PANLIPAZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANLIPAZ ENTERIK KAPLI 60 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANLIPAZ ENTERIK KAPLI 60 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • multienzymes (lipaz, proteaz vb.)

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523040055
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

PANLİPAZEnterikKaplı

FilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herenterikkaplıfilmtablet;170mgpankreatin(Hertabletteenaz2550

Ph.Eur.ULipazaktivitesi,2040Ph.Eur.UAmilazaktivitesi,170Ph.Eur.UProteaz

aktivitesi) ve80 mgsimetikoniçerir.

Yardımcımaddeler:Karboksimetilselülozsodyum,kopovidon,mikrokristalinselüloz

Kaplama:Opadry-II-White85F18422(polivinilalkol,titanyumdioksit(E171),

polietilenglikol3350,talk),SuretericWhiteYAE-6-18107(polivinilasetatftalat,talk,

polietilenglikol4000,titanyumdioksit(E171),sodyumhidrojenkarbonat,trietilsitrat,

stearik asit, sodyumalginat, kolloidal silikon dioksit)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.PANLİPAZnedir veneiçinkullanılır?

2.PANLİPAZ’ı kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.PANLİPAZnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.PANLİPAZ'ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2/8

1.PANLİPAZnedir veneiçinkullanılır?

PANLİPAZ;midevebağırsakgazlarınakarşıkullanılan,pankreasenzimleriniiçeren

bir ilaçtır.

Enzimlerdomuzpankreas salgı bezlerindenelde edilmiştir.

PANLİPAZ,beyazrenkliyuvarlakbiconveksşeklindedir.20ve60filmtabletlik

PVC/Alüminyum folyo blisterambalajlardakullanma talimatıilebirlikte sunulur.

PANLİPAZ,

Sindirim bozukluklarınabağlıgazşikâyetleri,

Aerofaji(havayutma),

Yağ-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları,

Pankreatikyetmezliği olanlardakigazşikâyetleri,

Ameliyat öncesi ve sonrası gazşikâyetleri,

Zamansızveaşırıyemeğebağlıolan hazımsızlıklar,

Karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden öncegazgiderici olarak kullanılır.

2.PANLİPAZ’ı kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

PANLİPAZ’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Pankreatinveyadimetilpolisiloksan,yadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıduyarlılığınızvarsa(alerjikreaksiyon,derideisilik,kaşıntı,yüz,dudak,el

veayaklardaşişme veyanefes alımdagüçlük olarak ortayaçıkabilir)

Domuzvedomuzürünlerinekarşı duyarlılığınızvarsa

PANLİPAZ’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

PANLİPAZaktifenzimiçermekteolup,ağızdatabletikırdığınızda,çiğnediğinizdeağız

içerisindeyaralaranedenolabilir.Tabletibölmedenveçiğnemedenyeterlisıvıilebirlikte

alınmasınadikkat edilmelidir.

PANLİPAZakut pankreas iltihabının erken evrelerindekullanılmamalıdır.

3/8

Pankrealipazyüksekdozdaalındığında,kolondabazıdurumlardaameliyatgerektirebilen

bağsılaşmışdaralmaraporlanmıştır.Bunedenleözelliklepankreastabozukluğanedenolan

kalıtımsal bir hastalığı olan (kistik fibröz) çocuklardadikkatli kullanılmalıdır.

Buruniçivesolunumyollarındairitasyonasebepolabileceğindentozuninhalasyonundan

kaçınılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PANLİPAZ’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

PANLİPAZyemeklerlebirliktesuilebirliktealınmalıdır.Tabletinizikırmayınız,

çiğnemeyinizveyaağzınızdaemmeyiniz.

Röntgen çekimlerinden önceaçkamınaalınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizPANLİPAZkullanmamanızönerilmektedir.

PANLİPAZ’ıhamileliktesadecedoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirse

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

PANLİPAZetkinmaddesisütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Bunedenleemziriyorsanız,

PANLİPAZkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

PANLİPAZ’ınaraçvemakine kullanımıüzerineolumsuzbir etkisi beklenmez.

PANLİPAZ’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

PANLİPAZherdozunda1mmol(23g)’denazsodyumihtivaeder;esasında“sodyum

içermez”.

4/8

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Herhangi biretkileşmeçalışması bulunmamaktadır.

Dimetilpolisiloksan’ınköpüğüdağıtıcıetkisi,özelliklealüminyumhidroksitvemagnezyum

karbonat olmak üzereantiasitlerlebozulabilir.

Demir preparatlarının emilimini azaltabilir.

Pankreatin’in diğer ilaçlarlaetkileşime dair biryayın bulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.PANLİPAZnasılkullanılır?

PANLİPAZEnterik KaplıFilm Tablet ağızdan alınır.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Geneldeyemeklerde1-2tablet çiğnenmedenyutulur.

Röntgençekimlerindegazbulunmamasıiçinçekimdenönce2gün3-4kere2tabletveçekim

günü sabah açolarak 2 tablet alınır.

Doktortarafından başkabir şekildetavsiyeedilmediği takdirdebelirtilen dozlardakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

PANLİPAZ,sadeceağızdankullanmakiçindir.Tabletleriçiğnemeyiniz.Tabletleriyeterli

miktardasu ile alınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

PANLİPAZEnterik KaplıFilm Tablet 12yaşın altındaki çocuklardaönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardadozerişkinlerlebenzer şekildedir.

5/8

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği

Karaciğeryetmezliğindeherhangi bir dozkısıtlaması bulunmamaktadır.

Böbrekyetmezliğinde kullanımına dikkat edilmelidir.

EğerPANLİPAZ’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaPANLİPAZkullandıysanız:

KullanmanızgerekendençokfazlaPANLİPAZkullanmasıdurumundaoluşabileceketkiler

konusundayeterlibilgimevcutdeğildir.Fakatsondereceyüksekdozalımındakandaürikasit

miktarının artışı, gut(damlahastalığı) veböbrek taşınayolaçabildiği bildirilmiştir.

PANLİPAZ'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PANLİPAZ’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

PANLİPAZiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Şikâyetlerinizindüzelmesindensonratedaviyikesmenizsonucuherhangiolumsuzbiretki

beklenmemektedir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiPANLİPAZ’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

PANLİPAZ’ınkullanılmasısonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:Yan

etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

6/8

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ilebelirlenemeyecek kadarazhastadagörülebilir.

Çok yaygın(10 hastanınenazl’indegörülebilir.)

Baş ağrısı

Karın Ağrısı

Yaygın(10 hastanınbirindenaz, fakat 100 hastanınbirindenfazla görülebilir.)

Baş dönmesi

Öksürük

Nazofarenjit

Flatulans (Mide vebağırsaklardaaşırı gazvarlığı)

Erken doyma

Kilo kaybı

Kusma

Karnın üstbölgesinde ağrı

İshal

Dışkıdaanormallikler

Yaygınolmayan(100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.)

Kalıcı olmayan nötropeni(Kandaki nötrofıllerin sayısının anormal derecedeazalması)

Alerjik reaksiyonlar (ciddi)

Anafilaksi

Diabetes mellitusun şiddetlenmesi

Hiperglisemi(Kan şekeridüzeyinin normal sınırların üzerineçıkması)

Hipoglisemi(Kan şekeridüzeyinin normal sınırların altınadüşmesi)Görmedebulanıklık

Astım

Kabızlık

Distalİntestinal Obstrüksiyon Sendromu (DIOS) (Bir çeşitbağırsak tıkanıklığı)

Duodenit(Onikiparmakbağırsağının tahrişi)

7/8

Fibrozan kolonapati

Gastrit(Midemukozası iltihabı)

Mide bulantısı

Tekrarlayan karsinoma

Ürtiker

Kaşıntı

Cilttedöküntü

Kas spazmı

Kas ağrısı

Hiperürisemi (Kandaürik asitkonsantrasyonununyükselmesi.)

Kan tahlillerinde transaminazlardaartış (asemptomatik)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.PANLİPAZ’ınsaklanması

PANLİPAZ’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraPANLİPAZ’ı kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizPANLİPAZ’ıkullanmayınız.

8/8

RuhsatSahibi:

BiofarmaİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon:0216398 10 63(Pbx)

Faks: 0216419 27 80

ÜretimYeri:

Münir ŞahinİlaçSanayiveTicaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad.No:22

34873 Kartal/İstanbul

Telefon: 0 216 306 62 60(Pbx)

Faks: 0 216 353 94 26

Bu kullanma talimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.