PANOSPORIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANOSPORIN 50 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANOSPORIN 50 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siklosporin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699702196016
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-11-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

PANOSPORĐN50mgyumuşakjelatinkapsül

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Herbiryumuşakjelatinkapsül50mgsiklosporiniçerir.

Yardımcı maddeler: Propilen glikol, makrogolgliserol hidroksistearat,

propilenglikolmonolaurat.,jelatin,maltitol-sıvı,gliserol,kırmızıdemir(III)-oksit

(E172),siyahdemir(II)-oksit(E172),soyafasülyesiyağı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1. PANOSPORĐNnedirveneiçinkullanılır?

2. PANOSPORĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PANOSPORĐNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PANOSPORĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PANOSPORĐNnedirveneiçinkullanılır?

PANOSPORĐN,berraksıvıiçeren,kahverengi,yumurtabiçiminde,yumuşakjelatin

kapsüldür.Herbiryumuşakjelatinkapsül50mgsiklosporiniçerir.

PANOSPORĐN,50adetyumuşakjelatinkapsüliçerenblisterambalajlardatakdim

edilmektedir.

Eğersizebirtransplantasyon(organnakli)uygulanmışsa,PANOSPORĐN’infonksiyonu

vücudunuzunbağışıklık(immün)sisteminikontroletmektir.PANOSPORĐN,normalolarak

nakledilmişdokularasaldıracakolanözelhücreleringelişiminiblokeederek,nakledilen

organınreddedilmesiniönler.

Eğerkendivücudunuzunimmünyanıtının(bağışıklık)vücudunuzdakihücreleresaldırdığıbir

hastalığınız(otoimmünhastalık)varsa,PANOSPORĐNbuhastalıktakibağışıklıksistemi

tepkilerini(immünoreaksiyonları)bastırır.Butürotoimmünhastalıklar;görmeyitehditeden

birçeşitgöziltihabıolankonjonktivit(ortaveyailerlemişüveityadaBehçetüveiti),belirli

derihastalıklarınınağırvakaları(atopikdermatit/egzamavesedef),klasikhastalığımodifıye

ediciilaçların(metotrexatdahil)etkisizolduğuşiddetli,aktifromatoidartrit(eklemlerdeağrı

veşekilbozukluğunanedenolandevamlıbirhastalık)venefrotiksendromadıverilenbir

böbrekhastalığıdır.

2.PANOSPORĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EğertransplantasyoniçinPANOSPORĐNkullanıyorsanız,builaçsize,yalnızca,

transplantasyonkonusundadeneyimlibirdoktortarafındanreçeteedilecektir.

Bukullanmatalimatındakiönerilerin,builacıtransplantasyoniçinmiyoksaotoimmün

hastalığınıziçinmialdığınızabağlıolarakdeğişebildiğinigöreceksiniz.

Bukullanmatalimatındakibilgilerdenfarklıolsalarbiledoktorunuzuntalimatlarınamutlaka

uyunuz.Eğerherhangibirsorunuzolursalütfendoktorunuzadanışınız.

PANOSPORĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

SiklosporinveyaPANOSPORĐN’inbukullanmatalimatınınbaşındalistelenen

yardımcımaddelerindenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsa.

Alerjinizolabileceğinidüşünüyorsanız,doktorunuzadanışınız.

PANOSPORĐN’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ:

Eğer:

Kanınızdakipotasyumdüzeyleriyükselmişseyadaguthastasıysanız,

Aşıyaptırmanızgerekiyorsa,

Herhangibirbaşkailaçkullanıyorsanız(ayrıcabkz.Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı).

EğerotoimmünhastalıknedeniylePANOSPORĐNkullanacaksanız,tedavibaşlamadan

öncevetedavisırasındadüzenliolarakböbrekfonksiyonunuzvekanbasıncınızkontrol

edilmelidir.

Eğertedavisırasındahipertansiyongelişimiolursavekontroledilemezse,tedavi

durdurulmalıdır.

Eğersedefhastalığı(psöriyazis)yadaatopikdermatittedavisigörüyorsanızveyaşlıiseniz,

doktorunuzsizeuygulananPANOSPORĐNtedavisiniyakındanizleyecekvedenetleyecektir.

SedefhastalığınedeniylePANOSPORĐNtedavisigörüyorsanız,sizebununlaeşzamanlı

olarakUVB-ışınıyadafototerapiuygulanmamalıdır.

Doktorunuzşunlarıkontroledecektir:

Kanınızdakisiklosporindüzeylerini(özellikletransplanthastalarında),

Tedaviboyuncadüzenliolarakkanbasıncınızı,

Karaciğerveböbrekfonksiyonlarınızı,

Kanınızdakilipit(yağ)düzeylerini.

Đmmünsistemibaskılayanilaçlar,vücudunuzunenfeksiyonlarakarşısavaşmayeteneğini

etkileyebilirveözelliklederivelenfsistemiolmaküzere,kansergelişimiriskiniartırabilir.

Bunedenle,uygunkoruyucugiysilergiyerekvesıkolarakyüksekkorumafaktörlügüneş

kremleriuygulayarakgüneşışınlarınaveUVışınlarınamaruziyetinizisınırlayınız.

PANOSPORĐN,vücudunuzdakimagnezyummiktarınıazaltabilir.Bunedenle,doktorunuz

size,özellikletransplantasyonuygulanandurumlarda,ameliyattanhemensonrakullanmanız

içinmagnezyumtakviyesiverebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PANOSPORĐN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

PANOSPORĐNgreyfurtyadagreyfurtsuyu,yüksekpotasyumiçerengıdamaddeleri(örneğin

muz)veyafazlamiktardaalkolilebirliktealınmamalıdır,çünkübunlarPANOSPORĐN’in

etkilerindedeğişiklikoluşturabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğergebeysenizyadagebekalmayıplanlıyorsanız,bunudoktorunuzasöyleyiniz.Gebelikte

PANOSPORĐNkullanımıileilgilideneyimsınırlıdır.Genelolarak,PANOSPORĐNgebelik

sırasındakullanılmamalıdır.Eğerbuilacıkullanmanızgerekliise,doktorunuzsizebuilacın

gebeliksırasındakullanımıylailgiliyararveriskleriaçıklayacaktır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

PANOSPORĐNtedavisisüresinceemzirmeönerilmez,çünküPANOSPORĐN’inetkin

maddesisiklosporinannesütünegeçervebebeğinizietkileyebilir.Emziriyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

PANOSPORĐN’inaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindekietkilerineyönelikhiçbir

özgülçalışmayapılmamıştır.

PANOSPORĐN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

PANOSPORĐNmaltitoliçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsePANOSPORĐN’ialmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

PANOSPORĐNsoyafasülyesiyağıihtivaeder.Eğerfıstıkyadasoyayaalerjinizvarsabu

tıbbiürünükullanmayınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

PANOSPORĐN,bazıilaçlarınetkisinibozabilir/değiştirebilir.

Eğeraşağıdabelirtilenilaçlarlaeşzamanlıtedaviuygulamanızgerekiyorsa,doktorunuza

danışınız:

Metotreksat(şiddetliromatoidartrittedavisiiçinkullanılanbirilaç),

Antibakteriyelaminoglikozidtipiajanlar,amfoterisinBiçerenantifungal(mantar

hastalıklarınakarşıetkili)ajanlar,siprofloksasiniçerenantibakteriyel(bakterilere

karşıetkili)ajanlar,melfalaniçerensitostatikler(hücrelerinçoğalmasınıönleyen),

trimetoprimiçerenidraryoluenfeksiyonuajanları,zayıfanaljezik(ağrıkesici)ilaçlar

(nonsteroidaliltihapgidericiilaçlar)veH

-reseptörantagonisttipiasitsalgısı

engelleyicileri(ülsertedavisindekullanılanilaçlar)gibiböbreklerietkileyebilecek

diğerilaçlar,

Özelliklemakrolidtipiantibakteriyelajanlar,azoltipantifungalajanlar,oral

kontraseptifler(ağızyoluilealınandoğumkontrolilaçları),proteazadlıenzim

engelleyicileri,imatinib,kalsiyumantagonist(karşıtetkigösteren)tipiveyaendotelin

reseptörantagonistitipibelirlikanbasıncıdüşürücüajanlarvebelirliantikonvülzifler

(kramplarıönleyenilaçlar)gibiPANOSPORĐN’inkandakikonsantrasyonlarını

artırabilecekyadaazaltabilecekilaçlar,

Digoksin,kolşisin,HMG-CoAredüktazinhibitörleri,prednizolon,etoposid,

repaglinidvepotasyumtutucuilaçlaryadapotasyumiçerenilaçlar.

PANOSPORĐN,aynızamanda,diğerimmünosupresif(bağışıklıksisteminibaskılayan)

ajanlarlabirliktedekullanılır.Ancakbuilacıtakrolimusgibikalsinörininhibitörleriile

birliktekullanmamanızgerekmektedir.

Doktorunuz,diğertıbbitedavilerebaşlarkenyadabutedavileridurdururkenkanınızdaki

siklosporinkonsantrasyonlarınıkontroledebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PANOSPORĐNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzuntalimatlarınadikkatleuyunuz.Önerilendozuaşmayınız.

Doktorunuz,vücutağırlığınızavePANOSPORĐN’ibirtransplantasyonsonrasıyada

şiddetlisedefhastalığı,egzama,romatoidartrit,nefrotiksendromveyaüveittedavisi

içinkullanıpkullanmadığınızadayalıolaraksiziniçindoğruPANOSPORĐNdozunu

belirleyecektir.Doktorunuzsizeayrıcailacınızınesıklıktaalacağınızıda

söyleyecektir.

Eğersizeorganyadakemikiliğitransplantasyonuuygulanmışsa,toplamdoz

genellikle,ikidozabölünmüşolarak,günde2mg/kgvücutağırlığıilagünde15mg/kg

vücutağırlığıaralığındadır.Genelolarakyüksekdozlartransplantasyondanhemen

sonra,düşükdozlarisetransplanteorganyadakemikiliğistabilizeolduktansonra

uygulanır.Doktorunuzsiziniçinidealolandozuayarlayacaktır.Bununiçinbazıkan

testleriyapmasıgerekebilir.

Şiddetlisedefveegzamanıntedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüş

olarak,günde2mg/kgvücutağırlığıilagünde5mg/kgvücutağırlığıaralığındadır.

Şiddetliromatoidartrittedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüşolarak,

günde3mg/kgvücutağırlığıilagünde5mg/kgvücutağırlığıaralığındadır.

Nefrotiksendromtedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüşolarak,

erişkinlerdegünde2.5mg/kgvücutağırlığıilagünde5mg/kgvücutağırlığıve

çocuklarda2.5mg/kgvücutağırlığıilagünde6mg/kgvücutağırlığıaralığındadır.

Üveittedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüşolarak,günde5mg/kg

vücutağırlığıilagünde7mg/kgvücutağırlığıaralığındadır.

Doktorunuzuntalimatlarınakesinlikleuyunuzvekendinizinekadariyihissederseniz

hissedin,dozunuzukendikendinizedeğiştirmeyiniz.

Doktorunuzsize,PANOSPORĐN’i,transplantasyonsonrasıyadaşiddetlibirderi

sorunu,romatoidartrit,üveityadanefrotiksendromtedavisiiçinkullanıp

kullanmadığınızadayalıolaraknekadarsüreylekullanmanızgerektiğini

söyleyecektir.Şiddetliegzamadatedavigenellikle8haftasürer.

Uygulamayoluvemetodu:

ÖzellikletransplantasyonhastalarınınPANOSPORĐNdozunuhergünaynısaatte

almalarıönemlidir.

Günlükdozlarınızıherzamanikiyebölünmüşolarakalınız.

Kapsülüblisterdençıkarınız.Kapsülübütünolarakbirbardaksuileyutunuz.

Eğerdahaöncesiklosporinindeğişikoralformülasyonlarınıkullanmışsanız:

Doktorunuzbiroralformülasyondanbaşkaoralformülasyonageçişitakiben,kısabirdönem

içinsizidahayakındantakipetmekisteyebilir.Birsiklosporinoralformülasyonundanbaşka

birsiklosporinoralformülasyonunageçtiğinizzaman,bazıyanetkilerleortayaçıkabilir.

Böylebirdurumolduğutakdirdelütfendoktorunuzayadaeczacınızabilgiveriniz,çünkübu

durumsizeuygulanandozunayarlanmasınıngerektiğinigösteriyorolabilir.Doktorunuz

söylemedikçe,dozunuzuASLAkendinizayarlamayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

ÇocuklardaPANOSPORĐNkullanımıileilgilideneyimhalensınırlıdır.Bununlabirlikte,1

yaşındanbüyükçocuklardaözelbirproblemolmaksızınstandartdozdaPANOSPORĐN

kullanılmaktadır.Bazıçalışmalarda,çocuklarda,herkgvücutağırlığıiçinerişkinlerde

kullanılandandahayüksekdozlardaPANOSPORĐNgerekliolmuşvetolereedilmiştir.

Yaşlılardakullanım:

YaşlıkişilerdePANOSPORĐNuygulamasıileilgilideneyimsınırlıdır.Böbrek

fonksiyonunuzözelbirdikkatgösterilerekizlenmelidir.Eğer65yaşüzeribirsedefyada

atopikdermatithastasıysanız,yalnızca,günlükişlevleriniziengelleyecekboyutta

hastalıklarınvarlığıdurumundatedaviedilmelisiniz.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

PANOSPORĐNtedavisininilkbirkaçhaftasındasıkgörülenvehastalıklabirlikteortaya

çıkanciddibirrahatsızlıkolan,serumkreatininveüremiktarındayükselmemeydana

gelebilir.Budeğişiklikler,geneldedozazalmasınacevapverecekşekilde,dozabağlıvegeri

dönüşlüdür.Uzunsürelitedavide,bazıhastalarınböbreklerindeyapısaldeğişiklikler

gelişebilir,bunlarböbreknakliyapılmışhastalardakisüregelenredde(kronikrejeksiyona)

bağlıdeğişikliklerdenayrılmalıdır.PANOSPORĐN,serumdabilirubinvebazenkaraciğer

enzimleriningeridönüşlüvedozabağlıolarakartmasınadanedenolabilir.Böbrekve

karaciğerfonksiyonlarınındeğerlendirilmesiiçinuygunparametrelerinyakıntakibi

gereklidir.Anormaldeğerler,dozazaltımınıgerektirebilir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

DoktorunuzPANOSPORĐNiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünküPANOSPORĐNtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesinenedenolabilir.

EğerPANOSPORĐN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPANOSPORĐNkullandıysanız:

PANOSPORĐN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Eğerkazasonucuilacınızdanfazlamiktardakullanırsanız,budurumuderhaldoktorunuza

bildirinizyadaenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.Tıbbimüdahalegörmeniz

gerekebilir.

PANOSPORĐN’ikullanmayıunutursanız:

Đlacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonrakidozu

herzamankisaattealınız.

Eğer,ilacınızıalmayıunuttuğunuzufarkettiğinizde,sonrakidozunsaatiyaklaşmışise,

unuttuğunuzdozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PANOSPORĐNiletedavisonlandırıldı ğ ındaolu ş abileceketkiler

PANOSPORĐNtedavinizidurdurmanız,nakledilenorganınızınreddedilmeriskiniartırabilir.

Kendinizinasılhissedersenizhissedin,doktorunuzsöylemedikçePANOSPORĐN

kullanmayıbırakmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,PANOSPORĐN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Builacındozunundoktorunuztarafındandikkatleayarlanmasıgerekir.Fazlamiktarlar

böbreklerinizietkileyebilir.Bunedenle,özellikletransplantasyondansonradüzenliolarak

kantestleriyaptırmalıvehastaneyekontrolegitmelisiniz.Böylecedoktorunuzlatedaviniz

hakkındakonuşmaveyaşadığınızhertürlüproblemibildirmeşansınasahipolursunuz.

PANOSPORĐN’inkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen :Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

Çokyaygın:

Böbrekproblemleri,

Yüksekkanbasıncı,

Başağrısı,

Titreme,

Kandalipit(kanyağları,örneğinkolesterol)düzeylerindeartış.

Yaygın:

Uyuşuklukyadakarıncalanma,

Đştahkaybı,

Hastaolmayadakendinihastahissetme,

Mideağrısı,

Đshal,

Dişetlerindeşişme,

Karaciğerproblemleri,

Kandayüksekürikasityadapotasyum,

Düşükmagnezyumdüzeyleri,

Kasağrılarıyadakramplar,

Vücuttatüylenme,

Yorgunluk.

Yaygınolmayan:

Nöbetler,

Zihinkarışıklığı,

Dezoryantasyon(mekanvezamankavramlarıileilgilizihinkarışıklığı),

Duyarlılıktaazalma,

Huzursuzluk,

Uykusuzluk,

Görmebozuklukları,

Körlük,

Koma,

Kısmifelç,

Uyum,eşgüdümkaybı,

Kandadeğişiklikler(örneğin,anemi),

Cilttealerjikdöküntü,

Şişmeyadakiloartışınanedenolabilenvücuttasututulumu.

Seyrek:

Kaslarınkontrolünüsağlayansinirlerdeproblemler,

Pankreastailtihap,

Kandayüksekşekerdüzeyleri,

Kaszayıflığı,

Kaskaybı,

Kırmızıkanhücrelerininyıkımı(buyanetkiböbrekproblemleriileilişkiliolabilir),

Kadınlardaadetdönemindedeğişiklikler,

Kadınlardaveerkeklerdememedokusundahafifşişme.

Çokseyrek:

Kafaiçibasıncınınartması(benignintrakranialhipertansiyon)ileilişkiliolabilen

gözünarkakısmındaşişmevegörmebozuklukları.

Đmmünsistemizayıflatandiğerilaçlargibisiklosporindevücudunuzunenfeksiyonlarakarşı

savaşmayeteneğinietkileyebilirveözelliklederideolmaküzeretümörlerevediğerhabis

hastalıklaranedenolabilir.Görmededeğişiklikler,koordinasyonkaybı,sakarlık,hafıza

kaybı,konuşmadaveyabaşkalarınınsöylediklerinianlamadazorlukvekasgüçsüzlüğü

yaşarsanız,bunlarprogresifmultifokallökoensefalopatiadıverilenbeyinenfeksiyonunun

belirtivesemptomlarıolabilir.

Eğerbunlardanbirisizişiddetlibirbiçimdeetkilerse,bunudoktorunuzasöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PANOSPORĐN’insaklanması

PANOSPORĐN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

PANOSPORĐNkapsüllerkullanılanakadarblisterpaketindetutulmalıdır.Kapsülleri

yalnızcailacınızıkullanacağınızzamanblisterpaketindençıkarınız.Kapsüllerinsıcakbir

yerdesaklamayınız(enyükseksıcaklık25°Colmalıdır).

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraPANOSPORĐN’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANOSPORĐN’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BĐEMĐlaçSan.veTic.A.Ş.

TurgutReisCaddesiNo:21

06570Tandoğan/ANKARA

Üretici:

PanaceaBiotecLtd.

MalpurBaddi,TeshilNalagarh,SolanDistrict,HimachalPradesh-173205

HĐNDĐSTAN

Bukullanmatalimatı26/07/2012tarihindeonaylanmıştır.