PARACEROL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PARACEROL 10 MG/ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 12 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PARACEROL 10 MG/ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 100 ML 12 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • parasetamol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699606694649
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-12-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

PARACEROL 10 mg/ml

nfüzyon

çin Çözelti

çeren Flakon

2. KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Parasetamol

10 mg/ml

Yardımcı madde(ler):

Sodyum 0,03 mg/ml

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖT

K FORM

nfüzyon çözeltisi

Renksiz veya açık sarımtırak berrak çözelti.

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

PARACEROL, a

rının ya da hiperterminin tedavisi için intravenöz yolun klinik olarak

gerekli görüldü

ü acil durumlarda ve/veya di

er uygulama yollarının mümkün olmadı

durumlarda (özellikle cerrahi giri

imden sonra, orta

iddette a

rının ve ate

in kısa süreli

tedavisinde) endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli

Hasta a

ızdan ilaç alabilecek duruma gelir gelmez uygun bir oral analjezik ilaca geçilmesi

tavsiye edilir.

Tek doz veya tekrarlayan dozlar

eklinde akut a

rı veya ate

için kullanılabilir.

Pozoloji/Uygulama sıklı

ı ve süresi:

Parasetamol çözeltisi 15-dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

Doz

hasta

kilosuna

göre

ayarlanır.

ayarıyla

ilgili

öneriler

ıdaki

tabloda

sunulmaktadır.

Hasta a

ırlı

ı

Tek doz

Maksimum günlük doz

10 kg

7.5 mg/kg

Parasetamol/uygulama

(0.75 ml çözelti/kg)

-Günde en fazla dört kez

-Uygulamalar

arasında

saat

aralık bırakılmalıdır.

-Maksimum günlük doz 30 mg/kg’ı

mamalıdır.

>10 kg ve

33 kg

15 mg/kg

Parasetamol/uygulama

-Günde en fazla dört kez

-Uygulamalar arasında en az 4 saat

2 / 12

Hasta a

ırlı

ı

Tek doz

Maksimum günlük doz

(1.5 ml çözelti/kg)

aralık bırakılmalıdır.

-Maksimum günlük doz 60 mg/kg’ı

mamalıdır.

(maksimum günlük doz 2 g.)

>33 kg ve

50 kg

15 mg/kg

Parasetamol/uygulama

(1.5 ml çözelti/kg)

-Günde en fazla dört kez

-Uygulamalar

arasında

saat

aralık bırakılmalıdır.

-Maksimum günlük doz 60 mg/kg’ı

mamalıdır.

(maksimum günlük doz 3 g.)

>50 kg

1 g parasetamol/ uygulama

(bir 100 ml flakon)

-Günde en fazla dört kez

-Uygulamalar

arasında

saat

aralık bırakılmalıdır.

-Maksimum

günlük

doz

4

g’ı

mamalıdır.

*Pre-term yeni do

anlar: Pre-term yeni do

anlar için herhangi bir güvenlilik ve etkililik

verisi mevcut de

ildir (bkz. Bölüm 5.2).

**Maksimum günlük doz: Yukarıdaki tabloda sunuldu

u gibi maksimum günlük doz,

parasetamol

içeren

ürün

kullanmayan

hastalara

yöneliktir.

Toplam

hesaplanırken, oral-rektal-i.v. vb

yollarla verilen bütün parasetamol dozları göz önünde

bulundurulmalıdır.

100 ml (1000mg) ilaç flakonu doz hatasına (a

ırı doz verilmesine) neden olabilece

i için

bütün halinde 50 kg’ın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

100 ml’den az olan dozlar verilirken, ilaç flakonundan çekilerek ayrı olarak verilmelidir.

60 ml’ye kadar olan pediyatrik dozlar bir

ırınga ile 15 dk’lık bir sürede uygulanır.

<10 kg olan hastalarda cam flakon asılmadan infüzyon yapılmalıdır.

Uygulama

ekli:

PARACEROL

reçetelenirken

uygulanırken

miligram

(mg)

mililitre’nin

(ml)

karı

tırılması sonucu meydana gelebilecek ve ilacın kazaen yüksek dozda uygulanması ve

ölüme neden olabilen dozlama hatalarına kar

ı dikkatli olunmalıdır. Gerekli olan dozun do

ekilde belirtildi

inden ve uygulandı

ından emin olunmalıdır. Reçete yazarken toplam

dozu hem miligram hem de hacimsel olarak belirtilmelidir.

Parasetamol çözeltisi 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır.

Yenido

anlar ve infantlarda (

10 kg) dozaj yanlı

larını önlemek ve miligram (mg) ile

mililitreyi

(mL)

birbirine

karı

tırmamak

için,

uygulanacak

olan

hacmin

mililitre

(mL)

cinsinden belirlenmesi önerilir. Uygulanan PARACEROL hacmi (10 mg/mL) bu a

ırlık

3 / 12

grubunda asla doz ba

ına 7.5 mL’yi a

mamalıdır. Yenido

anlarda ve infantlarda (

10 kg)

çok dü

ük hacimler gerekecektir.

Çocu

un vücut a

ırlı

ına ve istenen hacme göre uygun dozu ölçmek için 5 mL’lik ya da 10

mL’lik bir

ırınga kullanılmalıdır.

Pediyatrik dozaj için PARACEROL ayrıca seyreltilerek de uygulanabilir. Ancak sadece

1:10’a kadar %0.9 sodyum klorür çözeltisi veya %5 glukoz çözeltisi kullanılabilir (dokuz

hacim diluanda bir hacim parasetamol). Seyreltilmi

çözelti hazırlandıktan sonra bir saat

içinde (infüzyon süresi dahil) kullanılmalıdır.

Cam ampülde sunulan her infüzyonluk çözeltide oldu

u gibi, özellikle infüzyonun sonunda

yakın takip önerilir. Perfüzyonun sonunda yakın takip gereklili

i özellikle santral venöz yol

infüzyonu yapılıyorsa hava embolisini önlemek açısından önemlidir.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i: Ciddi böbrek yetmezli

i olan hastalarda (kreatinin klerensi

30 mL/dak)

her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir (bkz. Bölüm 5.2).

Karaci

er

yetmezli

i:

Kronik

veya

aktif

karaci

hastalı

olan

hastalarda,

özellikle

hepatosellüler yetmezli

i, kronik alkolizmi, kronik malnütrisyonu (dü

ük karaci

er glutatyon

rezervi) ve dehidratasyonu olanlarda 3 g/gün doz a

ılmamalıdır (bkz. Bölüm 5.2).

Pediyatrik

popülasyon:

PARACEROL,

mililitrelik

flakon

ambalajında

yeti

kinler,

ergenler ve 33 kg’dan daha a

ır olan çocukların kullanımı için uygundur.

Geriyatrik popülasyon: Ya

lı hastalarda doz ayarlaması gerekmez (bkz. Bölüm 5.2).

Alkol: Alkol alan ki

ilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun

2 g’ı a

maması gerekir.

4.3 Kontrendikasyonlar

PARACEROL a

ıdaki durumlarda kontrendikedir:

Parasetamol,

proparasetamol

hidroklorür

(parasetamolün

ilacı)

veya

bile

enlerine kar

ı alerjisi olanlarda,

Ciddi karaci

er yetmezli

i veya aktif karaci

er hastalı

ı durumunda,

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedavi Hatası Riski: Miligram (mg) ve mililitre’nin (ml) karı

tırılması sonucu meydana

gelebilecek ve ilacın kazaen yüksek dozda uygulanması ve ölüme neden olabilen dozlama

hatalarına kar

ı dikkatli olunmalıdır.

Oral uygulama mümkün olur olmaz hemen uygun bir oral analjezik tedavi uygulanması

önerilir.

4 / 12

ımı

riskini

ortadan

kaldırmak

için,

uygulanan

ilaçların

parasetamol

içerip

içermedikleri kontrol edilmelidir.

Önerilenden daha yüksek dozların ciddi karaci

er hasarına yol açma riski vardır. Karaci

hasarının klinik belirti ve bulguları ilk olarak genellikle 2 gün sonra olmak üzere en fazla

genellikle 4-6 gün sonra ortaya çıkar. Antidot tedavisi en kısa zamanda ba

latılmalıdır (bkz;

bölüm 4.9).

Parasetamolü ilk kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk

dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu

abilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve

alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen ki

bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren ba

ka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve

ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN) ve

akut

generalize

ekzantematöz

püstüloz

(AGEP)

dahil

cilt

reaksiyonlarına

neden

olabilmektedir.

Parasetamol a

ıdaki durumlarda dikkatli kullanılmadır:

Karaci

er yetmezli

Ciddi böbrek yetmezli

i (kreatinin klerensi

30 mL/dak) (bkz. Bölüm 4.2 ve bölüm

5.2),

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) eksikli

i (hemolitik anemiye neden olabilir),

Kronik alkolizm, a

ırı alkol tüketimi (her gün 3 kadeh veya daha fazla alkollü içki),

Anoreksi, bulimia veya ka

eksi, kronik malnütrisyon (hepatik glutatiyon rezervlerinin

ük olması),

Dehidrasyon, hipovolemi

Anemisi olanlar, karaci

er ve böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda doktor kontrolü

altında dikkatli kullanılmalıdır.

Akut yüksek dozda ciddi karaci

er toksisitesine neden olur.

kinlerde kronik günlük dozlarda karaci

er hasarına neden olabilir.

Alkolik karaci

er hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Alkol alan ki

ilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun

2 gramı a

maması gerekir.

Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda

sodyuma ba

lı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

5 / 12

4.5 Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

PARACEROL di

er ilaçlarla birlikte uygulandı

ında istenmeyen etkilerin olu

ma riskini

arttırabilir.

Fenitoin ile e

zamanlı uygulanması parasetamolün etkilili

ini azaltabilir ve hepatotoksisite

riskini

artırabilir.

Fenitoin

tedavisi

alan

hastalarda

yüksek

dozlarda

ve/veya

kronik

parasetamol

uygulanmasından

kaçınılmalıdır.

Hastalar

hepatotoksisite

açısından

takip

edilmelidir.

Probenesid,

glukronik

asit

konjugasyonunu

inhibe

ederek

parasetamolün

klerensini

yakla

ık 2 katı azaltır. Probenesid ile birlikte tedavide parasetamol dozunun azaltılması

ünülmelidir.

Salisamid,

parasetamolün

eliminasyon

yarı

ömrünü

uzatabilir.

Kısa

süreli

kullanımda

parasetamol ve salisilatların kombine dozunun tek ba

ına önerilen parasetamol veya salisilat

dozunu a

maması önerilir. Diflünisal, parasetamolün plazma konsantrasyonunu %50 artırarak

parasetamole ba

lı hepatotoksisite riskini artırabilir.

Enzim indükleyici maddelerin birlikte alımında dikkatli olunmalıdır. Bu maddeler arasında

barbitüratlar, izoniazid, antikoagülanlar, zidovudin, amoksisilin+klavulanik asit ve etanol

sayılabilir ancak bunlarla sınırlı de

ildir.

Fenitoin,

barbitüratlar,

karbamazepin

gibi

antikonvülsanlar,

parasetamolün

hepatotoksik

metabolitlere

dönü

ümünün

artması

nedeniyle

parasetamole

karaci

toksisitesini

artırabilir. Antikonvülsan kullanımı sırasında önerilen dozların üzerinde parasetamol alan

hastalarda parasetamole ba

lı hepatik toksisite riski artar.

ırı alkol tüketiminin parasetamole ba

lı hepatotoksisite riskini artırdı

ına dair bir takım

veriler oldu

undan, kronik alkolikler parasetamolün düzenli ve a

ırı kullanımı veya kronik

alkol tüketiminden sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Parasetamolün uzun süre yüksek dozda antikoagülanlarla (kumarin veya indandion türevi)

birlikte kullanılması, büyük ihtimalle prokoagülan faktörlerin hepatik sentezinin azalmasına

lı olarak antikoagülan etkiyi arttırabilir. Uzun süreli, yüksek dozda parasetamol tedavisi

latıldı

ında veya sona erdirildi

inde protrombin zamanının artı

ı izlenirse antikoagülan

doz ayarlaması gerekli olabilir. Bu durum nadiren kullanımda veya 2 g/gün’ün altındaki

kronik kullanılan dozlar için geçerli de

ildir.

Etkile

iminin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, izoniyazidin parasetamol ile

birlikte kullanımı hepatotoksisite riskinin artmasına neden olabilir.

Antikoagülanlar: Parasetamol enjeksiyonunun (günde 4 gr, en az 4 gün) oral antikoagülanlar

ile birlikte kullanılması INR de

erlerinde sapmalara neden olabilir. Bu nedenle, ilacın birlikte

6 / 12

kullanıldı

ı süre boyunca ve Parasetamol enjeksiyonu ile tedavi tamamlandıktan 1 hafta

sonrasına kadar INR de

erleri yakından izlenmelidir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

PARACEROL’ün çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına yönelik yeterli

veri mevcut de

ildir.

Gebelik dönemi

Parasetamol intravenöz kullanım için, gebeliklerde maruz kalmaya ili

kin klinik veri mevcut

ildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalı

malar gebelik/embriyonal/fetal geli

im/do

um ya da do

sonrası

geli

ilgili

olarak

rudan

dolaylı

zararlı

etkiler

oldu

göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

PARACEROLün gebelik sırasında, sadece yararının muhtemel risklere kar

ı yüksek oldu

durumlarda kullanılması tavsiye edilir.

Gebelik durumunda önerilen pozoloji ve süreye kesinlikle uyulmalıdır.

Doz a

ımına maruz kalınan gebeliklerle ilgili ileriye yönelik veriler malformasyon riskinde

bir artı

göstermemektedir.

Laktasyon dönemi

Oral

uygulamadan

sonra,

parasetamol

miktarda

anne

sütü

atılmaktadır

(süte

geçmektedir). Emzirilen bebekler üzerinde herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemi

tir.

Emziren kadınlarda PARACEROL kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Üreme yetene

i/Fertilite

Hayvanlarda

parasetamolün

intravenöz

formu

üreme

çalı

maları

yapılmamı

tır.

Parasetamolün fertilite üzerine herhangi bir etkisi olup olmadı

ını gösteren

yeterli veri

mevcut de

ildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

PARACEROL’ün

araç

makine

kullanma

yetene

etkileyip

etkilemedi

bilinmemektedir. Ancak, bazı ki

ilerde bulantı veya kusmaya neden olabilir (bkz. Bölüm 4.8).

Bu nedenle hastalar uyarılmalıdır.

4.8

stenmeyen etkiler

Klinik deneyim

7 / 12

Parasetamol içeren di

er ilaçlarda oldu

u gibi, PARACEROL ile yapılan klinik çalı

malarda

bildirilen advers etkiler de seyrek veya çok seyrek olarak görülmü

tür:

Sıklıklar

ekilde tanımlanır:

Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (

1/1000 ila <1/100); seyrek

1/10000 ila <1/1000); çok seyrek

(<1/10000); bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Trombositopeni, lökopeni, nötropeni

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Karaci

er transaminaz düzeylerinde artı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Seyrek: Malezi

Çok seyrek: A

ırı duyarlılık reaksiyonu

Pazarlama sonrası deneyim

ıda listelenen advers etkiler pazarlama sonrası deneyim sırasında bildirilmi

tir; ancak

görülme sıklıkları bilinmemektedir:

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Trombositopeni

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Anafilaktik

ok, anafilaksi, hipersensitivite reaksiyonu, anjiyonörotik (Quincke’s)

ödem

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor: Ta

ikardi

Gastrointestinal hastalıklar

Bilinmiyor: Bulantı, kusma

Hepato-bilier hastalıkları

Bilinmiyor: Fulminan hepatit, hepatik nekroz, karaci

er yetmezli

i, karaci

er enzimlerinde

artı

8 / 12

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek:

Deri

döküntüsü,

ıntı,

ürtiker,

alerjik

ödem

anjiyoödem,

akut

generalize

eksantematöz püstülozis, eritema multiform, Steven- Johnson sendromu ve toksik epidermal

nekroliz (fatal sonuçlar dahil).

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Bilinmiyor: Uygulama yeri reaksiyonu

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

4.9 Doz a

ımı ve tedavisi

Yeti

kinlerde tek doz 7.5 g veya daha fazla parasetamol alındı

ında ve çocuklarda tek dozda

140 mg/kg dozunda alındı

ında toksisite olasılı

ı vardır; koma ve ölüme gidebilen akut veya

fulminan karaci

er yetmezli

i, hepatoselüler yetmezlik, metabolik asidoz ve ensefalopati ile

karakterize komple ve geri-dönü

süz hepatik nekroza neden olan hepatik sitoliz görülür.

Dahası, a

ırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaci

er hastalı

ı olanlarda daha büyüktür.

Karaci

er hücre hasarı ile birlikte parasetamol a

ırı dozajında normal eri

kinlerde 2 saat

civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar.

aminopirinden

sonra

atılımında

azalma

bildirilmi

tir.

plazma

parasetamol

konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaci

er fonksiyon testi ölçümlerine

nazaran parasetamol a

ırı dozajı ile karaci

er hücre hasarı arasında daha iyi ili

ki kurar.

Parasetamole ba

lı fulminant karaci

er yetmezli

ini takiben geli

en akut tübüler nekrozdan

dolayı böbrek yetmezli

i olu

abilir. Bununla beraber, bunun insidansı ba

ka nedenlerden

dolayı fulminant karaci

er yetmezli

i olan hastalarla kar

ıla

tırıldı

ında bu grup hastalarda

daha sık de

ildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaci

er toksisitesi

ile birlikte renal tübüler nekroz olu

abilir. A

ırı dozda parasetamol almı

bir hastada kronik

alkol alımının akut pankreatit geli

mesine katkıda bulundu

u bildirilmi

tir. Akut a

ırı doza

ilaveten,

parasetamolün

günlük

ırı

miktarlarda

alımından

sonra

karaci

hasarı

nefrotoksik etkiler bildirilmi

tir.

Semptom ve belirtiler: Solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma ve karın a

rısı parasetamol a

ırı

dozajının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol a

ırı dozajının dozla

kili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat

içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Tedavi: Hastayı gecikmi

hepatotoksisiteye kar

ı korumak için parasetamol a

ırı dozajı

hemen tedavi edilmelidir. Bunun için absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür)

takiben intravenöz N-Asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. E

er hasta kusuyorsa

9 / 12

veya aktif kömür ile hali hazırda tedavi edilmi

se metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma

parasetamol konsantrasyonları a

ırı dozu takiben 4 saate kadar

gecikebilir. Bu nedenle

hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4

saat

sonrasına

kadar

ölçülmelidir.

tedavi

(ilave

oral

metionin

veya

intravenöz

Asetilsistein)

parasetamol

içeri

ilaç

alımından

beri

geçen

süre

altında

erlendirilmelidir.

Parasetamol

ırı

dozajın

takiben

geli

ebilecek

fulminant

karaci

yetmezli

tedavisi

uzmanlık

gerektirebilir.

Çok

ciddi

vakalarda

karaci

transplantı

gerekebilir.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Di

er analjezik ve antipiretikler

ATC kodu: N02BE01

Parasetamolün analjezik ve antipiretik özelliklerinin mekanizması kesin olarak bilinmemekle

birlikte, etkisini santral ve periferik yolla gösterdi

i dü

ünülür.

Parasetamol a

rı kesici etkisini uygulamayı takiben 5-10 dakika içinde gösterir. Doruk

analjezik etkiye 1 saatte ula

ılır ve bu etki genellikle 4-6 saat sürer.

Parasetamol verilmesini takiben 30 dakika içinde ate

i dü

ürür ve antipiretik etkisi en az 6

saat sürer.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Etki mekanizması

Emilim:

1 g parasetamol infüzyonunu takip eden parasetamol biyoyararlanımı, 2 g propasetamol

infüzyonunu (1 g parasetamol içerir) takip eden biyoyararlanım ile benzerdir.

dakikalık

parasetamol

intravenöz

infüzyonu

sonucunda

gözlenen

doruk

plazma

konsantrasyonu (C

maks

) yakla

ık 30 µg/ml)

Da

ılım:

Parasetamolün da

ılım hacmi yakla

ık 1 L/kg’dır ve plazma proteinlerine yaygın olarak

lanmaz. 1 g parasetamol infüzyonunu takiben, infüzyonun 20. dakikasından itibaren

serebrospinal

sıvıda

anlamlı

parasetamol

konsantrasyonları

(yakla

µg/mL)

gözlenmi

tir.

Biyotransformasyon:

Parasetamol,

yeti

kinlerde

lıca

majör

hepatik

yolla

karaci

erde

metabolize

olur:

glukronik asit konjügasyonu ve sülfirik asit konjügasyonu.

kinci yol terapötik dozların

üzerindeki dozlarda hızla satüre olur. Küçük bir fraksiyonu (%4’ten az) sitokrom P450

tarafından reaktif bir ara ürün olan N-asetil benzokinon imine metabolize olur. Bu ara ürün

normal kullanım

artlarında, azalan glutatiyon tarafından hızla detoksifiye edilir ve sistein ve

10 / 12

merkaptürik asit ile konjüge olduktan sonra idrarla atılır. Ancak

iddetli zehirlenmelerde bu

toksik metabolitin miktarı artar.

Eliminasyon:

Parasetamol metabolitleri ba

lıca idrarla atılır. Uygulanan dozun %90’ı 24 saat içinde ba

lıca

glukuronat

(%60-80)

sülfat

(%20-30)

konjugatları

olarak

atılır.

%5’inden

daha

azı

meden elimine edilir.

Plazma eliminasyon yarı ömrü 2,7 saat ve toplam vücut klerensi 18 L/saat’tir.

Do

rusallık/do

rusal olmayan durum:

Parasetamol farmakokineti

i, tek uygulamayı ve 24 saat içinde tekrarlanan uygulamaları

takiben, 2 g’a kadar do

rusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek

yetmezli

i: Ciddi böbrek yetmezli

i olan vakalarda (kreatinin klerensi

10-30

mL/dak) parasetamolün eliminasyonu kısmen gecikir, eliminasyon yarı ömrü 2-5.3 saat olur.

Ciddi böbrek yetmezli

i olanlarda glukuronat ve sülfat konjugatlarının eliminasyonu sa

lıklı

ilerden

daha

yava

olur.

nedenle

ciddi

böbrek

yetmezli

olan

hastalarda

(kreatinin klerensi

30 mL/dak) uygulamaların en az 6 saat arayla yapılması önerilir (bkz.

Bölüm 4.2).

Karaci

yetmezli

i: Parasetamol karaci

yetmezli

i olan hastalarda çalı

ılmı

tır. Bir

çalı

mada, kronik stabil karaci

er yetmezli

i olan altı dene

e 5 gün süreyle günde 4 g

parasetamol verilmi

tir. Her gün üçüncü ve dördüncü 1 g dozun ortasında tayin edilen plazma

parasetamol konsatrasyonları, toksik seviyelerin oldukça altında olan, 4,5 µg/ml ile 26.7

µg/ml arasında de

mektedir. Belirgin parasetamol birikimi gözlemlenmemi

tir ve hastaların

klinik durum veya laboratuar de

erlerinde de

iklik gözlenmemi

tir. Ortalama eliminasyon

yarılanma ömrü sa

lıklı deneklerde bildirilenden belirgin derecede farklı de

ildir ve 3,4

saattir. Aynı çalı

mada, kronik stabil karaci

er yetmezli

i olan 20 ilave denek çift-periyotlu

çapraz bir çalı

maya randomize edilmi

tir ve 13 gün boyunca günde 4 g doz almı

lardır. Bir

denekte

karaci

fonksiyon

testlerinde

(LFTs)

yükselme

olmu

ancak

episod

düzeldikten sonra, birbirini izleyen iki uygulamada anormallik gözlenmemi

tir. LFTs’deki bu

yükselmenin ilaçla ilgili olmadı

ı ve parasetamolün kronik stabil karaci

er yetmezli

i olan

hastalarda terapötik dozlarda kullanımının kontrendike olmadı

ı sonucuna varılmı

tır.

Bazı

klinik

çalı

malar,

alkolik

siroz

dahil

kronik

karaci

yetmezli

olan

hastalarda

parasetamol metabolizasyonunun hafifçe bozuldu

unu göstermi

tir. Bu durum parasetamol

plazma konsantrasyonlarındaki artı

ve eliminasyon yarı ömründeki uzama ile gösterilmi

tir.

raporlarda,

parasetamolün

plazma

yarı

ömründeki

artı

karaci

erin

sentetik

kapasitesindeki azalma ile ili

kilidir. Sonuç olarak parasetamol karaci

er yetmezli

i olan

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır ve CYP2E1 indüksiyonundan kaynaklanan özellikle alkolik

siroz gibi aktif hastalık varlı

ında kontrendikedir.

11 / 12

Pediyatrik popülasyon: Parasetamolün 0-1

arası bebeklerde ve çocuklarda gözlenen

farmakokinetik parametreleri, yeti

kinlerde gözlenenlere benzer olmakla birlikte plazma yarı

ömürleri yeti

kinlerinkinden 1.5-2 saat daha kısadır. Yenido

anların plazma yarı ömrü 0-1

arası bebeklerinkinden yakla

ık 3.5 saat daha uzundur.

Yenido

anlarda, 0-1 ya

arası bebeklerde ve 10 ya

a kadar çocuklarda yeti

kinlere göre daha

az glukuronat ve daha çok sülfat konjugatı elimine ederler. Parasetamol ve metabolitlerinin

toplam atılımı her ya

ta aynıdır.

Geriyatrik popülasyon: Parasetamolün farmakokineti

i ve metabolizması ya

lı hastalarda

mez. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekli de

ildir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, mutajenez, fertilite yetersizli

i

Parasetamolün rat ve farelerin diyetindeki etkisi 2 yıl süreyle 0, 600, 3000 ve 6000 PPM’de

incelenmi

tir.

Parasetamol,

erkek

ratlarda

oldu

gibi

erkek

farelerde

non-

karsinojenik bulunmu

tur. Di

i ratlarda mononüklear hücre lösemisinin görülme sıklı

ında

artı

a ba

lı olarak karsinojenik aktivite

üphesi kaydedilmi

tir.

Parasetamolün

genotoksisite

karsinojenisitesi

üzerine

literatürlerin

ıla

tırmalı

derlemesinde

parasetamolün

genotoksik

etkilerinin

sadece

önerilen

aralı

üzerindeki

dozlarda ortaya çıktı

ını ve güçlü karaci

er ve kemik ili

i toksisitesi ile sonuçlandı

ını

göstermi

tir. Parasetamolün terapötik dozlarında genotoksisite e

ik de

erine ula

ılmamı

tır.

Hayvan toksisitesi

Klinik öncesi veriler insanlarda Kısa Ürün Bilgisi’nin di

er bölümlerinde yer alan bilgilerin

ında bir zararı

göstermez. PARACEROL ile sıçanlarda ve tav

anlarda

yapılan lokal

tolerans çalı

maları, iyi tolere edildi

ini göstermi

tir.

Kobaylarda gecikmi

kontakt a

ırı duyarlılı

ın olmadı

ı gözlenmi

tir.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sistein hidroklorür monohidrat

Disodyum fosfat dihidrat

Sodyum hidroksit pH 5.5

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

PARACEROL di

er ilaçlarla karı

tırılmamalıdır. (bkz. Bölüm 4.5)

6.3 Raf ömrü

24 ay

12 / 12

Mikrobiyolojik açıdan, açma metodu mikrobiyal kontaminasyon riskini bertaraf etmedi

sürece, ürün açıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır. E

er derhal kullanılmazsa, kullanma

sırasındaki saklama sürelerinden ve

artlarından kullanıcı sorumludur.

%0,9 sodyum klorür ve %5 dekstroz çözeltileri ile seyreltilmesinden sonra en geç bir saat

içerisinde kullanılmalıdır.

PARACEROL için açılmı

veya seyreltilmi

çözeltilerin kullanılabilirlik süresi, infüzyon

süresi dahil, 1 saatten fazla de

ildir.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklı

ında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Buzdolabında saklamayınız, dondurmayınız.

6.5 Ambalajın niteli

i ve içeri

i

Silikon elastomer kauçuk tıpa üzerinde Alu kapü

onlu PP flip-off kapaklı renksiz Tip II 100

ml cam flakon.

Ambalaj boyu: 12 flakonluk kutularda.

6.6 Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Uygulamadan

önce,

görsel

olarak

üründe

partikül

madde

renk

ikli

kontrolü

yapılmalıdır. Tek seferde kullanılmalıdır. Kullanılmayan çözeltiler atılmalıdır.

Kullanılmamı

ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli

i”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAH

B

Adı

: POL

FARMA

LAÇ SAN. VE T

C. A.

Adresi

: Vakıflar OSB Mahallesi,

Sanayi Caddesi, No:22/1

Ergene/TEK

Tel

: 0 282 675 14 04

Faks

: 0 282 675 14 05

8. RUHSAT NUMARASI

2014/184

9.

LK RUHSAT TAR

H

/ RUHSAT YEN

LEME TAR

H

20.02.2014

10. KÜB’ün YEN

LENME TAR

H

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ibuprofen,Paracetamol, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0135/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-8-2018

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Consultation: Referral of proposed amendment to the current Poisons Standard to the meeting of the ACMS, March 2019

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'. Closing date 31 October 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2018

Modified release paracetamol

Modified release paracetamol

Advisory Committee on Medicines Scheduling to consider upscheduling of modified release paracetamol to 'Pharmacist Only'

Therapeutic Goods Administration - Australia