PANOSPORIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANOSPORIN 100 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANOSPORIN 100 MG 50 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siklosporin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699702196023
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

PANOSPORİN100mgyumuşakjelatinkapsül

Ağız yoluilealınır.

Etkinmadde:Her biryumuşak jelatin kapsül100mgsiklosporin içerir.

Yardımcımaddeler:Propilenglikol,makrogolgliserolhidroksistearat,

propilenglikolmonolaurat.,jelatin,maltitol-sıvı,gliserol,kırmızıdemir(III)-oksit

(E172),soyafasülyesiyağı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1. PANOSPORİNnedir veneiçinkullanılır?

2. PANOSPORİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. PANOSPORİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. PANOSPORİN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.PANOSPORİNnedir veneiçinkullanılır?

PANOSPORİN,berraksıvıiçeren,kahverengi,yumurtabiçiminde,yumuşakjelatin

kapsüldür.Her biryumuşak jelatin kapsül100mgsiklosporin içerir.

PANOSPORİN,50adetyumuşakjelatinkapsüliçerenblisterambalajlardatakdim

edilmektedir.

Eğersizebirtransplantasyon(organnakli)uygulanmışsa,PANOSPORİN’infonksiyonu

vücudunuzunbağışıklık(immün)sisteminikontroletmektir.PANOSPORİN,normalolarak

nakledilmişdokularasaldıracakolanözelhücreleringelişiminiblokeederek,nakledilen

organın reddedilmesiniönler.

Eğerkendivücudunuzunimmünyanıtının(bağışıklık)vücudunuzdakihücreleresaldırdığı

bir hastalığınız(otoimmün hastalık) varsa,PANOSPORİNbu hastalıktaki bağışıklık sistemi

tepkilerini(immünoreaksiyonları)bastırır. Butürotoimmünhastalıklar;görmeyitehditeden

birçeşitgöziltihabıolankonjonktivit(ortaveyailerlemişüveityadaBehçetüveiti),belirli

derihastalıklarınınağırvakaları(atopikdermatit/egzamavesedef),şiddetliromatoidartrit

(eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolandevamlıbirhastalık)venefrotiksendrom

adı verilen bir böbrek hastalığıdır.

2.PANOSPORİN’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

EğertransplantasyoniçinPANOSPORİNkullanıyorsanız,builaçsize,yalnızca,

transplantasyon konusundadeneyimlibir doktor tarafından reçeteedilecektir.

Bukullanmatalimatındakiönerilerin,builacıtransplantasyoniçinmiyoksaotoimmün

hastalığınıziçin mialdığınızabağlıolarak değişebildiğinigöreceksiniz.

Bukullanmatalimatındakibilgilerdenfarklıolsalarbiledoktorunuzuntalimatlarınamutlaka

uyunuz. Eğer herhangi bir sorunuzolursalütfen doktorunuzadanışınız.

PANOSPORİN’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

SiklosporinveyaPANOSPORİN’inbukullanmatalimatınınbaşındalistelenen

yardımcı maddelerindenherhangi birinekarşı aşırıduyarlılığınız(alerjiniz) varsa.

Alerjinizolabileceğinidüşünüyorsanız, doktorunuzadanışınız.

PANOSPORİN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

Kanınızdaki potasyum düzeyleriyükselmişseyadagut hastasıysanız,

Aşıyaptırmanızgerekiyorsa,

Herhangibirbaşkailaçkullanıyorsanız(ayrıcabkz.Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı).

EğerotoimmünhastalıknedeniylePANOSPORİNkullanacaksanız,tedavibaşlamadan

öncevetedavisırasındadüzenliolarakböbrekfonksiyonunuzvekanbasıncınızkontrol

edilmelidir.

Eğertedavisırasındahipertansiyongelişimiolursavekontroledilemezse,tedavi

durdurulmalıdır.

Eğersedefhastalığı(psöriyazis)yadaatopikdermatittedavisigörüyorsanızveyaşlıiseniz,

doktorunuzsizeuygulananPANOSPORİNtedavisiniyakındanizleyecekvedenetleyecektir.

SedefhastalığınedeniylePANOSPORİNtedavisigörüyorsanız,sizebununlaeşzamanlı

olarak UVB-ışınıyadafototerapi uygulanmamalıdır.

Doktorunuzşunları kontrol edecektir:

Kanınızdaki siklosporindüzeylerini(özellikletransplant hastalarında),

Tedavi boyuncadüzenliolarak kan basıncınızı,

Karaciğerveböbrekfonksiyonlarınızı,

Kanınızdaki lipit (yağ) düzeylerini.

İmmünsistemibaskılayanilaçlar,vücudunuzunenfeksiyonlarakarşısavaşmayeteneğini

etkileyebilirveözelliklederivelenfsistemiolmaküzere,kansergelişimiriskiniartırabilir.

Bunedenle,uygunkoruyucugiysilergiyerekvesıkolarakyüksekkorumafaktörlügüneş

kremleri uygulayarakgüneş ışınlarınaveUVışınlarınamaruziyetinizi sınırlayınız.

PANOSPORİN,vücudunuzdakimagnezyummiktarınıazaltabilir.Bunedenle,doktorunuz

size,özellikletransplantasyonuygulanandurumlarda,ameliyattanhemensonrakullanmanız

için magnezyum takviyesi verebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PANOSPORİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

PANOSPORİNgreyfurtyadagreyfurtsuyuilebirliktealınmamalıdır,çünkübunlar

PANOSPORİN’inetkilerindedeğişiklik oluşturabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer gebeysenizyadagebekalmayıplanlıyorsanız,bunudoktorunuzasöyleyiniz.Gebelikte

PANOSPORİNkullanımıileilgilideneyimsınırlıdır.Genelolarak,PANOSPORİNgebelik

sırasındakullanılmamalıdır.Eğerbuilacıkullanmanızgerekliise,doktorunuzsizebuilacın

gebelik sırasında kullanımıylailgiliyarar veriskleri açıklayacaktır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark edersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

PANOSPORİNtedavisisüresinceemzirmeönerilmez,çünküPANOSPORİN’inetkin

maddesisiklosporinannesütünegeçervebebeğinizietkileyebilir.Emziriyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

PANOSPORİN’inaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindekietkilerineyönelikhiçbir

özgül çalışmayapılmamıştır.

PANOSPORİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

PANOSPORİNmaltitoliçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsePANOSPORİN’ialmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

PANOSPORİNsoyafasülyesiyağıihtivaeder.Eğerfıstıkyadasoyayaalerjinizvarsabu

tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

PANOSPORİN,bazı ilaçların etkisinibozabilir / değiştirebilir.

Eğer aşağıdabelirtilen ilaçlarlaeş zamanlı tedaviuygulamanızgerekiyorsa, doktorunuza

danışınız:

Metotreksat (şiddetli romatoid artrittedavisiiçin kullanılan bir ilaç),

Antibakteriyelaminoglikozidtipiajanlar,amfoterisinBiçerenantifungal(mantar

hastalıklarınakarşıetkili)ajanlar,siprofloksasiniçerenantibakteriyel(bakterilere

karşıetkili)ajanlar,melfalaniçerensitostatikler(hücrelerinçoğalmasınıönleyen),

trimetoprimiçerenidrar yolu enfeksiyonu ajanları,zayıfanaljezik(ağrıkesici)ilaçlar

(nonsteroidaliltihapgidericiilaçlar)veH

-reseptörantagonisttipiasitsalgısı

engelleyicileri(ülsertedavisindekullanılanilaçlar)gibiböbreklerietkileyebilecek

diğerilaçlar,

Özelliklemakrolidtipiantibakteriyelajanlar,azoltipantifungalajanlar,oral

kontraseptifler(ağızyoluilealınandoğumkontrolilaçları),proteazadlıenzim

engelleyicileri,imatinib,kalsiyumantagonist(karşıtetkigösteren)tipiveyaendotelin

reseptör antagonistitipibelirlikanbasıncıdüşürücüajanlarvebelirliantikonvülzifler

(kramplarıönleyenilaçlar)gibiPANOSPORİN’inkandakikonsantrasyonlarını

artırabilecekyadaazaltabilecek ilaçlar,

Digoksin,kolşisin,HMG-CoAredüktazinhibitörleri,prednizolon,etoposid,

repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlaryadapotasyum içeren ilaçlar.

PANOSPORİN,aynızamanda,diğerimmünosupresif(bağışıklıksisteminibaskılayan)

ajanlarlabirliktedekullanılır.Ancakbuilacıtakrolimusgibikalsinörininhibitörleriile

birlikte kullanmamanızgerekmektedir.

Doktorunuz,diğertıbbitedavilerebaşlarkenyadabutedavileridurdururkenkanınızdaki

siklosporin konsantrasyonlarınıkontrol edebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.PANOSPORİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzun talimatlarınadikkatle uyunuz. Önerilen dozuaşmayınız.

Doktorunuz,vücutağırlığınızavePANOSPORİN’ibirtransplantasyonsonrasıyada

şiddetlisedefhastalığı,egzama,romatoidartrit,nefrotiksendromveyaüveittedavisi

içinkullanıpkullanmadığınızadayalıolaraksiziniçindoğruPANOSPORİNdozunu

belirleyecektir.Doktorunuzsizeayrıcailacınızınesıklıktaalacağınızıda

söyleyecektir.

Eğersizeorganyadakemikiliğitransplantasyonuuygulanmışsa,toplamdoz

genellikle,ikidozabölünmüşolarak,günde2mg/kgvücutağırlığıilagünde15mg/kg

vücutağırlığıaralığındadır.Genelolarakyüksekdozlartransplantasyondanhemen

sonra,düşükdozlarisetransplanteorganyadakemikiliğistabilizeolduktansonra

uygulanır.Doktorunuzsiziniçinidealolandozuayarlayacaktır.Bununiçinbazıkan

testleriyapması gerekebilir.

Şiddetlisedefveegzamanıntedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüş

olarak,günde2 mg/kgvücut ağırlığı ilagünde5mg/kgvücut ağırlığı aralığındadır.

Şiddetliromatoid artrit tedavisiiçin toplam dozgenellikle, ikidozabölünmüş olarak,

günde3 mg/kgvücutağırlığı ilagünde5 mg/kgvücut ağırlığı aralığındadır.

Nefrotiksendromtedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüşolarak,

erişkinlerdegünde2.5mg/kgvücutağırlığıilagünde5mg/kgvücutağırlığıve

çocuklarda2.5 mg/kgvücut ağırlığı ilagünde6 mg/kgvücut ağırlığı aralığındadır.

Üveittedavisiiçintoplamdozgenellikle,ikidozabölünmüşolarak,günde5mg/kg

vücut ağırlığı ilagünde7mg/kgvücut ağırlığı aralığındadır.

Doktorunuzuntalimatlarınakesinlikleuyunuzvekendinizinekadariyihissederseniz

hissedin, dozunuzu kendikendinizedeğiştirmeyiniz.

Doktorunuzsize,PANOSPORİN’i,transplantasyonsonrasıyadaşiddetlibirderi

sorunu,romatoidartrit,üveityadanefrotiksendromtedavisiiçinkullanıp

kullanmadığınızadayalıolaraknekadarsüreylekullanmanızgerektiğini

söyleyecektir. Şiddetli egzamadatedavigenellikle8 haftasürer.

Uygulama yoluvemetodu:

ÖzellikletransplantasyonhastalarınınPANOSPORİNdozunuhergünaynısaatte

almaları önemlidir.

Günlük dozlarınızı herzaman ikiyebölünmüş olarak alınız.

Kapsülü blisterden çıkarınız. Kapsülü bütün olarak bir bardak su ileyutunuz.

Eğerdaha öncesiklosporinindeğişikoral formülasyonlarını kullanmışsanız:

Doktorunuzbiroralformülasyondanbaşkaoralformülasyonageçişitakiben,kısabirdönem

içinsizidahayakındantakipetmekisteyebilir.Birsiklosporinoralformülasyonundanbaşka

birsiklosporinoralformülasyonunageçtiğinizzaman,bazıyanetkilerleortayaçıkabilir.

Böylebirdurumolduğutakdirdelütfendoktorunuzayadaeczacınızabilgiveriniz,çünkübu

durumsizeuygulanandozunayarlanmasınıngerektiğinigösteriyorolabilir.Doktorunuz

söylemedikçe, dozunuzu ASLA kendinizayarlamayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanım:

ÇocuklardaPANOSPORİNkullanımıileilgilideneyimhalensınırlıdır.Bununlabirlikte,1

yaşındanbüyükçocuklardaözelbirproblemolmaksızınstandartdozdaPANOSPORİN

kullanılmaktadır.Bazıçalışmalarda,çocuklarda,herkgvücutağırlığıiçinerişkinlerde

kullanılandan dahayüksek dozlardaPANOSPORİNgerekliolmuş vetolereedilmiştir.

Yaşlılarda kullanım:

YaşlıkişilerdePANOSPORİNuygulamasıileilgilideneyimsınırlıdır.Böbrek

fonksiyonunuzözelbirdikkatgösterilerekizlenmelidir.Eğer65yaşüzeribirsedefyada

atopikdermatithastasıysanız,yalnızca,günlükişlevleriniziengelleyecekboyutta

hastalıkların varlığı durumunda tedavi edilmelisiniz.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

PANOSPORİNtedavisininilkbirkaçhaftasındasıkgörülenvehastalıklabirlikteortaya

çıkanciddibirrahatsızlıkolan,serumkreatininveüremiktarındayükselmemeydana

gelebilir. Bu değişiklikler, genelde dozazalmasına cevap verecek şekilde,dozabağlıvegeri

dönüşlüdür.Uzunsürelitedavide,bazıhastalarınböbreklerindeyapısaldeğişiklikler

gelişebilir,bunlarböbreknakliyapılmışhastalardakisüregelenredde(kronikrejeksiyona)

bağlıdeğişikliklerdenayrılmalıdır.PANOSPORİN,serumdabilirubinvebazenkaraciğer

enzimleriningeridönüşlüvedozabağlıolarakartmasınadanedenolabilir.Böbrekve

karaciğerfonksiyonlarınındeğerlendirilmesiiçinuygunparametrelerinyakıntakibi

gereklidir. Anormal değerler, dozazaltımınıgerektirebilir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

DoktorunuzPANOSPORİNiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünküPANOSPORİNtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesineneden olabilir.

EğerPANOSPORİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaPANOSPORİNkullandıysanız:

PANOSPORİN'den kullanmanızgerekenden fazlasınıkullanmışsanızbir doktor veya eczacı

ilekonuşunuz.

Eğer kazasonucu ilacınızdan fazla miktardakullanırsanız, bu durumu derhal doktorunuza

bildirinizyadaenyakınhastanenin acilservisinebaşvurunuz. Tıbbimüdahalegörmeniz

gerekebilir.

PANOSPORİN’ikullanmayı unutursanız:

İlacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonrakidozu

her zamanki saattealınız.

Eğer,ilacınızıalmayıunuttuğunuzufarkettiğinizde,sonrakidozunsaatiyaklaşmışise,

unuttuğunuzdozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PANOSPORİNiletedavi sonlandırıldı ğ ında olu ş abileceketkiler

PANOSPORİNtedavinizidurdurmanız,nakledilenorganınızınreddedilmeriskiniartırabilir.

Kendinizinasılhissedersenizhissedin,doktorunuzsöylemedikçePANOSPORİN

kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,PANOSPORİN’iniçeriğindebulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Builacındozunundoktorunuztarafındandikkatleayarlanmasıgerekir.Fazlamiktarlar

böbreklerinizietkileyebilir.Bunedenle,özellikletransplantasyondansonradüzenliolarak

kantestleriyaptırmalıvehastaneyekontrolegitmelisiniz.Böylecedoktorunuzlatedaviniz

hakkında konuşma veyaşadığınızher türlü problemibildirmeşansınasahip olursunuz.

PANOSPORİN’inkullanılması sonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Yan etkileraşağıdakikategorilerde gösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birindenaz, fakat1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000hastanın birindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen :Eldekiverilerile belirlenemeyecekkadarazhastada görülebilir.

Çok yaygın:

Böbrek problemleri,

Yüksek kan basıncı,

Baş ağrısı,

Titreme,

Kandalipit(kanyağları,örneğin kolesterol) düzeylerinde artış.

Yaygın:

Uyuşuklukyadakarıncalanma,

İştah kaybı,

Hasta olmayadakendinihasta hissetme,

Mideağrısı,

İshal,

Diş etlerindeşişme,

Karaciğerproblemleri,

Kandayüksekürik asityadapotasyum,

Düşük magnezyum düzeyleri,

Kas ağrılarıyadakramplar,

Vücuttatüylenme,

Yorgunluk.

Yaygınolmayan:

Nöbetler,

Zihin karışıklığı,

Dezoryantasyon (mekanvezaman kavramları ileilgili zihin karışıklığı),

Duyarlılıkta azalma,

Huzursuzluk,

Uykusuzluk,

Görme bozuklukları,

Körlük,

Koma,

Kısmi felç,

Uyum, eşgüdüm kaybı,

Kandadeğişiklikler(örneğin, anemi),

Cilttealerjik döküntü,

Şişmeyadakilo artışınaneden olabilen vücuttasututulumu.

Seyrek:

Kasların kontrolünü sağlayan sinirlerdeproblemler,

Pankreasta iltihap,

Kandayüksekşeker düzeyleri,

Kas zayıflığı,

Kas kaybı,

Kırmızı kan hücrelerininyıkımı (buyan etkiböbrek problemleri ile ilişkili olabilir),

Kadınlardaadet dönemindedeğişiklikler,

Kadınlardaveerkeklerdememedokusundahafifşişme.

Çok seyrek:

Kafaiçibasıncınınartması(benignintrakranialhipertansiyon)ileilişkiliolabilen

gözün arkakısmında şişme vegörme bozuklukları.

İmmün sistemizayıflatandiğer ilaçlargibisiklosporin devücudunuzun enfeksiyonlarakarşı

savaşmayeteneğinietkileyebilirveözelliklederideolmaküzeretümörlerevediğerhabis

hastalıklaranedenolabilir.Görmededeğişiklikler,koordinasyonkaybı,sakarlık,hafıza

kaybı,konuşmadaveyabaşkalarınınsöylediklerinianlamadazorlukvekasgüçsüzlüğü

yaşarsanız,bunlarprogresifmultifokallökoensefalopatiadıverilenbeyinenfeksiyonunun

belirti vesemptomları olabilir.

Eğer bunlardan biri sizi şiddetlibir biçimde etkilerse, bunu doktorunuzasöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.PANOSPORİN’insaklanması

PANOSPORİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

PANOSPORİNkapsüllerkullanılanakadarblisterpaketindetutulmalıdır.Kapsülleri

yalnızcailacınızıkullanacağınızzamanblisterpaketindençıkarınız.Kapsüllerinsıcakbir

yerdesaklamayınız(enyükseksıcaklık 25°Colmalıdır).

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraPANOSPORİN’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANOSPORİN’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BİEMİlaçSan. veTic.A.Ş.

Turgut Reis Caddesi No:21

06570Tandoğan / ANKARA

ÜretimYeri:

PanaceaBiotecLtd.

MalpurBadhi, TeshilNalagarh,Solan District, Himachal Pradesh-173 205

HİNDİSTAN

Bu kullanma talimatı.../.../...tarihinde onaylanmıştır.