PANDEV

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANDEV 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANDEV 40 MG IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525796981
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-01-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 /11

KULLANMATALĐMATI

Steril-apirojen

PANDEV40mgĐ.V.EnjeksiyonlukLiyofilizeTozĐçerenFlakon

Yalnızcadamariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirflakon;etkinmaddeolarak40.0mgPantoprazol’eeşdeğerPantoprazol

SodyumSeskihidratiçerir.

Yardımcımadde(ler):DisodyumEDTA

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. PANDEVnedirveneiçinkullanılır?

2. PANDEV’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PANDEVnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PANDEV’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. PANDEVnedirveneiçinkullanılır?

PANDEVenjeksiyonlukçözeltiiçinbeyaz–sarımsıbeyazbirtozdur.40mgtoziçeren,

kauçuktıpalı,flip-offkapaklışeffaf,renksiz,camflakoniçerisindeyeralır.

2 /11

PANDEV“protonpompasıinhibitörü”olarakbilinenilaçlardanbiridir.Midenizdeasit

oluşumunuazaltır.Midedeasitnedeniyleoluşanhastalıklarıntedavisindekullanılır.

PANDEV;

Asidinmidedenyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusundailtihaplanmaveağrı

(özofagealreflühastalığında),

Bağırsaklarınüstkısmındakiülser(duodenumülseri)veyamidedekiülser(gastrikülser),

Akutkanamalımideveyabağırsaklarınüstkısmındakiülserlerde,kanamanıntedavisinde

veyakanamanıntekrarlamasınıönlemede,

ZollingerEllisonSendromugibimidedeaşırıasitüretimininolduğudurumların

tedavisindekullanılır.

2. PANDEV’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PANDEV’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-PantoprazolveyaPANDEV’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenbirine

benzimidazollere(mantarhastalıklarıiçinkullanılanilaçlar)karşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varisekullanmayınız.

-Protonpompasıinhibitörüiçerendiğerilaçlaraalerjinizvarise,PANDEV’ikullanmayınız.

PANDEV’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Ağırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,karaciğerinizileilgiliherhangibirprobleminiz

olduysa,doktorunuzabildiriniz.PANDEViletedavisırasında,özellikledeuzunsüreli

kullanımda,doktorunuzkaraciğerenzimlerinizidüzenliolarakkontroledecektir.

KaraciğerenzimlerininyükselmesidurumundaPANDEVkullanımıkesilmelidir.

PANDEViletedavi,kanserleilişkilibelirtileribaskılayabilirvesonuçtateşhisi

geciktirebilir.BunedenlePANDEVtedavisindenönce,doktorunuzkanserhastası

olmadığınızdaneminolmakiçinsizebazıtestleryapabilir.Eğertedavinizsırasında

semptomlarınızdevamederse,başkaincelemelergerekebilir.

EğerAIDShastalığıtedavisindekullanılanatazanavirisimlibirilaçileaynızamanda

PANDEVkullanıyorsanız,doktorunuzubudurumdanhaberdarediniz.

3 /11

Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiPANDEVözellikleosteoporozhastalığıolanlarda,yaşlı

hastalardavediğerriskfaktörlerinintespitedildiğidurumlarda,yüksekdozlardaveuzun

süreli(1yıldandahauzun)kullanıldığında,kalça,elbileğiveomurgadakırılmariskiniaz

daolsaartırabilir.BudurumdadoktorunuzPANDEV’idahadüşükdozdaveyadahakısa

sürelikullanmanızıönerebilir.

Dahaöncedensizehipomagnezemi(kanınızdakimagnezyummineralidüzeyinin

düşüklüğü)teşhisikonulduisedoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümprotonpompası

inhibitörlerigibiPANDEVenaz3ay(genellikle1yıldandahauzun)sürelitedaviden

sonrahipomagnezemiyeyolaçabilir.Budurumdadoktorunuzmagnezyumtakviyesi

almanızayadaPANDEVtedavinizindahakısasürelidevamedilmesinekararverebilir.

PANDEVtedavinizsüresincekalbinizinanormalderecedehızlı,yavaşveyadüzensiz

attığınıhissederseniz,yorgunlukveyasersemlikhissi,kasspazmıyadanöbetgeçirirseniz

doktorunuzabildiriniz.Çünkübubelirtilerhipomagnezemiileilişkiliolabilir.Ayrıca

kullanmaktaolduğunuzbaşkailaçlarvarsabunlarıdadoktorunuzasöyleyiniz.

Hipomagnezemi,kandakipotasyumvekalsiyumdüzeylerindedeazalmayayolaçabilir.

Doktorunuzgerekligörürsedüzenliolarakkanınızdakimagnezyumdüzeyinintakip

edilmesiniisteyebilir.

Nöroendokrintümörtanıtestleriyaptırıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz,çünkütüm

protonpompasıinhibitörlerigibiPANDEVbutestlerinsonucunuetkileyebilir.

TümprotonpompasıinhibitörlerigibiPANDEVüstmide-bağırsakyolunda,normaldede

varolanbazıbakterilerinsayısınıvedolayısıylaenfeksiyonriskini(Salmonelllave

Campylobacter)azdaolsaarttırabilir.

Varfarinvefenprokumongibikanıyoğunlaştıranveyainceltenilaçlarkullanıyorsanız,

ileridüzeydekontrolleryaptırmanızgerekebilir.

AşağıdakilerdenbirinifarkedersenizDERHALdoktorunuzabaşvurunuz:

-Beklenmeyenkilokaybı,

-Tekrarlayankusmalar,

-Yutmazorluğu,

-Kankusma,

-Solgungörünmevekendinigüçsüzhissetme(anemi/kansızlık)

-Dışkıdakangörülmesi

-Ağırvesürekliishaldurumlarında

4 /11

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

PANDEV’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayoluaçısındanyiyecekveiçeceklerileetkileşmesiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelerdeilacınanneyeyararının,henüzdoğmamışbebeğezararvermeriskindenfazla

olmasıhalindekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

Emzirenannelerdeilacınanneyeyararının,bebeğezararvermeriskindenfazlaolmasıhalinde

kullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesivegörselbozukluklargibidurumlaryaşıyorsanız,araçveyamakine

kullanmayınız.

PANDEV’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherflakonda23mg’dan(1mmol)azsodyumihtivaeder,ancakbudozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Pantoprazol,emilimimidedekiasitdüzeyine(pH’ya)bağlıolan,ketokonozol,itrakonazol

veposakonazolgibimantarenfeksiyonlarınıönlemeyeyönelikilaçların,yadaerlotinib

gibibazıkanserilaçlarınınemiliminiazaltaraketkisinizayıflatabilir.

ProtonpompasıinhibitörleriatazanavirgibiHIV(AIDS)tedavisindekullanılanilaçların

emiliminiazaltırlar.Pantoprazoldahilprotonpompasıinhibitörlerinin,atazanavirile

birliktekullanılmamalıdır.

5 /11

Pantoprazol,karaciğerdemetabolizeolur.Aynışekildekaraciğerdemetabolizeolandiğer

ilaçlarlapantoprazolarasındabiretkileşmeolabilir.Bununlabirlikte,aşağıdakiilaçlarile

özeltestleryapılmışveklinikönemiolanbiretkileşmegözlenmemiştir:

Karbamazepin(epilepsiveduygudurumdeğişiklikleriilacı),

Diazepam(kaygıbozukluğugidermedekullanılır)

Nifedipin(kanbasıncıyüksekliğitedavisindekullanılır)

Glibenklamid(kanşekeridüşürücü),

Doğumkontrolhapları(levonorgestrelveetinilöstradioliçeren)

Eğerkanpıhtılaşmasınaetkieden(fenprokumon/varfaringibi)birilaçkullanıyorsanız,

pantoprazoltedavisibaşladıktanvesonlandırıldıktansonravedüzensizkullanımı

sırasındakanpıhtılaşmadeğerlerinizinizlenmesiönerilir.

Antasitlerlebirliktekullanıldığındabiretkileşmegörülmemiştir.Antasitlermideasidini

anındaazaltmakiçinkullanılan,genellikleçiğnemetabletiveyaşurupşeklindeki

ilaçlardır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. PANDEVnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Bağırsaklarınüstkısmındakiülser(duodenumülseri),midedekiülser(gastrikülser)veasidin

midedenyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusundailtihaplanmaveağrı(reflüözofajit

veözofagealreflühastalığı)tedavisinde

Günde1flakon(40mgpantoprazol)

Akutkanamalıgastrikveyaduodenalülserlihastalarda,kanamanınkısasürede

durdurulmasındavetekrarkanamanınönlemesinde:

Akutkanamalıgastrikveyaduodenalülserlihastalarda80mg,2-15dakikaiçerisindetek

seferdeenjekteedilerekuygulanmalıveardından3gün(72saat)boyunca8mg/saatolacak

ekildedevamlıdamardanenjekteedilerekuygulanmalıdır.

6 /11

ZollingerEllisonSendromuvemidedeaşırıasitüretimininolduğudurumlarıntedavisiiçin

Günde2flakon(80mgpantoprazol)

Doktorunuzmidenizdekiasitüretiminebağlıolaraksizinkullanmanızgerekendozu

belirleyecektir.

Eğerdoktorunuztarafındangündeikiflakondan(80mg)fazlaenjeksiyonkullanmanız

gerektiğisöylenmişse,buenjeksiyonlarikieşitdozhalindeverilmelidir.

Doktorunuzgündedörtflakondan(160mg)fazlageçicibirdozusizebaşlayabilir.Eğermide

asidiseviyenizinacilolarakkontrolaltınaalınmasıgerekiyorsa,başlangıçdozu160mg(dört

flakon)midedekiasitmiktarınıacilolarakazaltmakiçinyeterliolacaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

Damariçineuygulamaağızyoluylauygulamanınmümkünolmadığıdurumlardaönerilir.

BirdoktorveyahemşiresizePANDEV’idamariçineyavaşbirşekildeuygulayacaktır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Buenjeksiyonun18yasındanküçükhastalardakullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

PANDEVyaşlıkişilerdedozayarlamasıyapılmadankullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekfonksiyonbozukluğuolanhastalardadozayarlamasıgerekmez.

Karaciğeryetmezliği:

iddetlikaraciğerbozukluğuolanhastalardagünlük20mgpantoprazoldozu(yarımflakon)

aşılmamalıdır.

EğerPANDEV’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPANDEVkullandıysanız:

PANDEV’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıila

konuşunuz.

7 /11

PANDEV’ikullanmayıunutursanız

lacınızıalmayıunutursanız,unutulandozutelafietmekiçinçiftdozalmayınız.Tedavinizi,

doktorunuzunverdiğidozşemasınagöre,birsonrakidozdanitibarensürdürünüz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PANDEViletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

PANDEViletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Tedaviyeerkensonvermeyiniz,çünkühastalığınızınbelirtilerigeridönebilirveya

ağırlaşabilir.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiPANDEV’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakisıklıkderecelerinegöresınıflandırılmaktadır.

Çokyaygın(10hastada1’denfazlagörülür)

Yaygın(100hastada1ile10arasıgörülür)

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür)

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür)

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,PANDEV’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokciddialerjikrahatsızlıklar(seyrekgörülür):Dilve/veyaboğazdaşişme,

yutma/yutkunmagüçlüğü,kurdeşen(ürtiker),nefesalmagüçlüğü,yüzdealerjikşişme

(Quinckehastalığı/anjiyoödem),çokhızlıkalpatımıveterlemeyleseyredenbaşdönmesi.

Çokciddiderirahatsızlıkları(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideanigelişen,yaygın,

kabarcıklarşeklinde,ağrılıdöküntüler,genelsağlıkdurumununhızlakötüyegitmesi,göz,

burun,ağız/dudakvecinselorgandatahriş(hafifkanlanma)(bunlarStevenJohnson

Sendromu,EritemamultiformeveLyellSendromugibiciddiciltreaksiyonlarının

belirtileriolabilir)veışığahassasiyet

Diğerçokciddirahatsızlıklar(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideveyagözlerinbeyaz

kısmındasarılaşma(karaciğerhücrelerindeağırhasar,sarılık)veyaateş,kurdeşenve

ağrılıidrarvebelağrısıilebirlikteböbreklerdebüyüme(ciddiböbrekiltihabı)

8 /11

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın(100hastada1ile10arasıgörülür):

Enjeksiyonbölgesindekidamarduvarındailtihapvekanpıhtısıoluşumu

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Başağrısı;başdönmesi;ishal;kendiniiyihissetmeme;kusma;midedeşişkinlikvegaz;

kabızlık;ağızdakuruluk;karınağrısı;kızartı,kaşıntıvederidöküntüsügibialerjik

rahatsızlıklar;halsizlik,uykubozuklukları

Özelliklebiryıldandahauzunsüreboyuncapantoprazolgibibirprotonpompası

inhibitörükullananhastalardakalça,elbileğiveyaomurgadakırıkmeydanagelmeriski

artar.Osteoporozhastalığınızvarsayadaosteoporozriskiniartırankortikosteroidler

kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Tatalmaduyusununbozulmasıveyatamamenyokolması;bulanıkgörmegibigörme

bozuklukları;kurdeşen(ürtiker);eklemağrıları;kasağrıları;kiloalma/verme;vücut

sıcaklığınınartması;yüksekateş;elveayaklardaşişme(periferalödem);alerjik

reaksiyonlar;depresyon;erkeklerdegöğüsbüyümesi(jinekomasti)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Oryantasyonbozukluğu

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor):

Özellikleeğilimliolanhastalarda,gerçektevarolmayanşeylerigörmeyadaişitme

(halüsinasyon),zamanvemekanuyumununkaybıvezihinkarmaşasıhali(konfüzyon);

kansodyumseviyesindedüşme(hiponatremi).EğerüçaydanuzunsüredirPANTPAS®

kullanıyorsanızkanınızdakimagnezyumseviyelerinindedüşmesimümkündür.

Magnezyumseviyesinindüşmesi(hipomagnezami)yorgunluk,istemdışıkasgerilmeleri,

oryantasyonbozukluğu,kasılmalar,başdönmesivenabızyükselmesişekillerindekendini

gösterir.Magnezyumseviyesinindüşmesiaynızamandakanınızdakipotasyumve

kalsiyumseviyelerinindedüşmesinenedenolabilir.Doktorunuzkanınızdakimagnezyum

seviyeleriniizlemekiçindüzenlitestleryaptırmanızıisteyebilir.

9 /11

Kantestleriyleteşhisedilebilenyanetkiler:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Karaciğerenzimlerindeartış

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Kandabilirubinseviyesindeartış;kandatrigliserid(yağ)seviyesindeartış,beyazkan

hücrelerinin(akyuvar)sayısındaanidüşüş(yüksekateşlebirliktegözlenir).

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Kandapıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayısındaazalma(budurum,

normaldendahafazlakanamayanedenolabilir);beyazkanhücrelerinin(akyuvar)

sayısındaazalma(budurum,dahasıkenfeksiyonayakalanmanızanedenolabilir);kırmızı

kanhücresi(alyuvar),beyazkanhücresi(akyuvar)vepıhtılaşmayısağlayankanhücresi

(trombosit)sayılarınınhepsindebirdenanormalderecedeazalmadasözkonusuolabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. PANDEV’insaklanması

PANDEV’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPANDEV’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANDEV’ikullanmayınız.

10 /11

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/ĐSTANBUL

Tel:02126929292

Fax:02126970024

Üretimyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.

No:2Kartepe/KOCAELĐ

Bukullanmatalimatı07.10.2015tarihindeonaylanmıştır.

11 /11

AŞAĞIDAKĐBĐLGĐLERBUĐLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELĐ

Đ ÇĐNDĐR

Kullanımahazırçözelti10mlsodyumklorür9mg/ml(%0.9)çözeltisininkurutoziçeren

flakonaenjeksiyonuilehazırlanır.Buçözeltidoğrudanuygulanabilirveya100mlsodyum

klorür9mg/ml(%0.9)enjeksiyonuveya55mg/ml(%5)glukozenjeksiyonuile

karıştırıldıktansonradauygulanabilir.Camveyaplastikkaplardilüsyoniçinkullanılabilir.

PANDEV,buradabelirtilençözeltilerdışındakiçözeltilerilekarıştırılmamalıdır.

Hazırlandıktansonra12saatiçerisindeçözeltikullanılmalıdır.Mikrobiyolojikbakış

açısından,ürünhemenuygulanmalıdır.

Eğerhemenuygulanmayacaksa,saklamazamanıvekoşullarıkullanıcınınsorumluluğundadır

ve25°C’ninaltındakiodasıcaklığında12saattenfazlabekletilmemelidir.

Damariçineuygulama2-15dakikadayapılmalıdır.

Flakoniçeriğisadecetekkullanımlıktır.Flakoniçerisindekalanürünveyagörselolarak

değişimeuğramış(bulanıklıkveçökeltigözlenirse)ürünimhaedilmelidir.

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety