PALOXITRON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PALOXITRON 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PALOXITRON 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699742750100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PALOXİTRON

250 mcg/5 ml I.V. Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 ml solüsyon 50 mikrogram palonosetrona eşdeğer 56,1 mikrogram palonosetron hidroklorür

içerir.

Her bir PALOXİTRON 5 mL’lik çözelti içeren ampul, 250 mikrogram palonosetrona eşdeğer

280,5 mikrogram palonosetron hidroklorür içerir.

Yardımcı m

add

ele

r

:

5 ml’lik çözeltide;

Disodyum EDTA

2500 mcg

Trisodyum sitrat dihidrat

18500 mcg

Sodyum hidroksit

y.m (pH ayarlayıcı olarak kullanılır.)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyon için çözelti

Berrak, renksiz, gözle görülebilir kontaminasyon içermeyen çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

PALOXİTRON yetişkinlerde;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde,

Orta

derecede

emetojenik

kanser

kemoterapisi

bağlantılı

bulantı

kusmanın

önlemesinde endikedir.

PALOXİTRON, 1 aylık ve daha büyük pediyatrik hastalarda;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde ve orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve

kusmanın önlemesinde endikedir.

2/15

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

PALOXİTRON

yalnızca

kemoterapiden

önce

kullanılmalıdır.

tıbbi

ürün,

sağlık

profesyoneli tarafından ve uygun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Yetişkinlerde:

PALOXİTRON tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika

önce uygulanır. PALOXİTRON 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

PALOXİTRON’un

ileri

derecede

emetojenik

kemoterapinin

neden

olduğu

bulantı

kusmayı önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla

arttırılabilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği:

Böbrek

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda

ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi

bir veri yoktur.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Adolesanlarda ve Çocuklarda (1 aylıktan 17 yaşına kadar):

mikrogram/kg

(maksimum

toplam

1500

mikrogramı

geçmemelidir)

palonosetron,

kemoterapiye başlanmadan yaklaşık 30 dakika öncesinden 15 dakikalık tek bir intravenöz

infüzyon olarak uygulanır.

1 aylıktan küçük çocuklarda palonosetronun güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Mevcut

veri

bulunmamaktadır.

yaşından

küçük

çocuklarda

bulantı

kusmanın

önlenmesinde

palonosetron kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda

kontrendikedir (bkz. Bölüm 6.1).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron

kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon

hikayesi olan

subakut

intestinal

obstrüksiyon

belirtileri

olan

hastalar

uygulama

sonrası

takip

edilmelidir. Palonosetron 750 mikrogram kullanımına bağlı, hastane bakımı gerektiren fekal

3/15

etkili iki konstipasyon vakası rapor edilmiştir.

Test edilen tüm dozlarda,

palonosetron

klinik açıdan önemli QTc aralığının

uzamasına

neden olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için

sağlıklı

gönüllülerde

spesifik

QT/QTc

çalışması

yürütülmüştür

(bkz.

Farmakodinamik özellikler).

Ayrıca, diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, QT aralığı uzaması olan veya QT

aralığı

uzaması

oluşumu

eğilimi

görülen

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır.

koşullar,

kendisinde veya ailesinde QT uzaması geçmişi bulunan hastaları, elektrolit bozuklukları,

konjestif kalp yetmezliği, bradiaritmi, iletim bozuklukları bulunan hastaları ve anti-aritmik

ajanları ya da QT uzamasına ya da elektrolit anormalliklerine neden

olan diğer tıbbi ürünleri

alan

hastaları

içermektedir.

5-HT3

antagonisti

uygulanmadan

önce

hipokalemi

hipomagnezemi durumu düzeltilmelidir.

Tek başına veya diğer serotonerjik ilaçlar [Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ve

serotonin noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) dahil] ile birlikte 5-HT3 antagonistleri

kullanımı sonucu serotonin sendromu vakaları bildirilmiştir. Serotonin sendromu gibi belirtiler

için hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir.

PALOXİTRON başka bir kemoterapi uygulaması ile ilişkili değilse, kemoterapiyi takip eden

günlerde bulantı ve kusmayı önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; ancak

bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron,

CYP3A4

CYP1A2

izoenzimlerinin

minör

katılımı

esas

olarak

CYP2D6

tarafından

metabolize

edilir.

İn

vitro

çalışmaları

alındığında,

klinikte

kullanılan konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da

inhibe etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda, palonosetron

test edilen 5 kemoterapötik

ajanın

antitümör

aktivitesini

inhibe

etmemiştir

(sisplatin,

siklofosfamid,

sitarabin,

doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid:

Klinik

çalışmada,

palonosetronun

intravenöz

dozu

CYP2D6 inhibitörü olan oral metoklopramidin kararlı durum konsantrasyonunda önemli bir

farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6

indükleyiciler

inhibitörler:

Farmakokinetik

analiz

yapılan

popülasyonda,

CYP2D6

indükleyicileri

(deksametazon

rifampisin)

inhibitörler

(amiodaron,

selekoksib,

klorpromazin,

simetidin,

doksorubisin,

fluoksetin,

haloperidol,

paroksetin,

kinidin,

ranitidin,

ritonavir,

sertralin

terbinafin)

birlikte

uygulandığında,

palonosetron klerensi üzerinde hiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Serotonerjik ilaçlar (SSRI ve SNRI gibi): 5-HT3 antagonistleri ile birlikte diğer serotonerjik

4/15

ilaçların (SSRI ve SNRI dahil) kullanımı sonucu serotonin sendromu vakaları bildirilmiştir.

Diğer

İlaçlar:

Palonosetron

analjezikler,

antiemetik,

antispazmodikler

antikolinerjik

ilaçlar

ile güvenli olarak uygulanabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Veri yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip

etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Doktor

tarafından

gerekli

görülmediği

sürece

PALOXİTRON

gebe

kadınlarda

kullanılmamalıdır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim

ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasental

transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (bkz.

Bölüm 5.3). PALOXİTRON gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Palonosetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle PALOXİTRON

ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

Palonosetronun fertilite üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç

ve makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

5/15

4.8. İstenmeyen etkiler

mikrogram'lık

dozda,

hasta

üzerinde

yapılan

klinik

çalışmalarda

sık

rastlanan advers etkiler; baş ağrısı (% 9), konstipasyon (% 5) olarak gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler palonosetron ile ilgili muhtemel ya da olası

olarak gözlenmiştir.

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın (≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ila <1/10)

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000)

Çok seyrek (<1/10.000)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık*, anafilaksi*, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar* ve şok*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Hiperkalemi, hipokalemi, metabolik

bozukluklar, hipokalsemi, anoreksi,

hiperglisemi, iştah azalması

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın olmayan: Uyku hali, uykusuzluk, parestezi, aşırı uyku hali, periferal sensoryal

nöropati

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde iritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi,

ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs taşikardisi,

sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda ödem

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Konstipasyon, diyare

Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, karnın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu, flatulans

6/15

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın olmayan: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hastalık

Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT uzaması

*Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Orta derecede veya ileri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve

kusmanın önlemesi için yapılan pediyatrik klinik çalışmalarda, 402 hasta tek doz olarak (3, 10

veya 20 mikrogram/kg) palonosetron almıştır. Aşağıda, palonosetron için yaygın veya yaygın

olmayan

advers

reaksiyonlar

bildirilmiştir.

Bunların

hiçbiri

oranındaki

görülme

sıklığından fazla değildir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, diskinezi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Elektrokardiyogramda QT uzaması, iletim bozukluğu, sinüs taşikardi

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Öksürük, dispne, epistaksis (burun kanaması)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kaşıntı, cilt problemi, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Pireksi, infüzyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesi reaksiyonu, ağrı

Advers reaksiyonlar, 4 kemoterapi siklusuna kadar palonosetron alan pediyatrik hastalarda

değerlendirilmiştir.

7/15

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

Yetişkin klinik çalışmalarda 6 mg’a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu,

diğer

grupları

karşılaştırıldığında

advers

reaksiyonların

insidansı

benzer

bulunmuştur

hiçbir doz cevabı

etkisi

gözlenmemiştir. PALOXİTRON ile

muhtemel

olmayan

aşırı

doz vakasında destekleyici bir

tedavi

uygulanmalıdır. Diyaliz

çalışmaları

gerçekleştirilmemiş olup, büyük dağılım hacmi sebebiyle,

diyalizin PALOXİTRON doz

aşımında etkili bir tedavi olması muhtemel değildir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik klinik çalışmalarında hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Antiemetikler

Bulantıyı

Önleyiciler,

Serotonin

(5HT

Antogonistleri

ATC Kodu: A04AA05

Palonosetron, 5HT

reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir.

Sisplatin ≤50 mg/m

, karboplatin, siklofosfamid ≤1500 mg/m

ve doksorubisin >25 mg/m

içeren,

orta

derecede

emetojenik

kemoterapi

alan

1132

hasta

gerçekleştirilen

randomize,

çift

kör

çalışmada;

gün,

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron

ondansetron

(yarı-ömrü

saat)

dolasetron (yarı-ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.

Sisplatin

≥60 mg/m

siklofosfamid

>1500

mg/m

dakarbazin

içeren

ileri

derecede

emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada;

gün

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron,

ondansetron ile karşılaştırılmıştır. Deksametazon, hastaların % 67’sine kemoterapiden önce

profilaktik olarak uygulanmıştır.

çalışmalar,

palonosetronun

etkinliğini

gecikmiş

başlayan

bulantı

kusmada

değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120

saat

süresince

gözlenmiştir.

Orta

ileri

derecede

emetojenik

kemoterapi

üzerindeki

çalışma sonuçları ve aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

8/15

Palonosetron,

emezisin

akut

fazında

etkinlik

bakımından

karşılaştırılan

diğer ilaçlardan

farklı değildir.

Palonosetronun

çoklu

sikluslarda

karşılaştırmalı

etkinliği

kontrollü

klinik

çalışmalarda

gösterilmemesine rağmen, üç adet faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu güvenlik

çalışmasına devam etmiş ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 mikrogram palonosetron ile

tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların yüzdesi

a

Palonosetron

250

mcg

(

n

=

189)

O

ndan

se

t

r

on

32

mg

(

n

=

185)

Del

t

a

%

%

%

Tam Cevap ( Bulantı ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0-24 saat

81.0

68.6

12.4

(% 1.8, % 22.8)

24-120 saat

74.1

55.1

19.0

(% 7.5, % 30.3)

0-120 saat

69.3

50.3

19.0

(% 7.4, % 30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0-24 saat

76.2

65.4

10.8

24-120 saat

66.7

50.3

16.4

0.001

0-120 saat

63.0

44.9

18.1

0.001

Bulantı yok

(Likert

s

ka

l

as

ı)

p

-

d

eğe

r

i

c

0-24 saat

60.3

56.8

24-120 saat

51.9

39.5

12.4

0-120 saat

45.0

36.2

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma,

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır. Palonosetron

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 2: Dolasetron'a karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve

fazdaki hastaların yüzdesi

a

Palonosetron

250

mcg

(

n

=

185)

Dolasetron

32

mg

(

n

=

191)

Del

t

a

%

%

%

Tam Cevap ( Bulantı ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0-24 saat

63.0

52.9

10.1

(% -1.7, % 21.9)

24-120 saat

54.0

38.7

15.3

(% 3.4, % 27.1)

0-120 saat

46.0

34.0

12.0

(% 0.3, % 23.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0-24 saat

57.1

47.6

24-120 saat

48.1

36.1

12.0

0.018

0-120 saat

41.8

30.9

10.9

0.027

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeri

c

0-24 saat

48.7

41.4

24- 120 saat

41.8

26.2

15.6

0.001

9/15

0- 120 saat

33.9

22.5

11.4

0.014

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma,

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır.

Palonosetron

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların yüzdesi

a

Palonosetron

250

m

cg

(

n

=

223)

O

ndan

se

t

r

on

32

mg

(

n

=

221)

Del

t

a

%

%

%

Tam Cevap ( Bulantı ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0-24 saat

59.2

57.0

(% -8.8, % 13.1)

24-120 saat

45.3

38.9

(% -4.6, % 17.3)

0-120 saat

40.8

33.0

(% -2.9, % 18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0-24 saat

56.5

51.6

24-120 saat

40.8

35.3

0-120 saat

37.7

29.0

Bulantı yok (Likert skalası) p-değeri

c

0-24 saat

53.8

49.3

24-120 saat

35.4

32.1

0-120 saat

33.6

32.1

Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma,

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır.

Palonosetron ve

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Palonosetronun

kan basıncı,

kalp atışı ve QTc’yi de içeren EKG

parametrelerine

olan

etkisi ondansetron

ve dolasetron etkileri ile karşılaştırılabilirdir. Klinik dışı çalışmalarda

palonosetronun,

ventriküler

depolarizasyon

repolarizasyonla

ilişkili

iyon

kanallarını

bloke etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.

Palonosteronun

aralığı

üzerine

etkisi,

yetişkin

kadın

erkeklerde,

çift-kör,

randomize,

paralel,

plasebo

pozitif

(moksifloksasin)

kontrollü

çalışma

değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg’ lık

tek dozlarda

IV olarak uygulamanın EKG

etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25

mg’lık dozlara kadar diğer EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin

olmadığını

kanıtlamıştır.

Kalp

atışında,

atrioventriküler

(AV)

iletimde

kardiyak

repolarizasyonunda hiçbir önemli değişiklik gözlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde:

İntravenöz olarak tek doz uygulanan 3 mikrogram/kg ve 10 mikrogram/kg palonosetronun

güvenliği

etkinliği

orta

yüksek

emetojenik

kemoterapi

alan

aşağıdaki

yaş

10/15

gruplarındaki 72 hastada yapılan ilk klinik çalışmada araştırılmıştır: >28 günlük ila 23 aylık

(12 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (31 hasta) ve 12 yaş ila 17 yaş (29 hasta). Hiçbir doz seviyesinde

güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Primer etkinlik değişkeni; kemoterapi uygulamasının

başlamasından sonraki ilk 24 saat boyunca tam yanıt (CR, herhangi bir kusma durumunun

görülmemesi

herhangi

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

veren

hastaların

oranıydı.

mikrogram/kg

palonosetron

uygulanması

sonrasında

etkinlik,

mikrogram/kg palonosetron uygulanmasına kıyasla, sırasıyla % 54.1 ve % 37.1 idi.

Pediyatrik

kanser

hastalarında

kemoterapiye

bağlı

bulantı

kusmanın

önlenmesi

için

palonosetronun

etkililiği,

palonosetronun

intravenöz

infüzyonuna

karşı

i.v.

ondansetron

rejiminin

karşılaştırıldığı

ikinci

merkezi

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından farklı olmadığının gösterildiği) çalışmada ispat edilmiştir. Orta derecede (% 69.2)

veya ileri derecede (% 30.8) emetojenik kemoterapi alan, 64 günlükten 16.9 yaşına kadar,

toplamda 493 pediyatrik hasta, Siklus 1 sırasında emetojenik kemoterapinin başlamasından 30

dakika öncesinde, palonosetron 10 μg/kg (maksimum 0.75 mg), palonosetron 20 μg/kg

(maksimum 1.5 mg) veya ondansetron (3 x 0.15 mg/kg, maksimum toplam doz 32 mg) ile

tedavi

edilmiştir.

Tüm

tedavi

grupları

boyunca,

hastaların

çoğu

78.5)

daha

önce

kemoterapi

almıştı.

Doksorubisin,

siklofosfamid

(<1500

mg/m

ifosfamid,

sisplatin,

daktinomisin, karboplatin ve daunorubisin dahil emetojenik kemoterapiler uygulanmıştır.

Deksametazon dahil adjuvan kortikosteroidler, hastaların % 55’ine kemoterapi ile birlikte

uygulanmıştır. Kemoterapinin ilk siklusunun akut fazında, kemoterapiye başlanmasından

sonraki ilk 24 saatte kusma, öğürme görülmemesi ve yardımcı ilaç kullanılmaması olarak

tanımlanan

yanıt

(CR),

birincil

etkinlik

bitiş

noktasıdır.

Etkinlik,

intravenöz

palonosetronun

etkinliğinin

intravenöz

ondansetronun

etkinliğinden

farklı

olmadığının

gösterilmesine dayanır. Eğer intravenöz palonosetron ile intravenöz ondansetronun tam yanıt

oranlarındaki

fark

için

97.5

güven

aralığının

sınırı

-15'den

büyük

ʽʽnon-

inferiorityʼʼ

kriteri

karşılanmıştır.

Palonosetron

μg/kg,

μg/kg

ondansetron

gruplarında, CR

0-24saat

olan hastaların oranı % 54.2, % 59.4 ve % 58.6 idi. Palonosetron 20

μg/kg ve ondansetron grupları arasında CR

0-24saat

’de farkın % 97.5 güven aralığı (stratum

ayarlı Mantel-Haenszel test) [% -11.7, % 12.4] olduğundan, 20 mikrogram/kg palonosetron

dozunun ondansetron ile etkinlik bakımından farklı olmadığı gösterilmiştir.

çalışmada

pediyatrik

hastalarda

kemoterapi

bağlantılı

bulantı

kusmanın

önlenmesinde yetişkinlerde gerekli palonosetron dozundan daha yüksek bir doz gerektiği

gösterilirken, güvenlik profili, yetişkinlerde yerleşmiş güvenlik profili ( Bkz. bölüm 4.8) ile

birbirini tutmaktadır. Farmakokinetik bilgi bölüm 5.2’de sunulmaktadır.

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi:

İki pediyatrik çalışma yapılmıştır. İntravenöz olarak tek doz uygulanan 1 mikrogram/kg ve 3

mikrogram/kg palonosetronun güvenliği ve etkinliği, elektif ameliyat geçiren aşağıdaki yaş

gruplarındaki 150 hastada yapılan ilk klinik çalışmada karşılaştırılmıştır: >28 günlük ila 23

aylık (7 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (96 hasta) ve 12 yaş ila 16 yaş (47 hasta). Hiçbir tedavi

grubunda güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Ameliyat sonrası 0-72 saatlerinde kusma

görülmeyen hastaların oranı 1 mikrogram/kg veya 3 mikrogram/kg palonosetron uygulanması

sonrası benzerdi (% 88’e kıyasla % 84).

İkinci pediyatrik

çalışma, i.v. palonosetrona (1 μg/kg, maksimum 0.075 mg) karşı i.v.

ondansetronun karşılaştırıldığı, çok merkezli, çift-kör, çift-plasebo, randomize, paralel gruplu,

aktif

kontrollü,

dozlu

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından

farklı

olmadığının

11/15

gösterildiği) çalışmasıydı. 30 günlükten 19.9 yaşına kadar, toplamda 670 pediyatrik cerrahi

hasta çalışmaya katıldı. Ameliyat sonrası ilk 24 saat sırasında, primer etkinlik bitiş noktası,

Tam Cevap (CR: herhangi bir kusma ve öğürme durumunun görülmemesi ve herhangi bir

tedavi edici ilaç kullanılmaması olarak tanımlanır) palonosetron grubundaki hastaların %

78.2’sinde ve ondansetron grubundaki hastaların % 82.7’sinde elde edilmiştir. Önceden

belirlenen %-10’luk ʽʽnon-inferiorityʼʼ sınırı göz önünde bulundurulduğunda, stratum ayarlı

Mantel-Haenszel istatistiksel ʽʽnon-inferiorityʼʼ güven aralığı, tam yanıt (CR), birincil etkinlik

bitiş noktasında fark için [%-10.5, 1.7] bulunmuştur. Bu nedenle ʽʽnon-inferiorityʼʼ, etkinlik

bakımından farklı olmadıkları gösterilememiştir. Her iki tedavi grubunda da yeni bir güvenlik

endişesi ortaya çıkmamıştır.

Pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bölüm 4.2’ye bakınız.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler:

Palonosetron hidroklorür, beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen

glikolde

çözünür,

etanol

2-propanolde

çözünür.

PALOXİTRON

enjeksiyonluk

çözelti; steril, berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin

pH değeri 4.0-6.0’dır.

Emilim:

İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı

takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş

şekilde atılır.

Ortalama maksimum plazma

konsantrasyonu (C

maks

) ve konsantrasyon-zaman eğrisinin

altında kalan alan (EAA-∞) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanser

hastalarında 0.3-90 mcg/kg doz aralığındadır.

Gün aşırı 3 doz 0.25 mg palonosetronun 11 testis kanseri hastasına intravenöz uygulanmasını

takiben 1. gün ila 5. gün arasındaki ortalama plazma konsantrasyonu artışı % 42 ± % 34’dü. 3

gün

boyunca

günde

0.25

palonosetronun

sağlıklı

gönüllüye

intravenöz

uygulanmasını

takiben

gün

gün

arasındaki

ortalama

plazma

palonosetron

konsantrasyonu artışı % 110 ± % 45’ti.

Farmakokinetik simülasyonlar ardışık üç gün boyunca günde bir kez 0.25 mg intravenöz

palonosetron uygulamasına genel maruz kalımın (EAA

0-∞

) 0.75 mg intravenöz tek doz

palonosetron uygulaması ile benzer olduğunu, ancak 0.75 mg tek doz uygulamanın C

maks

’ının

daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dağılım:

Palonosetron, önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık

6.9-7.9 L/kg’dır. Palonosetron’un yaklaşık % 62’si plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon:

Palonosetron; yaklaşık % 40’ı böbrek yoluyla, yaklaşık % 50’si ise, palonosetron’un 5HT

reseptör

antagonist aktivitesinin % 1’den daha azına

sahip

olan iki

primer metabolite

dönüştüğü ikili bir yol ile elimine edilir.

İn vitro

metabolizma çalışmaları palonosetronun

CYP2D6

daha

olmak

üzere,

CYP3A4

CYP1A2

izoenzimleri

metabolize

edildiğini göstermiştir. Klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substratlarının yavaş ve

12/15

hızlı

metabolize

edicileri

arasında

anlamlı

derecede

farklılık

göstermemektedir.

Palonosetron,

klinik

olarak

kullanılan

konsantrasyonlarda

sitokrom

P450

izoenzimlerini

inhibe etmez ya da indüklemez.

Eliminasyon:

10 mcg/kg

[14C]-palonosteron’un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %

80’i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen

dozun

40’ına

eşdeğerdir.

Sağlıklı

gönüllülere

intravenöz

bolus

uygulamasından sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173±73 ml/dk ve renal klerens

53±29 ml/dk’dır.

Toplam

vücut klerensinin

düşük

ve dağılım

hacminin

büyük

olması,

plazmada yaklaşık 40 saat’lik eliminasyon yarı-ömrü ile sonuçlanır. Hastaların % 10’u 100

saatten daha fazla bir ortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Doğrusallık/ Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

Yaş,

palonosetron’un

farmakokinetiğini

etkilemez.

Yaşlı

hastalarda

ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet: Cinsiyet palonosetron’un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz

ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik Hastalar: Tek dozluk i.v. palonosetronun farmakokinetik verileri, 10 μg/kg veya 20

μg/kg ilaç alan pediyatrik kanser hastalarının ( n=280) bir alt kümesinden elde edilmiştir. Doz

μg/kg’dan

μg/kg’a

çıkarıldığı

zaman,

ortalama

AUC’de

dozla

orantılı

artış

gözlemlenmiştir. Palonosetronun 20 μg/kg’ın sonraki tek dozluk intravenöz infüzyonunda, 15

dakikalık

infüzyonun

bitiminde

raporlanan

plazma

konsantrasyonları

(CT),

tüm

yaş

gruplarında

hayli

değişkendi

yaşından

küçük

hastalarda,

daha

büyük

pediyatrik

hastalarda olduğundan daha düşük olma eğilimindeydi. Ortalama yarı-ömür tüm yaş gruplarında

29.5 idi ve 20 μg/kg’lık uygulamadan sonra yaş grupları arasında yaklaşık 20 ila 30 saat

arasında değişmekte idi.

12 ila 17 yaşlarındaki hastalardaki toplam vücut klerensi (L/saat/kg), sağlıklı yetişkinlerdekine

benzerdi. Dağılma hacminde, L/kg olarak ifade edildiğinde, belirgin farklılıklar yoktu.

Tablo 4: 15 dakika boyunca 20 μg/kg palonosetronun intravenöz infüzyonu sonrasında

Pediyatrik Kanser Hastalarında ve intravenöz bolus ile 3 ve 10 μg/kg palonosetron dozları

alan Yetişkin Kanser Hastalarında Farmakokinetik Parametreler

Pediyatrik Kanser Hastaları

a

Yetişkin Kanser

Hastaları

b

2

yaşından

küçük

2- 6

yaş arası

6-12

yaş arası

12- 17

yaş arası

3.0

µg/kg

10

µg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

13/15

0-∞

, saat·µg/L

69.0

(49.5)

103.5

(40.4)

98.7

(47.7)

124.5

(19.1)

35.8

(20.9)

81.8

(23.9)

, saat

24.0

23.3

30.5

56.4

(5.81)

49.8

(14.4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Klerens

, L/saat/kg

0.31

(34.7)

0.23

(51.3)

0.19

(46.8)

0.16

(27.8)

0.10

(0.04)

0.13

(0.05)

Dağılım hacmi

c, d

, L/kg

6.08

(36.5)

5.29

(57.8)

6.26

(40.0)

6.20

(29.0)

7.91

(2.53)

9.56

(4.21)

Orta değer olan T

hariç, PK parametreleri Geometrik Ortalamaya (CV) göre ifade edilmiştir.

PK parametreleri Aritmetik Ortalamaya (SD) göre ifade edilmiştir.

Pediyatrik hastalarda Klerens ve Dağılım hacmi, hem 10 µg /kg hem de 20 µg /kg doz gruplarında ağırlığa göre

ayarlanarak hesaplanmıştır. Yetişkinlerde, farklı doz seviyeleri sütun başlıklarında belirtilmiştir.

Yetişkin kanser hastaları için V

(Dağılım hacmi) raporlanırken, pediyatrik kanser hastaları için V

( Kararlı hal

dağılım hacmi) raporlanmıştır.

Böbrek yetmezliği: Hafiften orta dereceye kadar olan böbrek yetmezliği palonosetronun

farmakokinetik

parametrelerini

önemli

ölçüde

etkilemez.

Ciddi

böbrek

yetmezliği

renal

klerensi düşürür, ancak bu hastalarda total vücut klerensi, sağlıklı gönüllülerle benzerdir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında

farmakokinetik veri mevcut değildir.

Karaciğer

yetmezliği:

Hepatik

yetmezlik,

sağlıklı

gönüllüler

karşılaştırıldığında

palonosetron

total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez.

Ciddi karaciğer

yetmezliği

olan kişilerde, palonosetronun yarılanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar, ancak

bu doz ayarlamasını gerektirmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Non-klinik çalışmalardaki etkiler, sadece klinik kullanım ile az ilişki gösteren maksimum insan

maruziyetini aşmanın yeterli olduğu maruziyette gözlendi.

Klinik

olmayan

çalışmalar,

sadece

çok

yüksek

konsantrasyonlardaki

palonosetronun

ventrikülün de- ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını

bloke edebileceğini göstermiştir.

Hayvan

çalışmaları,

gebeliğe,

embriyonal/fötal

gelişmeye,

doğum

postnatal

gelişmeye dair direkt

ya da indirekt

zararlı

etkilerin

olmadığını

göstermiştir.

Plasenta

geçişi konusunda, hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).

Palonosetron mutajenik değildir. Yüksek dozda palonosetronun (her doz insan terapötik

maruziyetinin en az 30 katına neden olur) iki yıl süresince günlük olarak uygulanmasından

sonra,

sıçanlardaki

karaciğer

tümörleri

oranında

artış

görülmüş,

endokrin

neoplazmlar

(tiroid, hipofiz, pankreas ve adrenal medullada bulunan) ve deri tümörlerine sebep olmuş,

fakat

farelerde

böyle

etki

görülmemiştir.

Mekanizmanın

temeli

olarak

anlaşılamamış olup, uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve palonosetronun insanlarda tek

uygulama

için

kullanılması,

bulguların

klinik

kullanım

ilgili

olmadığını

14/15

düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Disodyum EDTA

Trisodyum sitrat dihidrat

Sitrik asit monohidrat

Enjeksiyonluk su

Sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarlaması için)

Hidroklorik asit çözeltisi (pH ayarlaması için)

6.2. Geçimsizlikler

PALOXİTRON, enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Raf ömrü 24 aydır.

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

tıbbi

ürün,

25ºC’nin

altındaki

sıcaklığında,

ışıktan

nemden

korunarak

saklanmalıdır.

Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Ampul açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır (bkz. Bölüm 6.6).

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda 5 ml’lik çözelti içeren renksiz Tip I cam ampul, 1 adet.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler her bir solüsyon atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Pharmada İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Dem Plaza, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:172

34755 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 5778025

Faks: 0 216 5778024

15/15

8.

RUHSAT NUMARASI

2015/57

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 02.02.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-10-2018

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Active substance: palonosetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6606 of Mon, 08 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4069/T/04

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety