PAREGLIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PAREGLIN 2/500 MG 90 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PAREGLIN 2/500 MG 90 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metformin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680090849
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMATALİMATI

PAREGLİN2mg/500 mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Herbirfilm tablet2mgrepaglinid ve500 mgmetformin hidroklorür

içerir.

Yardımcımaddeler:Hidroksipropilmetilselüloz,mikrokristalinselülozPH101,

mikrokristalin selülozPH102,laktozmonohidrat,povidon K-30, povidonK-25, meglumin,

polakrilin potasyum, magnezyumstearat, poloksamer188, sorbitol,triasetin,polietilen

glikol, günbatımısarısıFCF, FD&CMavi#2,ponceau 4R,titanyumdioksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçk işiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. PAREGLİNnedirveneiçinkullanılır?

2. PAREGLİN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PAREGLİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PAREGLİN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. PAREGLİNnedirveneiçinkullanılır?

PAREGLİNetkin maddeolarak2mgrepaglinidve500mgmetforminhidroklorüriçerir.

Repaglinidvemetforminkanşekerseviyelerininkontrolüneyardımcıolanoraldiyabet

laçlarıdır.Repaglinid,pankreasınızındahafazlainsülinsalgılatmasınayardımcıolarakkan

şekerinizi(glukoz)düşürür.Metforminkaraciğerdeglukozüretiminiazaltırvebağırsaklardan

glukozemiliminidüşürür.

PAREGLİN,kutu içinde90filmtabletiçeren,PA/Al/PVC-Alfolyoblisterambalajlarda

piyasayasunulmaktadır.Tabletlerpemberenkli,oval, bikonveks, filmtabletlerşeklindedir.

2/8

PAREGLİN,hiperglisemisidiyet,kilokaybıveegzersizleyeterlidüzeydekontrolaltında

tutulamayanveyabunlaraekolarakkullanılanrepaglinidyadametforminmonoterapilerinin

yetersizkaldığı,yetişkin Tip 2 DiyabetesMellitushastalarındaendikedir.

2. PAREGLİN'ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

PAREGLİN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Repaglinid,metforminve PAREGLİNiçeriğindebulunanyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Tip 1 diyabetiniz (insülinebağımlıdiyabet)varsa,

Diyabetik ketoasidozunuz( ketoncisimciklerininaşırımiktardaüretiminebağlıasit

düzeyininartması)varsa(belirtileri,mideağrısı,hızlıvederinsolukalıpverme,uykululuk

haliveyaolağandışımeyvemsibirnefeskokusudur).

Gemfibrozil(kanda yüksekdüzeydekiyağoranınıdüşürmeküzerekullanılanbirilaç)

kullanıyorsanız,

Ciddibirkaraciğerhastalığınızvarsa,

Böbrek veyakaraciğerproblemlerinizvarsa,

Böbrek veyakaraciğeryetmezliğinizvarsaveböbrekfonksiyonbozukluğunda(CrCl<60

ml/dk)(serumkreatinin düzeyierkeklerde >1,5mg /dLvekadınlarda>1,4mg/dL,ya da

anormalkreatin klirensiolmasıdurumunda),

Ağırhiperglisemi(yüksekkanşekeri,belirtileri:ağızkuruluğu,çoksuiçme,halsizlik,karın

ağrısı,nefesalmadagüçlük,idrardaşekerveketonçıkması),bulantı,kusma,dehidrasyon,

hızlıkilokaybıyadaketoasidozgibidurumlarıneşlikettiğikontrolaltınaalınamayanbir

şekerhastalığınızvarsa,

Böbrekler tarafındanatılmasıgerekenasitiyonlarınınbirikmesiveyaaşırıbikarbonat

iyonunun kaybedilmesidurumu varsa(metabolik asidoz),

Metabolik asidozbelirtileri;bilinçdağınıklığı,durgunluk,uykubozukluğu,kusma,bulantı,

başağrısıilekarakterizebirdurumdur.Bubelirtilerinsizdegörülmesihalindelütfen

doktorunuzileirtibatageçiniz.

Uzunsüreliveyaşiddetliishalveyaüstüstebirkaçkezkusmagibidurumlardan

dolayıvücudunuzdançok fazlasu kaybı(dehidrasyon)olmuşsa,

Dehidrasyon;böbreksorunlarınayolaçabilir,budasizdelaktikasidozoluşmariskineyol

açabilir(Lütfen aşağıdaki"PAREGLİN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ"bölümünebakınız).

Akciğeryadabronşsisteminiziveyaböbreklerinizietkileyenciddibirenfeksiyonriskiniz

varsa,

Ciddienfeksiyonlarböbreksorunlarınayolaçabilirvebudurumsizdelaktikasidozriski

doğurabilir(Lütfenaşağıdaki"PAREGLİN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ

KULLANINIZ"bölümünebakınız).

Kalpyetmezliğindentedavigörüyorsanızveyayakınbirgeçmiştekalpkrizigeçirmişseniz,

kandolaşımıileilgiliciddiproblemleriniz(şokgibi)varsaveyanefesalmadagüçlük

çekiyorsanız,kanveyadokulardamikroorganizmayadapatojenlerinbulunmariskiile

oluşansistemikbirhastalığınız(septisemi)varsa,

3/8

Bu durumdokulariçin oksijen kaynağının eksikliğineyolaçabilir, buda sizde laktikasidoz

oluşmariskioluşturabilir(Lütfenaşağıdaki"PAREGLİN'iaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ"bölümünebakınız).

Çok miktardaalkoltüketiyorsanız,

Emziriyorsanız

NötralProtamin Hagedorn (NPH)insülin kullanıyorsanız.

PA REGLİN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Lütfen özelbirrisk olarak laktik asidozadikkatediniz.

PAREGLİN,özellikledeböbreklerinizdüzenliçalışmıyorsa,içeriğindekimetformininbirikimi

nedeniylelaktik asidozdenilen çokseyrekgörülen fakatciddibirkomplikasyonaneden

olabilir.Laktikasidozriski,kontrolaltındatutulmayanşekerhastalığı,sepsis(enfeksiyona

karşıgelişensistemikinflamatuvaryanıt),dehidratasyon(sıvıkaybı),karaciğeryetmezliği,

akutkonjestifkalpyetmezl iği,uzun süreliaçlıkyadaalkolalımıyladaartmaktadır.

Laktikasidozunbelirtilerikusma,kaskramplarıylaseyredenkarınağrısı,aşırıyorgunluk

halinineşlikettiğigenelolarakkendiniiyihissetmemedurumuvenefesalmadagüçlüktür.

Eğerburahatsızlıksizdeoluşursa,acilenhastanedetedaviolmanızgerekebilir,çünkü

laktikasidozkomaya ilerleyebilir. PAREGLİNkullanmayıhemenbırakınızvederhalbir

doktorveya enyakınhastaneiletemaskurunuz.

Yakınzamandabüyük birameliyatgeçireceksenizyada sonzamanlardaağırbirhastalıkya

daenfeksiyon geçirdiyseniz. Bu gibidurumlardadiyabetik kontrolsağlanamayabilir.

BirtürilaçolaniyotlukontrastmaddelerinkandolaşımınızaverilmesiningerektiğiX-Ray

cihazıveyagörüntülemeileilgiliherhangibirişlemegirecekseniz,

doktorunuza PAREGLİNkullandığınızısöyleyiniz.

18yaşaltıveya75yaşüzerindeyseniz.PAREGLİNbuhastagruplarındaçalışılmadığıiçin

kullanımıönerilmez.

Ağırhipoglisemi (kanşekerdüzeyindeazalma)(Belirtileri: Titreme,terleme,dudaktave

dildekarıncalanma,solukluk,çarpıntıvehuzursuzlukilekendinigösterenkanşekerinin

normalden düşük olması)durumunda,

İnsülinsalgılatıcıbirilaçkullanıyorsanız,

Tiyazolidindion türevi(örn. troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon) birilaçkullanıyorsanız,

Vitamin B12 seviyenizdüşükse.

Buuya rılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

PAREGLİN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

PAREGLİN'iyemeklerden15-30 dakikaöncealınız.

PAREGLİNkullanırkenalkolalmayınız.Alkolözelliklekaraciğerproblemlerinizvarsayada

beslenmebozukluğuyaşıyorsanız,laktikasidozriskiniarttırabilir.Budurumalkoliçeren

ilaçlariçindegeçerlidir.

4/8

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolmaihtimalinizinolduğunudüşünüyorsanızveyahamilekalmayı

planlıyorsanızbu ilacıalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

PAREGLİNgerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızveyabebeğiniziemzirmeyiplanlıyorsanızPAREGLİNkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Kanşekeridüzeyinizdüşükveyayüksekolmasıaraçveyamakinekullanmayeteneğinizi

etkileyebilir.Kanşekeridüzeyinizdüştüğündeyorgunluk,başdönmesi,terlemedeartış,kalp

atımınınhızlanması,görmebozukluklarıveyadikkatliolamamagibibelirtilergörülebilir.Bu

belirtilersizdemevcutisearaçveyamakinekullanmayınız.

PAREGLİN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsorbitolvelaktozmonohidratihtiva eder;eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünherbirtablette1mmol(39mg)'dandahaazpotasyumihtivaeder;dozunedeniyle

potasyumabağlıherhangibiruyarıgerektirmemektedir.

ButıbbiürünboyarmaddeolarakgünbatımısarısıFCFveponceau4Ralüminyumlakihtiva

eder;alerjikreaksiyonlara sebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

PAREGLİN'inetkisi,aldığınızdiğerilaçlarabağlıolarakdeğişebilirveyaPAREGLİNdiğer

ilaçlarınetkisinideğiştirebilir.Özelliklebelirtilenleraşağıdakigibidir:

Monoamin oksidazinhibitörleri(MAOİ)(depresyon tedavisindekullanılır)

Betablokörmaddeler(yüksekkan bas ıncıyadakalprahatsızlıklarınıntedavisinde

kullanılır)

Anjiyotensindönüştürücüenzim(ADE)inhibitörleri (kalp-rahatsızlıklarıveyüksekkan

basıncıtedavisindekullanılır)

Salisilatlar(örn.aspirin)

Oktreotid (kansertedavisindekullanılır)

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ)(inflamasyonveağrıyakarşı

kullanılırlar)

Steroidler(anaboliksteroidlervekortikosteroidler-anemiveyainflamasyon

tedavisindekullanılır)

Oral kontraseptifler(doğumkontrolhapları)

Diüretikler(idrarsöktürücüilaçlar)

5/8

Danazol (memekistleriveendometriyozistedavisindekullanılır)

Tiroid ürünleri(tiroid hormon seviyelerinin düşüklüğünün tedavisindekullanılır)

Salbutamol,terbutalingibi s empatomimetikler(astımtedavisindekullanılır)

Klaritromisin,trimetoprim,rifampisin(antibiyotikilaçlar)

İtrakonazol, ketokonazol(mantarilacı-antifungal)

Gemfibrozil(kandakiyüksekyağ seviyelerinin tedavisindekullanılır)

Siklosporin (bağışıklık sisteminibaskılamak üzerekullanılır)

Deferasiroks(aşırıdemiryükünü azaltmak için kullanılır)

Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital(epilepsitedavisindekullanılır)

St. John'swort sarıkantaron(bitkiselürün)

Glinidlervesulfonilürelergibi diyabet tedavisind ekullanılan ilaçgrupları

Birtürilaçolaniyotlukontrastmaddelerinkandolaşımınızaverilmesiningerektiği

Raycihazıveyagörüntülemeileilgiliherhangibirişlemegireceksenizişlemdenönce

vesonrabellibirzamandöneminde PAREGLİNkullanmayıkesmelisiniz.

NPHinsülin (diyabettedavisindekullanılır)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. PAREGLİNnasılkullanılır?

İlacınızıherzamandoktorunuzunsöylediğigibialınız.Eminolmadığınızdurumlarda

doktorunuzadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

PAREGLİNyemekten15-30 dakikaöncealınmalıdır.

PAREGLİN'denyararsağlayanakadardüzenliolarakkullanınız.Hergünaynısaattealmanız

PAREGLİNalmayıunutturmayacaktır.

Kendinizi iyihissetsenizbile PAREGLİN'ialmayadevamediniz.Almanızgerekendozları

atlamayınız.

PAREGLİN'idoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.PAREGLİNgünde2-3kez

bölünmüşdozlardaalınabilir.PAREGLİN,günde5 tabletten fazlaalınmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

PAREGLİNsadeceağızdan kullanımiçindir.

PAREGLİNyemekten15-30 dakikaöncebirbardaksuileiçilir.Tabletleriçiğnemeyinizveya

ezmeyiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

PAREGLİN, 18yaşın altındakiçocuklardakullanımıtavsiyeedilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

PAREGLİN, 75yaşüstühastalardakullanımıtavsiyeedilmemektedir.

6/8

Özelku llanımdurumları:

Böbrekyetmezliğiolanhastalarda:

Böbrekyetmezliğiolan hastalardaPAREGLİNkullanılmamalıdır.

Böbrekfonksiyonbozukluğunda(CrCl<60 mL/dak.)(serumkreatinin düzeyierkeklerde>1,5

mg/dLvekadınlarda>1,4 mg/dL)olan kişilerdekullanılmamalıdır.

Yaşlıkişilerde,böbrekfonksiyonlarınınazalmapotansiyelinedeniylemetforminhidroklorür

dozu,böbrekfonksiyonlarınagöreayarlanmalıdır.Böbrekfonksiyonlarınındüzenlikontrolü

gereklidir.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalarda:

CiddikaraciğerhastalıklarındaPAREGLİNkullanılmamalıdır.

EğerPAREGLİN'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaPAREGLİNkullandıysanız:

KullanmanızgerekendenfazlaPAREGLİNkullandıysanız;titreme,terleme,dudaktavedilde

karıncalanma,solukluk,çarpıntıvehuzursuzlukilekendinigösterenkanşekerininnormalden

düşükolmasıgibi hipoglisemi belirtileri meydanagelebilir.Budurumda2adetşekertableti

alınızveyaşekerlibiriçecek içiniz. Dahasonraistirahatediniz.

PAREGLİNiçeriğindekimetformininfazlaalınmasındandolayılaktikasidozgörülebilir.Kas

ağrısıveyakaslardagüçsüzlük,kolveyaayaklardauyuşma,nefesalıpvermedeanormallik,

dikkatliolamama,bulantıilebirliktekusma,yavaşveyadüzensizkalpatımı,başdönmesi,çok

yorgun hissetmegibilaktik asidozbelirtilerisizdemevcutisehemen acilyardımalınız.

PAREGLİN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PAREGLİN'ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

Unuttuğunuzdozu atlayıp birsonrakidozu zamanındaalınız.

PAREGLİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

EğerPAREGLİNkullanımıkonusundaherhangibirsorunilekarşılaşırsanızdoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Eğer,PAREGLİNkullanmayıkesmek isterseniz, doktorunuzlakonuşunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi PAREGLİN'iniçeriğindebulunan maddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

7/8

AşağıdakilerdenbiriolursaPAREGLİN'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kanşekerdüzeyindekiazalmaya(Hipoglisemi)bağlıolarakgelişenkomavebilinç

kaybı

Titreme,terleme,dudaktavedildekarıncalanma,solukluk,çarpıntıvehuzursuzlukile

kendinigösteren kan şekerinin normalden düşükolması(hipoglisemi)

Kaşıntı, döküntü veyaürtiker, boğaz,yüz, dudaklarveağzın şişmesi,solumadazorluk,

hızlıkalpatışı,başdönmesiveterlemeşeklindekendinigösterenaşırıduyarlılık

reaksiyonları

Kandakilaktikasitmiktarınınartması(laktikasidoz),özellikleböbreklerinizdüzenli

çalışmıyorsaçokseyrekgörülenfakatciddibirrahatsızlıktır.Eğerbudurumsizde

oluşursa,aciltedaviyegerekduyabilirsiniz.Laktikasidozunbelirtilerikusma,kas

kramplarıilekarınağrısı(abdominalağrı),şiddetliyorgunlukilegenelolarakkendini

iyi hissetmemedurumu venefesalmadagüçlüktür.

Bilinç dağınıklığı,durgunluk,uykubozukluğu,kusma,bulantıvebaşağrısıile

karakterizemetabolik asidoz.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleye veya hastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Çokyaygın

Hastahissetme,bulantı,kusma,ishal,karınağrısı(abdominalağrı),şişkinlik,

hazımsızlık,kabızlıkveiştahkaybıgibisindirimproblemleri.Buyanetkiler,genellikle

tedavininbaşlangıcındaolur.Eğerdozlarıgünboyuncayayarsanızvetabletleri

yemeklerilebirlikteveyayemeklerdensonraalırsanızbuyakınmalarınızıazaltacaktır.

Yaygın

Tata lmadabozukluk (ağızdametaliktat)

Takatsizlik (asteni), başdönmesi, sersemlik hali, başağrısı.

Seyrek

Akut koronersendrom(ilaçkullanımdan kaynaklanmayabilir).

ÇokSeyrek

Kansızlık(hemolitikanemi)

KandadüşükB12vitamin düzeyi

Parlak, morrenkli papüllerdenoluşandöküntülerlebelirginderirahatsızlığı(Liken

planus),eritem(kızarıklık),kaşıntı,ürtiker(Anibaşlayan,deridekaşıntı,kızarıkve

ödemile karakterize)

Kilo kaybıvezayıflama(kaşeksi), iştah azalması(anoreksi).

Görmebozuklukları(geçiciözelliktevekanşekeriseviyesindekideğişikliklealakadar)

Karaciğerenzimseviyelerindeartma.

Karaciğerfonksiyon testindeanormallikler

Hepatit(karaciğeriltihabıolupyorgunluk,iştahkaybı,kilokaybı,cildinveyagözün

beyazkısımlarınınsararması)

8/8

Kolestatikhepatit;sarılık,açıkrenklidışkı,kaşıntı,halsizlik,iştahsızlıkilekarakterize

durum.

Ciltüzerindekızarıklık oluşması(eritem), kaşıntı, kurdeşengibiciltreaksiyonları

Değişikyaşgrupları:

Çocuklar ve ergenlerde:

Çocukve ergenlerdeneldeedilensınırlıbilgi,yanetkilerinerişkinlerdebildirilenyanetkilere

içerik veşiddetyönünden benzerolduğunugöstermektedir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. PAREGLİN'insaklanması

PAREGLİN'içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

PAREGLİN'i25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Nemden korumakiçinorijinal amb alajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra PAREGLİN'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark ederseniz,PAREGLİN'ikullanmayınız

Ruhsat sahibi:

İlkoİlaçSan. veTic. A.Ş.

VeyselKa raniMah. Çolakoğlu Sok.

No:10 /34885 Sancaktepe/İstanbul

Üretimyeri:

İlkoİlaçSan. veTic.A.Ş.

3.OrganizeSanayiBölgesiKuddusiCad.23 Sok.No.1

Selçuklu/Konya

Bu kullanma talimatı………..tarihindeonaylanmıştır.

14-11-2018

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (Active substance: dapagliflozin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7605 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4162/WS/1380

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (Active substance: dapagliflozin/metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6462 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2672/R/44

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (Active substance: saxagliptin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5559 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2059/WS/1289

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety