OXEZOLE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OXEZOLE %1 20 ML SPREY
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OXEZOLE %1 20 ML SPREY
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760510043
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-06-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

OXEZOLE%1derispreyi

Haricenuygulanır.

Etkinmaddeler:

1ml çözeltide, 10 mgoksikonazoleeşdeğermiktardaoksikonazolnitratiçermektedir.

Yardımcımaddeler:

Benzilalkolveetanol.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonratekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.OXEZOLE nedirveneiçinkullanılır?

2.OXEZOLE’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.OXEZOLE nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.OXEZOLE’ü nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.OXEZOLE nedirveneiçinkullanılır?

OXEZOLE,20ml’likvaporizatörlüplastikşişeiçerisinderenksiz,berrak,hafifalkolkokulu

çözeltidir.OXEZOLEoksikonazoletkin maddesiiçermektedir. Oksikonazol, mantar

hücrelerininçevresinioluşturanzarınoluşumundaönemliolanergosteroladıverilen

maddenin senteziniengelleyereketkigöstermektedir.OXEZOLE, topikalantifungalbir

ilaçtır.Derinizdemantarüremesiniönler.

OXEZOLE mantarenfeksiyonlarınınbulunduğuekstremitelere,vücut,başınsaçlıkısımlarıve

dışgenitalorganlaravekıvrımlıcilt bölgelerineuygulanabilir.

2.OXEZOLE’ükullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

OXEZOLE’üa şağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,

OXEZOLE ’ünetkinmaddesineyadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıalerjiniz(hipersensitivite)varsa,

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

2/5

OXEZOLE’üa şağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

OXEZOLE ,gözlervevajina(kadın üremeorganı)iletemasetmemelidir.

OXEZOLE, dok tortarafındanönerilmediğitakdirdediğertopikalilaçlarileaynı

zamandakullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OXEZOLE ’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

OXEZOLE deriyeuygulandığındanyiyecek veiçeceketkisiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

OXEZOLE , hamilelikteancak doktorgerekligördüğü takdirdekullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzu farkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Topikaluygulananoksikonazol,annesütünegeçer.Budönemdeilaçkullanıp

kullanamayacağınızarisk/yararilişkisinideğerlendirdikten sonradoktorunuzkararverecektir.

Araçvemakinekullanımı

OXEZOLE’ünaraç ve makine kulla nımıüzerindeetkisiyoktur.

OXEZOLE’ün içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

OXEZOLEderispreyietanol içermektedir.AncakOXEZOLE’üntopikalkullanımıiçin

herhangibiruyarıgerekmemektedir.

OXEZOLE derispreyibenzilalkoliçermektedir.AncakOXEZOLE’üntopikalkullanımıiçin

herhangibiruyarıgerekmemektedir.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

Dokto runuzönermediğitakdirde,diğertopikalilaçlarıOXEZOLEileaynızamanda

kullanmayınız.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.OXEZOLE nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

OXEZOLE ’üdaimadoktorunuzunsöylediğigibialınız.Eminolmadığınızdurumlarda

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

OXEZOLE ’ümantarhastalığındanetkilenenbölgeveçevresinegünde1veya2defa

uygulayınız.Hastalığıntekrarlanmasınıönlemekamacıyla,ayaktaoluşanmantartedavisinde

3/5

1ayvevücudundiğerbölgelerindeoluşanmantartedavisinde2haftasüreylekullanmaya

devam ediniz.

Uygulama yoluvemetodu:.

Genitalbölgedeki (kadınüremeorganınınbulunduğubölge)mantartedavisine,olasıalkol

iritasyonunu(tahriş)önlemekamacıyla,ürününöncekremformuilebaşlanmalıveçözeltiile

devam edilmelidir. Spreyçözeltiningenitalbölgeuygulamalarında,uygulamayerininilaç

püskürtüldüktensonrabirmüddetaçıktutularakspreyiçeriğindekialkolünuçmasının

beklenmesi tavsiyeedilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:12yaşınaltındakiçocuklardamantarenfeksiyonlarınınnadirolarak

görülmesinekarşın,buhastalıklarıntedavisindeOXEZOLEderispreyietkilibirşekilde

kullanılabilir.

Yaşlılardakullanımı:OXEZOLE’ünyaşlılardaözelkullanımıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/K araciğeryetmezliği:OXEZOLE’ünböbrekvekaraciğeryetmezliğiolan

hastalardaözelkullanımıyoktur.

E ğerOXEZOLE’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaOXEZOLEkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaOXEZOLEkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuzya da hastaneyebaşvurunuz.

OXEZOLE’ü kullanmayıunutursanız

OXEZOLE ’ükullanmayıunutursanızbudozuatlayınvedahasonradiğerdozzamanında

ilacıkullanmayadevamedin.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

OXEZOLE iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan tedaviyisonlandırmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiOXEZOLE içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaOXEZOLE’ükullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İlacın uygulandığıbölgedekızarıklık,kaşıntı,yanma hissi,

Nefesdarlığı,

Solunumsıkıntısı,

Boğaz/gırtlak şişkinlik hissiveduyu kaybı,

Göğüstesıkışmahissi,

4/5

Vücuttaaşırısıcaklık/soğukluk hissi,

Boğulmahissi,

Burun vegözdekaşıntı,

Burun akıntısı,

Hapşırma,

Vücuttakaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,

Karın ağrısı,bulantı,kusma,

Başdönmesi,

Bayılmahissi,

Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

OXEZOLE ’ekarşıciddialrjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanın en az1 indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanınbirinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Deri vederialtıdokuhastalıkları:

Yaygınolmayan:Yanma,batmahissi,kaşıntı,soyulma,karıncalanma,acıhissi,dishidrotik

egzama.

BunlarOXEZOLE’ün hafifyan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.OXEZOLE’ü nsaklanması

OXEZOLE’ü çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraOXEZOLE’ü kullanmayınız.

5/5

RuhsatSahibi:Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. DilmenlerCaddesiNo:19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretici :Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

KaraağaçMah.,Fatih Blv., No:32 ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı05.03.2015tarihindeonaylanmıştır.

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

First-generation oral sedating antihistamines – use in children, Suvorexant (Belsomra) – next day effects, Desvenlafaxine (Pristiq) recommended dose, Miconazole and potential interaction with warfarin

Therapeutic Goods Administration - Australia

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia