PARANOX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZITUAR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZITUAR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol, kombinasyonu hariç. psycholeptics

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809897038
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 18-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

PARANOX suppozituar

Rektal yoldan almır

. Etkin madde: Bir suppozituar 120 mg parasetamol (mikronize) ve 15 mg fenobarbital içerir.

Yardımcı maddeler: Witepsol-H15

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TAUMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

. Bu kullanma talimatım saklaymız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabüirsmiz.

. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacımza damfinız.

. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma vermeyiniz.

. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilacı

kullandıgımzı sayleyiniz.

. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Saç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya dttfük doz kullanmaymız.

Bu Kullanma Talimatmda

l.PAKANOX nedir ve ne için kullanüır?

2.PARANOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.PARANOX nasıl kullanüır?

4.0lasıyan etkiler nelerdir?

S.PARANOX'un saklanması

Başhklan yer almaktadır.

l. PARANOX nedir ve ne için kullanıhr?

. Ilacımzm bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol ve 15 mg fenobarbital içeren 10

adet suppozituar bulunur.

. Piyasada PARANOX S ve Fort suppozituar formlan bulumnaktadır.

. PARANOX ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar gmbuna dahildir (analjezik, antipiretik).

PARANOX etkilerim merkezi sinir sistemi üstünden gerçeMeştirir. Ağrıya yol açan

maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.

Fenobarbital, çocuklarda yüksek ateş nedeniyle gelişebilen kasılma nöbeüerini önleyebilmek

amacıyla yatıştırıcı olaıak ilacmıza eklenmiştir.

. PARANOX suppozituar süt çocukları ve küçük çocuklarda, rektal yoldan kullanılır.

Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağn ve ateş belirtilerim tedavi etmek için

PARANOX'u reçete etmiştir.

2. PARANOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARANOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

. Çocuğunuzda PARANOX'un içindeki etkin maddeler olan parasetamol ve fenobarbitale

veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşın duyarlılık (alerji) varsa,

. Çocuğunuzda şiddetli karaciğer yetmezliği varsa

Çocuğunuzda solunum yollarmda nefes alamama gibi ciddi bir rahatsızlık varsa

. Çocuğunuzda şiddeüi böbrek yetmezliği varsa

. Çocuğunuz parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmakta ise

. Çocuğunuzda porfiri (doğuştan enzim eksikliğine bağlı olarak kanda bazı maddelerin

birikimme yol açan bozukluk) varsa

. Çocuğunuz hiperaktif(aşın hareketli) ise.

PARANOX kullanmayınız.

PARANOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

. Eğer çocuğunuz PARANOX'u ilk kez kullamyorsa veya daha önce kullandıysa, ilk dozda

veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir.

Bu durumda doktor ile irtibata geçerek ilacın kullammım bırakmız. Bu durumda doktorunuz

başka bir ilaç reçete edecektir. PARANOX'ua içerdiği parasetamol ile çocugunuzda deri

reaksiyonu gözlendiyse, bu- daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı vermeyiniz.

Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlanna neden olabilmektedir.

Eğer, çocuğunuzda,

. Anemi (kansızlık) varsa

. Akciğer hastalığı varsa

. Karaciğer veya böbrek hastalığı varsa

. Karaciğer enzimlerinde yüksehne ve gelip geçici sanlıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromu varsa

. Solunum güçlüğü varsa

. Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden

kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlara aşm duyarlılığı

varsa

. Parasetamole veya diğer steroid olmayan antlenflamatuar ilaçlara karşı (ağrı kesici, ateş

düşürücü) duyarlılık varsa

. Çocuğunuz bu ilacı kullanmasına rağmen 5 günden uzun süren ağnsı varsa, ateşi

39.5°C'den fazlaysa (doktor tavsiyesi oünadan kullanmayımz)

. 3 günden uzun süren ateş varsa veya ateşi tekrarhyorsa (doktor tavsiyesi ohnadan

kullanmayuuz)

.12 yaşm altmdaki çocuklarda, kilogram basma 150 mg ve üstündeki dozlar, 8 saat veya

daha kısa sürede almmışsa (bu doz miktarı aşın kabul edilir ve karaciğere zararlı etki

yapabilir); özellikle bu ilacm fenobarbital de içermesi bu riski artırır

. Alkol ile birlikte günde 2 gramdan fazla parasetamol kullanılmamalıdır

. Fenobarbital kilogram basma 1-2 mg'dan fazla ve uzun sureli tedavide uygulandıysa,

(alışkanlık yapabilir)

. Fenobarbital gibi ilaçlarla intihar düşüncesinde ve davranışmda artış saptandığmdan gerekli

dikkat gösterilmelidü".

.Çocuğunuzda belli gıda ve ilaçlarla sanlık gelişmesine yol açan glukoz-6-fosfat

dehidrogenaz adı verilen enzim eksikliği varsa,

PARANOX'u doktor kontrolü altmda dikkatli kullammz.

. Yüksek dozda ve uzun süreli ya da diğer ağrı kesici ilaçlarla birlikte uzun süreli parasetamol

kullanımı böbrek başarma (analjezik ne&opatisi) yol açabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza damsınız.

PARANOX'un yiyecek ve içecek ile kullanilmasi

PARANOX suppozituar rektal yoldan uygulanır. Uygulaına yolu nedeniyle yiyecek ve

içeceklerle bir etkileşim beklemnez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacmıza damsınız.

PARANOX suppozituar çocuklarda kullanılır. Bununla beraber PARANOX suppozituaım

hamilelik dönenrinde kullamlması tavsiye edihnez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufark ederseniz hemen doktorunvza veya eczacmıza

damsınız.

Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacımza damsınız.

PARANOX içindeki etkin madde olan parasetamol ve fenobarbital aıme sütüne az miktarda

geçmektedir. PARANOX suppozituar kullanıhrken emzirme tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

PARANOX çocuklarda kullanılır.

PARANOX suppozituar baş dönmesi veya uyuşukluk hissine yol açabilir. PARANOX

kullanan hastalamı uyamk kalmalannı gerektiren faaliyetler esnasinda dikkatli olmalan

gerekmektedir.

PARANOX'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PARANOX'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığuuz yoksa bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklemnez.

Diğer ilaçlar Ue birlikte kullanımı

PARANOX'un aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alınmalıdır:

. Aşagıdaki ilaçlarda PARANOX'un karaciğer üstündeki olası zararlı etkilerini artabilir.

- Sara ilaçlan (glutetimid, fenitoin, kabamazepin, topiramat, lamotrijin, sodyum valproat,

klonazepam, diazepam, tiagabin, zonisamid, etosüksimid, okskarbazepin, felbamat, vigaatrin,

pirimidon)

- Uyku ilaçlan (barbitüratlar)

- Çökkünlük (depresyon) tedavisinde kullamlan ilaçlar (imipiramm, amitriptilin, paroksetin,

fluoksetin, mianserin, lityum)

Steroid yapılı doğum kontrol haplan (PARANOX'un ağrı kesici etkisi azalabilir)

Alkol

. Bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç olan metklopromid (PARANOX'ua efkisi artabilir)

. Propantelin gibi mide boşaünasmda gecikme yaratan ilaçlar (PARANOX'un etkisi geç

başlayabilir)

. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan, kanın pıhülaşmasmı engelleyen ilaçlar

- Antikoagülanlar, varfarin, K vitamini antagonisüeri (kanama riskinde artış olabilir)

- Diğer ağn kesici ilaçlar

Parasetamol ile birlikte alman bu ilaçlar kanama riskini artırabilir.

. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullamlan fenotiyazinle birlikte parasetamol

kullanumnda dikkadi olumnalıdır (PARANOX'un etkisi artabilir)

. Bazı antibiyotikler (tetrasiklin, sefotaksim, metronidazol, telitromisin, kloramfenikol,

rifampisin) (PARANOX'un etkisi aratabilir)

. Viral hastalıkların tedavisinde kullamlan zidovudin ile birlikte kullamlan parasetamol,

nötropeni oluşum eğilimim artırabilir.

.Ruhsal çökkünlükte kullamlan St. John's Wort (sarı kantaıon) (PARANOX'un etkisi

azalabilir)

. iltihabı tedavi etmek için kullanılan kortikositeroitler (prednizolon, betametazon)

. Allerji tedavisinde kullanılan antihistaminin ilaçlar (klorfeniramin, prometazin)

. Sigara bırakma tedavisinde kullamlan ilaçlar (amfetamin, bupropion)

. Bağışıklık sisteminin yıkımına yol açan HIV virüsünün tedavisinde kullanılan ilaçlar

(nelfinavir, indinavir, sakinavir, abakavir, amprenavir, danmavir, fosampreııavir, topinavir,

etravirin, ritonavir, tipranavir)

. Romatizmal hastalık ve bazı kanserlerin tedavisinde kullanılan metotreksat

. Astım tedavismde kullamlan bazı ilaçlar (teofilin, montelukast)

. Kanser tedavisinde kullamlan ilaçlar (doksombisin, etoposid, ifosfamid, prokarbazin,

irinotekan, teniposid, siklofosfamid, gefitinib)

. Organ nakli sonrasi kullamlan siklosporin, takrolimus

. Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullamlan bazı ilaçlar (klorpropamid, tolbutamid)

. Vücuttan fazla sıvımn atılmasma yardım eden ilaçlar (diüretikler; fiırosemid, eplerenon,

asetazolamid)

. Kansızlık (anemi) tedavisinde kullanılan folik asit

. Mantar enfeksiyonlanmn tedavisinde kullanılan ilaçlar (grisefülvin, itrakonazol,

vorikonazol)

. Grip aşısı

. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve göğüs ağnsı (anjina) tedavisinde

kullanılan ilaçlar (propranolol, timolol, metoprolol, felodipin, isradipin, dihidropiridinler,

diltiazem, verapamil, digoksin, disopiramid, lidokain, propaferon, dronedaron, kinidin)

. Honnon ve benzeri ilaçlar (tibolon, gestrinon, toremifen)

. Sıtma ilacı (kinin)

. Kusmayı önleyici ilaçlar (topisetron, aprepitant)

. Ruhsal bozukluklarm tedavisinde kullamlan ilaçlar (klorpromazin, haloperidol,

mesoridazin, tiodorazin, aripiprazoi)

. Uyku bozukluğu tedavisinde kullamlan sodyum oksibat

. Tiroid bezi hormonu tiroksin

. B6 vitamini eksikliği tedavisinde kullamlan piridoksin

. Demans (bunama) tedavisinde kullamlan memantin

. Bağımlılık tedavisinde kullanılan metadon

. Dekstropropoksifen, fenoprofen ve petidin gibi güçlü ağrı kesiciler

Eğer çocuğunıız reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullamyorsa veya son

zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PARANOX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PARANOX suppozituaı çocuklarda kullanılır.

Doktor tarafindan farklı bir dozaj önerilmemişse, dozlar arasinda en az 4-6 saat olacak

şekilde, yaş gruplarma göre:

1-5 yaş arasinda l suppozituar

6-12 yaş arasuda 2 suppozituar

PARANOX'u önerilenden yüksek dozda kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PARANOX suppozituar rektal yoldan uygulanır.

Suppozituar çocuklara tercihen büyük abdest sonrasinda tatbik edilmelidir.

Yaz aylarinda suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya

batınlmalıdır.

Suppozituarı ambalajmdan çıkanmz, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün

olduğunca kısa süre elinizde tütünüz. Çocuğunuzu sol yamna yaürınız ve sağ dizini kıvırımz.

Pannağımzla suppozituan rektum içine yavaşça itiniz ve birkaç dakika daha yatmaya devam

etmesini sağlayuuz.

Suppozituar bütün olarak uygulanmalı ve uygulama öncesi kınlmamalıdır.

Değ4ikyaş gruplan:

Yaşhlarda kullanunı:

Çocuklarda kullamma yönelik bir müstahzardır.

Özel kullanım durumkın:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek hastalığı olanlarda kullamlmaz.

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda dikkati; kullanıhnalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda PARANOX dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer

hastalığı olanlarda PARANOX kullamlmaz.

Eğer çocuğunuzda karaciğer veya böbrekleri ilgilendiren bozukluklar varsa, doktorunuza

danışmadan PARANOX kullanmayuuz.

Eğer PARANOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacmız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PARANOX kullandıysanız:

PARANOX'dan hıllanmamz gerekenden fazlasım kullanmışsamz bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Doz aşımı solgunluk, ishal, iştahsızhk, bulantı, kusma, mide krampları, aşın terleme gibi

belirtilerle kendini gösterebilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora

başvumlmalıdır.

Kısa sürede yüksek dozda almdığında karaciğer hasanna, pankreas iltihabma, böbrek

yetmezliğine, bütün kan hücrelerinde azalmaya (pansitopeni) neden olabilir. Önerilen dozun

üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdıı.

Parasetamolle, 12 yaşm altındaki çocuklarda 150 mg/kg ve 12 yaş üzerindeki ergenlerde ve

erişkinlerde 7.5-10 g'ın üzerindeki dozlarda karaciğer toksisitesi görülebilir. Fenobarbital ile

doz aşımı semptomları arasinda dengesiz yürüyüş, sözleri ağızda geveler gibi konuşma,

konfüzyon, sanlık, hipotermi (düşük vücut sıcaklığı), hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü),

solunum depresyonu (nefes almada güçlük gibi) ve koma yer alır.

PARANOX'u kullanmayı unutursanız:

Bir dozu adarsamz, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden

almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayımz.

PARANOX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etküer:

Doktorunuza danışmadan PARANOX tedavinizi sonlandırmayuuz, ağn ve ateş gibi

belirtileriniz yeniden başlayabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PARANOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARANOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümiine başvurunuz:

. Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyoödem)

. Urtiker (kurdeşen) ve kaşmtl, deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyon belirtileri

.Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudaklarm şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazm yutmayı

ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

. Alerjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi (Kounis sendromu)

Bımlaru hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PARANOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmknauza gerek oiabüir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanm birinden az, fakat 10000 hastamn birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastamn birinden az görülebilir.

Bilimniyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir

Diğer yan etkiler

Yaygın

. Uygulama yerinde kızarıklık ve ağn

. Sedasyon (uyku hali)

Seyrek

. Yüz, dudak, dil ve boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar

. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla

seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden

ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızarık cilt üzerinde,

çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılar ve yüksek ateşin

eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrasi, gelişen bir hastalık), fiks ilaç erilpsiyonu

(neden olan ilaç almdıktan sonra hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde

yuvarlak kızanklıklar)

. Karaciğer ile ilişkili sorunlar (çocuğunuza kan testi yapilmasi gerekebilir).

. Yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlıkları, diyare ve karın ağnsı gibi

gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek

. Kan ile ilgili bozukluklar (çocuğunuzda kolay kanama, berelenme, enfeksiyon sıklıgmda

artış, ateş, ağız ve boğazda yara)

Bilinmiyor

. Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz adı verilen enzimim eksikliginde kumızı kan hücrelerinin

parçalamnasına bağlı kansızlık

. Kan hücrelerinde azalma (agranülositoz),kan pulcuklan sayısmda azalma, kansızlık

(anemi), eksikliği kanamaya yol açan protrombin miktarında azahna, kanda oksijen taşıyan

hemoglobin maddesinde bozulmaya bağlı morarma (methemoglobinemi)

. Nefes darhğına yol açan akciğer hava keseciklerinde daralma

. Karaciğer yetmezliğine yol açabilen halsizlik, iştahsızlık ve sanlık ile görülen karaciğer

enfeksiyonu (hepatit)

. Ağn kesiciye bağlı böbrek bozukluğu (analjezik nefropatisi)

. Kanda tiroid hormon düzeylerinin azalmasi

. Kanda folik asit, K vitamini, fosfat düzeylerinde azalma ve D vitamini metabolizması

bozukluklan

. Davramş bozukluğu, aşm harekeüilik, saldırganlık, zihin bulanıklığı, bağımlılık, ruhsal

çökkünlük, olmayan şeyleri gömıe/işitme, uykusuzluk, mizaç değişikliği, harekeüilik,

huzursuzluk, intihar düşüncesi

. Dengesizlik, bilişsel bozukluk, baş dömnesi, sersemlik, nöbet, baş ağnsı, gerginlik, uyku

hali, bellek bozukluğu, gözlerde istemsiz harekeüer, aşm sakinlik

. Kan basmcmda düşme (hipotansiyon)

. Solunum baskılanması

Kemik metabolizmasında bozulma, kasları kemiğe bağlayan tendonlarda yangıya bağlı

bozukluklar (Elde Dupuytren kontraktürü, donuk omuz, ayakta Ledderhose sendromu,

erkek cinsel organmda Peyronie hastalığı), fibroma (iyi huylu yumuşak doku büyümesi),

eklem ağnsı, kemik bozukluklan, osteopeni (kemik hücrelerinde azalma), kemik kırığı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşüaşırsamz,

doktorunuzu veya eczacmızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raoorlamnası

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaşüğımz yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "tlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da

O 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattım arayarak Türkiye Fannakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacm

güvenliliği hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PARANOX'un saklanması

PARANOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayımz.

PARANOX'u 25°C'nin altındaki oda sıcakhğmda ve ambalajında saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARANOX'u kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394 Şişli-Istanbul

Tel:(0212)339 10 00

Faks: (0212) 339 10 89

Üretim yeri'.

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Buyükkanştıran 39780 Lüleburgaz-Kırklareli

Tel: (O 288) 427 10 00

Faks: (O 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı 01 04 2015 tarihinde onaylanmıştır

KULLANMA TALİMATI

PARANOX suppozituar

Rektal yoldan ahmr

. Etkin madde: Bir suppozituar 120 mg parasetamol (mikronize) ve 15 mg fenobarbital içerir.

. Yardımcı maddeler:'Witepso\-Bl5

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATIN! düdtatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

. Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacmıza damsınız.

. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarma vermeyiniz.

. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığmızı söyleyiniz.

. Bu talimatta yazılanlara aynen ıçvnuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yükseli,

veya düşük doz kullanmayımz. '

Bu Kullanma Talimatmda

l.PARANOX nedir ve ne için kullanılır?

2.PARANOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.PA«ANOX nasıl kullanılır?

4.0lasıyan etkiler nelerdir?

5.PARANOX'un saklanması

Başhklan yer almaktadır.

l. PARANOX nedir ve ne için kullanıhr?

. Ilacuuzm bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol ve 15 mg fenobarbital içeren 10

adet suppozituar bulunur.

. Piyasada PARANOX S ve Fort suppozituar formlan bulunmaktadır.

. PARANOX ağn kesici ve ateş düşürücü ilaçlar gmbuna dahildir (analjezik, antipiretik).

PARANOX etkilerim merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan

maddelerin üretihnesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.

Fenobarbital, çocuklarda yüksek ateş nedeniyle gelişebilen kasıhna nöbetlerini önleyebilmek

amacıyla yatıştmcı olarak ilacımza eklenmiştir.

. PARANOX suppozituar süt çocuklan ve küçük çocuklarda, rektal yoldan kullamhr.

Doktonmuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağn ve ateş belirtilerim tedavi etmek için

PARANOX'u reçete etmiştir.

2. PARANOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARANOX'u aşagıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

. Çocuğunuzda PARANOX'un içindeki etkin maddeler olan parasetamol ve fenobarbitale

veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşın duyarlılık (alerji) varsa,

. Çocuğunuzda şiddedi karaciğer yetmezliği varsa

. Çocuğunuzda solunum yollannda nefes alamama gibi ciddi bir rahatsızlık varsa

Çocuğunuzda şiddeüi böbrek yetmezliği varsa

. Çocuğunuz parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmakta ise

Çocuğunuzda porfiri (doğuştan eıızün eksikliğine bağlı olarak kanda bazı maddelerin

birikimine yol açan bozuklıık) varsa

. Çocuğunuz hiperaktif(aşm harekeüi) ise.

PARANOX kullanmaymız.

PARANOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

. Eğer çocuğunuz PARANOX'u ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullandıysa, ilk dozda

veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir.

Bu durumda doktor ile irtibata geçerek ilacın kullammım bırakmız. Bu durumda doktonmuz

başka bir ilaç reçete edecektir. PARANOX'un içerdiği parasetamol ile çocuğunuzda deri

reaksiyonu gözlendiyse, bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı vermeyiniz.

Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlanna neden olabilmektedir.

Eğer, çocuğunuzda,

. Anemi (kansızlık) varsa

. Akciğer hastalığı varsa

. Karaciğer veya böbrek hastalığı varsa

. Karaciğer enzimlerinde yüksekne ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromu varsa

. Solunum güçlüğü varsa

. Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik (irtiker (uzun süreli devam eden

kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlara aşın duyarlılığı

varsa

. Parasetamole veya diğer steroid olmayan antienflaınatuar ilaçlara karşı (ağrı kesici, ateş

düşürücü) duyarlılık varsa

. Çocuğunuz bu ilacı kullamnasma rağmen 5 günden uzun süren ağnsı varsa, ateşi

39.5 C den fazlaysa (doktor tavsiyesi oknadan kullaamayımz)

. 3 günden uzun süren ateş varsa veya ateşi tekrarhyorsa (doktor tavsiyesi olmadan

kullanmaymız)

. 12 yaşm altındaki çocuklarda, kilogram basina 150 mg ve üstündeki dozlar, 8 saat veya

daha kısa sürede alınmışsa (bu doz miktan aşm kabul edilir ve karaciğere zararlı etki

yapabilir); özellikle bu ilacın fenobarbital de içermesi bu riski artırır

. Alkol ile birlikte günde 2 gramdan fazla parasetamol kullanılmamalıdır

. Fenobarbital kilogram basma 1-2 mg'dan fazla ve uzun süreli tedavide uygulandıysa,

(alışkanlık yapabilir)

. Fenobarbital gibi ilaçlarla intihar düşüncesinde ve davranışmda artış saptandığmdan gerekli

dikkat gösterilmelidir.

. Çocuğunuzda belli gıda ve ilaçlarla sarılık gelişmesine yol açan glukoz-6-fosfat

dehidrogenaz adı verilen enzim eksikliği varsa,

PARANOX'u doktor kontrolü altinda dikkatli kullammz.

. Yüksek dozda ve uzun süreli ya da diğer ağrı kesici ilaçlarla birlikte uzun süreli parasetamol

kullaMim böbrek hasanna (analjezik nefropatisi) yol açabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktonmuza damşımz.

PARANOX'un yiyecek ve içecek ile kullanilmasi

PARANOX suppozituar rektal yoldan uygulanır. Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve

içeceklerle bir etkileşim beklenmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışımz.

PARANOX suppozituar çocuklarda kullanılır. Bununla beraber PARANOX suppozituann

hamilelik döneminde kullanıhnası tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile oldugunuzufarkederseniz hemen doktorunuza veya eczacımza

damsınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacmıza damsınız.

PARANOX içindeki etkin madde olan parasetamol ve fenobarbital anne sütüne az miktarda

geçmektedir. PARANOX suppozituar kullanılırken emzirme tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

PARANOX çocuklarda kullamlır.

PARANOX suppozituar baş dömnesi veya uyuşukluk hissiue yol açabilir. PARANOX

kullanan hastaların uyamk kalmalannı gerektiren faaliyetler esnasinda dikkatli olmaları

gerekmektedir.

PARANOX'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PARANOX'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığımz yoksa bu

maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PARANOX'un aşağıdaki ilaçlarla etkileşme olasılığı dikkate alımnalıdır:

. Aşağıdaki ilaçlarda PARANOX'un karaciğer üstündeki olası zararlı etkilerini artabilir.

- Sara ilaçtan (glutetimid, fenitoin, kabamazepin, topiramat, lamotrijm, sodyum valproat,

klonazepam, diazepam, tiagabin, zonisamid, etosüksimid, okskarbazepin, felbamat, vigaatrin,

pirimidon)

- Uyku ilaçları (barbitüratlar)

- Çökkünlük (depresyon) tedavisinde kullamlan ilaçlar (imipiramin, amitriptilin, paroksetin,

fluoksetin, mianserin, lityum)

Steroid yapılı doğum kontrol hapları (PARANOX'un ağn kesici etkisi azalabilir)

Alkol

. Bulanü ve kusmayı önleyen bir ilaç olan metklopromid (PARANOX'un etkisi artabilir)

. Propantelin gibi mide boşalmasmda gecikme yaratan ilaçlar (PARANOX'un etkisi geç

başlayabilir)

. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alman, kamn pıhtılaşmasım engelleyen ilaçlar

- Antikoagülanlar, varfarin, K vitamini antagonistleri (kanama riskmde artış olabilir)

- Diğer ağn kesici ilaçlar

Parasetamol ile bü-likte alınan bu ilaçlar kanama riskim artırabilir.

. Psikiyatrik hastalıklann tedavisinde kullamlan fenotiyazmle birlikte parasetamol

kullammmda dikkatli olımmalıdır (PARANOX'un etkisi artabilir)

.Bazı antibiyotikler (tetrasiklin, sefotaksim, metronidazol, teliü-omisin, kloramfenikol,

rifampisin) (PARANOX'un etkisi aratabilir)

.Viral hastalıklann tedavisinde kullanılan zidovudin ile birlikte kullanılan parasetamol,

nötropeni oluşum eğilimim artırabilir.

.Ruhsal çökkünlükte kullamlan St. John's Wort (san kantaron) (PARANOX'un etkisi

azalabilir)

. iltihabı tedavi etmek için kullamlan kortikositeroitler (prednizolon, betametazon)

. Allerji tedavisinde kullamlan antihistaminin ilaçlar (klorfeniramin, prometazin)

. Sigara bırakma tedavisinde kullamlan ilaçlar (amfetamin, bupropion)

. Bağışıklık sisteminin yıkunma yol açan HIV virüsünün tedavisinde kullamlan ilaçlar

(nelfinavir, mdinavir, sakinavir, abakavir, amprenavir, darunavir, fosamprenavir, topinavir,

etravirin, ritonavir, tipranavir)

. Romatizmal hastalık ve bazı kanserlerin tedavisinde kullamlan metotreksat

. Astım tedavisinde kullamlan bazı ilaçlar (teofilin, montelukast)

. Kanser tedavisinde kullamlan ilaçlar (doksorubisin, etoposid, ifosfamid, prokarbazin,

irinotekan, teniposid, siklofosfamid, gefıtinib)

. Organ nakli sonrasi kullamlan siklosporin, takrolimus

. Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullamlan bazı ilaçlar (klorpropamid, tolbutamid)

. Vücuttan fazla sıvımn atılmasma yardım eden ilaçlar (diüretikler; fiırosemid, eplerenon,

asetazolamid)

. Kansızlık (anemi) tedavisinde kullamlan folik asit

. Mantar enfeksiyonlarmm tedavisinde kullanılan ilaçlar (grisefulvin, itrakonazol,

vorikonazol)

. Grip aşısı

. Kalp hastalıklan, yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve göğüs ağnsı (anjina) tedavisinde

kullamlan ilaçlar (propranolol, timolol, metoprolol, felodipin, isradipin, diludropiridinler,

diltiazem, verapamil, digoksin, disopiramid, lidokain, propaferon, dronedaron, kinidin)

. Hormon ve benzeri ilaçlar (tibolon, gestrinon, toremifen)

. Sıtma ilacı (kinüı)

. Kusmayı önleyici ilaçlar (topisetron, aprepitant)

. Ruhsal bozııkluklarm tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin, haloperidol,

mesoridazin, tiodorazin, aripiprazo!)

. Uyku bozukluğu tedavisinde kullamlan sodyum oksibat

. Tiroid bezi honnonu tiroksin

. B6 vitamini eksikliği tedavisinde kullamlan piridoksin

. Demans (bunama) tedavisinde kullamlan memantin

. Bağımlılık tedavisinde kullamlan metadon

. Dekstropropoksifen, fenoprofen ve petidin gibi güçlü ağrı kesiciler

Eğer çocuğunıız reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullamyorsa veya son

zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacmıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PARANOX nasıl kullanılır?

Uygun kulkınun ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PARANOX suppozituar çocuklarda kullanılır.

Doktor tarafindan farklı bir dozaj önerilmemişse, dozlar arasmda en az 4-6 saat olacak

şekilde, yaş gruplarma göre:

1-5 yaş arasmda l suppozituar

6-12 yaş arasinda 2 suppozituar

PARANOX'u önerilenden yüksek dozda kullaıunayımz.

Uygulama yolu ve metodu:

PARANOX suppozituar rektal yoldan uygulanır.

Suppozituar çocuklara tercihen büyük abdest sonrasmda tatbik edilmelidir.

Yaz aylannda suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya

batınlmalıdır.

Suppozituan ambalaj ından çıkanmz, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün

olduğunca kısa süre elinizde tütünüz. Çocuğunuzu sol yanma yaünmz ve sağ dizini kıvmmz.

Pannağımzla suppozituan rektum içine yavaşça itiniz ve birkaç dakika daha yatmaya devam

etmesini sağlaymız.

Suppozituar bütün olarak uygulanmalı ve uygulama öncesi kmlmamalıdır.

Değ4ikyaş gruptan:

Yaşhlarda kullanımı:

Çocuklarda kullanima yönelik bir müstahzardır.

Özel kullanım durumlan:

Böbrek yetmezKği:

Ciddi böbrek hastalığı olanlarda kullamhnaz.

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda PARANOX dikkadi kullamlmalıdır. Ciddi karaciğer

hastalığı olanlarda PARANOX kullaıuünaz.

Eğer çocuğunuzda karaciğer veya böbrekleri ügüendiren bozukluklar varsa, doktorunuza

danışmadan PARANOX kullamnaymız.

Eğer PARANOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacımz ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PARANOX kullandıysanız:

PARANOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasım kullanmıssamz bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Doz aşımı solgımluk, ishal, iştahsızhk, bulanü, kusma, mide kramplan, aşırı terleme gibi

belütilerle kendini gösterebilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora

başvurulmalıdır.

Kısa sürede yüksek dozda alındığmda karaciğer hasanna, pankreas iltihabma, böbrek

yetmezligine, bütün kan hücrelerinde azalmaya (pansitopeni) neden olabilir. Önerilen dozun

üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvunılmalıdır.

Parasetamolle, 12 yaşın altmdaki çocuklarda 150 mg/kg ve 12 yaş üzerindeki ergenlerde ve

erişkinlerde 7.5-10 g'm üzerindeki dozlarda karaciğer toksisitesi görülebilir. Fenobarbital ile

doz aşımı semptomları arasinda dengesiz yürüyüş, sözleri ağızda geveler gibi konuşma,

konfüzyon, sanlık, hipotermi (düşük vücut sıcaklığı), hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü),

solunum depresyonu (nefes ahnada güçlük gibi) ve koma yer alır.

PARANOX'u kullanmayı unutursanız:

Bir dozu aüarsanız, daha sonraki dozu normal alun saatine göre önerilen dozda yeniden

almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almaymız.

PARANOX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan PARANOX tedavinizi sonlandırmayımz, ağrı ve ateş gibi

belirtileriniz yemden başlayabilir.

4. Olası yan etküer nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PARANOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PARANOX'u kuUanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bUdiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

. Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyoödem)

. Urtiker (kurdeşen) ve kaşmtl, deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyon belirtileri

.Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazm yutmayı

ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

. Alerjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağnsı, göğüste sıkışma hissi (Kounis sendromu)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PARANOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanm birmden az, fakat 100 hastanm bmnden fazla görülebilir.

Yaygın oknayan: 100 hastamn biıinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanm birinden az, fakat 10000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir

Diğer yan etkiler

Yaygın

. Uygulama yerinde kızanklık ve ağrı

. Sedasyon (uyku hali)

Seyrek

. Yüz, dudak, dil ve boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar

. Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla

seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden

ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygm kızank cilt üzerinde,

çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılaı ve yüksek ateşin

eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullammı sonrasi, gelişen bir hastalık), fıks ilaç erüpsiyonu

(neden olan ilaç alındıktan sonra hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde

yuvarlak kızarıklıklar)

. Karaciğer ile ilişkili sorunlar (çocuğunuza kan testi yapilmasi gerekebiliı).

. Yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlıklan, diyare ve kann ağnsı gibi

gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek

. Kan ile ilgili bozukluklar (çocuğunuzda kolay kanama, berelemne, enfeksiyon sıklığında

artış, ateş, ağız ve boğazda yara)

Bilinmiyor

. Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz adı verilen enzimim eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinm

parçalanmasma bağlı kansızlık

. Kan hücrelerinde azalma (agrannlositoz),kan pulcukları sayısmda azalma, kansızlık

(anemi), eksikliği kanamaya yol açan proti-ombin miktarmda azakna, kanda oksijen taşıyan

hemoglobin maddesinde bozuhnaya bağlı morarma (methemoglobinemi)

. Nefes daılığma yol açan akciğer hava keseciklerinde daralma

. Karaciğer yetmezligine yol açabilen halsizlik, iştahsızlık ve sanhk ile görülen karaciğer

enfeksiyonu (hepatit)

. Ağn kesiciye bağlı böbrek bozukluğu (analjezik nefropatisi)

. Kanda tiroid hormon düzeylerinin azalmasi

. Kanda folik asit, K vitamini, fosfat düzeylerinde azalma ve D vitamini metabolizması

bozukluklan

. Davranış bozukluğu, aşın hareketlilik, saldırganlık, zihin bulanıklığı, bağımlılık, ruhsal

çökkünlük, ohnayan şeyleri görme/işitme, uykusuzluk, mizaç değişikliği, hareketlilik,

huzursuzluk, üıtihar düşüncesi

. Dengesizlik, bilişsel bozukluk, baş dönmesi, sersemlik, nöbet, baş ağnsı, gerginlik, uyku

hali, bellek bozukluğu, gözlerde istemsiz harekeüer, aşm sakinlik

. Kan basmcmda düşme (hipotansiyon)

. Solunıım baskılamnası

Kemik metabolizmasında bozuhna, kaslan kemiğe bağlayan tendonlarda yangıya bağlı

bozukluklar (Elde Dupuytren kontraktürü, donuk omuz, ayakta Ledderhose sendromu,

erkek cinsel orgamnda Peyronie hastalığı), fibroma (iyi huylu yumuşak doku büyümesi),

eklem ağnsı, kemik bozukluklan, osteopeni (kemik hücrelerinde azahna), kemik kmğı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuz» veya eczacmızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlamnası

Kullanma talimatonda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığmız yan

etkileri www.titek.gov.tr sitesinde yer alan "îlaç Yan Etki Bildü-imi" ikonunu tıklayarak ya da

O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Famıakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacm

güvenliliği hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PARANOX'un saklanması

PARANOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklaymız.

PARANOX'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklığmda ve ambalajmda saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARANOX'u kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent

34394 Şişli-lstmbul

Tel: (0212) 339 10 00

Faks:(0212)3391089

Üretim yeri'.

Zendva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkanştıran 39780 Lüleburgaz-Ku-kIareli

Tel: (O 288) 427 10 00

Faks: (O 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı 01 04 2015 tarihinde onaylanmıştır.