PALOJECT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PALOJECT 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PALOJECT 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699814770012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-09-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN

BİLGİSİ

1.

BEŞERİ

TIBBİ

ÜRÜNÜN

ADI

PALOJECT

250 mikrogram/5 ml I

enjeksiyonluk çözelti iç

eren

ampul

Steril

Damar içine uygulanır.

2.

KALİTATİF

VE

KANTİTATİF

BİLEŞİM

Etkin

madde:

Her bir 5 ml’ lik ampul 250 mikrogram palonosetrona eşdeğer 280 mikrogram palonosetron

hidroklürür içerir.

(Her 1 ml çözelti 50 mikrogram palonosetrona eşdeğer 56 mikrogram palonosetron hidroklürür

içerir.)

Yardımcı

maddeler

5 ml’lik

çözeltide;

Mannitol

: 207.5 mg

Sodyum sitrat

: 18.5 mg

Sodyum hidroksit

: k.m (pH ayarlayıcı olarak)

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e

bakınız.

3.

FARMASÖTİK

FORMU

Enjeksiyonluk

çözelti

Berrak, renksiz çözelti

4.

KLİNİK

ÖZELLİKLERİ

4.1.

Terapötik endikasyonları

PALOJECT yetişkinlerde;

leri

derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve

kusmanın

önlenmesinde

Orta

derecede

emetojenik

kanser

kemoterapisi

bağlantılı

bulantı

kusmanın

önlemesinde

endikedir.

PALOJECT, 1 aylık ve daha büyük pediyatrik hastalarda;

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın

önlenmesinde

orta

derecede

emetojenik

kanser

kemoterapisi

bağlantılı

bulantı

kusmanın önlemesinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

PALOJECT yalnızca kemoterapiden önce kullanılmalıdır. Bu tıbbi ürün, bir sağlık profesyoneli

tarafından ve uygun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Yetişkinlerde:

PALOJECT

intravenöz

bolus olarak,

kemoterapi

başlamadan

yaklaşık

dakika

önce uygulanır. PALOJECT

30 saniye içinde enjekte

edilmelidir.

PALOJECT’in

ileri derecede emetojenik kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı

önleme etkinliği, kemoterapiden önce uygulanan bir kortikosteroid ilavesi yoluyla arttırılabilir.

Uygulama

şekli:

İnt

ravenöz

kullanım içindir.

Özel popülasyonlara il

işkin

ek

bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam

eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri

yoktur.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması

gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar ve adolesanlarda (1 aylıktan 17 yaşına kadar

mikrogram/kg

(maksimum

toplam

1500

mikrogramı

geçmemelidir)

palonosetron,

kemoterapiye başlanmadan yaklaşık 30 dakika öncesinden 15 dakikalık tek bir intravenöz

infüzyon olarak uygulanır.

1 aylıktan küçük çocuklarda palonosetronun güvenlilik ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Mevcut

veri

bulunmamaktadır.

yaşından

küçük

çocuklarda

bulantı

kusmanın

önlenmesinde

palonosetron kullanımına ilişkin sınırlı veri bulunmaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek

yoktur.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı

olanlarda

kontrendikedir (Bkz. Bölüm

6.1).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya

subakut

intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir.

Palonosetron

mikrogram kullanımına bağlı,

hastane bakımı

gerektiren

fekal

etkili

konstipasyon vakası

rapor

edilmiştir.

Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına

neden

olmamaktadır. Palonosetronun QT/QTc üzerine etkisini kanıtlayan kesin veriler için

sağlıklı

gönüllülerde spesifik bir QT/QTc çalışması yürütülmüştür (Bkz. Bölüm 5.1).

Ayrıca, diğer 5-HT

reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, QT aralığı uzaması olan veya QT

aralığı

uzaması

oluşumu

eğilimi

görülen

hastalarda

palonosetron

kullanılırken

dikkatli

olunmalıdır. Bu koşullar, kendisinde veya ailesinde QT uzaması geçmişi bulunan hastaları,

elektrolit bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, bradiaritmi, iletim bozuklukları bulunan

hastaları ve anti-aritmik ajanları ya da QT uzamasına ya da elektrolit anormalliklerine neden

olan diğer tıbbi ürünleri alan hastaları içermektedir. 5-HT

antagonisti uygulamadan önce

hipokalemi ve hipomagnezemi durumu düzeltilmelidir.

Tek başına veya diğer serotonerjik ilaçlar [selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) ve

serotonin noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) dahil] ile birlikte 5-HT

antagonistleri

kullanımı

sonucu

serotonin

sendromu

vakaları

bildirilmiştir.

Serotonin

sendromu

gibi

belirtiler için hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir.

PALOJECT başka bir kemoterapi uygulaması ile ilişkili değilse, kemoterapiyi takip eden

günlerde bulantı ve kusmayı önlemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol

(23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder;

yani

esasında “sodyum”

içermez.

Bu tıbbi ürün 207.5 mg mannitol içermektedir; ancak kullanım yolu ve dozu sebebiyle

herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Palonosetron, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6

tarafından

metabolize

edilir.

In

vitro

çalışmalar

alındığında,

klinikte

kullanılan

konsantrasyonlarda palonosetron sitokrom P450 izoenzimini indüklemez ya da inhibe

etmez.

Kemoterapötik ajanlar: Preklinik çalışmalarda, palonosetron test edilen 5 kemoterapötik ajanın

antitümör

aktivitesini

inhibe

etmemiştir

(sisplatin,

siklofosfamid,

sitarabin,

doksorubisin

mitomisin

Metoklopramid: Klinik bir çalışmada, palonosetronun intravenöz tek bir dozu ile, bir CYP2D6

inhibitörü

olan

oral

metoklopramidin

kararlı

durum

konsantrasyonunda

önemli

farmakokinetik etkileşim

görülmemiştir.

CYP2D6 indükleyiciler ve inhibitörler: Farmakokinetik analiz yapılan popülasyonda, CYP2D6

indükleyicileri

(deksametazon

rifampisin)

inhibitörler

(amiodaron,

selekoksib,

klorpromazin, simetidin, doksorubisin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, kinidin, ranitidin,

ritonavir, sertralin ya

terbinafin) ile birlikte uygulandığında, palonosetron klerensi üzerinde

hiçbir önemli etki

görülmemiştir.

Kortikosteroidler: Palonosetron, kortikosteroidler ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Serotonerjik ilaçlar (SSRI ve SNRI gibi): 5-HT

antagonistleri ile birlikte diğer serotonerjik

ilaçların (SSRI ve SNRI dahil) kullanımı sonucu serotonin sendromu vakaları bildirilmiştir.

Diğer i

laçlar:

Palonosetron analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik

ilaçlar

ile güvenli olarak

uygulanabilir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel

tavsiye:

Gebelik kategorisi:

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini

etkileyip

etkilemediği

bilinmemektedir.

Gebelik

Dönemi:

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece

PALOJECT

gebe kadınlarda

kullanılmamalıdır.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli

olunmalıdır.

Palonosetron için gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin yeterli klinik veri mevcut değildir.

Hayvan çalışmaları, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile

ilgili

olarak

doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu

göstermemektedir. Plasental

transfer ile

ilgili

olarak,

hayvan çalışmalarından sadece sınırlı veriler elde edilmiştir (Bkz.

Bölüm 5.3).

Gerekli

olmadıkça

kullanılmamalıdır.

Laktasyon

Dönemi:

Palonosetronun insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Bu sebeple

PALOJECT

tedavi

sırasında emzirme

durdurulmalıdır.

Üreme Yeteneği /

Fertilite:

Palonosetronun fertilite üzerine etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Palonosetron, baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar araç ve

makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

250 mikrogramlık bir dozda 633 hasta üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, en sık rastlanan

advers etkiler, baş ağrısı (%9) ve konstipasyon (% 5) olarak

gözlenmiştir.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki advers etkiler

palonosetron

ile ilgili muhtemel ya da olası

olarak

gözlenmiştir.

Sıklık kategorileri aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın

(≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ila

<1/10)

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ila

<1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ila

<1/1.000)

Çok seyrek

(<1/10.000)

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Çok seyrek:

Aşırı

duyarlılık*, anafilaksi*, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar* ve şok*

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Yaygın

olmayan:

Hiperkalemi, hipokalemi,

metabolik bozukluklar,

hipokalsemi,

anoreksi,

hiperglisemi,

iştah

azalması

Psikiyatrik

hastalıklar

Yaygın olmayan: Anksiyete, öfori

hali

Sinir sistemi

hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş

dönmesi

Yaygın olmayan: Uyku hali, uykusuzluk, parestezi, aşırı uyku hali, periferal sensoryal nöropati

Göz

hastalıkları

Yaygın olmayan: Gözde iritasyon, göz

tembelliği

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Yaygın olmayan: Hareket hastalığı (taşıt tutması), kulak

çınlaması

Kardiyak

hastalıklar

Yaygın olmayan: Taşikardi, bradikardi, ekstrasistol, miyokard iskemisi, sinüs taşikardisi, sinüs

aritmisi, supraventriküler

ekstrasistol

Vasküler

hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, damar renginin değişmesi, damarda

ödem

Solunum, göğüs ve mediastinal

hastalıkları

Yaygın olmayan:

Hıçkırık

Gastrointestinal

hastalıklar

Yaygın: Konstipasyon,

diyare

Yaygın olmayan: Dispepsi, karın ağrısı, karnın üst bölümünde ağrı, ağız kuruluğu,

flatulans

Hepato-bilier

hastalıklar

Yaygın olmayan:

Hiperbilirubinemi

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, pruritik

döküntü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik

hastalıkları

Yaygın olmayan:

Artralji

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

Yaygın olmayan: Üriner retansiyon,

glikozüri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Yaygın olmayan: Asteni, pireksi, yorgunluk, sıcak basması, grip benzeri

hastalık

Çok seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu (yanma, endurasyon, rahatsızlık ve

ağrı)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Yükselmiş transaminaz seviyeleri, elektrokardiyogramda QT

uzaması

*Pazarlama sonrası çalışmalardan elde

edilmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Orta derecede veya ileri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve

kusmanın önlemesi için yapılan pediyatrik klinik çalışmalarda, 402 hasta tek doz olarak

(3, 10 veya 20 mikrogram/kg) palonosetron almıştır. Aşağıda yaygın veya yaygın olmayan

advers reaksiyonlar

palonosetron için

bildirilmiştir,

hiçbiri %1

görülme

sıklığından

fazla

bildirilmemiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, diskinezi

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Elektrokardiyogramda QT uzaması, iletim bozukluğu, sinüs taşikardi

Solunum, göğüs ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Öksürük, dispne, epistaksis (burun kanaması)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik dermatit, kaşıntı, cilt problemi, ürtiker

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Pireksi, infüzyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesi reaksiyonu, ağrı

Advers reaksiyonlar, 4 kemoterapi siklusuna kadar palonosetron alan pediyatrik hastalarda

değerlendirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

e-posta; tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Hiçbir aşırı doz vakası rapor

edilmemiştir.

Yetişkin klinik çalışmalarda 6 mg’a kadar olan dozlar kullanılmıştır. En yüksek doz grubu,

diğer doz grupları

karşılaştırıldığında advers reaksiyonların insidansı benzer bulunmuştur

hiçbir doz cevabı

etkisi

gözlenmemiştir.

PALOJECT

ile muhtemel olmayan aşırı doz

vakasında destekleyici bir

tedavi

uygulanmalıdır. Diyaliz çalışmaları gerçekleştirilmemiştir,

ancak, büyük dağılım hacmi

sebebiyle,

diyalizin

PALOJECT

doz aşımında etkili bir tedavi

olması muhtemel

değildir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik klinik çalışmalarında hiçbir aşırı doz vakası rapor edilmemiştir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

Grup:

Antiemetikler

Bulantıyı

Önleyiciler,

Serotonin

(5HT

Antagonistleri

ATC Kodu:

A04AA05

Palonosetron, 5HT

reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör

antagonistidir.

Sisplatin ≤ 50 mg/m

, karboplatin, siklofosfamid ≤1500 mg/m

ve doksorubisin >25 mg/m

içeren,

orta

derecede emetojenik kemoterapi alan 1132 hasta ile gerçekleştirilen iki randomize,

çift

kör

çalışmada,

1.gün,

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron

32 mg ondansetron (yarı ömrü 4 saat) ya da 100 mg dolasetron (yarı- ömrü

7.3 saat),

deksametazon

olmaksızın

karşılaştırılmıştır.

Sisplatin

mg/m

siklofosfamid

>1500

mg/m

dakarbazin

içeren

ileri

derecede

emetojenik

kemoterapi alan 667

hasta ile

gerçekleştirilen randomize, çift kör çalışmada,

1.gün

intravenöz

uygulanan

mikrogram

mikrogram

palonosetron,

ondansetron

karşılaştırılmıştır. Deksametazon, hastaların % 67’sine kemoterapiden önce

profilaktik

olarak

uygulanmıştır.

çalışmalar,

palonosetronun

etkinliğini

gecikmiş

başlayan

bulantı

kusmada

değerlendirmek için tasarlanmamıştır. Antiemetik aktivite 0-24 saat, 24-120 saat ve 0-120

saat süresince gözlenmiştir. Orta ve ileri derecede emetojenik kemoterapi üzerindeki çalışma

sonuçları aşağıdaki tablolarda

özetlenmiştir.

Palonosetron, emezisin akut fazında etkinlik bakımından karşılaştırılan diğer ilaçlardan farklı

değildir.

Palonosetronun

çoklu

sikluslarda

karşılaştırmalı

etkinliği

kontrollü

klinik

çalışmalarda

gösterilmemesine rağmen, üç faz 3 çalışmasına dahil olan 875 hasta açık uçlu

güvenlik

çalışmasına

devam etmiştir ve 9 ilave kemoterapi siklusunda 750 mikrogram palonosetron ile

tedavi edilmiştir. Bütün sikluslar süresince tam emniyet

sürdürülmüştür.

Tablo 1: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve

fazdaki

hastaların

yüzdesi

a

Palonosetron

Ondansetron

Delta

250 mikrogram

32 miligram

(n=189)

(n=185)

%

%

%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)

% 97.5 Cl

b

0- 24 saat

81.0

68.6

12.4

(%1.8, %22.8)

24- 120 saat

74.1

55.1

19.0

(%7.5, %30.3)

0- 120 saat

69.3

50.3

19.0

(%7.4, %30.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası

değil)

p-değeri

0- 24 saat

76.2

65.4

10.8

24- 120 saat

66.7

50.3

16.4

0.001

0- 120 saat

63.0

44.9

18.1

0.001

Bulantı yok (Likert skalası)

p-değeri

0- 24 saat

60.3

56.8

24- 120 saat

51.9

39.5

12.4

0- 120 saat

45.0

36.2

Tedavi etme amaçlı

grup.

Çalışma

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır.

Palonosetron

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’ten

büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α

=0.05.

Tablo 2: Dolasetron karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup ve

fazdaki hastaların

yüzdesi

a

Palonosetron

Dolasetron

Delta

250 mikrogram

100 miligram

(n=185)

(n=191)

%

%

%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)

% 97.5 Cl

0- 24 saat

63.0

52.9

10.1

(% -1.7, %21.9)

24- 120 saat

54.0

38.7

15.3

(%3.4, %27.1)

0- 120 saat

46.0

34.0

12.0

(%0.3, %23.7)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeri

0- 24 saat

57.1

47.6

24- 120 saat

48.1

36.1

12.0

0.018

0- 120 saat

41.8

30.9

10.9

0.027

Bulantı yok (Likert skalası)

p-değeri

0- 24 saat

48.7

41.4

24- 120 saat

41.8

26.2

15.6

0.001

0- 120 saat

33.9

22.5

11.4

0.014

Tedavi etme amaçlı

grup.

Çalışma

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır.

Palonosetron

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’ten

büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α

=0.05.

Tablo 3: Ondansetrona karşı Orta Emetojenik Kemoterapi tedavisine yanıt veren grup

ve

fazdaki

hastaların

yüzdesi

a

Palonosetron

Ondansetron

Delta

250 mikrogram

32 miligram

(n=223)

(n=221)

%

%

%

Tam Cevap (Bulantı yok ve kurtarma tedavisi yok)

% 97.5 Cl

0- 24 saat

59.2

57.0

(%-8.8, %13.1)

24- 120 saat

45.3

38.9

(%-4.6, %17.3)

0- 120 saat

40.8

33.0

(%-2.9, %18.5)

Tam kontrol (Tamamlanmış cevap ve hafif bulantıdan daha fazlası değil)

p-değeri

0- 24 saat

56.5

51.6

24- 120 saat

40.8

35.3

0- 120 saat

37.7

29.0

Bulantı yok (Likert skalası)

p-değeri

0- 24 saat

53.8

49.3

24- 120 saat

35.4

32.1

0- 120 saat

33.6

32.1

Tedavi etme amaçlı

grup.

Çalışma

etkinliğin

farklı

olmadığını

göstermek

için

tasarlanmıştır.

Palonosetron

karşılaştırılan ilaç arasında farklı olmayan etkinliğin alt sınırı % -15’ten

büyüktür.

Ki-kare testi. Anlamlılık seviyesi α

=0.05.

Palonosetronun kan basıncı, kalp atışı ve QTc’yi de içeren EKG parametrelerine olan etkisi

ondansetron

dolasetron

etkileri

karşılaştırılabilirdir.

Klinik-dışı

çalışmalarda

palonosetronun, ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyonla ilişkili iyon kanallarını bloke

etme ve potansiyel aksiyon süresini uzatma özelliği gösterilmiştir.

Palonosteronun QTc aralığı üzerine etkisi, yetişkin kadın ve erkeklerde, çift-kör, randomize,

paralel,

plasebo

pozitif

(moksifloksasin)

kontrollü

çalışma

değerlendirilmiştir.

Çalışmanın

amacı,

221 sağlıklı bireyde, 0.25, 0.75 veya 2.25 mg’lık tek dozlarda IV olarak

uygulamanın EKG

etkilerini

değerlendirmektir. Çalışma, 2.25 mg’lık dozlara kadar diğer

EKG aralıklarında olduğu gibi

QT/QTc

aralığına hiçbir etkinin olmadığını kanıtlamıştır. Kalp

atışında,

atrioventriküler

(AV)

iletimde

kardiyak

repolarizasyonunda

hiçbir

önemli

değişiklik

gözlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın önlenmesinde

İntravenöz olarak tek doz uygulanan 3 mikrogram/kg ve 10 mikrogram/kg palonosetronun

güvenliği

etkinliği

orta

yüksek

emetojenik

kemoterapi

alan

aşağıdaki

yaş

gruplarındaki 72 hastada yapılan klinik çalışmada araştırılmıştır: ˃ 28 günlük ila 23 aylık (12

hasta), 2 yaş ila 11 yaş (31 hasta), ve 12 yaş ila 17 yaş (29 hasta). Hiçbir doz seviyesinde

güvenlik ile ilgili sorun görülmemiştir. Primer etkinlik değişkeni, kemoterapi uygulamasının

başlamasından sonraki ilk 24 saat boyunca tam yanıt (CR, herhangi bir kusma durumunun

görülmemesi

herhangi

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

veren

hastaların

oranıydı.

mikrogram/kg

palonosetron

uygulanması

sonrasında

etkinlik,

3 mikrogram/kg palonosetron uygulanmasına kıyasla sırasıyla %54.1 ve %37.1 idi.

Pediyatrik

kanser

hastalarında

kemoterapiye

bağlı

bulantı

kusmanın

önlenmesi

için

palonosetronun etkililiği, palonosetronun tek bir intravenöz infüzyonuna karşı i.v. ondansetron

rejiminin karşılaştırıldığı ikinci bir merkezi ʽʽnon-inferiorityʼʼ (etkinlik bakımından farklı

olmadığının gösterildiği) çalışmada ispat edilmiştir. Orta derecede (% 69.2) veya ileri derecede

(% 30.8) emetojenik kemoterapi alan, 64 günlükten 16.9 yaşına kadar, toplamda 493 pediyatrik

hasta,

siklus

sırasında

emetojenik

kemoterapinin

başlamasından

dakika

öncesinde,

palonosetron

mikrogram/kg

(maksimum

0.75

mg),

palonosetron

mikrogram/kg

(maksimum 1.5 mg) veya ondansetron (3 x 0.15 mg/kg, maksimum toplam doz 32 mg) ile

tedavi edilmiştir. Tüm tedavi grupları boyunca, hastaların çoğu (%78.5) daha önce kemoterapi

almıştı.

Doksorubisin,

siklofosfamid

(<1500

mg/m

ifosfamid,

sisplatin,

daktinomisin,

karboplatin ve daunorubisin dahil emetojenik kemoterapiler uygulanmıştır. Deksametazon

dahil

adjuvan

kortikosteroidler,

hastaların

%55’ine

kemoterapi

birlikte

uygulanmıştır.

Kemoterapinin ilk siklusunun akut fazında, kemoterapiye başlanmasından sonraki ilk 24 saatte

kusma, öğürme görülmemesi ve yardımcı ilaç kullanılmaması olarak tanımlanan tam yanıt

(CR),

birincil

etkinlik

bitiş

noktasıdır.

Etkinlik,

intravenöz

palonosetronun

etkinliğinin

intravenöz

ondansetronun

etkinliğinden

farklı

olmadığının

gösterilmesine

dayanır.

Eğer

intravenöz palonosetron ile intravenöz ondansetronun tam yanıt oranlarındaki fark için %97.5

güven aralığının alt sınırı % -15'den büyük ise ʽʽnon-inferiorityʼʼ kriteri karşılanmıştır.

Palonosetron 10 mikrogram/kg, 20 mikrogram/kg ve ondansetron gruplarında, CR

0-24saat

olan

hastaların oranı %54.2, %59.4 ve %58.6 idi. Palonosetron 20 mikrogram/kg ve ondansetron

grupları arasında CR0-24saat ‘de farkın %97.5 güven aralığı (stratum ayarlı Mantel-Haenszel

test) [% -11.7, % 12.4] olduğundan, 20 mikrogram/kg palonosetron dozunun ondansetron ile

etkinlik bakımından farklı olmadığı gösterilmiştir.

Bu çalışmada pediyatrik hastalarda kemoterapi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlenmesinde

yetişkinlerde

gerekli

palonosetron

dozundan

daha

yüksek

gerektiği

gösterilirken,

güvenlik

profili,

yetişkinlerde

yerleşmiş

güvenlik

profili

(Bkz.

Bölüm

4.8)

birbirini

tutmaktadır.

Farmakokinetik bilgiler bölüm 5.2’de sunulmuştur.

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi:

İki pediyatrik çalışma yapılmıştır. İntravenöz olarak tek doz uygulanan 1 mikrogram/kg ve

3 mikrogram/kg palonosetronun güvenliği ve etkinliği elektif ameliyat geçiren aşağıdaki yaş

gruplarındaki 150 hastada yapılan klinik çalışmada karşılaştırılmıştır:

˃28 günlük ila 23 aylık (7 hasta), 2 yaş ila 11 yaş (96 hasta) ve 12 yaş ila 16 yaş (47 hasta).

Hiçbir

tedavi

grubunda

güvenlik

ilgili

sorun

görülmemiştir.

Ameliyat

sonrası

0-72

saatlerinde

kusma

görülmeyen

hastaların

oranı

mikrogram/kg

veya

mikrogram/kg

palonosetron uygulanması sonrası benzerdi (%88’e kıyasla %84).

İkinci pediyatrik çalışma, i.v. palonosetrona (1 mikrogram/kg, maksimum 0.075 mg) karşı i.v.

ondansetronun karşılaştırıldığı, çok merkezli, çift-kör, çift-plasebo, randomize, paralel gruplu,

aktif

kontrollü,

dozlu

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

(etkinlik

bakımından

farklı

olmadığının

gösterildiği) çalışmasıydı. 30 günlükten 19.9 yaşına kadar, toplamda 670 pediyatrik cerrahi

hasta çalışmaya katıldı. Ameliyat sonrası ilk 24 saat sırasında, primer etkinlik bitiş noktası,

Tam Cevap ( CR: herhangi bir kusma ve öğürme durumunun görülmemesi ve herhangi bir

tedavi

edici

ilaç

kullanılmaması

olarak

tanımlanır)

palonosetron

grubundaki

hastaların

%78.2’sinde ve ondansetron grubundaki hastaların %82.7’sinde elde edilmiştir. Önceden

belirlenen % -10’luk ʽʽnon-inferiorityʼʼ sınırı göz önünde bulundurulduğunda, stratum ayarlı

Mantel-Haenszel

istatistiksel

ʽʽnon-inferiorityʼʼ

güven

aralığı,

yanıt

(CR),

birincil

etkinlik bitiş noktasında fark için [% -10.5, 1.7] bulunmuştur. Bu nedenle ʽʽnon-inferiorityʼʼ,

etkinlik bakımından faklı olmadıkları, gösterilememiştir. Her iki tedavi grubunda da yeni bir

güvenlik endişesi ortaya çıkmamıştır.

Pediyatrik kullanım hakkında bilgi için bölüm 4.2.’ye bakınız.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler:

Palonosetron

hidroklorür

beyazdan

kirli beyaza

renkli

kristalize tozdur. Suda

ve propilen

glikolde çözünür, etanol ve 2-propanolde az çözünür.

PALOJECT

enjeksiyonluk solüsyon,

steril, berrak,

renksiz,

pirojensiz, izotonik, tamponlanmış bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri

4.5-5.5’tir.

Emilim

travenöz

uygulamayı

takiben,

plazma konsantrasyonlarındaki başlangıçtaki

azalmayı

takiben

yaklaşık 40 saatlik

eliminasyon

yarı ömrü ile vücuttan

yavaş

bir şekilde atılır.

Ortalama maksimum plazma konsantrasyonu (C

maks

) ve konsantrasyon-zaman eğrisinin altında

kalan

alan

(EAA

0-∞)

genellikle

orantılı

olup,

sağlıklı

gönüllülerde

kanser

hastalarında

0.3-90

mikrogram/kg doz

aralığındadır.

Gün aşırı 3 doz 0.25 mg palonosetronun 11 testis kanseri hastasına intravenöz uygulanmasını

takiben 1.gün ila 5.gün arasındaki ortalama plazma konsantrasyonu artışı % 42 ± % 34 ‘tü. 3

gün

boyunca

günde

0.25

palonosetronun

sağlıklı

gönüllüye

intravenöz

uygulanmasını

takiben

gün

gün

arasındaki

ortalama

plazma

palonosetron

konsantrasyonu artışı % 110 ± % 45’ti.

Farmakokinetik simülasyonlar ardışık üç gün boyunca günde bir kez 0.25 mg intravenöz

palonosetron uygulamasına genel maruz kalımın (EAA

0-∞

) 0.75 mg intravenöz tek doz

palonosetron uygulaması ile benzer olduğunu, ancak 0.75 mg tek doz uygulamanın C

maks

’ının

daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dağılım

Palonosetron önerilen dozlarda vücutta yaygın olarak dağılır ve dağılım hacmi yaklaşık

6.9-

7.9 L/kg.dır. Palonosetronun yaklaşık % 62’si plazma proteinlerine

bağlanır.

Biyotransformasyon

Palonosetron, yaklaşık %40’ı böbrek yoluyla, yaklaşık %50’si palonosetronun 5HT

reseptör

antagonist aktivitesinin %1’den daha azına sahip olan iki primer metabolite dönüştüğü ikili bir

yol ile elimine edilir.

İn vitro

metabolizma çalışmaları palonosetronun CYP2D6 ve daha az

olmak

üzere,

CYP3A4

CYP1A2

izoenzimleri

ile metabolize

edildiğini

göstermiştir.

Klinik farmakokinetik parametreler, CYP2D6 substratlarının yavaş ve hızlı metabolize edicileri

arasında anlamlı derecede farklılık göstermemektedir. Palonosetron klinik olarak kullanılan

konsantrasyonlarda sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe etmez

indüklemez.

Eliminasyon

10 mikrogram/kg [

C]-palonosteronun tek bir intravenöz dozundan sonra, dozun

yaklaşık

%80’i 144 saat içinde idrar yoluyla değişmemiş aktif madde olarak atılmıştır. Bu da verilen

dozun

40’ına eşdeğerdir. Sağlıklı gönüllülere tek doz intravenöz bir bolus uygulamasından

sonra,

palonosetronun

toplam vücut klerensi 173±73 ml/dk. ve renal klerens 53±29 ml/dk’dır.

Toplam

vücut klerensinin düşük ve dağılım hacminin büyük olması, plazmada yaklaşık 40

saatlik

eliminasyon yarı-ömür ile sonuçlanır. Hastaların %10’u 100 saatten daha fazla bir

ortalama

eliminasyon

yarı ömrüne

sahiptir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılarda:

Yaş, palonosetronun farmakokinetiğini etkilemez. Yaşlı hastalarda

ayarlamasına gerek

yoktur.

Cinsiyet:

Cinsiyet

palonosetronun

farmakokinetiğini

etkilemez.

Cinsiyet

alınarak

ayarlamasına gerek

yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

dozluk

i.v.

palonosetronun

farmakokinetik

verileri,

mikrogram/kg

veya

mikrogram/kg

ilaç

alan

pediyatrik

kanser

hastalarının

(n=280)

kümesinden

elde

edilmiştir. Doz 10 mikrogram/kg’dan 20 mikrogram/kg’a çıkarıldığı zaman, ortalama AUC’de

dozla orantılı bir artış gözlemlenmiştir. Palonosetronun 20 mikrogram/kg’ın sonraki tek dozluk

intravenöz

infüzyonunda,

dakikalık

infüzyonun

bitiminde

raporlanan

plazma

konsantrasyonları

(CT),

tüm

yaş

gruplarında

hayli

değişkendi

yaşından

küçük

hastalarda, daha büyük pediyatrik hastalarda olduğundan daha düşük olma eğilimindeydi.

Ortalama yarı-ömür tüm yaş gruplarında 29.5 idi ve 20 mikrogram/kg’lık uygulamadan sonra

yaş grupları arasında yaklaşık 20 ila 30 saat arasında değişmekte idi.

12 ila 17 yaşlarındaki hastalardaki toplam vücut klerensi (L/saat/kg), sağlıklı yetişkinlerdekine

benzerdi. Dağılma hacminde, L/kg olarak ifade edildiğinde, belirgin farklılıklar yoktu.

Tablo 4: 15 dakika boyunca 20 mikrogram/kg palonosetronun intravenöz infüzyonu

sonrasında pediyatrik kanser hastalarında ve intravenöz bolus ile 3 ve 10 mikrogram/kg

palonosetron dozları alan yetişkin kanser hastalarında farmakokinetik parametreler

Pediyatrik Kanser Hastaları

a

Yetişkin Kanser Hastaları

b

2

yaşından

küçük

2-6 yaş

arası

6-12

yaş

arası

12-17

yaş

arası

3.0

mikrogram/kg

10

mikrogram/kg

N = 3

N = 5

N = 7

N = 10

N = 6

N = 5

0-∞,

saat

mikrogram/L

69.0

(49.5)

103.5

(40.4)

98.7

(47.7)

124.5

(19.1)

35.8

(20.9)

81.8

(23.9)

, saat

24.0

23.3

30.5

56.4

(5.81)

49.8

(14.4)

N = 6

N = 14

N = 13

N = 19

N = 6

N = 5

Klerens

L/saat/kg

0.31

(34.7)

0.23

(51.3)

0.19

(46.8)

0.16

(27.8)

0.10

(0.04)

0.13

(0.05)

Dağılım

hacmi

, L/kg

6.08

(36.5)

5.29

(57.8)

6.26

(40.0)

6.20

(29.0)

7.91

(2.53)

9.56

(4.21)

a Orta değer olan t

hariç, PK parametreleri Geometrik Ortalamaya (CV) göre ifade edilmiştir.

b PK parametreleri Aritmetik ortalamaya (SD) göre ifade edilmiştir.

Pediyatrik

hastalarda

Klerens

Dağılım

hacmi,

mikrogram/kg

mikrogram/kg doz gruplarında ağırlığa göre ayarlanarak hesaplanmıştır. Yetişkinlerde, farklı

doz seviyeleri sütun başlıklarında belirtilmiştir.

d Yetişkin kanser hastaları için Vz (Dağılım hacmi) raporlanırken, pediyatrik kanser hastaları

için Vss ( Kararlı hal dağılım hacmi) raporlanmıştır.

Böbrek yetmezliği:

Hafiften ortaya böbrek yetmezliği palonosetron farmakokinetik parametrelerini önemli ölçüde

etkilemez. Ciddi böbrek yetmezliği renal klerensi düşürür, ancak

hastalarda total vücut

klerensi sağlıklı deneklerle benzerdir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda

ayarlamasına

gerek yoktur. Hemodiyaliz hastalarında farmakokinetik veri mevcut

değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği, sağlıklı gönüllüler ile

karşılaştırıldığında

palonosetron

total

vücut

klerensini önemli ölçüde etkilemez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan kişilerde, palonosetronun

yarılanma ömrü ve ortalama sistemik maruziyeti artar ancak bu doz ayarlamasını

gerektirmez.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Non-klinik çalışmalardaki etkiler, sadece klinik kullanım ile az ilişki gösteren maksimum insan

maruziyetini aşmanın yeterli olduğu maruziyette gözlendi.

Klinik

olmayan

çalışmalar,

sadece

çok

yüksek

konsantrasyonlardaki

palonosetronun

ventrikülün de- ve re-polarizasyon ve aksiyon potansiyel süresine katkısı olan iyon kanallarını

bloke edebileceğini göstermiştir.

Hayvan çalışmaları, gebeliğe, embriyonal/fetal gelişmeye, doğum ya da postnatal gelişmeye

dair

direkt

ya da indirekt zararlı etkilerin olmadığını göstermiştir. Plasenta geçişi konusunda,

hayvan

çalışmalarında

sadece sınırlı veriler mevcuttur (Bkz. Bölüm

4.6).

Palonosetron

mutajenik

değildir.

Yüksek

dozda

palonosetron

(her

insan

terapötik

maruziyetinin en az 30 katına neden olur) iki yıl süresince günlük

olarak

uygulanmıştır ve

sıçanlarda karaciğer tümörleri oranında artış görülmüş,

endokrin

neoplazmlar (tiroid, hipofiz,

pankreas ve adrenal medullada bulunan) ve

deri tümörlerine

sebep

olmuş

fakat farelerde

böyle

etki

görülmemiştir.

Mekanizmanın

temeli

olarak

anlaşılamamıştır,

ancak

uygulanan

yüksek

dozlar

sebebiyle ve

palonosetronun

insanlarda tek bir uygulama için

kullanılması, bu bulguların klinik kullanım ile ilgili olmadığını

düşündürmektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sodyum

sitrat

Sitrik asit

monohidrat

Enjeksiyonluk

Sodyum hidroksit çözeltisi (pH ayarı

için)

Hidroklorik asit çözeltisi (pH ayarı

için)

6.2.

Geçimsizlikler

PALOJECT

enjeksiyon sırasında diğer tıbbi ilaçlar ile

karıştırılmamalıdır.

6.3.

Raf ömrü

Raf ömrü 2

yıldır.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

PALOJECT 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden korunarak

saklanmalıdır.

Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Ürün donmuş ise çözüp kullanılmamalıdır.

ürün

ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Ampul

açıldıktan

sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır (Bkz.

Bölüm 6.6).

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Tip I renksiz cam

ampul

Ambalajında 5 ml çözelti içeren 1 adet ampul şeklinde

mevcuttur.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sadece tek bir kullanım içindir, kullanılmamış çözeltiler atılmalıdır.

7.

RUHSAT SAHİBİ

TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Aromatik Cad. No.55 – 34956 Tuzla / İstanbul

Tel: 0216 593 24 25

Faks: 0216 593 31 41

8.

RUHSAT NUMARASI

2015/910

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

02.12.2015

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-10-2018

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Palonosetron Hospira (Active substance: palonosetron) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6606 of Mon, 08 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4069/T/04

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd)

Akynzeo (Active substance: netupitant / palonosetron) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5947 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety