PANDEV

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PANDEV 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PANDEV 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lorazepam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525043948
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1/10

KULLANMATALİMATI

PANDEV ® 40mgenterikkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette40mgpantoprazoleeşdeğerpantoprazolsodyumseskihidrat.

Yardımcımaddeler:Sodyumkarbonatanhidroz,mannitol,krospovidon,sodyumlaurilsülfat,

polivinilpirolidonK90,kalsiyumstearat,polivinilalkol,makrogol/PEG3350,sarıdemiroksit,

titanyumdioksit,talk,simetikonQ7-2587

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz;çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. PANDEVnedirveneiçinkullanılır?

2. PANDEV’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. PANDEVnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. PANDEV’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.PANDEVnedirveneiçinkullanılır?

PANDEV,ilaçlarınmidedeçözülmesiniengelleyenözelbirmaddeilekaplı(enterikkaplı)

tabletlerşeklindekullanımasunulmuştur.Herbirtabletiniçindeetkinmaddeolarak40mg

pantoprazol(pantoprazolsodyumseskihidratolarak)bulunmaktadır.

PANDEV’inetkinmaddesiolanpantoprazol,“protonpompasıinhibitörü”olarak

isimlendirilenbirilaçgrubunadahildir.Etkisinimidenizdeüretilenasitmiktarınıazaltarak

gösterir.Mideninvebağırsaklarınasitleilişkilirahatsızlıklarınıntedavisindekullanılır.

Sayfa2/10

PANDEV,14veya28enterikkaplıtabletiçerenblisterambalajlardabulunmaktadır.Tabletler

açıksarıfilmkaplı,homojengörünüşlü,oblongşekildedir.

PANDEV;

12yaşınüzerindekiçocuklardaveerişkinlerde:

Reflüözofajit(mideasidsıvısınınyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusunda

iltihaplanma)tedavisinde,

Gastro-özofajialreflühastalığında(GÖRH)

Erişkinlerde:

Helicobacterpylori(H.pylori)isimlibirbakterininnedenolduğuduodenal(onikiparmak

bağırsağı)vegastrik(mide)ülserlerdebubakterininyokedilmesiveböylecebuülserlerin

tekrarınıazaltmakamacıyla,uygunikiantibiyotiklebirlikte,

Peptikülsertedavisinde(duodenalülservegastrikülser),

ZollingerEllisonSendromu(midedeaşırıasitoluşmasınanedenolanhormonüreten

pankreastakitümörler)veaşırıderecedemideasidisalgılanmasınayolaçandiğerdurumların

tedavisindekullanılmaktadır.

2.PANDEV’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

PANDEV’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

PantoprazoletkinmaddesineveyaPANDEV’inbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenbirine,benzimidazollere(mantarhastalıklarıiçinkullanılanilaçlar)karşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise

Protonpompasıinhibitörüiçerendiğerilaçlaraalerjinizvarise,

PANDEV’ikullanmayınız

PANDEV'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Ağırkaraciğerbozukluğunuzvarsa,karaciğerinizileilgiliherhangibirprobleminiz

olduysadoktorunuzabildiriniz.PANDEV

iletedavisırasında,özellikledeuzunsüreli

kullanımda,doktorunuzkaraciğerenzimlerinizidüzenliolarakkontroledecektir.Karaciğer

enzimlerininyükselmesidurumundaPANDEV kullanımıkesilmelidir.

VücudunuzdakiB12vitaminidepolarıazalmışyadaB12vitaminieksikliğiaçısındanrisk

faktörleritaşıyorsanızdikkatliolmalısınız.Pantoprazol,tümdiğermideasidiazaltıcıilaçlar

gibi,B12vitaminiemiliminiazaltabilir.

Sayfa3/10

1yıldanuzunsüredirPANDEV

kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Budurumda

doktorunuzmuhtemelensizidüzenligözlemaltındatutacaktır.Yeniveolağandışıbelirtiler

görürsenizdoktorunuzagittiğinizdebunlarımutlakasöylemelisiniz.

PANDEV

iletedavi,kanserleilişkilibelirtileribaskılayabilirvesonuçtateşhisi

geciktirebilir.BunedenlePANDEVtedavisindenönce,doktorunuzkanserhastası

olmadığınızdaneminolmakiçinsizebazıtestleryapabilir.Eğertedavinizsırasında

semptomlarınızdevamederse,başkaincelemelergerekebilir.

Osteoporoz(kemikerimesi)hastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiPANDEV

özellikleosteoporozhastalığıolanlarda,yaşlıhastalarda

vediğerriskfaktörlerinintespitedildiğidurumlarda,yüksekdozlardaveuzunsüreli(1yıldan

dahauzun)kullanıldığında,kalça,elbileğiveomurgadakırılmariskiniazdaolsaartırabilir.

BudurumdadoktorunuzPANDEV’idahadüşükdozdaveyadahakısasürelikullanmanızı

önerecektir.

Dahaöncedensizehipomagnezami(kanınızdakimagnezyummineralidüzeyinin

düşüklüğü)teşhisikonulduisedoktorunuzasöyleyiniz.Çünkütümprotonpompası

inhibitörlerigibiPANDEVenaz3ay(genellikle1yıldandahauzun)sürelitedavidensonra

hipomagnezemiyeyolaçabilir.Budurumdadoktorunuzmagnezyumtakviyesialmanızayada

PANDEV tedavinizindahakısasürelidevamedilmesinekararverebilir.PANDEV tedaviniz

süresincekalbinizinanormalderecedehızlı,yavaşveyadüzensizattığınıhissederseniz,

yorgunlukveyasersemlikhissi,kasspazmıyadanöbetgeçirirsenizdoktorunuzabildiriniz.

Çünkübubelirtilerhipomagnezemiileilişkiliolabilir.Ayrıcakullanmaktaolduğunuzbaşka

ilaçlarvarsabunlarıdadoktorunuzasöyleyiniz.Hipomagnezemi,kandakipotasyumve

kalsiyumdüzeylerindedeazalmayayolaçabilir.Doktorunuzgerekligörürsedüzenliolarak

kanınızdakimagnezyumdüzeyinintakipedilmesiniisteyebilir.

Nöroendokrintümörtanıtestleriyaptırıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz,çünkütümproton

pompasıinhibitörlerigibiPANDEV

butestlerinsonucunuetkileyebilir.

TümprotonpompasıinhibitörlerigibiPANDEV

üstmide-bağırsakyolunda,normaldede

varolanbazıbakterilerinsayısınıvedolayısıylaenfeksiyonriskini(Salmonelllave

Campylobacter)azdaolsaarttırabilir.

Non-steroidalanti-inflamatuar(steroidyapısındaolmayanağrıkesici,enflamasyon

önleyici)ilaçların(NSAİ)tetiklediğiülserleriönlemekamacıylakullanılıyorsa,PANDEV

kullanımı,sürekliNSAIilaçkullanımınaihtiyaçduyan,mide-bağırsaksistemindeistenmeyen

olaygelişmeriskiyüksekolanhastalarla(örn;65yaşüstü,ülserveyamidekanamasıgeçmişi

olan)hastalardasınırlıolmalıdır.

Sayfa4/10

Varfarinvefenprokumongibikanıyoğunlaştıranveyainceltenilaçlarkullanıyorsanız,ileri

düzeydekontrolleryaptırmanızgerekebilir.

AşağıdakilerdenbirinifarkedersenizDERHALdoktorunuzabaşvurunuz:

-Beklenmeyenkilokaybı,

-Tekrarlanankusmalar,

-Yutmazorluğu,

-Kankusma,

-Solgungörülmevekendinigüçsüzhissetme(anemi/kansızlık)

-Dışkıdakangörülmesi

-Ağırvesürekliishaldurumlarında

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

PANDEV’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

PANDEV yemekten1saatönce,çiğnenmedenveyakırılmadan,vebirmiktarsuilebütün

olarakyutulmalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Pantoprazolünhamilelerdekullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.Eğerhamileyseniz

veyahamileolduğunuzudüşünüyorsanız,ancakdoktorunuz,ilacınsiziniçinöngörülen

yararının,henüzdoğmamışbebeğinizinzarargörmesiriskindendahafazlaolduğunu

düşünüyorisepantoprazolükullanmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Pantoprazolünannesütünegeçtiğibildirilmiştir.Emzirenannelerdeancakilacınanneye

yararının,bebeğezararvermeriskindenfazlaolmasıhalindekullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Başdönmesivegörselbozukluklargibidurumlaryaşıyorsanız,araçveyamakine

kullanmayınız.

Sayfa5/10

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Pantoprazol,emilimimidedekiasitdüzeyine(pH’ya)bağlıolan,ketokonazol,itrakonazol

veposakonazolgibimantarenfeksiyonlarınıönlemeyeyönelikilaçların,yadaerlotinibgibi

bazıkanserilaçlarınınemiliminiazaltaraketkisinizayıflatabilir.

ProtonpompasıinhibitörleriatazanavirgibiHIV(AIDS)tedavisindekullanılanilaçların

emiliminiazaltırlar.Pantoprazoldahilprotonpompasıinhibitörleri,atazanavirilebirlikte

kullanılmamalıdır.

Pantoprazol,karaciğerdemetabolizeolur.Aynışekildekaraciğerdemetabolizeolandiğer

ilaçlarlapantoprazolarasındabiretkileşmeolabilir.Bununlabirlikte,aşağıdakiilaçlarileözel

testleryapılmışveklinikönemiolanbiretkileşmegözlenmemiştir:

-Karbamazepin(epilepsiveduygudurumdeğişiklikleriilacı),

-Diazepam,(kaygıbozukluğugidermedekullanılır)

-Nifedipin,(kanbasıncıyüksekliğitedavisindekullanılır)

-Glibenklamid(kanşekeridüşürücü),

-Doğumkontrolhapları(levonorgestrelveetinilöstradioliçeren)

Eğerkanpıhtılaşmasınaetkieden(fenprokumon/varfaringibi)birilaçkullanıyorsanız,

pantoprazoltedavisibaşladıktanvesonlandırıldıktansonravedüzensizkullanımısırasında

kanpıhtılaşmadeğerleriniziizletmenizönerilir.

Antasitlerlebirliktekullanıldığındabiretkileşmegörülmemiştir.Antasitlermideasidini

anındaazaltmakiçinkullanılan,genellikleçiğnemetabletiveyaşurupşeklindekiilaçlardır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.PANDEV

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerve12yaşınüzeriçocuklarda

Reflüözofajit(yemeklerinveasidinmidedenyemekborusunakaçması)veilişkilibelirtilerin

(örneğin,göğüsteyanmaveağrı,mideasidininyemekborusunagerikaçması,yutmasırasında

ağrı)tedavisinde:

ÖnerilendozgündebirtabletPANDEV’dir.Doktorunuzgünde2tabletPANDEV

kullanmanızıönerebilir.Tedavisüresigenellikle4-8haftadır.PANDEV

iletedavinizinne

kadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Sayfa6/10

Yetişkinlerde

UygunikiantibiyotiklekombineolarakH.Pyloriisimlibirbakterienfeksiyonununneden

olduğuduedenalülservemideülserinintedavisinde

Amoksisilin,klaritromisinvemetronidazol(veyationidazol)antibiyotiklerindenikisiile

birliktekombineolarakönerilendozgündeikidefabirertabletPANDEV’dir.İlktablet

kahvaltıdan1saatönceveikincitabletiseakşamyemeğinden1saatöncealınır.Tedavisüresi

genellikle1-2haftadır.Doktorunuzunönerilerinitakipedinizvebuantibiyotiklerinkullanma

talimatlarınıokuyunuz.

Gastrikülserveduodenalülsertedavisinde

Önerilendozgünde1tabletPANDEV’dir .

Doktorunuzgünde2tabletPANDEV

kullanmanızıönerebilir.Gastrikülsertedavisüresigenellikle4-8haftasürer.Duodenalülser

içinisetedavisüresigenellikle2-4haftasürer.PANDEV

iletedaviniznekadarsüreceği

konusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

ZollingerEllisonSendromu’nunvemideninçokaşırıasitüretimiyaptığıdiğerdurumların

uzunsürelitedavisinde

Tavsiyeedilenbaşlangıçdozugenelliklegünde2tabletPANDEV’dir.

kitabletdeyemekten1saatönceaynıandaalınır.Midenizinasitüretiminebağlıolarak

doktorunuzdahasonrailacınızındozunuayarlayacaktır.Eğergünde2tablettendahafazla

kullanmanızönerilirse,tabletlergündeikikezdefaolacakşekildealınır.

Eğerdoktorunuzgünde4tablettenfazlatabletkullanmanızıönerirse,doktorunuzilacıne

zamanbırakacağınızısöyleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

PANDEV çiğnenmemeliveyakırılmamalı;yemekten1saatöncebirmiktarsuilebütün

olarakyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

12yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

PANDEV

yaşlılardadozayarlamasıyapılmadankullanılabilir.

Sayfa7/10

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekfonksiyonbozukluğunuzveağıryadaortaderecedekaraciğerproblemlerinizvarsa,

PANDEV’iH.pyloritedavisiiçinkullanmayınız.

Karaciğeryetmezliği:

Ağırkaraciğerbozukluğuolanhastalardagünlük20mgpantoprazoldozuaşılmamalıdır.

EğerPANDEV’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaPANDEV

kullandıysanız

Dozaşımınınbilinenbelirtileribulunmamaktadır.

PANDEV’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

PANDEV

kullanmayıunutursanız

lacınızıalmayıunutursanız,unutulandozutelafietmekiçinçiftdozalmayınız.Tedavinizi,

doktorunuzunverdiğidozşemasınagöre,birsonrakidozdanitibarensürdürünüz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

PANDEV

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

PANDEViletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Tedaviyeerkensonvermeyiniz,çünkühastalığınızınbelirtilerigeridönebilirveya

ağırlaşabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiPANDEV ’

iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmaktadır.

Çokyaygın(10hastada1’denfazlagörülür)

Yaygın(100hastada1ile10arasıgörülür)

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür)

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür)

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Sayfa8/10

AşağıdakilerdenbiriolursaPANDEVkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Çokciddialerjikrahatsızlıklar(seyrekgörülür):Dilve/veyaboğazdaşişme,

yutma/yutkunmagüçlüğü,kurdeşen(ürtiker),nefesalmagüçlüğü,yüzdealerjikşişme

(Quinckehastalığı/anjiyoödem),çokhızlıkalpatımıveterlemeyleseyredenbaşdönmesi.

Çokciddiderirahatsızlıkları(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideanigelişen,yaygın,

kabarcıklarşeklinde,ağrılıdöküntüler,genelsağlıkdurumununhızlakötüyegitmesi,göz,

burun,ağız/dudakvecinselorgandatahriş(hafifkanlanma)(bunlarStevenJohnson

Sendromu,EritemamultiformeveLyellSendromugibiciddiciltreaksiyonlarının

belirtileriolabilir)veışığahassasiyet

Diğerçokciddirahatsızlıklar(sıklıkderecesibilinmiyor):Derideveyagözlerinbeyaz

kısmındasarılaşma(karaciğerhücrelerindeağırhasar,sarılık)veyaateş,kurdeşenve

ağrılıidrarvebelağrısıilebirlikteböbreklerdebüyüme(ciddiböbrekiltihabı)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinPANDEV’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Başağrısı;başdönmesi;ishal;kendiniiyihissetmeme;kusma;midedeşişkinlikvegaz;

kabızlık;ağızdakuruluk;karınağrısı;kızartı,kaşıntıvederidöküntüsügibialerjik

rahatsızlıklar;halsizlik,uykubozuklukları

Özelliklebiryıldandahauzunsüreboyuncapantoprazolgibibirprotonpompası

inhibitörükullananhastalardakalça,elbileğiveyaomurgadakırıkmeydanagelmeriski

artar.Osteoporozhastalığınızvarsayadaosteoporozriskiniartırankortikosteroidler

kullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Tatalmaduyusununbozulmasıveyatamamenyokolması;bulanıkgörmegibigörme

bozuklukları;kurdeşen(ürtiker);eklemağrıları;kasağrıları;kiloalma/verme;vücut

sıcaklığınınartması;yüksekateş;elveayaklardaşişme(periferalödem);alerjik

reaksiyonlar;depresyon;erkeklerdegöğüsbüyümesi(jinekomasti)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Oryantasyonbozukluğu

Sayfa9/10

Bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor):

Özellikleeğilimliolanhastalarda,gerçektevarolmayanşeylerigörmeyadaişitme

(halüsinasyon),zamanvemekanuyumununkaybıvezihinkarmaşasıhali(konfüzyon);

kansodyumseviyesindedüşme(hiponatremi).EğerüçaydanuzunsüredirPANDEV

kullanıyorsanızkanınızdakimagnezyumseviyelerinindedüşmesimümkündür.

Magnezyumseviyesinindüşmesi(hipomagnezami)yorgunluk,istemdışıkasgerilmeleri,

oryantasyonbozukluğu,kasılmalar,başdönmesivenabızyükselmesişekillerindekendini

gösterir.Magnezyumseviyesinindüşmesiaynızamandakanınızdakipotasyumve

kalsiyumseviyelerinindedüşmesinenedenolabilir.Doktorunuzkanınızdakimagnezyum

seviyeleriniizlemekiçindüzenlitestleryaptırmanızıisteyebilir.

Kantestleriyleteşhisedilebilenyanetkiler:

Yaygınolmayan(1000hastada1ile10arasıgörülür):

Karaciğerenzimlerindeartış

Seyrek(10.000hastada1ile10arasıgörülür):

Kandabilirubinseviyesindeartış;kandatrigliserid(yağ)seviyesindeartış,beyazkan

hücrelerinin(akyuvar)sayısındaanidüşüş(yüksekateşlebirliktegözlenir)

Çokseyrek(10.000hastada1’denazgörülür):

Kandapıhtılaşmayısağlayankanhücresi(trombosit)sayısındaazalma(budurum,

normaldendahafazlakanamayanedenolabilir);beyazkanhücrelerinin(akyuvar)

sayısındaazalma(budurum,dahasıkenfeksiyonayakalanmanızanedenolabilir);kırmızı

kanhücresi(alyuvar),beyazkanhücresi(akyuvar)vepıhtılaşmayısağlayankanhücresi

(trombosit)sayılarınınhepsindebirdenanormalderecedeazalmadasözkonusuolabilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Sayfa10/10

5.PANDEV’insaklanması

PANDEV’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraPANDEV’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizPANDEV’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Fax:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…/…/….tarihindeonaylanmıştır.

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety