2).

Tourette hastalığında klinik etkililik ve güvenlilik

Tourette hastalığı olan 6-17 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda pramipeksolün etkinliği (0,0625-

0,5 mg/gün), 6 hafta süreli, çift-kör, randomize, plasebo kontrollü, esnek dozlu bir çalışmada

değerlendirilmiştir. Toplam 63 hasta randomize edildi (43 pramipeksole, 20 plaseboya). Birincil

sonlanım

noktası,

Yale

Global

Şiddeti

Skalası

(YGTSS)’nin

Total

Skoru

(TTS)’de

başlangıç dönemine göre değişim idi. Pramipeksol ile plaseboya kıyasla,

ne birincil sonlanım

noktası için ne de ikincil etkinlik sonlanım noktalarının herhangi biri için (YGTSS total skoru,

Hastanın Global Düzelme İzlenimi (PGI-I), Global Klinik Düzelme İzlenimi (CGI-I) ve Global

Klinik Hastalık Şiddeti İzlenimi (CGI-S)) farklılık gözlenmedi. Pramipeksol grubundaki hastaların

en az %5’inde ortaya çıkan ve pramipeksol ile tedavi edilen hastalarda plasebo alanlara göre daha

sık gözlenen advers olaylar şunlardı; baş ağrısı (%27,9, plasebo %25,0), somnolans (%7,0, plasebo

%5,0), bulantı (%18,6, plasebo %10,0), kusma (%11,6, plasebo %0,0), üst abdominal ağrı (%7,0,

plasebo %5,0), ortostatik hipotansiyon (%9,3, plasebo %5.0), miyalji (%9.3, plasebo %5,0), uyku

bozukluğu (%7,0, plasebo %0,0), dispne (%7,0, plasebo %0,0), ve üst solunum yolu enfeksiyonu

(%7,0,

plasebo

%5,0).

Pramipeksol

almakta

olan

hastalarda

çalışma

ilacının

kesilmesiyle

sonuçlanan

diğer

önemli

advers

olaylar,

konfüzyonal

durum,

konuşma

bozukluğu

klinik

tablonun ağırlaşması olmuştu (bkz. 4.2).

5.2

Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Pramipeksol oral uygulama sonrasında hızla ve tamamen emilir. Mutlak biyoyararlanım %90'dan

büyüktür ve maksimum plazma konsantrasyonlarına 1 ile 3 saat arasında ulaşılır Besinlerle birlikte

uygulama

emilim miktarını azaltmaz, ancak emilim hızını azaltır.

Pramipeksol lineer kinetik

gösterir ve plazma düzeylerindeki hastalar arası varyasyon düşüktür.

Dağılım:

İnsanlarda pramipeksolün proteinlere bağlanması çok düşük (<%20) ve dağılım hacmi yüksektir

(400 L). Sıçanlarda beyin dokusunda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir (plazmaya kıyasla

yaklaşık 8 kat).

Biyotransformasyon:

Pramipeksol insanlarda sadece küçük bir oranda metabolize olmaktadır.

Eliminasyon:

Pramipeksolün değişmemiş halde böbrek yolundan atılması, majör eliminasyon yoludur.

C ile

işaretli bir dozun yaklaşık %90'ı böbrekler ile atılırken, feçeste %2'den az bulunur. Pramipeksolün

total klerensi 500 mL/dk civarında ve renal klerensi ise 400 mL/dk civarındadır. Eliminasyon yarı

ömrü (t½), gençlerdeki 8 saatten, yaşlılarda 12 saate kadar değişmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Pramipeksol doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:

Pediyatrik popülasyon: Pramipeksolün çocuklar ve 18

yaşına kadar ergenlerdeki

etkililiği

güvenliliği belirlenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon: Pramipeksol yaşlılarda daha uzun bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Böbrek yetmezliği:

Pramipeksolün eliminasyonu böbrek fonksiyonlarına bağımlıdır ve kreatinin klerensiyle sıkı bir

şekilde ilişkilidir.

Böbrek yetmezliği

olan

hastalarda

yürütülen

farmakokinetik

çalışma

temelinde,

kreatinin

klerensi

50 mL/dak’nın üzerinde olan Parkinson hastalarında ve kreatinin klerensi 20 mL/dk’nın

üzerinde olan huzursuz bacak sendromu hastalarında günlük dozun azaltılması gerekli değildir

(ayrıntılı bilgi için bkz. 4.2).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinin pramipeksol farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi incelenmemiştir.

Ancak, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltımının gerekli olduğu düşünülmemektedir,

çünkü emilen etkin maddenin yaklaşık %90’ı böbrekler yoluyla atılmaktadır.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlı

doz toksisite çalışmalarında pramipeksolün esas olarak merkezi sinir sisteminde ve dişi

üreme sisteminde, muhtemelen pramipeksolün abartılı bir farmakodinamik etkisinden kaynaklanan,

fonksiyonel etkiler oluşturduğu gösterilmiştir.

Mini-domuzlarda,

diyastolik

sistolik

basınçlar

kalp

hızında

düşüşler

kaydedilmiş;

maymunlarda da hipotansif etkiye eğilim olduğu açığa çıkarılmıştır.

Pramipeksolün reprodüktif fonksiyonlar üzerindeki olası etkileri

sıçanlar ve tavşanlar üzerinde

araştırılmıştır.

Pramipeksol

sıçanlarda

tavşanlarda

teratojenik

değildi,

sıçanlarda

maternotoksik dozlarda embriyotoksik etki göstermiştir.

Hayvan türlerinin seçimi ve araştırılan

parametrelerin kısıtlı olması nedeniyle, pramipeksolün gebelik ve erkek fertilitesi üzerindeki advers

etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır.

Sıçanlarda

cinsel

gelişmede

gecikme

gözlenmiştir

(prepusyumun

separasyonu

vajinanın

açılması).

Bu durumun insanlarla olan ilintisi bilinmemektedir.

Pramipeksol genotoksik değildir. Bir karsinojenisite çalışmasında, erkek sıçanlarda gelişen Leydig

hücresi

hiperplazisi

ve adenomalar,

pramipeksolün prolaktini

inhibe edici etkisi ile açıklanmıştır.

Bu bulgunun insanlar için klinik geçerliliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda, 2mg/kg

ve daha yüksek dozlarda pramipeksolün (tuz formu), albino sıçanlarda retina dejenarasyonu ile

ilişkili olduğu bulunmuştur. Söz konusu bu bulgu, ne pigmente sıçanlarda, ne 2 yıllık bir albino

fareler karsinojenisite çalışmasında, ne de araştırılan diğer türlerde gözlenmiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Nişasta 1500

Mannitol

Mikrokristalin selüloz

Povidon

Talk

Magnezyum stearat

Saflaştırılmış su*

Etil alkol % 96*

* Granülasyon işleminde kullanılan çözücüler, üretim esnasında uçarlar ve bitmiş üründe bulunmazlar.

6.2

Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3

Raf ömrü

PARKİPEX

1.0 mg Tablet’in raf ömrü 36 aydır.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

30 ºC’nin altında saklanmalıdır.

Nemden korumak için orijinal kutusu içerisinde saklanmalıdır.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

PARKİPEX

1,0 mg Tablet,

Alüminyum-alüminyum folyo blister ambalajlarda 30 ve 100 tablet

içerir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü” ve “Ambalaj ve

Ambalaj Atıklarının Kontrolü” yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 212 376 65 00

Faks: 0 212 213 53 24

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

220/15

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 30.07.2009

Ruhsat yenileme tarihi: -

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

-