PANTO 20 MG 28 ENTERIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANTO 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANTO 20 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699516044510
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

PANTO40mgEnterikKaplı Tablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde: Hertablette40mgpantoprazoleeşdeğerpantoprazolsodyum

seskihidrat.

Yardımcımaddeler: Sodyumkarbonatanhidroz,selülozmikrokristalin,

krospovidon,hidroksipropilselüloz(TipEXF),silikakolloidalanhidroz,kalsiyum

stearat,hipromelloz,titanyumdioksit,makrogokkinolinsarısıalüminyumlaklı

(E104),ferrikoksitsan(E172),ponceau4Ralüminyumlaklı(E124),metakrilik

asit-etilakrilatkopolimer(1:1)dispersiyon%30,metakrilikasit-etilakrilat

kopolİmer (1:1),polisorbat80,sodyumlarasülfat,trietilsitrat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bukullanma talimatımsaklayınız.Dahasonratekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınız olursa,lütfendoktorunuza veya eczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçete edilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

LPANTO nedirveneiçinkullandır?

2 . PANTOfyııkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3 . PANTOnasılkullanılır?

4 . Olasıyanetkilernelerdir?

5.PANTO*nunsaklanması

Başhklanyeralmaktadır.

1. PANTOnedirveneiçinkullanılır?

PANTO,ilaçlarınmidedeçözülmesiniengelleyenözelbirmaddeilekaplı(enterik

kaplı)tabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirtabletinİçindeetkin

maddeolarak40mgpantoprazol(pantoprazolsodyumseskihidratolarak)

bulunmaktadır.

PANTO’nunetkinmaddesiolanpantoprazol,“protonpompasıinhibitörü”olarak

isimlendirilenbirilaçgrubunadahildir.Etkisinimidenizdeüretilenasitmiktarını

azaltarakgösterir.Mideninvebağırsaklannasitleilişkilirahatsızlıklarının

tedavisinde kullanılır.

PANTO,14veya28tabletlikalüminyumblisterambalajlardapiyasaya

sunulmaktadır.Tabletler sanrenkliveoval biçimlidir.

PANTO;

12yaşınüzerindeki çocuklardaveerişkinlerde:

Reflüözofajit(mideasitsıvısının yemek borusunakaçışmabağlıyemekborusunda

iltihaplanma)tedavisinde

Gastro-özofajiyalreflühastalığında (GÖRH)

Erişkinlerde:

Helicobacterpylori(Hpylori)isimlibirbakterininnedenolduğuduodenal(onİki

parmakbağırsağı)vegastrik(mide)ülserlerdebubakterininyokedilmesive

böylece buülserlerintekrarımazaltmak amacıyla,uygunikiantibiyotikle birlikte,

Peptikülsertedavisinde(duodenalülservegastrik ülser),

ZollingerEllisonSendromu(midedeaşırıasitoluşmasınanedenolanhormon

üretenpankreastakitümörler)veaşırıderecedemideasidisalgılanmasınayolaçan

diğer durumlarıntedavisindekullanılmaktadır.

2. PANTO’yukullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

PANTO’yuaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

PantoprazoletkinmaddesineveyaPANTO’nunbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenbirine,benzimidazollere(mantarhastalıklarıiçinkullanılanilaçlar)

karşıaleıjiniz(aşırı duyarlılığınız)varise,

Protonpompası inhibitörü içerendiğer ilaçlaraaleıjinizvarise,

PANTO’yukullanmayınız,

PANTO’yuaşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Ağırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,karaciğerinizileilgiliherhangibir

probleminizolduysa,doktorunuzabildiriniz.PANTOiletedavisırasında,özellikle

deuzunsürelikullanımda,doktorunuzenzimlerinizidüzenliolarakkontrol

edecektir.KaraciğerenzimlerininyükselmesidurumundaPANTOkullanımı

kesilmelidir.

VücudunuzdakiB12vitaminidepolanazalmışyadaB12vitaminieksikliği

açısındanriskfaktörleritaşıyorsanızdikkatliolmalısınız.Pantoprazol,tümdiğer

mideasidiazaltıcıilaçlargibi,B12vitaminiemilimini azaltabilir.

1yıldanuzunsüredirPANTOkullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Bu

durumdadoktorunuzmuhtemelensizidüzenligözlemaltındatutacaktır.Yenive

olağandışıbelirtilergörürsenizdoktorunuzagittiğinizdebunlanmutlaka

söylemelisiniz.

PANTOiletedavi,kanserleilişkilibelirtileribaskılayabilirvesonuçtateşhisi

geciktirebilir.BunedenlePANTOtedavisindenönce,doktorunuzkanserhastası

olmadığınızdaneminolmakiçinsizebazıtestleryapabilir.Eğertedavinizsırasında

semptomlarınız devamederse,başkaincelemeler gerekebilir.

Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Çünkü tüm

protonpompasıinhibitörlerigibiPANTOözellikleosteoporozhastalığıolanlarda,

yaşlıhastalardavediğerriskfaktörlerinintespitedildiğidurumlarda,yüksek

dozlardaveuzunsüreli(1yıldandahauzun)kullanıldığında,kalça,elbileğive

omurgadakırılmariskimazdaolsaartırabilir.Budurumdadoktorunuz

PANTO’yudahadüşükdozdaveya dahakısasürelikullanmanızıönerebilir.

Dahaöncedensizehipomagnezemi(kanınızdakimagnezyummineralidüzeyinin

düşüklüğü)teşhisikonulduisedoktorunuza söyleyiniz.Çünkütümprotonpompası

inhibitörlerigibiPANTOenaz3ay(genellikle1yıldandahauzun)süreli

tedavidensonrahipomagnezemiyeyolaçabilir.Budurumdadoktorunuz

magnezyumtakviyesialmanızayadaPANTOtedavinizindahakısasürelidevam

edilmesinekararverebilir.PANTOtedavinizsüresincekalbinizinanormal

derecedehızlı,yavaşveyadüzensizattığımhissederseniz,yorgunlukveya

sersemlik hissi,kasspazmıyadanöbetgeçirirsenizdoktorunuzabildiriniz.Çünkü

bubelirtilerhipomagnezemiileilişkiliolabilir.Ayrıcakullanmaktaolduğunuz

başkailaçlarvarsabunlarıdadoktorunuzasöyleyiniz.Hipomagnezemi,kandaki

potasyumvekalsiyumdüzeylerindedeazalmayayolaçabilir.Doktorunuzgerekli

görürsedüzenliolarakkanınızdakimagnezyumdüzeyinintakipedilmesini

isteyebilir.

Nöroendokrintümörtanıtestleriyaptırıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz,çünkü

tümprotonpompasıinhibitörlerigibiPANTObutestlerin sonucunuetkileyebilir.

TümprotonpompasıinhibitörlerigibiPANTOüstmide-bağırsakyolunda,

normaldedevarolanbazıbakterilerinsayısınıvedolayısıylaenfeksiyonriskini

(SaîmonellaveCampylobacter)azdaolsa arttırabilir.

Non-steroidalanti-inflamatuar (steroidyapısındaolmayanağrıkesici,enflamasyon

önleyici)ilaçların(NSAİ)tetiklediğiülserleriönlemekamacıylakullanılıyorsa,

PANTOkullanımı,sürekliNSAİilaçkullanımınaihtiyaçduyan,mide-bağırsak

sistemindeistenmeyenolaygelişmeriskiyüksekolanhastalarla(örn.65yaşüstü,

ülser veyamidekanamasıgeçmişi olan)hastalarlasınırlıolmalıdır.

Varfarinvefenprokumongibikanıyoğunlaştıranveyainceltenilaçlar

kullanıyorsanız,ileridüzeyde kontrolleryaptırmanızgerekebilir.

Aşağıdakilerdenbirinifark edersenizDERHALdoktorunuza başvurunuz:

-Beklenmeyenkilo kaybı,

-Tekrarlayankusmalar,

-Yutmazorluğu,

-Kankusma,

-Solgun görünmevekendinigüçsüzhissetme (anemi/kansızlık)

-Dışkıdakangörülmesi

-Ağırvesürekliishaldurumlarında

Buuyanlargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

PANTO’nunyiyecekveiçecek ilekullanılması:

PANTOyemekten1saatönce,çiğnenmedenveyakınlmadanvebirmiktarsuile

bütünolarakyutulmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolünhamilelerdekullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Eğer

hamileysenizveyahamileolduğunuzudüşünüyorsanız,ancakdoktorunuz,ilacınsizin

içinöngörülenyarannın,henüzdoğmamışbebeğinizinzarargörmesiriskindendaha

fazla olduğunu düşünüyorisepantoprazolükullanmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Pantoprazolünannesütünegeçtiğibildirilmiştir.Emzirenannelerdeilacınanneye

yararının,bebeğezararvermeriskinden fazla olması halindekullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesivegörmebozukluklarıgibidurumlaryaşıyorsanız,araçveyamakine

kullanmayınız.

PANTO’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yani

esasında(pratikolarak)sodyumiçermez.

İçeriğindebulunan“Ponceau4Ralüminyumlaklı(E124)”aşınduyarlıkişilerde

alerjik reaksiyonlaranedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Pantoprazol,emilİmimidedekiasitdüzeyine (pir ya)bağlıolan,ketokonazol,

itrakonazolveposakonazolgibimantarenfeksiyonlarımönlemeyeyönelik

ilaçların,yadaerlotinibgibibazıkanserilaçlarınınemiliminiazaltaraketkisini

zayıflatabilir.

Protonpompasıinhibitörleri,atazanavırgibiHIV(AIDS)tedavisindekullanılan

ilaçlannemiliminiazaltırlar.Pantoprazoldahilprotonpompasıinhibitörlerinin,

atazanavir ilebirlikte kullanılmasıtavsiye edilmemektedir.

Pantoprazol,karaciğerdemetabolizeolur.Aynışekildekaraciğerdemetabolize

olandiğerilaçlarlapantoprazolarasındabiretkileşmeolabilir.Bununlabirlikte,

aşağıdakiilaçlarileözeltestleryapılmışveklinikönemiolanbiretkileşme

gözlenmemiştir:

-Karbamazepin (epilepsiveduygu durumdeğişiklikleri ilacı),

-Diazepam(kaygıbozukluğu gidermedekullanılır)

-Nifedipin(kanbasıncıyüksekliği tedavisinde kullanılır)

-Glibenklamid (kan şekeridüşürücü),

-Doğumkontrolhaplan(levonorgestrel veetinilöstradiol içeren)

Eğerkanpıhtılaşmasınaetkieden(fenprokumon/varfaringibi)birilaç

kullanıyorsanız,pantoprazoltedavisibaşladıktanvesonlandırıldıktansonrave

düzensizkullanımısırasındakanpıhtılaşmadeğerlerinizin izlenmesi önerilir.

Antasitlerlebirliktekullanıldığındabiretkileşmegörülmemiştir.Antasitlermide

asidinianındaazaltmakiçinkullanılan,genellikleçiğnemetabletiveyaşurup

şeklindekiilaçlardır.

Eğerreçeteiiyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. PANTOnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinler ve12yaşınüzeri çocuklarda

Reflüözofaiitiyemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakayması)veilişkili

belirtilerin(örneğin,göğüstevanmaveağrı,mideasidininyemekborusunageri

kaçması,vutma sırasındaağrı)tedavisinde:

ÖnerilendozgündebirtabletPANTO’dur.Doktorunuzgünde2tabletPANTO

kullanmanızıönerebilir.Tedavisüresigenellikle4-8haftadır.PANTOiletedavinizin

nekadarsüreceği konusundadoktorunuz sizebilgiverecektir.

Erişkinlerde

UygunikiantibiyotiklekombineolarakH.Pvloriisimlibirbakterienfeksiyonunun

neden olduğu duodenal ülservemideülserinin tedavisinde

Amoksisilin,klaritromisinvemetronidazol(veyationidazol)antibiyotiklerindenikisi

ilebirliktekombineolarakÖnerilendozgündeikidefabirertabletPANTO’dur.İlk

tabletkahvaltıdan1saat önceveikinci tabletiseakşamyemeğinden1saat öncealınır.

Tedavisüresigenellikle1-2haftadır.Doktorunuzunönerilerinitakipedinizvebu

antibiyotiklerinkullanmatalimatlarım okuyunuz.

Gastrikülserveduodenalülsertedavisinde

Önerilendozgünde1tabletPANTO'dur.Doktorunuzgünde2tabletPANTO

kullanmanızıönerebilir.Gastrikülseriçintedavisüresigenellikle4-8haftadır.

Duodenalülseriçinisetedavisüresigenellikle2-4haftadır.PANTOiletedavinizinne

kadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgi verecektir.

ZollingerEllisonSendronurnunvemidenincokasmasitüretimivantığıdiğer

durumlarınuzunsürelitedavisinde

Tavsiye edilenbaşlangıçdozu genellikle günde 2tabletPANTO’dur.

İkitabletdeyemekten1saatönceaynıandaalınır.Midenizinasitüretiminebağlı

olarakdoktorunuzdahasonrailacınızındozunuayarlayacaktır.Eğerdoktorunuz,

günde2tablettendahafazlakullanmanızıönerirse,tabletlergündeikidefaolacak

şekildealınır.

Eğerdoktorunuzgünde4tablettenfazlatablet kullanmanızıönerirse,doktorunuzilacı

nezamanbırakacağınızısöyleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

PANTOçiğnenmemeliveyakınlmamalı;yemekten1saatöncebirmiktarsuilebütün

olarakyutulmalıdır.

Değişikyaşgruplan:

Çocuklardakullanım:

12yaşındanküçük çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

PANTO yaşlılardadozayarlaması yapılmadankullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekfonksiyonbozukluğunuzveağıryadaortaderecedekaraciğerproblemleriniz

varsa,PANTOyu.H.pyloritedavisiiçin kullanmayınız.

Karaciğeryetmezliği:

Ağırkaraciğerbozukluğuolanhastalardagünlük20mgpantoprazoldozu

aşılmamalıdır.

EğerPANTO'nunetkisininçokgüçlüveya zayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazlaPANTOkullandıysanız

Dozaşımınınbilinenbelirtileri bulunmamaktadır.

PANTO'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

PANTOkullanmayı unutursanız

İlacınızıalmayıunutursanız,unutulandozutelafietmekiçinçiftdozalmayınız.

Tedavinizi,doktorunuzunverdiğidozşemasınagöre,birsonrakidozdanitibaren

sürdürünüz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdoz almayınız.

PANTOiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

PANTOiletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Tedaviyeerkensonvermeyiniz,çünkühastalığınızınbelirtilerigeridönebilirveya

ağırlaşabilir.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

TümilaçlargibiPANTO'nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Yanetkiler aşağıdakisıklıkderecelerinegöresınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın (10hastada1’denfazlagörülür)

Yaygın (100hastada1ile10arasıgörülür)

Yaygın olmayan (1000hastada1ile10arasıgörülür)

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür)

Çok seyrek(10.000hastada1’den azgörülür)

Bilinmiyor (eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

AşağıdakilerdenbiriolursaPANTOkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveyasize enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Çokciddialerjikrahatsızlıklar(seyrekgörülür):Dilve/veyaboğazda

şişme,yutma/yutkunmagüçlüğü,kurdeşen(ürtiker),nefesalmagüçlüğü,

yüzdealeıjikşişme(Quinckehastalığı/anjiyoödem),çokhızlıkalpatımıve

terlemeyleseyredenbaşdönmesi.

Çokciddiderirahatsızlıkları(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideani

gelişen,yaygın,kabarcıklarşeklinde,ağrılıdöküntüler,genelsağlık

durumununhızlakötüyegitmesi,göz,burun,ağız/dudakvecinselorganda

tahriş(hafifkanlanma)(bunlarStevenJohnsonSendromu,Eritemamultiforme

veLyellSendromugibiciddiciltreaksiyonlarınınbelirtileriolabilir)veışığa

hassasiyet

Diğerçokciddirahatsızlıklar(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideveya

gözlerinbeyazkısmındasarılaşma(karaciğerhücrelerindeağırhasar,sanlık)

veyaateş,kurdeşenveağnlıidrarvebelağnsıilebirlikteböbreklerdebüyüme

(ciddi böbrekiltihabı)

Bunlannhepsiçokciddi yan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPANTO’yakarşıciddialeıjinizvar

demektir.Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatınlmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifark ederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygınolmayan(1000 hastada1ile10arasıgörülür):

Başağnsı;başdönmesi;ishal;kendiniiyihissetmeme;kusma;midede

şişkinlikvegaz;kabızlık;ağızdakuruluk;karınağnsı;kızartı,kaşıntıvederi

döküntüsü gibialeıjikrahatsızlıklar;halsizlik,uyku bozukluklan

Özelliklebiryıldandahauzunsüreboyuncapantoprazolgibibirproton

pompasıinhibitörükullananhastalardakalça,elbileğiveyaomurgadakırık

meydanagelmeriskiartar.Osteoporozhastalığınızvarsayadaosteoporoz

riskiniartırankortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuzasöyleyiniz.

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Tatalmaduyusununbozulmasıveyatamamenyokolması;bulanıkgörmegibi

görmebozukluklan;kurdeşen(ürtiker);eklemağnlan;kasağrılan;kilo

alma/verme;vücutsıcaklığınınartması;yüksekateş;elveayaklardaşişme

(periferalödem);aleıjikreaksiyonlar;depresyon;erkeklerdegöğüsbüyümesi

(jınekomasti)

Çokseyrek(10.000hastada1’den az görülür):

Oryantasyonbozukluğu

Bilinmiyor(eldeki verilerdenhareketletahmin edilemiyor):

Özellikleeğilimlihastalarda,gerçektevarolmayanşeylerigörmeyadaişitme

(halüsinasyon),zamanvemekanuyumununkaybıvezihinkarmaşasıhali

(konfıizyon);kansodyumseviyesindedüşme(hiponatremi).Eğerüçaydan

ıızunsüredir PANTOkullanıyorsanız kanınızdakimagnezyumseviyelerinin de

düşmesimümkündür.Magnezyumseviyesinindüşmesi(hipomagnezemi)

yorgunluk,istemdışıkasgerilmeleri,oıyantasyonbozukluğu,kasılmalar,baş

dönmesivenabızyükselmesişekillerindekendinigösterir.Magnezyum

seviyesinindüşmesiaynızamandakanınızdakipotasyumvekalsiyum

seviyelerinindedüşmesinenedenolabilir. Doktorunuzkanınızdaki

magnezyumseviyeleriniizlemek içindüzenlitestler yaptırmanızıisteyebilir.

Kantestleriyleteşhisedilebilenyanetkiler:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Kandabilirubinseviyesindeartış;kandatrigliserid(yağ)seviyesindeartış,

beyazkanhücrelerinin(akyuvar)sayısındaanidüşüş(yüksekateşlebirlikte

gözlenir).

Çokseyrek(10.000hastada1’den az görülür):

Kandapıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayısındaazalma(bu

durum,normalden daha fazlakanamaya nedenolabilir);beyazkanhücrelerinin

(akyuvar)sayısmdaazalma(budurum,dahasıkenfeksiyonayakalanmanıza

nedenolabilir);kırmızıkanhücresi(alyuvar),beyazkanhücresi(akyuvar)ve

pıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayılarınınhepsindebirden

anormal derecedeazalmadasözkonusu olabilir.

Yanetkilerinranorlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınız veyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıca karşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri

bildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgi

edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğer bukullanma talimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. PANTO’nun saklanması

PANTO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPANTO'yukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANTO’yu

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

SandozİlaçSan.veTie.A.Ş

Küçükbakkalköy Mah.ŞehitŞakirElkovan Cad.

No:15A34750Ataşehir/İstanbul

Üretimyeri:

SandozİlaçSan.veTic.A.Ş.

Gebze PlastikçilerOrganizeSanayi Bölgesi

AtatürkBulvarı9.Cad. No:1

41400Gebze/Kocaeli

Bu kullanmatalimatıgg/aa/yyyytarihindeonaylanmıştır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety