PALONDEM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PALONDEM 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PALONDEM 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699738770815
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PALONDEM 250 mcg/5 mL İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Steril

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

5 ml’lik çözelti, 250 mcg palonosetrona eşdeğer 281 mcg palonosetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

5 ml’lik çözeltide;

EDTA Disodyum Dihidrat......3125 mcg

Sodyum Sitrat Dihidrat..........10250 mcg

Sodyum hidroksit….………… k.m (pH ayarlayıcı olarak kullanılır.)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti

Berrak, renksiz, partikülsüz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik Endikasyonlar

PALONDEM yetişkinlerde;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde

Orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın

önlemesinde endikedir.

PALONDEM, 1 aylık ve daha büyük pediatrik hastalarda;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde ve orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı

ve kusmanın önlemesinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

PALONDEM

yalnızca

kemoterapiden

önce

kullanılmalıdır.

tıbbi

ürün,

sağlık

profesyoneli tarafından ve uygun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Yetişkinlerde:

2/15

PALONDEM tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce

uygulanır. PALONDEM 30 saniye içinde enjekte edilmelidir.

PALONDEM’in ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı

önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla arttırılabilir.

Uygulama şekli:

İntravenöz kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam

eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar ve Adolesanlarda (1 aylıktan 17 yaşına kadar):

20 mikrogram/kg (maksimum toplam doz 1500 mikrogramı geçmemelidir) palonosetron,

kemoterapiye başlanmadan yaklaşık 30 dakika öncesinden 15 dakikalık tek bir intravenöz

infüzyon olarak uygulanır

1 aylıktan küçük çocuklarda palonosetron güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Mevcut

veri bulunmamaktadır. 2 yaşından küçük çocuklarda bulantı ve kusmanın önlenmesinde

palonosetron kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda

kontrendikedir (bkz. bölüm 6.1).

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya

da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.

Palonosetron 750 mikrogram kullanımına bağlı, hastane bakımı gerektiren fekal etkili iki

konstipasyon vakası rapor edilmiştir.

Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden

olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için sağlıklı

gönüllülerde

spesifik

QT/QTc

çalışması

yürütülmüştür.

(bkz.

Farmakodinamik

özellikler)

3/15

Ayrıca, diğer 5-HT

reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, QT aralığı uzaması olan veya QT

aralığı

uzaması

oluşumu

eğilimi

görülen

hastalarda

palonosetron

kullanılırken

dikkatli

olunmalıdır. Bu koşullar, kendisinde veya ailesinde QT uzaması geçmişi bulunan hastaları,

elektrolit bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, bradiaritmi, iletim bozuklukları bulunan

hastaları ve anti-aritmik ajanları ya da QT uzamasına ya da elektrolit anormalliklerine neden

olan diğer tıbbi ürünleri alan hastaları içermektedir. 5-HT

antagonisti uygulanmadan önce

hipokalemi ve hipomagnezemi durumu düzeltilmelidir.

Tek başına veya diğer serotonerjik ilaçlar [Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ve

serotonin noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) dahil] ile birlikte 5-HT

antagonistleri

kullanımı

sonucu

serotonin

sendromu

vakaları

bildirilmiştir.

Serotonin

sendromu

gibi

belirtiler için hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir.

PALONDEM başka bir kemoterapi uygulaması ile ilişkili değilse, kemoterapiyi takip eden

günlerde bulantı ve kusmayı önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani dozu

nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6

tarafından

metabolize

edilir.

İn

vitro

çalışmaları

alındığında,

klinikte

kullanılan

konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe etmez.

Kemoterapötik ajanlar:

Preklinik çalışmalarda,

palonosetron test edilen 5 kemoterapötik

ajanın

antitümör

aktivitesini

inhibe

etmemiştir

(sisplatin,

siklofosfamid,

sitarabin,

doksorubisin ve mitomisin C).

Metoklopramid: Klinik bir çalışmada, palonosetronun intravenöz tek bir dozu ile bir CYP2D6

inhibitörü

olan

oral

metoklopramidin

kararlı

durum

konsantrasyonunda

önemli

farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

CYP2D6

indükleyiciler

inhibitörler:

Farmakokinetik

analiz

yapılan

popülasyonda,

CYP2D6 indükleyicileri (deksametazon ve rifampisin) ve inhibitörler (amiodaron, selekoksib,

klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin,

ritonavir, sertralin ya da terbinafin) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi üzerinde

hiçbir önemli etki görülmemiştir.

Kortikosteroidler: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Serotonerjik ilaçlar (SSRI ve SNRI gibi): 5-HT

antagonistleri ile birlikte diğer serotonerjik

ilaçların (SSRI ve SNRI dahil) kullanımı sonucu serotonin sendromu vakaları bildirilmiştir.

Diğer ilaçlar: Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik ilaçlar

ile güvenli olarak uygulanabilir.

4/15

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

Veri yoktur.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü ( Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip

etkilemediği bilinmemektedir.

Gebelik dönemi:

Doktor

tarafından

gerekli

görülmediği

sürece

PALONDEM

gebe

kadınlarda

kullanılmamalıdır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile

ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. Plasental

transfer ile ilgili olarak, hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (bkz.

Bölüm 5.3). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon Dönemi:

Palonosetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple PALONDEM ile

tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.

Üreme Yeteneği / Fertilite:

Palonosetronun fertilite üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve

makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan

advers etkiler, baş ağrısı (%9) ve konstipasyon (%5) olarak gözlenmiştir.

5/15

Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler palonosetron ile ilgili muhtemel ya da olası

olarak gözlenmiştir.

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın (≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ila<1/10)

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ila<1/1.000)

Çok seyrek (<1/10.000)

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Çok seyrek: Aşırı duyarlılık*,

anafilaksi*, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar* ve şok*

Metabolizma ve beslenme hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hiperkalemi, hipokalemi, metabolik bozukluklar, hipokalsemi, anoreksi,

hiperglisemi, iştah azalması

Psikiyatrik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori hali

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın

olmayan:

Uyku

hali,

uykusuzluk,

parestezi,

aşırı

uyku

hali,

periferal

sensoryal

nöropati

Göz hastalıkları:

Yaygın olmayan: Gözde iritasyon, göz tembelliği

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak çınlaması

Kardiyak hastalıkları:

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi, ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs taşikardisi,

sinüs aritmisi, supraventriküler ekstrasistol

Vasküler hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda ödem

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal hastalıkları:

Yaygın: Konstipasyon, diyare

Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, karnın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu, flatulans

6/15

Hepato- bilier hastalıkları:

Yaygın olmayan: Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, pruritik döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Artralji

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon, glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri hastalık

Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve ağrı)

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT uzaması

*Pazarlama sonrası çalışmalardan elde edilmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Orta derecede veya ileri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve

kusmanın önlemesi için yapılan pediyatrik klinik çalışmalarda, 402 hasta tek doz olarak (3, 10

veya 20 mikrogram/kg) palonosetron almıştır. Aşağıda yaygın veya yaygın olmayan advers

reaksiyonlar

palonosetron

için

bildirilmiştir,

hiçbiri

görülme

sıklığından

fazla

bildirilmemiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, diskinezi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Elektrokardiyogramda QT uzaması, iletim bozukluğu, sinüs taşikardi

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Öksürük, dispne, epistaksis (burun kanaması)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kaşıntı, cilt problemi, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Pireksi, infüzyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesi reaksiyonu, ağrı

Advers reaksiyonlar, 4 kemoterapi siklusuna kadar palonosetron alan pediyatrik hastalarda

değerlendirilmiştir.

7/15

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks : 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

Yetişkin klinik çalışmalarında 6 mg’a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu,

diğer doz grupları ile karşılaştırıldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bulunmuştur

ve hiçbir doz cevabı etkisi gözlenmemiştir. Palonosetron ile muhtemel olmayan aşırı doz

vakasında destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmaları gerçekleştirilmemiştir,

ancak, büyük dağılım hacmi sebebiyle, diyalizin palonosetron doz aşımında etkili bir tedavi

olması muhtemel değildir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik klinik çalışmalarında hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

Grup:

Antiemetikler

Bulantıyı

Önleyiciler,

Serotonin

(5HT

Antogonistleri

ATC Kodu: A04AA05

Palonosetron, 5HT

reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir.

Sisplatin

50mg/m

, karboplatin, siklofosfamid

1500 mg/m

ve doksorubisin >25 mg/ m

içeren,

orta

derecede

emetojenik

kemoterapi

alan

1132

hasta

gerçekleştirilen

randomize,

çift

kör

çalışmada,

gün,

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram palonosetron ile 32 mg ondansetron (yarı ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron

(yarı- ömrü 7.3 saat), deksametazon olmaksızın karşılaştırılmıştır.

Sisplatin

60mg/m

siklofosfamid

>1500

mg/m

dakarbazin

içeren

ileri

derecede

emetojenik kemoterapi alan 667 hasta ile gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada, 1.

gün

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron,

ondansetron ile karşılaştırılmıştır. Deksametazon, hastaların %67’sine kemoterapiden önce

profilaktik olarak uygulanmıştır.

çalışmalar,

palonosetronun

etkinliğini

gecikmiş

başlayan

bulantı

kusmada

değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120 saat

süresince gözlenmiştir. Orta ve ileri derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma

sonuçları ve aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

8/15

Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı

değildir.

Palonosetronun

çoklu

sikluslarda

karşılaştırmalı

etkinliği

kontrollü

klinik

çalışmalarda

gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu güvenlik

çalışmasına devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 mikrogram palonosetron ile

tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların

yüzdesi

ª

Palonosetron

250 mikrogram

(n=189)

Ondansetron

32 miligram

(n=185)

Delta

Tam Cevap ( Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0- 24 saat

81.0

68.6

12.4

(% 1.8, % 22.8)

24- 120 saat

74.1

55.1

19.0

(% 7.5, % 30.3)

0- 120 saat

69.3

50.3

19.0

(% 7.4, % 30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

76.2

65.4

10.8

24- 120 saat

66.7

50.3

16.4

0.001

0- 120 saat

63.0

44.9

18.1

0.001

Bulantı yok (Likert skalası) p- değeri

c

0- 24 saat

60.3

56.8

24- 120 saat

51.9

39.5

12.4

0- 120 saat

45.0

36.2

ª Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında

farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

c

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 2: Dolasetron karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve

fazdaki hastaların yüzdesi

a

Palonosetron

250 mikrogram

(n=185)

Ondansetron

100 miligram

(n=191)

Delta

Tam Cevap ( Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5

C

l

b

0- 24 saat

63.0

52.9

10.1

(% -1.7, % 21.9)

24- 120 saat

54.0

38.7

15.3

(% 3.4, % 27.1)

0- 120 saat

46.0

34.0

12.0

(% 0.3, % 23.7)

9/15

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

57.1

47.6

24- 120 saat

48.1

36.1

12.0

0.018

0- 120 saat

41.8

30.9

10.9

0.027

Bulantı yok

(Likert

s

k

a

l

as

ı) p-

d

eğe

r

i

c

0- 24 saat

48.7

41.4

24- 120 saat

41.8

26.2

15.6

0.001

0- 120 saat

33.9

22.5

11.4

0.014

ª Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında

farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve fazdaki hastaların yüzdesi

a

Palonosetron

250 mikrogram

(n=223)

Ondansetron

32 miligram

(n=221)

Delta

Tam Cevap ( Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok) % 97.5 Cl

b

0- 24 saat

59.2

57.0

(% -8.8, % 13.1)

24- 120 saat

45.3

38.9

(% -4.6, % 17.3)

0- 120 saat

40.8

33.0

(% -2.9, % 18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil) p- değeri

c

0- 24 saat

56.5

51.6

24- 120 saat

40.8

35.3

0- 120 saat

37.7

29.0

Bulantı yok

(Likert

s

k

a

l

as

ı) p-

d

eğe

r

i

c

0- 24 saat

53.8

49.3

24- 120 saat

35.4

32.1

0- 120 saat

33.6

32.1

ª Tedavi etme amaçlı grup

Çalışma etkinliğin farklı olmadığını göstermek için tasarlanmıştır. Palonosetron ve karşılaştırılan ilaç arasında

farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’den büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α =0.05.

Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc’ yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi

ondansetron

dolasetron

etkileri

karşılaştırılabilirdir.

Klinik-dışı

çalışmalarda

10/15

palonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallarını bloke

etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.

Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çift-kör, randomize,

paralel,

plasebo

pozitif

(moksifloksasin)

kontrollü

çalışma

değerlendirilmiştir.

Çalışmanın amacı, 221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg’lık tek dozlarda IV olarak

uygulamanın EKG etkilerini değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mg’lık dozlara kadar diğer

EKG aralıklarında olduğu gibi QT/QTc aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır. Kalp

atışında,

atrioventriküler

(AV)

iletimde

kardiyak

repolarizasyonunda

hiçbir

önemli

değişiklik gözlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde

İntravenöz olarak tek doz uygulanan 3 mikrogram/kg ve 10 mikrogram/kg palonosetronun

güvenliği

etkinliği

orta

yüksek

emetojenik

kemoterapi

alan

aşağıdaki

yaş

gruplarındaki 72 hastada yapılan ilk klinik çalışmada araştırılmıştır: > 28 günlük ila 23 aylık

(12 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (31 hasta), ve 12 yaş ila 17 yaş (29 hasta). Hiçbir doz seviyesinde

güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Primer etkinlik değişkeni, kemoterapi uygulamasının

başlamasından sonraki ilk 24 saat boyunca tam yanıt (CR, herhangi bir kusma durumunun

görülmemesi

herhangi

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

veren

hastaların

oranıydı.

mikrogram/kg

palonosetron

uygulanması

sonrasında

etkinlik,

mikrogram/kg palonosetron uygulanmasına kıyasla sırasıyla %54.1 ve %37.1 idi.

Pediyatrik

kanser

hastalarında

kemoterapiye

bağlı

bulantı

kusmanın

önlenmesi

için

palonosetronun

etkililiği,

palonosetronun

intravenöz

infüzyonuna

karşı

i.v.

ondansetron

rejiminin

karşılaştırıldığı

ikinci

merkezi

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından farklı olmadığının gösterildiği) çalışmada ispat edilmiştir. Orta derecede (% 69.2)

veya ileri derecede (% 30.8) emetojenik kemoterapi alan, 64 günlükten 16.9 yaşına kadar,

toplamda 493 pediyatrik hasta, Siklus 1 sırasında emetojenik kemoterapinin başlamasından 30

dakika öncesinde, palonosetron 10 mcg/kg (maksimum 0.75 mg), palonosetron 20 mcg/kg

(maksimum 1.5 mg) veya ondansetron (3 x 0.15 mg/kg, maksimum toplam doz 32 mg) ile

tedavi

edilmiştir.

Tüm

tedavi

grupları

boyunca,

hastaların

çoğu

78.5)

daha

önce

kemoterapi

almıştı.

Doksorubisin,

siklofosfamid

(<1500

mg/m

ifosfamid,

sisplatin,

daktinomisin, karboplatin ve daunorubisin dahil emetojenik kemoterapiler uygulanmıştır.

Deksametazon dahil adjuvan kortikosteroidler, hastaların %55’ine kemoterapi ile birlikte

uygulanmıştır. Kemoterapinin ilk siklusunun akut fazında, kemoterapiye başlanmasından

sonraki ilk 24 saatte kusma, öğürme görülmemesi ve yardımcı ilaç kullanılmaması olarak

tanımlanan

yanıt

(CR),

birincil

etkinlik

bitiş

noktasıdır.

Etkinlik,

intravenöz

palonosetronun

etkinliğinin

intravenöz

ondansetronun

etkinliğinden

farklı

olmadığının

gösterilmesine dayanır. Eğer intravenöz palonosetron ile intravenöz ondansetronun tam yanıt

oranlarındaki

fark

için

97.5

güven

aralığının

sınırı

-15'den

büyük

ʽʽnon-

inferiorityʼʼ

kriteri

karşılanmıştır.

Palonosetron

mcg/kg,

mcg/kg

ondansetron

gruplarında, CR

0-24saat

olan hastaların oranı %54.2, %59.4 ve %58.6 idi. Palonosetron 20

μg/kg ve ondansetron grupları arasında CR0-24saat ‘de farkın %97.5 güven aralığı (stratum

ayarlı Mantel-Haenszel test) [% -11.7, % 12.4] olduğundan, 20 mikrogram/kg palonosetron

dozunun ondansetron ile etkinlik bakımından farklı olmadığı gösterilmiştir.

11/15

çalışmada

pediyatrik

hastalarda

kemoterapi

bağlantılı

bulantı

kusmanın

önlenmesinde yetişkinlerde gerekli palonosetron dozundan daha yüksek bir doz gerektiği

gösterilirken, güvenlik profili, yetişkinlerde yerleşmiş güvenlik profili (Bkz. bölüm 4.8) ile

birbirini tutmaktadır. Farmakokinetik bilgi bölüm 5.2’de sunulmaktadır.

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi:

İki pediyatrik çalışma yapılmıştır. İntravenöz olarak tek doz uygulanan 1 mikrogram/kg ve 3

mikrogram/kg palonosetronun güvenliği ve etkinliği elektif ameliyat geçiren aşağıdaki yaş

gruplarındaki 150 hastada yapılan ilk klinik çalışmada karşılaştırılmıştır: > 28 günlük ila 23

aylık (7 hasta), 2 yaş ila 1l yaş (96 hasta) ve 12 yaş ila 16 yaş (47 hasta). Hiçbir tedavi

gurubunda güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Ameliyat sonrası 0-72 saatlerinde kusma

görülmeyen hastaların oranı l mikrogram/kg veya 3 mikrogram/kg palonosetron uygulanması

sonrası benzerdi (% 88'e kıyasla %84).

İkinci pediyatrik çalışma, i.v. palonosetrona (1 mcg/kg, maksimum 0.075 mg) karşı i.v.

ondansetronun karşılaştırıldığı, çok merkezli, çift-kör, çift-plasebo, randomize, paralel gruplu,

aktif

kontrollü,

dozlu

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından

farklı

olmadığının

gösterildiği) çalışmasıydı. 30 günlükten 19.9 yaşına kadar, toplamda 670 pediyatrik cerrahi

hasta çalışmaya katıldı. Ameliyat sonrası ilk 24 saat sırasında, primer etkinlik bitiş noktası,

Tam Cevap ( CR: herhangi bir kusma ve öğürme durumunun görülmemesi ve herhangi bir

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

palonosetron

grubundaki

hastaların

%78.2’sinde ve ondansetron grubundaki hastaların %82.7’sinde elde edilmiştir. Önceden

belirlenen % -10’luk ʽʽnon-inferiorityʼʼ sınırı göz önünde bulundurulduğunda, stratum ayarlı

Mantel-Haenszel istatistiksel ʽʽnon-inferiorityʼʼ güven aralığı, tam yanıt (CR), birincil etkinlik

bitiş noktasında fark için [% -10.5, 1.7] bulunmuştur. Bu nedenle ʽʽnon-inferiorityʼʼ, etkinlik

bakımından faklı olmadıkları, gösterilememiştir. Her iki tedavi grubunda da yeni bir güvenlik

endişesi ortaya çıkmamıştır.

Pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bölüm 4.2’ye bakınız.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Palonosetron hidroklorür beyazdan kirli beyaza renkli kristalize tozdur. Suda ve propilen

glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür. PALONDEM enjeksiyonluk solüsyon,

steril, berrak, renksiz, pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri

4,5-5,5’dur.

Emilim

İntravenöz uygulamayı takiben, plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki ani azalmayı

takiben yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır.

Ortalama

maksimum

plazma

konsantrasyonu

maks

konsantrasyon-zaman

eğrisinin

altında kalan alan (EAA

0- ∞

) genellikle doz ile orantılı olup, sağlıklı gönüllülerde ve kanser

hastalarında 0.3-90 mikrogram/kg doz aralığındadır.

Gün aşırı 3 doz 0.25 mg palonosetronun 11 testis kanseri hastasına intravenöz uygulanmasını

takiben 1.gün ila 5. gün arasındaki ortalama plazma konsantrasyonu artışı %42 ± %34'dü. 3

gün

boyunca

günde

0.25

palonosetronun

sağlıklı

gönüllüye

intravenöz

uygulanmasını

takiben

gün

gün

arasındaki

ortalama

plazma

palonosetron

konsantrasyonu artışı % 110 ± %45'ti.

12/15

Farmakokinetik simülasyonlar ardışık üç gün boyunca günde bir kez 0.25 mg intravenöz

palonosetron uygulamasına genel maruz kalımın (EAA

0-∞

) 0.75 mg intravenöz tek doz

palonosetron uygulaması ile benzer olduğunu, ancak 0.75 mg tek doz uygulamanın C

maks

'ının

daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dağılım

Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık 6.9-

7.9 L/kg.dır. Palonosetron’un yaklaşık % 62’si plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon:

Palonosetron, yaklaşık % 40’ı böbrek

yoluyla, yaklaşık % 50’si palonosetron’un 5HT

reseptör

antagonist

aktivitesinin

%1’den

daha

azına

sahip

olan

primer

metabolite

dönüştüğü ikili bir yol ile elimine edilir.

İn vitro

metabolizma çalışmaları palonosetronun

CYP2D6 ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile metabolize edildiğini

göstermiştir. Klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substratlarının yavaş ve hızlı

metabolize edicileri arasında anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron klinik

olarak

kullanılan

konsantrasyonlarda

sitokrom

P450

izoenzimlerini

inhibe

etmez

indüklemez.

Eliminasyon:

10 mikrogram/kg [

C]-palonosteron’un tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun yaklaşık %

80’i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen

dozun % 40’ına eşdeğerdir. Sağlıklı gönüllülere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasından

sonra, palonosetronun toplam vücut klerensi 173 ± 73 ml/dk ve renal klerens 53 ± 29

ml/dk’dır. Toplam vücut klerensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması, plazmada

yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı-ömür ile sonuçlanır. Hastaların %10’u 100 saatten daha

fazla bir ortalama eliminasyon yarı ömrüne sahiptir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

Yaş,

palonosetron’un

farmakokinetiğini

etkilemez.

Yaşlı

hastalarda

ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet: Cinsiyet palonosetron’un farmakokinetiğini etkilemez. Cinsiyet baz alınarak doz

ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon: Tek dozluk i.v. palonosetronun farmakokinetik verileri, 10 mcg/kg

veya 20 mcg/kg ilaç alan pediyatrik kanser hastalarının ( n=280) bir alt kümesinden elde

edilmiştir. Doz 10 mcg/kg’dan 20 mcg/kg’a çıkarıldığı zaman, ortalama AUC’de dozla

orantılı bir artış gözlemlenmiştir. Palonosetron 20 mcg/kg’ın sonraki tek dozluk intravenöz

infüzyonunda, 15 dakikalık infüzyonun bitiminde raporlanan plazma pik konsantrasyonları

(CT), tüm yaş gruplarında bir hayli değişkendi ve 6 yaşından küçük hastalarda, daha büyük

pediyatrik hastalarda olduğundan daha düşük olma eğilimindeydi. Ortalama yarı-ömür tüm

13/15

yaş gruplarında 29.5 idi ve 20 mcg/kg’lık uygulamadan sonra yaş grupları arasında yaklaşık

20 ila 30 saat arasında değişmekte idi.

yaşlarındaki

hastalardaki

toplam

vücut

klerensi

(L/saat/kg),

sağlıklı

yetişkinlerdekine

benzerdi.

Dağılma

hacminde,

L/kg

olarak

ifade

edildiğinde,

belirgin

farklılıklar yoktu.

Tablo 4: 15 dakika boyunca 20 mcg/kg palonosetron intravenöz infüzyonu sonrasında

Pediyatrik Kanser Hastalarında ve intravenöz bolus ile 3 ve 10 mcg/kg palonosetron

dozları alan Yetişkin Kanser Hastalarında Farmakokinetik Parametreler

Pediyatrik Kanser Hastaları

a

Yetişkin Kanser

Hastaları

b

2

yaşından

küçük

2- 6

yaş arası

6-12

yaş arası

12- 17

yaş arası

3.0

µg/kg

10

µg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, saat·µg/L

69.0

103.5

98.7

124.5

35.8

81.8

(49.5)

(40.4)

(47.7)

(19.1)

(20.9)

(23.9)

, saat

24.0

23.3

30.5

56.4

(5.81)

49.8

(14.4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Klerens

, L/saat/kg

0.31

(34.7)

0.23 (51.3)

0.19

(46.8)

0.16

(27.8)

0.10

(0.04)

0.13

(0.05)

Dağılım hacmi

c, d

, L/kg

6.08

(36.5)

5.29 (57.8)

6.26

(40.0)

6.20

(29.0)

7.91

(2.53)

9.56

(4.21)

Orta değer olan T1/2 hariç, PK parametreleri Geometrik Ortalamaya (CV) göre ifade edilmiştir.

PK parametreleri Aritmetik ortalamaya (SD) göre ifade edilmiştir.

Pediyatrik hastalarda Klerens ve Dağılım hacmi, hem 10 mcg /kg hem de 20mcg /kg doz gruplarında ağırlığa

göre ayarlanarak hesaplanmıştır. Yetişkinlerde, farklı doz seviyeleri sütun başlıklarında belirtilmiştir.

Yetişkin kanser hastaları için V

(Dağılım hacmi) raporlanırken, pediyatrik kanser hastaları için V

( Kararlı hal

dağılım hacmi) raporlanmıştır

Böbrek

yetmezliği:

Hafiften

ortaya

böbrek

yetmezliği

palonosetron

farmakokinetik

parametrelerini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür,

ancak bu hastalarda total vücut klerensi sağlıklı gönüllülerle benzerdir. Böbrek yetmezliği

olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri

mevcut değildir.

Karaciğer

yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği,

sağlıklı

gönüllüler

karşılaştırıldığında

palonosetron total vücut klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan

kişilerde, palonosetronun yarılanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu doz

ayarlamasını gerektirmez.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

14/15

Non-klinik çalışmalardaki etkiler, sadece klinik kullanım ile az ilişki gösteren maksimum

insan maruziyetini aşmanın yeterli olduğu maruziyette gözlendi.

Klinik

olmayan

çalışmalar,

sadece

çok

yüksek

konsantrasyonlardaki

palonosetronun

ventrikülün de- ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını

bloke edebileceğini göstermiştir.

Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fötal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye

dair direkt ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda,

hayvan çalışmalarında sadece sınırlı veriler mevcuttur (bkz. Bölüm 4.6).

Palonosetron

mutajenik

değildir.

Yüksek

dozda

palonosetron

(her

insan

terapötik

maruziyetinin en az 30 katına neden olur) iki yıl süresince günlük olarak uygulanmıştır ve

sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş, endokrin neoplazmlar (tiroid, hipofiz,

pankreas ve adrenal medullada bulunan) ve deri tümörlerine sebep olmuş fakat farelerde

böyle

etki

görülmemiştir.

Mekanizmanın

temeli

olarak

anlaşılamamıştır,

ancak

uygulanan yüksek dozlar sebebiyle ve palonosetronun insanlarda tek bir uygulama için

kullanılması, bu bulguların klinik kullanım ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

EDTA disodyum dihidrat

Sodyum sitrat dihidrat

Sitrik asit monohidrat

Sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarı için)

Hidroklorik asit çözeltisi (pH ayarı için)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

PALONDEM enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

PALONDEM, 25ºC altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır.

Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

15/15

Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır (bkz. Bölüm6.6).

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda,

klorobütil

kauçuk

tıpa

üzerinde,

flip-off

kapak

alüminyum

kapişon

kapatılmış, renksiz, 5 ml’lik Tip-I cam flakonda, 1 adet

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Beyan Sok. No:12

34775 Ümraniye/İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2015/456

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.05.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ ÜN YENİLENME TARİHİ

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-10-2018

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Active substance: palonosetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6606 of Mon, 08 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4069/T/04

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety