OROHEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699772646824
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

OROHEKSPLUS gargara

Ağızçalkalamakiçin

Etkinmadde:200ml’liksolüsyon240mg(%0.24)klorheksidinglukonatve300mg

(%0.30) benzidamin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Polisorbat20,Sakkarinsodyum,NaneEsansı,Etanol(%96),

Gliserin, Deionizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.OROHEKSPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2.OROHEKSPLUS’ ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OROHEKSPLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OROHEKSPLUSınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OROHEKSPLUSnedir veneiçinkullanılır?

OROHEKS PLUS ağıziçi bölgesel tedavisindekullanılan bir ağızpreparatıdır.

OROHEKSPLUSnanearomalı,renksizberraksıvıdır.120mlve200ml’likkahverengişişe

içerisinde karton kutudasunulur.

OROHEKSPLUS,antimikrobiyal(mikroplarıöldürenveyaçoğalmasınıdurduran)etkidebir

maddeolanklorheksidinglukonatilenon-steroidalantiinflamatuarilaçlarolarakisimlendirilen

grubaait,ağrıveinflamasyonun(iltihap)tedavisindekullanılan,ayrıcayüzeyselolarak

uygulandığındalokalanestezik(uygulandığıbölgedehissizleşmeyisağlayan)etkigösteren

benzidamin HCl içermektedir.

OROHEKS PLUS,

ağızveboğazdaağrıveşişlikileseyredendişetiiltihabı,ağıziltihabı,boğazveyutak

iltihabı, ağıziçindeaft ileberaber seyreden hastalıklarda,

ağızveboğaztemizliği,hastanınyutmafonksiyonununrahatlatılmasıvedişeti

rahatsızlıklarının belirtilerinin giderilmesinde,

Diş veçevredokuların cerrahigirişimlerin öncesindevesonrasında,

Diş plaklarının önlenmesinde,

Işıntedavisiveyadiğer nedenlerebağlıgelişen ağıziltihabında kullanılır.

2.OROHEKSPLUSıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

OROHEKSPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Benzidaminveklorheksidineveyaiçeriğindekidiğeryardımcımaddelerekarşıbilinen

aşırı duyarlılığınızvarsa,

Hamile isenizveyaçocuk emziriyorsanız.

OROHEKSPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sadeceağzı çalkalamak içindir,yutmayınız.

KlinikçalışmalarınyeterlisayıdaolmamasınedeniyleOROHEKSPLUS12yaşın

altındaki çocuklardatavsiyeedilmez.

Yalnızcaağıziçindekullanınız, gözlervekulaklariletemas ettirilmesinden kaçınınız.

Gözlerle temas edersederhal su ileyıkayınız.

Ağıziçinde,dilvedişüzerindegeridönüşümlürenkdeğişikliğiyapabilir.Diş

lekelenmesi zararsızdır veuygulamadan öncediş fırçalamaylaen azaindirilebilir.

OROHEKSPLUSyutulmamalıvetükürmeksuretiyleağızdanuzaklaştırılmalıdır.

Seyreltilmeden kullanılır.

Boğazağrısıbakteriyelenfeksiyonlaoluşmuşveyaenfeksiyonlabirliktegörülüyorsa

OROHEKS PLUS kullanımına ilaveolarak doktorunuzantibakteriyel tedavi düşünebilir.

Böbrek vekaraciğer bozukluğunuzvar isedikkatli kullanmanızgerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

OROHEKSPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi itibari ileyiyecek veiçecek ileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizOROHEKS PLUS kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorisenizOROHEKS PLUS’ ı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusudeğildir.

OROHEKSPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriğindebulunanyardımcımaddelerkarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlı

olumsuzetkibeklenmez.

OROHEKSPLUS,200ml’de50mgsakkarinsodyumiçerir.Budurum,kontrollüsodyum

diyetindeolan hastalar için gözönündebulundurulmalıdır.

OROHEKSPLUS200ml’de77.200mgetanoliçerir.Uygulamayolusebebiyleuyarı

gerektirmemektedir.

OROHEKSPLUS200ml’de10.000mggliseriniçerir.Uygulamayolusebebiyleuyarı

gerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Klorheksidin,gelenekseldişmacunlarındabulunananyonikajanlarlageçimsizdir.Buyüzden

OROHEKSPLUS diş fırçalamadan öncekullanılmalıdır.

Klorheksidin tuzları, sabun vediğeranyonik bileşiklerlegeçimsizdir.

Klorheksidintuzları,katyonikvenoniyonikyüzeyaktifmaddelerlegeçimliolmakla

birlikte,yüksekkonsantrasyonlardabirliktekullanıldıklarındamisellerinbağlanmasıyla

klorheksidinin aktivitesiazalabilir.

KlorheksidintuzlarınınsetrimidvelissapolNXgibisürfaktanlarlaçözünürlükleri

artırılabilir.

Klorheksidintuzlarıarapzamkı,sodyumalginat,sodyumkarboksimetilselülozgibi

anyonikpolielektrolitler,nişastavekitrezamkıilegeçimsizdir,aynızamandabu

maddelerleetkilerideazalır.Brillantgreen,kloramfenikol,bakırsülfat,floressein

sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat ile degeçimsizdir.

SertsularlaseyreltildiğindeCa +2

veMg +2 katyonlarıileetkileştiğindençözünmeyen

tuzlarhalindeçökebilir.

Benzoat,bikarbonat,karbonat,borat,nitrat,fosfatvesülfatlarlabirarayagelen

klorheksidintuzlarınınçözeltileri%0,05'tendahaderişikse,çözünürlüğüdahaazolan

tuzlaroluşturacağı için çökme meydanagelir.

Klorheksidinglukonat,setrimidvebenzalkonyumklorürlegeçimlidir.Bunlar

klorheksidinglukonatınbakterisidetkisinisinerjikolarakarttırırlar.Setrimid,sert

sularla klorheksidinin çökmesiniönler.

Klorheksidinvediğertuzları,klorheksidinglukonatagöre,alkoldesuyaoranladahaiyi

çözünür.Formülasyonda%7oranındaalkolbulunmasıçözeltiyigramnegatif

mikroorganizmalarakarşıdahaetkinkılar.Selülozikfiltrelerdensüzülürken

tutulabilirler.

Benzidaminleherhangi bir ilaçetkileşimi bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.OROHEKSPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

OROHEKSPLUS’ınyetişkindozu15ml’dir.Günboyunca1,5-3saatlikaralıklarla

uygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

OROHEKS PLUS ağzı çalkalamak veyagargarayapmak içindir.

OROHEKS PLUS seyreltilmeden kullanılır.

En az30 saniyesüreyleağızdatutulur.

Kullanımdan sonraağızdan atılır.

OROHEKSPLUS’ıniçeriğindeyeralanklorheksidintedavisüresinceplakvedişeti

iltihabındaazalmayapar.EğerOROHEKSPLUSdiğerağıziçitemizlikuygulamalarına

alternatifolarakkullanılıyorsa,ağızenaz1dakikasüreyleOROHEKSPLUSile

çalkalanmalıdır.

OROHEKSPLUS’takiklorheksidininsebepolduğurenklenmeyienazaindirmekiçin

kullanmadan öncedişleri fırçalamak uygundur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı (12yaşveüzeri):

5-15 mlOROHEKS PLUSileher 1.5-3 saattebir 30 saniyesüreilegargarayapılır.

Sürekliolarak 7günden fazla kullanılmamalıdır.

Yanma vebatmahissi oluşursagargarasu ile seyreltilmelidir.

Klinikçalışmalarınyeterlisayıdaolmamasınedeniyle,12yaşınaltındakiçocuklarda

OROHEKS PLUS’ ınkullanılması tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaherhangi bir dozdeğişikliğigerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/karaciğeryetmezliği:

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin veyıkım ürünleri idrarlaatıldığı için şiddetli

böbrek bozukluğu olan hastalardatümvücuttaetkiolasılığı gözönündebulundurulmalıdır.

Bozulmuşkaraciğerfonksiyonu:Emilenbenzidaminyüksekorandakaraciğerdeyıkıldığıiçin

şiddetlikaraciğerbozukluğuolanhastalardatümvücuttaetkiolasılığıgözönünde

bulundurulmalıdır.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.ilacınızızamanında

almayı unutmayınız.

DoktorunuzOROHEKSPLUSiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyinizçünküistenen sonucu alamazsınız.

EğerOROHEKSPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaOROHEKSPLUSkullandıysanız

OROHEKSPLUS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

OROHEKSPLUSyanlışlıklaiçilirse,belirtilereyöneliktedaviyapılmalıdır.Belirlibir

panzehiriyoktur.

OROHEKSPLUS’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

OROHEKSPLUSiletedavi sonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Herhangi biretkibeklenmemektedir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiOROHEKSPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildetanımlanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden azgörülebilir, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaOROHEKSPLUSkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü,yüzdeve/veyadildeşişme

Bunlarçok ciddiyan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizinOROHEKS PLUS’a

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Tahrişe bağlıcilt reaksiyonları

Ağızdameydanagelen döküntü

Boğaztahrişiveöksürük

Tükrük bezinde büyüme

Bunlarciddiyan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

Ağızdokusundahissizleşme

Yaygın:

Ağızdaiğnebatması veyanma hissi

Bulantı, kusma, öğürme

Tat almadadeğişiklik

Dişlerdeveyadiğerağıziçiyüzeylerdelekelenme

Diş taşı oluşumundaartış

Seyrek:

Yanma vebatmahissi

Çok Seyrek:

Ağızkuruluğu veyasusuzluk hissi

Ağızdaserinlik hissi

Alerjikreaksiyonlar,hipersensitivite(aşırıduyarlılık)veanaflaksi(anigelişennefes

darlığı, ciltte döküntü,yüzdeve/veyadildeşişme)

Laringospazm(gırtlaktaistemsizkaskasılması),bronkospazm(solunumyolları

daralması)

Tükürük bezlerindegeçici şişme, büyüme

Tahrişebağlıciltreaksiyonları,döküntüilebirliktegörülenkaşıntıkurdeşen

fotodermatit (ışığabağlıderidereaksiyongelişmesi), kepeklenme, soyulma

Bilinmiyor:

Baş dönmesi, başağrısı, uyuşukluk

Faringeral irritasyon(yutaktatahriş), öksürük

BunlarOROHEKSPLUS’ınhafifyanetkileridir.Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavi

kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadaha

fazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.OROHEKSPLUS’ınsaklanması

OROHEKSPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25˚C’nin altındaki oda sıcaklığındasaklanmalı veışıktan korunmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraOROHEKS PLUS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

TripharmaİlaçSan. veTic. A.Ş.

ReşitpaşaMah. Eski BüyükdereCad. No: 4 34467

Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No :3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.