PANTHEC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANTHEC 40 MG 14 ENTERIK TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANTHEC 40 MG 14 ENTERIK TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536040011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMATALĐMATI

PANTHEC20mgenteriktablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet20mgpantoprazoleeşdeğerpantoprazolsodyumseskihidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumkarbonat,mannitol,krospovidon,polivinilprolidonK-90,

kalsiyumstearat,hidroksipropilmetilselüloz,polivinilprolidonK25,titanyumdioksit(E171),

sarıdemiroksit(E172),propilenglikol,metakrilikasit-etilakrilatkopolimeri,sodyumdodesil

sülfat,polisorbat,safsu,trietilsitrat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.PANTHECnedirveneiçinkullanılır?

2.PANTHEC’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PANTHECnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.PANTHEC’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PANTHECnedirveneiçinkullanılır?

PANTHEC,ilaçlarınmidedeçözülmesiniengelleyenözelbirmaddeilekaplı(enterikkaplı)

tabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirtabletiniçindeetkinmaddeolarak20mg

pantoprazol(pantoprazolsodyumseskihidratolarak)bulunmaktadır.

PANTHEC’inetkinmaddesiolanpantoprazol,“protonpompasıinhibitörü”olarak

isimlendirilenbirilaçgrubunadahildir.Etkisinimidenizdeüretilenasitmiktarınıazaltarak

gösterir.Mideninvebağırsaklarınasitleilişkirahatsızlıklarınıntedavisindekullanılır.

PANTHEC,çentiksiz,açıksarıveyasarırenkli,oblong,enterikkaplıtabletlerdir.28enterik

tabletiçeren,tamperevidentemniyetçemberlivesilikajeliçerenkapakileHDPEbeyaz

plastikşişe,kartonkutuiçindepiyasayasunulmaktadır.

2/8

PANTHEC;

5yaşınüzerindekiçocuklardaveerişkinlerde:

Gastroözofagealreflü(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçması)birlikteliği

ileoluşanerozifözofajitin(yemekborusununyüzeyindezamanladokuhasarıoluşumu)kısa

süreli(enfazla8haftayakadar)tedavisindevebelirtilerininiyileştirilmesinde,

Reflüözofajitin(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçmasısonucuyemek

borusununiltihabı)uzunsürelitedavisindevenüksününönlenmesindekullanılır.

Erişkinlerde:

Hafifderecedereflühastalığı(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçması)ve

hastalığabağlıbelirtilerintedavisinde,

Süreklinonsteroidalantienflamatuvarilaç(NSAĐĐ,örneğinibuprofen)tedavisigörenvemide

veonikiparmakbağırsağıülserleriolduğuendoskopikolarakkanıtlananhastalardakullanılır

2.PANTHEC’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PANTHEC’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

PantoprazoletkinmaddesineveyaPANTHEC’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerden

birine,benzimidazollere(mantarhastalıklarıiçinkullanılanilaçlar)karşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varise

Protonpompasıinhibitörüiçerendiğerilaçlaraalerjinizvarise,PANTHEC’ikullanmayınız.

PANTHEC’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Ağırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,karaciğerinizileilgiliherhangibirprobleminizolduysa,

doktorunuzabildiriniz.PANTHECiletedavisırasında,özellikledeuzunsürelikullanımda,

doktorunuzkaraciğerenzimlerinizidüzenliolarakkontroledecektir.Karaciğerenzimlerinin

yükselmesidurumundaPANTHECkullanımıkesilmelidir.

VücudunuzdakiB12vitaminidepolarıazalmışyadaB12vitaminieksikliğiaçısındanrisk

faktörleritaşıyorsanızdikkatliolmalısınız.Pantoprazol,tümdiğermideasidiazaltıcıilaçlar

gibi,B12vitaminiemiliminiazaltabilir.

1yıldanuzunsüredirPANTHEC

kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Budurumda

doktorunuzmuhtemelensizidüzenligözlemaltındatutacaktır.Yeniveolağandışıbelirtiler

görürsenizdoktorunuzagittiğinizdebunlarımutlakasöylemelisiniz.

PANTHECiletedavi,kanserleilişkilibelirtileribaskılayabilirvesonuçtateşhisi

geciktirebilir.BunedenlePANTHEC

tedavisindenönce,doktorunuzkanserhastası

olmadığınızdaneminolmakiçinsizebazıtestleryapabilir.Eğertedavinizsırasında

semptomlarınızdevamederse,başkaincelemelergerekebilir.

Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiPANTHECözellikleosteoporozhastalığıolanlarda,yaşlıhastalarda

vediğerriskfaktörlerinintespitedildiğidurumlarda,yüksekdozlardaveuzunsüreli(1yıldan

dahauzun)kullanıldığında,kalça,elbileğiveomurgadakırılmariskiniazdaolsaartırabilir.

BudurumdadoktorunuzPANTHEC’idahadüşükdozdaveyadahakısasürelikullanmanızı

önerebilir.

3/8

Dahaöncedensizehipomagnezemi(kanınızdakimagnezyummineralidüzeyinindüşüklüğü)

teşhisikonulduisedoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümprotonpompasıinhibitörlerigibi

PANTHECenaz3ay(genellikle1yıldandahauzun)sürelitedavidensonrahipomagnezemiye

yolaçabilir.BudurumdadoktorunuzmagnezyumtakviyesialmanızayadaPANTHEC

tedavinizindahakısasürelidevamedilmesinekararverebilir.PANTHECtedavinizsüresince

kalbinizinanormalderecedehızlı,yavaşveyadüzensizattığınıhissederseniz,yorgunlukveya

sersemlikhissi,kasspazmıyadanöbetgeçirirsenizdoktorunuzabildiriniz.Çünkübubelirtiler

hipomagnezemiileilişkiliolabilir.Ayrıcakullanmaktaolduğunuzbaşkailaçlarvarsabunlarıda

doktorunuzasöyleyiniz.Hipomagnezemi,kandakipotasyumvekalsiyumdüzeylerindede

azalmayayolaçabilir.

Doktorunuzgerekligörürsedüzenliolarakkanınızdakimagnezyumdüzeyinintakipedilmesini

isteyebilir.

Nöroendokrintümörtanıtestleriyaptırıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz,çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiPANTHECbutestlerinsonucunuetkileyebilir.

TümprotonpompasıinhibitörlerigibiPANTHECüstmide-bağırsakyolunda,normaldede

varolanbazıbakterilerinsayısınıvedolayısıylaenfeksiyonriskini(Salmonelllave

Campylobacter)azdaolsaarttırabilir.

Non-steroidalanti-inflamatuar(steroidyapısındaolmayanağrıkesici,enflamasyonönleyici)

ilaçların(NSAĐ)tetiklediğiülserleriönlemekamacıylakullanılıyorsa,PANTHECkullanımı,

sürekliNSAĐilaçkullanımınaihtiyaçduyan,mide-bağırsaksistemindeistenmeyenolay

gelişmeriskiyüksekolan(örn.65yaşüstü,ülserveyamidekanamasıgeçmişiolan)hastalarla

sınırlıolmalıdır.

Varfarinvefenprokumongibikanıyoğunlaştıranveyainceltenilaçlarkullanıyorsanız,ileri

düzeydekontrolleryaptırmanızgerekebilir.

AşağıdakilerdenbirinifarkedersenizDERHALdoktorunuzabaşvurunuz:

−Beklenmeyenkilokaybı,

−Tekrarlayankusmalar,

−Yutmazorluğu,

−Kankusma,

−Solgungörünmevekendinigüçsüzhissetme(anemi/kansızlık)

−Dışkıdakangörülmesi

−Ağırvesürekliishaldurumlarında

Protonpompaintibitörleriçokseyrekolaraksubakutkütanözlupuseritematozus(Bağışıklık

sistemikaynaklıderivebazıorganlardakihastalıktır.)vakalarıileilişkilendirilmiştir.Özellikle

deriningüneşemaruzkalanalanlarındaolmaküzerelezyonlarınortayaçıkmasıveartraljinin

eşliketmesidurumlarındahastaacilentıbbiyardımalmalıvesağlıkmesleğimensubu

PANTHECtedavisininkesilmesinideğerlendirmelidir.Dahaöncebirprotonpompainhibitörü

tedavisisonrasısubakutkütanözlupuseritematozusgelişmişolması,aynıdurumundiğerproton

pompainhibitörleriiledegörülmeriskiniarttırır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

danışınız.

4/8

PANTHEC’inyiyecekveiçecekilekullanılması

PANTHECyemekten1saatönce,çiğnenmedenveyakırılmadan,vebirmiktarsuilebütün

olarakyutulmalıdır.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Pantoprazolünhamilelerdekullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Eğerhamileyseniz

veyahamileolduğunuzudüşünüyorsanız,ancakdoktorunuz,ilacınsiziniçinöngörülen

yararının,henüzdoğmamışbebeğinizinzarargörmesiriskindendahafazlaolduğunudüşünüyor

isepantoprazolükullanmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Pantoprazolünannesütünegeçtiğibildirilmiştir.Emzirenannelerdeancakilacınanneyeyararının,

bebeğezararvermeriskindenfazlaolmasıhalindekullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesivegörselbozukluklargibidurumlaryaşıyorsanız,araçveyamakinekullanmayınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Pantoprazol,emilimimidedekiasitdüzeyine(pH’ya)bağlıolan,ketokonozol,itrakonazolve

posakonazolgibimantarenfeksiyonlarınıönlemeyeyönelikilaçların,yadaerlotinibgibibazı

kanserilaçlarınınemiliminiazaltaraketkisinizayıflatabilir.

Protonpompasıinhibitörleri,atazanavirgibiHIV(AIDS)tedavisindekullanılanilaçların

emiliminiazaltırlar.Pantoprazoldahilprotonpompasıinhibitörlerinin,atazanavirilebirlikte

kullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Pantoprazol,karaciğerdemetabolizeolur.Aynışekildekaraciğerdemetabolizeolandiğer

ilaçlarlapantoprazolarasındabiretkileşmeolabilir.Bununlabirlikte,aşağıdakiilaçlarileözel

testleryapılmışveklinikönemiolanbiretkileşmegözlenmemiştir:

Karbamazepin(epilepsiveduygudurumdeğişiklikleriilacı),

Diazepam(kaygıbozukluğugidermedekullanılır)

Nifedipin(kanbasıncıyüksekliğitedavisindekullanılır)

Glibenklamid(kanşekeridüşürücü),

Doğumkontrolhapları(levonorgestrelveetinilöstradioliçeren)

Eğerkanpıhtılaşmasınaetkieden(fenprokumon/varfaringibi)birilaçkullanıyorsanız,

pantoprazoltedavisibaşladıktanvesonlandırıldıktansonravedüzensizkullanımısırasında

kanpıhtılaşmadeğerlerinizinizlenmesiönerilir.

Antasitlerlebirliktekullanıldığındabiretkileşmegörülmemiştir.Antasitlermideasidini

anındaazaltmakiçinkullanılan,genellikleçiğnemetabletiveyaşurupşeklindekiilaçlardır.

5/8

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PANTHECnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

5yaşınüzeriçocuklardaveerişkinlerde:

Gastroözofagealreflü(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçması)birlikteliğiile

oluşanerozifözofajitin(yemekborusununyüzeyindezamanladokuhasarıoluşumu)kısa

süreli(enfazla8haftayakadar)tedavisindevebelirtilerininiyileştirilmesinde:

Önerilendozgünde1adetPANTHEC20mg’dır.40kilonunaltındakiçocuklardagünde20

mg’lıkPANTHECdozuaşılmamalıdır.

Reflüözofajitin(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçmasısonucuyemek

borusununiltihabı)uzunsürelitedavisindevenüksününönlenmesinde:

Uzunsürelitedaviiçin,gündebirkezPANTHEC20mgidamedozutavsiyeedilir;nüks

meydanagelirsedozgünde40mgpantoprazoleçıkartılır.Nüksüniyileşmesindensonradoz

tekrar20mgpantoprazoledüşürülebilir.40kilonunaltındakiçocuklardagünde20mg’lık

PANTHECdozuaşılmamalıdır.

Erişkinlerde:

Hafifderecedereflühastalığı(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçması)ve

hastalığabağlıbelirtilerin(örneğin;mideekşimesi,mideasitininyemekborusunakaçması,

yutkunurkenağrı)tedavisinde:

Semptomlarıngiderilmesigenellikle2-4haftaiçindegerçekleşirveilişkiliözofajitin

iyileşmesiiçingenellikle4haftalıkbirtedavisüresigerekir.Eğerbuyeterligelmezse,

normaldebunuizleyen4haftalıkdönemiçindeiyileşmesağlanır.Semptomlarıngiderilmesi

sağlandığında,gerektiğindeihtiyacagöregündebirkezPANTHEC20mg’lıkbirtedavi

rejimiuygulanaraksemptomlarıntekrarlamasıkontrolaltınaalınabilir.Đhtiyacagöre

uygulananbutedavirejimiileyeterlisemptomkontrolüsağlanamadığıdurumdasürekli

tedaviyegeçişdüşünülebilir.

Süreklinonsteroidalantiinflamatuvarilaç(NSAĐĐ,örneğinibuprofen)tedavisigörenvemide

veonikiparmakbağırsağıülserleriolduğuendoskopikolarakkanıtlananhastalarda:

TavsiyeedilendozgündebiradetPANTHEC20mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

PANTHECçiğnenmemeliveyakırılmamalı;yemekten1saatöncebirmiktarsuilebütünolarak

yutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

5yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

PANTHECyaşlılardadozayarlamasıyapılmadankullanılabilir.

6/8

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

PANTHECböbrekyetmezliğiolankişilerdedozayarlamasıyapılmadankullanılabilir.

Karaciğeryetmezliği:

Ağırkaraciğerbozukluğuolanhastalardagünlük20mgpantoprazoldozuaşılmamalıdır.

EğerPANTHEC’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPANTHECkullandıysanız:

Dozaşımınınbilinenbelirtileribulunmamaktadır.

PANTHEC’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PANTHEC’ikullanmayıunutursanız:

Đlacınızıalmayıunutursanız,unutulandozutelafietmekiçinçiftdozalmayınız.Tedavinizi,

doktorunuzunverdiğidozşemasınagöre,birsonrakidozdanitibarensürdürünüz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PANTHECiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

PANTHECiletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Tedaviyeerkensonvermeyiniz,çünkühastalığınızınbelirtilerigeridönebilirveyaağırlaşabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiPANTHEC’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakisıklıkderecelerinegöresınıflandırılmaktadır.

Çokyaygın(10hastada1’denfazlagörülür)

Yaygın(100hastada1ile10arasıgörülür)

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür)

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür)

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

AşağıdakilerdenbiriolursaPANTHECkullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokciddialerjikrahatsızlıklar(seyrekgörülür):Dilve/veyaboğazdaşişme,

yutma/yutkunmagüçlüğü,kurdeşen(ürtiker),nefesalmagüçlüğü,yüzdealerjikşişme

(Quinckehastalığı/anjiyoödem),çokhızlıkalpatımıveterlemeyleseyredenbaşdönmesi.

7/8

Çokciddiderirahatsızlıkları(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideanigelişen,yaygın,

kabarcıklarşeklinde,ağrılıdöküntüler,genelsağlıkdurumununhızlakötüyegitmesi,göz,

burun,ağız/dudakvecinselorgandatahriş(hafifkanlanma)(bunlarStevenJohnson

Sendromu,EritemamultiformeveLyellSendromugibiciddiciltreaksiyonlarınınbelirtileri

olabilir)veışığahassasiyet,subakutkütanözlupuseritematozus(Bağışıklıksistemikaynaklı

derivebazıorganlardakihastalıktır.)

Diğerçokciddirahatsızlıklar(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideveyagözlerinbeyaz

kısmındasarılaşma(karaciğerhücrelerindeağırhasar,sarılık)veyaateş,kurdeşenveağrılı

idrarvebelağrısıilebirlikteböbreklerdebüyüme(ciddiböbrekiltihabı)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPANTHEC’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Başağrısı;başdönmesi;ishal;kendiniiyihissetmeme;kusma;midedeşişkinlikvegaz;

kabızlık;ağızdakuruluk;karınağrısı;kızartı,kaşıntıvederidöküntüsügibialerjik

rahatsızlıklar;halsizlik,uykubozuklukları

Özelliklebiryıldandahauzunsüreboyuncapantoprazolgibibirprotonpompasıinhibitörü

kullananhastalardakalça,elbileğiveyaomurgadakırıkmeydanagelmeriskiartar.

Osteoporozhastalığınızvarsayadaosteoporozriskiniartırankortikosteroidlerkullanıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Tatalmaduyusununbozulmasıveyatamamenyokolması;bulanıkgörmegibigörme

bozuklukları;kurdeşen(ürtiker);eklemağrıları;kasağrıları;kiloalma/verme;vücut

sıcaklığınınartması;yüksekateş;elveayaklardaşişme(periferalödem);alerjikreaksiyonlar;

depresyon;erkeklerdegöğüsbüyümesi(jinekomasti)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Oryantasyonbozukluğu

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor):

Özellikleeğilimliolanhastalarda,gerçektevarolmayanşeylerigörmeyadaişitme

(halüsinasyon),zamanvemekanuyumununkaybıvezihinkarmaşasıhali(konfüzyon);kan

sodyumseviyesindedüşme(hiponatremi).EğerüçaydanuzunsüredirPANTHEC

kullanıyorsanızkanınızdakimagnezyumseviyelerinindedüşmesimümkündür.Magnezyum

seviyesinindüşmesi(hipomagnezemi)yorgunluk,istemdışıkasgerilmeleri,oryantasyon

bozukluğu,kasılmalar,başdönmesivenabızyükselmesişekillerindekendinigösterir.

Magnezyumseviyesinindüşmesiaynızamandakanınızdakipotasyumvekalsiyum

seviyelerinindedüşmesinenedenolabilir.Doktorunuzkanınızdakimagnezyumseviyelerini

izlemekiçindüzenlitestleryaptırmanızıisteyebilir.

8/8

Kantestleriyleteşhisedilebilenyanetkiler:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Karaciğerenzimlerindeartış

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Kandabilirubinseviyesindeartış;kandatrigliserid(yağ)seviyesindeartış,beyazkan

hücrelerinin(akyuvar)sayısındaanidüşüş(yüksekateşlebirliktegözlenir).

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Kandapıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayısındaazalma(budurum,normalden

dahafazlakanamayanedenolabilir);beyazkanhücrelerinin(akyuvar)sayısındaazalma(bu

durum,dahasıkenfeksiyonayakalanmanızanedenolabilir);kırmızıkanhücresi(alyuvar),

beyazkanhücresi(akyuvar)vepıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayılarının

hepsindebirdenanormalderecedeazalmadasözkonusuolabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.PANTHEC’insaklanması

PANTHEC’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPANTHEC’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANTHEC’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye–Đstanbul

Üretimyeri:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34580Silivri-Đstanbul

Bukullanmatalimatı………tarihindeonaylanmıştır.

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety