OXIMIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OXIMIN JEL 25 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OXIMIN JEL 25 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580340037
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-09-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

OXİMİNJel

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmaddeler:Klindamisinfosfat olarak10mg/gklindamisin

Sulu formdabenzoilperoksitolarak 50mg/g susuzbenzoilperoksitiçerir.

Yardımcımaddeler:İzopropilmiristat,karbomer, dimetikon,oleilmakragolgliserin,disodyum

EDTA, sodyumhidroksit, safsu.

BuKullanma Talimatında:

1. OXİMİNnedirveneiçinkullanılır?

2. OXİMİN'i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. OXİMİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. OXİMİN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanönceKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

1. OXİMİNnedirveneiçinkullanılır?

OXİMİN, anti-aknepreparatlarıolarakisimlendirilenilaçgrubunadahildir.

Klindamisin,aknedekibakterilerekarşıetkinliğiolanbirantibiyotiktir.Benzoilperoksit

komedonların(siyahnoktavebeyaznokta)azaltılmasındaetkilidir.Aynızamandaaknedeki

bakterileriöldürücüetkiyedesahiptirvecildidahaazyağlıyapar.

OXİMİNaknetedavisindekullanılıp, aşağıdabelirtilenhususlardayardımcıolur:

Akneleresebep olan bakterileri azaltır.

Aknesayısınıazaltır.

Siyah nokta,beyaznoktaveaknelibölgelerinoluşumunudurdurur.

Cildidahaazyağlıyapar.

OXİMİN,jelformundaolup, 25ve 50g'lık tüplerdebulunmaktadır.

2. OXİMİN'ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

OXİMİN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacınformülasyonundabulunanetkin,yardımcımaddelerdenherhangibirineve/veya

linkomisin'ekarşıalerjinizvarise.

Birbağırsakhastalığıolanbölgeselenterit(Crohn’shastalığı),ülseratifkolit(kalın

ğırsakhastalığı)veyabirantibiyotiğinnedenolduğukolitgeçiriyorsanızveya

geçmiştebunlarıgeçirmişiseniz,OXİMİN’ikullanmadanöncedoktorunuza

danışmalısınız.

OXİMİN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

OXİMİN'igöz,dudak,ağız,diğermukozmembranlaravecildinizdekikesik,yara,

güneşyanığıveekzemagibitahrişolmuşalanlarauygulamayınız.

OXİMİNkullanımıesnasındagüneşveyapaygüneşışınlarına(UV)maruzkalmayınız.

Tedavininilkhaftalarındahastalarınçoğundasoyulmavekızarıklıktaartışortaya

çıkmaktadır.Budurumdabirnemlendiricikullanabilir,uygulamasıklığınıgeçici

olarakazaltabiliryadakesebilirsiniz.

Birliktekullanıldığında,tahrişedicibiretkiortayaçıkabileceğinden,topikal

antibiyotikler, tedaviediciveyacilt soymaözellikli sabunvetemizleyiciler,güçlü

kurutucu etkisiolansabun vekozmetikler,yüksek konsantrasyondaalkolve/veya

astrenjan (doku sıkıştırıcıilaçlar)içeren ürünleriledikkatlikullanınız.

OXİMİN yanlışlıklakesikyadayaralıciltbölgesine,gözünüze,ağzınıza,dudağınıza

veyaburnunuzun içinekaçarsahemen bolsu ileyıkayınız.

OXİMİNrenklikumaştanyapılmışkıyafet,havluveyatakçarşaflarınınrengini

açabilir,saçlarıbeyazlatabilir.

Tedavisonrasıbirkaçhaftaiçindeuzunsüreliveyaşiddetliishalveyakarınbölgesinde

kramp ortayaçıkarsadoktorunuzabildiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OXİMİN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

OXİMİN'inyiyecekveiçeceklerilebilinenbiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolmanızdurumundaOXİMİN'ikullanıpkullanmayacağınızaancakdoktorunuzkarar

verebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirenannelerde OXİMİNkullanımıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

OXİMİN'in araçvemakinekullanımınaetkisiyoktur.

OXİMİN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

OXİMİNciltüzerineuygulananbirilaçolduğundan,DisodyumEDTA,oleilmakragolgliserin

vesodyumh idroksit'ebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

OXİMİN'i;

Tretinoin, izotretinoinyadatazaroten içeren bölgeselakneilaçlarıileaynıanda

kullanmayınız.

Gentamisin veeritromisin ileberaberalırken dikkatliolunmalıdır.

Sülfonamid (birantibiyotik)içeren bölgeselilaçlarlabirliktekullanılmasıderive

yüzdekıllanmavegeçicirenk değişikliğine(sarı/turuncu)neden olabilir.

Genelanestezidekullanılankasgevşeticilerinetkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliya da reçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kulla ndınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. OXİMİN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz:gündebirkez

akşamlarıciltılıksuileyıkanıpkurulandıktansonra,aknelibölgelereyaygınolarakincebir

tabakahalindeuygulayınız.Jel'iuyguladıktansonraelleriniziyıkayınız.

Eğerjelcildiniztarafındanemilmiyorsaçokfazlakullanıyorolabilirsiniz.

OXİMİNiletedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.

Tedaviyierken kesmeyiniz, çünkü bu durumdatametkisinigösteremez.

Eğercildinizdeaşırıkurulukyadasoyulmagörülüyorsanemlendiricikullanınızyada

OXİMİN’inkullanımsıklığınıazaltabilirveyakullanımınakısasüreliğineara

verebilirsiniz. OXİMİNhergün kullanılmadığısüreceetkisinigöstermeyebilir.

EğerOXİMİN'

'in etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

OXİMİN'iparmakucunuzlaciltüzerineuygulayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:12yaşınaltındakiçocuklardaetkinlikvegüvenilirliği

incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:Yaşlılariçin özelkullanımönerisiyoktur.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Özelkullanımıyoktur.

KullanmanızgerekendendahafazlaOXİMİNkullandıysanız:

OXİMİN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazlakullanmamayaözengösteriniz.OXİMİN’ingerekenden

çokdahafazlakullanımıiyileşmeyiçabuklaştırmayacaktır.Budurumcilttetahrişesebebiyet

verebilir.Böylebirdurumdailacınkullanımsıklığınıazaltmalıveyabirkaçgünara

verilmelidir.

OXİMİN'ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinikidefaüstüsteuygulamayınız.Birsonrakiuygulamayı

normalzamanındayapınız.DoktorunuzadanışmadanOXİMİN’i12haftadanuzunsüre

kullanmayınız. Doktorunuzun tavsiyeettiğisüreboyuncakullanınız.

OXİMİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, OXİMİN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,OXİMİN'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntılıveilerleyen döküntü, nefesalmayızorlayanyüzdeveağızdaşişlik, nefes

tıkanıklığıgibiaşırıduyarlılıkreaksiyonları

Şiddetliveuzun süreliishalyadakarın ağrısı

Şiddetliyanma, soyulmaveyakaşıntı

nlarınhepsiçok ciddibiryan etkidir.

Eğerbunlardan birisizde mevcutise,OXİMİN’ekarşıalerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygıngörülenyanetkiler

Deridekızarıklık (özelliklekullanımın ilk birkaçhaftası), soyulma, kuruluk

Yaygıngörülenyanetkiler

Derideyanmahissi

Uygulamabölgesindekiciltteağrı

Başağrısı

Güneşehassasiyet

Yaygınolmayanyanetkiler

Karıncalanma(parestezi)

Kızarık, kaşıntılıderidöküntüsü (dermatit, eritematözdöküntü)

Kaşıntı

Akne durumunun kötüleşmesi

Bilinmiyor

Alerjik reaksiyonlar

Bağırsak enflamasyonu, ishal, kanlıishalvekarındakramplar

Kaşıntılıdöküntü (ürtiker)

Renk değişikliğidahilderireaksiyonları

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralan veyaalmayan herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızvayahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan‘İlaçyanetkilebildirimi)ikonunatıklayarakyada0800

3140008yanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. OXİMİN'insaklanması

OXİMİN'içocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Eczanede:2°C- 8°Carasındakisıcaklıklarda(buzdolabında)saklanmalıdır.Dondurmayınız.

Hastailacısatınaldıktansonra:25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihigeçmemişolsa dahi,ilacısatınaldıktan2 ay sonraatınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra OXİMİN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizOXİMİN'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DrogsanİlaçlarıSan.Tic.A.Ş.

OğuzlarMah.1370.Sok7/3Balgat/ANKARA

Üretimyeri:

Argis İlaçSan. veTic.Ltd. Şti

BatısitesiMah.Ger-sanSanayiSitesi2307. Sk. No:80-82-84Yenimahalle/ANKARA

Bu kullanma talimatı26/04/2016tarihindeonaylanmıştır.