PANTHERO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANTHERO NEOHALER 50 MCG 30 INHALER KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANTHERO NEOHALER 50 MCG 30 INHALER KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glycopyrronium bromür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699074550188
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

PANTHERONEOHALER50mikrogram İnhalerKapsül

Yutulmaz. Kutudan çıkaninhaler(NEOHALER)aracılığıylaağızdan solunarak kullanılır.

Etkinmadde:Herkapsül50 mikrogramglikopironyuma eşdeğermiktarda63mikrogram

glikopironyumbromüriçerir. Herinhalasyondaağızlıktan44mikrogramglikopironyum

dağılır.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,magnezyumstearat, hipromelloz, safsu, karragenan,

potasyumklorür,SunsetYellowFCF(E110), şellak(E904),susuzetilalkol,izopropilalkol,

propilen glikol, N-Bütilalkol, amonyumhidroksit, potasyumhidroksit, siyah demiroksit(E

172)

Builaç eki zlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıdoktorunuza

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bukullanmat alimatında:

1.PANTHERONEOHALER nedirveneiçinkullanılır?

2.PANTHERONEOHALER’ ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PANTHERONEOHALER nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.PANTHERONEOHALER’ ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. PANTHERONEOHALER nedirveneiçinkullanılır?

PANTHERO NEO HALERglikopironyumbromürolarakadlandırılanbiretkinmaddeiçerir.

Builaç bronkodilatörlerolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.Soluduğunuzda,daha

kolaynefesalmanızayardımcıolur.

PANTHERO NEOHALER ambalajınızda,birinhalasyoncihazıveinhalasyontozuhalinde

ilaçiçerenkapsüller(blisterfolyolarda)bulacaksınız.PANTHERO NEOHALERinhalasyon

cihazıkapsüliçindekiilacısolumanızısağlar.

PANTHERO NEOHALER,30kapsüllükblister ambalajlardabulunmaktadır.

Herkutununiçinde,ilacıiçinizeçekmenizisağlayancihaz(PANTHERO NEOHALER)ile

blisterleriçindebucihazayerleştirerekkullanacağınız,ilacıtozolarakiçerenkapsüller

bulunmaktadır.

Builacı,sadece buambalajda bulunanPANTHERO NEOHALERisimlicihaz(inhaler)ile

kullanınız.

PANTHERO NEOHALER kroniktıkayıcıakciğerhastalığı(KOAH)olarakadlandırılanbir

akciğerhastalığındandolayısolunumzorluğuyaşayanhastalarındahakolaynefesalmasını

sağlamak için kullanılır. Soluduğunuzda, dahakolaynefesalmanızayardımcıolur.

PANTHERO NEOHALER’ ıgündebirkezkullanırsanız,KOAH’ıngünlükyaşamüzerindeki

etkileriniazaltmayayardımcıolacaktır.

KOAH’dasolunumyollarıçevresindekikaslardaralıp,solunumuzorlaştırır.PANTHERO

NEOHALER akciğerlerdekibukaslarındaralmasınıengelleyerek,havanınakciğerleregiriş

çıkışınıkolaylaştırır.

PANTHERO NEOHALER ,ortaveağırKOAH(kronikobstruktifakciğerhastalığı)

hastalarındadüzenlikullanıldığındaataksıklığınıazaltmakta,hastalıkbelirtileriniveyaşam

kalitesini düzeltebilmektedir.Uzun dönemde akciğerfonksiyonlarındakiazalmayıise

değiştirmemektedir.

PANTHERO NEOHALER ’ınnasılişgördüğüyadabuilacınnedensizereçeteedildiği

hakkındasorularınızvarsadoktorunuzdanyanıtlamasınıisteyiniz.

2. PANTHERONEOHALER’ ıkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

PANTHERONEOHALER’ ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

Glikopironyumbromür veyaiçeriğindekidiğermaddelerealerjik iseniz.

PANTHERONEOHALER’ ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Aşağıdakilerdenherhangibirisizindurumunuzauyuyorsa,PANTHERO NEOHALER

kullanmadan öncedoktorunuzasöyleyiniz:

Böbrek problemlerinizvarsa,

Daraçılıglokom(göziçibasıncınınartması)olarakadlandırılanbirgözprobleminiz

varsa,

İdraryaparken zorlanıyorsanız.

Dolaşımsistemi(kardiyovasküler)hastalığıöyküsü olan hastalar(buhasta

gruplarındaPANTHERO NEOHALERdeneyimikısıtlıolduğundandikkatle

kullanılmalıdır).

PANTHERONEOHALER iletedavisırasındaaşağıdakileroluşursaderhalilaç

kullanmayıkesinizvedoktorunuza söyleyiniz:

PANTHERO NEOHALER kullandıktanhemensonragöğüste daralma hissi, öksürme,

hırıltıyadanefesdaralması(bronkospazmbelirtileri)yaşıyorsanızderhaldoktorunuza

söyleyiniz.

Eğernefesalmaveyayutmadagüçlük,dilde,dudaklardaveyayüzdeşişme,cilt

döküntüleri,kaşınmaveyakurdeşen(alerjikreaksiyonbelirtileri)yaşarsanız

PANTHERO NEOHALER kullanmayıbırakınızvederhaldoktorunuzasöyleyiniz.

Gözağrısıyadarahatsızlığı,görüştegeçicibulanıklık,halelergörmeveyakırmızı

gözleilişkilirenkligörüntülerdurumundaPANTHERO NEOHALERkullanmayı

bırakarakderhaldoktorunuzuarayınız;bunlarakutdaraçılıglokom(göziçi

basıncının artması)krizininbelirtileri olabilir.

PANTHERO NEOHALER ,KOAH’ınıziçinidametedavisiolarakkullanılır.PANTHERO

NEOHALER’ ıaninefesdarlığıkriziveyahırıltıiçinkullanmayınız.

Doktorunuzuntümtalimatlarınauyunuz.Bunlar,bukullanmatalimatınıniçerdiğigenel

bilgilerdenfarklıolabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahilolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PANTHERONEOHALER’ ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

PANTHERO NEOHALER’ ıyiyecekyada içecektüketimindenönceveyasonrainhalasyon

yoluylakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gebeysenizyadagebeolabileceğinizidüşünüyorsanızveyabebeksahibiolmayı

planlıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.DoktorunuzPANTHERO NEOHALER’ıkullanıp

kullanamayacağınızkonusunu sizinlekonuşacaktır.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.İçeriğindekiaktifmaddeninsütegeçipgeçmediği

bilinmemektedir.DoktorunuzPANTHERO NEOHALER’ ıkullanıpkullanamayacağınız

konusunu sizinlekonuşacaktır.

Araçvemakinekullanımı

PANTHERO NEOHALER’ ınaraç ve makinekullanımınıetkilemesi beklenmemektedir.

PANTHERONEOHALER’ ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemli bilgiler

PANTHERO NEOHALER laktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıtahammülsüzlükolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Akciğerhastalığıiçinkullanılanipratropium, oksitropiumveyatiotropiumgibi

(antikolinerjiklerolarakdaadlandırılır)PANTHERO NEOHALER’abenzerilaçları

kullanıyorsanızyadasonzamanlardakullandınızisedoktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

PANTHERO NEOHALER ,KOAHtedavisindekullanılandiğerilaçlar(kurtarıcıinhaler

ilaçlar [ör. Salbutamol], metilksantinleradıverilen grubaaitilaçlar[ör. Teofilin], ve/veyaoral

veinhalesteroidler[ör.Prednizolon]gibi)ile birliktekullanıldığındahiçbirözgülyanetki

raporlanmamıştır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. PANTHERONEOHALER nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

PANTHERO NEOHALER’ ıherzamandoktorunuzunyadaeczacınızıntalimatları

doğrultusundakullanınız.Nasılkullanacağınızdanemindeğilsenizdoktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

Normaldozhergünbirkapsüliçeriğininsolunmasıdır.Doktorunuzunsöylediğindendaha

fazla i laçkullanmayınız.

Kapsülleryiyecek veiçecek alımından önceveyasonrakullanılabilir.

PANTHERO NEOHALER’ ın etkisi24saatkalıcıolduğundan,nefesalmanızayardımcı

olmasıiçingündesadecebirkezkullanmanızgerekmektedir.PANTHERO NEOHALER’ı

hergü naynısaattealmak,ilacıkullanmayıhatırlamanızadayardımcıolacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

Bukutuda,birinhalasyoncihazıveinhalasyontozuformundailaçiçerenkapsüller(blisterler

içinde)bulacaksınız.

Birkapsüldekitozu solumak için sade cebukutudayeralaninhalasyoncihazınıkullanınız

(PANTHERO NEOHALER inhalasyon cihazı).

Kapsülleriyutmayınız.

Kapsüllerdaimablisterlerinin içindesaklanmalıvekullanımdan hemen önceçıkarılmalıdır.

Kapsüllerifolyodan bastırarakçıkarmayınız.

Yenibirkutuyabaşladığınızda,buyenikutudateminedilenyeniPANTHERO NEOHALER

inhalasyoncihazınıkullanınız.

Herbirinhaleri30 günlük kullanımdan sonraimhaediniz.

PANTHERO NEOHALER inhalasyoncihazınızınasılkullanacağınızıöğrenmekiçin,bu

kullanmatalimatının sonundayeralan talimatlarımutlakaokuyunuz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

18yaşaltındakiçocuklardaveergenlerdePANTHERO NEOHALERkullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

75yaşveüzerindeisenizPANTHERO NEOHALER’ıdiğeryetişkinlerileaynıdozda

kullanabilirsiniz.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaci ğeryetmezliği:

PANTHERO NEOHALER hafifilaortaşiddetteböbrekyetmezliğiolanhastalardaönerilen

dozdakullanılabilir.Şiddetliböbrekyetmezliğiveyadiyalizgerektiren son evreböbrek

hastalığıolanhastalardaPANTHERO NEOHALERsadece beklenenfaydalarolasıriskeağır

bastığındakullanılmalıdır.

Karaciğerbozukluğuolanhastalaraözelçalışmayapılmamıştır.PANTHERO NEOHALER

başlıcaböbrektenatılaraktemizlendiğinden,karaciğeryetmezliğiolanhastalardabir

maruziyet artışıbeklenmemektedir.

PANTHERO NEOHALER’ ıdoktorunuzun kullanmanızısöylediğisüreboyuncakullanınız.

KOAHuzunvadelibirhastalıkolup,PANTHERO NEOHALER’ısadece nefesalma

problemleriveyadiğerKOAHbelirtilerigörüldüğündedeğil, hergün kullanmalısınız.

PANTHERO NEOHALER’ ınekadarsüreboyuncakullanmanızgerektiğiileilgilisorularınız

varsadoktorunuzyadaeczacınızlakonuşunuz.

EğerPANTHERONEOHALER’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminiz

varisedoktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPANTHERONEOHALERkullandıysanız

PANTHERONEOHALER

da nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

ÇokfazlaPANTHERO NEOHALER kullandıysanızveyabirbaşkasıkazasonucusizin

ilacınızıkullandıysa,derhaltavsiyeiçinbirdoktoruveyahastaneyiarayınız.PANTHERO

NEOHALER ambalajınıgösteriniz.Tıbbiyardımgerekliolabilir.

PANTHERONEOHALER’ ıkullanmayıunutursanız

Birdozualmayıunutursanız,bu dozumümkünolanenkısasüredealınız,ancakaynıgüniki

dozkullanmayınız. Birsonrakidozu olağan saatindealınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

PANTHERONEOHALER iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

PANTHERO NEOHALER iletedavinizidurdurmakhastalığınızınkötüleşmesineneden

olabilir. Doktorunuzsizesöylemedikçeilacınızıalmayıbırakmayın.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,PANTHERO NEOHALER’ ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın

:10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen

:Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor.

AşağıdakilerdenherhangibiriolursaPANTHERONEOHALER’ıkullanmayı

durdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

Yaygınolmayan:

Düzensizkalpatışı(atriyalfibrilasyonun(kalptebirçeşitatımbozukluğu)olası

işaretleri),

Yüksekkanşekeridüzeyi(hiperglisemi;tipikbelirtileraşırısusamaveyaaçlıkvesık

idraraçıkmayıkapsamaktadır).

Döküntü,kaşıntı,kurdeşen,nefesalmaveyayutmadagüçlük,başdönmesi(olası

alerjikreaksiyonişaretleri)

Özellikledilde, dudaklarda,yüzdeveboğazdaşişlik(anjiyoödeminolasıbelirtileri).

Sıklığıbilinmeyen:

Hırıltıveöksürüklebirliktenefesalmadagüçlük(paradoksalbronkospazmbelirtileri)

Eğerbunlardanherhangibirisiniyaşarsanız,hemendoktorunuzabildiriniz.Bunlarınhepsi

çok ciddiyan etkilerdi r.EğerbunlardanbirisizdemevcutisePANTHERONEOHALER’a

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Yaygın:

Ağızkuruluğu,

Bulantı,kusma,ishalvekarınağrısı(gastroenteritin (ishalvekusmailebirlikte

görülen midevebağırsakenfeksiyonu)olasıbelirtileri),

Uyumagüçlüğü,

Akan veyatıkanmışburun, aksırma,boğazyangısı

Başağrısı,

Ateşyüksekliği,sıkidraraçıkma,idraryaparkenağrı,yanmagibibelirtilerleseyreden

idraryoluenfeksiyonu.

Yaygınolmayan:

Öğünlerden sonramiderahatsızlığı,

Dişçürükleri,

Uzuvlardaağrı(örneğinkollaryadabacaklar),

Göğüskasları, kemikleriyadaeklemlerindeağrı,

Döküntü,

Yorgunluk,

Güçsüzlük,

Yanaklarvealındabasınçveyaağrıhissetme(sinüstıkanıklığının olasıbelirtileri),

Balgamlıöksürük,

Boğaztahrişi,

Burun kanamaları,

Ağrılıvesık idraraçıkma,

İdrarçıkışındagüçlük veağrı,

Çarpıntı,

Uyuşma,

Hiperglisemi ( kandaşekerdüzeyininyükselmesi),

Hipoestezi ( hiskaybı),

Genelde çarpıntıhissigibibelirtilerleseyredenatriyal fibrilasyon(kalpritim

bozukluğu),

İdrarretansiyonu(idraraçıkmaktazorlanma, kesik kesik idraryapma).

75yaşüzerindekibazıyaşlıhastalaraynızamandabaşağrısıveidraryoluenfeksiyonu

yaşayabilir.

Bu durumlardan herhangibirisizişiddetliderecedeetkiliyorsa,doktorunuzasöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yeralan “İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyan etkileribildirerek kullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. PANTHERONEOHALER’ ınsaklanması

PANTHERONEOHALER’ ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25º C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.Nemden koruyunuz.

Nemden korumak için orijinalambalajındasaklayınızveyalnızcakullanımdan hemen önce

açınız.

Herbirinhaler30günlük kullanımdan sonraimhaedilmelidir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanmatarihinden sonraPANTHERONEOHALER’ ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANTHERO NEOHALER’ı

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: FarmanovaSağlıkHizmetleri

Suryapı&AkelİşMerkezi

RüzgarlıbahçeMah. ŞehitSinan Eroğlu Cad. No:6 34805

avacık–BeykozİSTANBUL

Üretimyeri: NovartisPharmaSteinAG

Stein– İsviçre

Bu kullanma talimatı../../....tarihindeonaylanmıştır.

PANTHERONEOHALER İNHALERKAPSÜLLERİNİNKULLANIMINAİLİŞKİN

TALİMATLAR

Kullanmatalimatınınbubölümünde,PANTHERO NEOHALERinhalasyoncihazınızınasıl

kullanacağınızvebakımınınasılyapacağınızaçıklanmaktadır.Lütfen dikkatliceokuyunuzve

talimatlarıtakipediniz.

Ayrıca,bukullanmatalimatındaki3.PANTHERONEOHALER nasılkullanılır?

Bölümünü inceleyiniz.

Herhangibirsorunuzvarsa, doktorunuzayadaeczacınızasorunuz.

PANTHERONEOHALERpaketi:

Her birPANTHERO NEOHALER paketişunlarıiçermektedir:

-birPANTHERONEOHALER inhalasyoncihazı

- inhalasyoncihazındakullanılacakPANTHERO NEOHALERkapsülleriiçerenbiryada

daha fazla blister

- YalnızcabukutuiçindebulunanPANTHERONEOHALERinhalasyoncihazını

kullanınız.PANTHERO NEOHALERkapsüllerinibaşkabirinhalasyoncihazıilebirlikte

kullanmayınızyadaPANTHERO NEOHALERinhalasyoncihazınıbaşkabirkapsülilacı

almakiçinkullanmayınız.

-Her 30günkullanımdansonrainhalasyoncihazınıatınız.Artıkgerekmeyenilaçlarıve

inhalasyoncihazlarınınasılimhaedeceğinizieczacınızasorunuz.

- Kapsülleriyutmayınız.Kapsüllerin içindebulunan toz,soluyarakalmanıziçindir.

Kapak

Taban

İnhalasyoncihazı

(PANTHERO

NEOHALER) Blisterler

Ağızlık

Elek

Düğme

Kapsülbölmesi

İnhalasyoncihazı

tabanı

Kullanımailişkintalimatlar:

Kapağıçıkarın.

İnhalasyoncihazınıaçın:

İnhalasyoncihazınıntabanınısıkıcatutunve

ağızlığıeğerek inhalasyon cihazınıaçın.

Kapsülühazırlayın:

Blisterkartındakiblisterlerdenbirini,tırtıklı

kısımdankopararakayırınvekoruyucukağıdı

soyarak kapsülüçıkarın.

Kapsülü folyodan basarak çıkarmayın.

BirPANTHERONEOHALERinhalerkapsülü

çıkarın:

Kapsüllerdaimablisterdesaklanmalıvesadece

KULLANIMDANHEMENÖNCEçıkarılmalıdır.

Kuru ellerle, kapsülü blisterden çıkarınız.

PANTHERO NEOHALERinhalerkapsülü

yutmayınız.

Kapsülüyerleştirin:

Kapsülü kapsülhaznesinin içerisineyerleştirin.

Kapsülühiçbirzamandoğrudanağızlığa

yerleştirmeyin.

İnhalasyoncihazınıkapatın:

İnhalasyoncihazınıbir“klik”sesiduyacakşekilde

tamamenkapatın.

Kapsülün delinmesi:

İnhalasyoncihazınıağızlıkkısmıyukarı

bakacak şekildedik tutun.

Herikitaraftakidüğmelereaynıandasıkıca

basın.Bu şekildekapsüldelinmişolacaktır.

Kapsüldelinirken bir“klik ”sesiduyacaksınız.

Delmedüğmelerinebirkeredenfazlabasmayın.

Delmedüğmelerinitamamenserbestbırakın.

Nefesverin:

Ağızlığıağzınızayerleştirmedenöncenefesinizi

tamolarak verin.

Aslaağızlığıniçineüflemeyin.

İlacıiçinizeçekin:

İçinizeçekmeden önce;

İnhalasyoncihazınışekildegörüldüğügibi

tutun.Yandakidüğmelersağavesola

bakmalıdır(yukarıyaveaşağıyadeğil).

Ağızlığıağzınızayerleştirinvedudaklarınızile

ağızlığın çevresinisıkıbirşekildekapatın.

Hızlı,fakatkesintisizveolabildiğincederinbir

nefesalın.Delmedüğmelerinebasmayın.

Not:

İnhalasyoncihazıaracılığıylanefesalırken,kapsül

hazneiçindedönecektirvebu sıradabir‘vızıldama’

sesiduymanızgerekir.İlaçakciğerlerinizedoğru

giderken ağzınızdaşekertadıhissedeceksiniz.

Eğerbirvızıldamasesiduymazsanızkapsül,kapsül

bölmesinde sıkışmışolabilir.Böylebirdurumun

meydanagelmesidurumunda:

İnhalasyoncihazınıaçınvecihazıntabanına

hafifçevurarakdikkatlicekapsülügevşetin.

Kapsülügevşetmekiçindelmedüğmelerine

basmayın.

Gerekliolduğunda9.ve10.adımlarıtekrar

edin.

Nefesinizitutun:

İnhalasyoncihazınıağzınızdançıkarırken,5-10

saniyeya da mümkünolduğuncauzunsüre

nefesinizitutun. Dahasonranefesiniziverin.

Kapsüliçindetozkalıpkalmadığınıkontroletmek

içininhalasyoncihazınıaçın.Eğerkapsüldetoz

kalmışsainhalasyoncihazınıkapatınve9.,10.,11.

ve12.adımlarıtekrarlayın.Hastalarınbüyükkısmı

biryadaikiinhalasyondakapsülü

boşaltabilmektedir.

Bazıkişilerilacıinhalasyonyoluylaaldıktansonra

nadiren kısasüreöksürebilmektedir.Eğer

öksürürsenizendişelenmeyin.Kapsülboşolduğu

süreceilacınızıtamdozundaalmışolacaksınız.

Kapsülüçıkarın:

GünlükPANTHERO NEOHALER dozunualmayı

bitirdiktensonraağızlığıtekraraçınvekapsül

bölmesini eğerekboşkapsülüçıkartın.İnhalasyon

cihazınıkapatın vekapağıyerinetakın.

Kapsülleri PANTHERONEOHALER

inhalasyoncihazıiçindesaklamayın.

UNUTMAYIN:

-PANTHERONEOHALER kapsülleriniyutmayın.

-Y alnızcabukutuiçindebulunanPANTHERONEOHALERinhalasyoncihazını

kullanın.

-PANTHERO NEOHALER kapsülleriblisteriçindesaklanmalıveyalnızcakullanımdan

hemenönceçıkarılmalıdır.

-BirPANTHERO NEOHALERk apsülünü kesinlikledoğrudanPANTHERO NEOHALER

inhalasyoncihazınınağızlığınayerleştirmeyin.

- Yandakidüğmelerebirden fazladefabasmayın.

-PANTHERO NEOHALER inhalasyon cihazının ağızlığının içineüflemeyin.

- İnhalasyondanönceyandakidüğmeleriserbestbırakın.İlacıiçinizeçektiğinizsırada

düğmelerbasılıolmamalıdır.

-PANTHERO NEOHALER inhalasyoncihazınıaslasuileyıkamayın.Cihazıkurututun.

Bkz. “İnhalasyoncihazınasıltemizlenir?”.

-PANTHERO NEOHALER inhalasyoncihazınıparçalaraayırmayın.

-HeryeniPANTHERO NEOHALER ilaçkutusundançıkanyeniPANTHERO

NEOHALER inhalasyoncihazınıkullanın.

-KapsülleriPANTHERO NEOHALER inhalasyoncihazıiçindesaklamayın.

-PANTHERO NEOHALERinhalasyon ciha zınıvePANTHERO NEOHALER

kapsülleriniherzaman kuru biryerdesaklayın.

İlavebilgiler:

Nadirenkapsülünküçükparçacıklarıeleğigeçerekağzınızagelebilir.Budurumda

parçac ıklarıdilinizinüzerindehissedebilirsiniz.Buparçacıklarınyutulmasıyadasolunması

zararlıdeğildir.Eğerkapsülbirdençokkezdelinirse(bkz.7.Adım)kapsülünparçalanma

şansıartacaktır.

İnhalasyoncihazınasıltemizlenir?

İnhalasyoncihazınızıaslasuileyıkamayınız.İnhalasyoncihazınızıtemizlemekistiyorsanız,

tozartıklarınıuzaklaştırmakiçin,ağızlıkkısmınıniçinivedışınıtemiz,kuru,pamuksuzbir

bezlesiliniz. İnhalasyoncihazınıkuru tutunuz.

Document Outline

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7876 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2809/T/22

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7676 of Fri, 16 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety