ORNISID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ORNISID 500 MG 3 VAJINAL TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ORNISID 500 MG 3 VAJINAL TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ornidazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514102366
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

ORNİSİDvajinaltablet

Vajinal yolla kullanımiçindir.

Etkinmadde:Her birvajinal tablet 500 mgornidazol içerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrat,laktozmonohidrat,magnezyumstearat,nişasta,

polivinilpirolidon(PVPK30),dibazikkalsiyumfosfat(kalsiyumhidrojenfosfat),

prejelatinizenişasta, mikrokristalin selüloz(102)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. ORNİSİDnedir veneiçinkullanılır?

2. ORNİSİD' ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. ORNİSİDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. ORNİSİD'insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ORNİSİDnedir veneiçinkullanılır?

ORNİSİD,ornidazoletkinmaddesiiçerenantibakteriyel(bakterilerekarşıetkili)ve

antiprotozoal(protozoonlarakarşı etkiliolan)bir ilaçtır.

ORNİSİDvajinaltablet,herbirtabletiçerisinde500mgornidazoletkinmaddesini

içermektedir.

ORNİSİD,3vajinal tablet içeren ambalajlardasunulmaktadır.

ORNİSİD,vajinadakiflorayıoluşturanmikroorganizmalarınhastalıkmeydanagetirmesive

çeşitlivajinailtihaplarının görülmesi durumundakullanılır.

2.ORNİSİD'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ORNİSİD'iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

- ORNİSİD'inetkinmaddesiornidazole,diğernitroimidazoltürevlerineyadailacınyukarıda

belirtilenbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangibirisinekarşıaşırıduyarlılığınız

varsa(alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

2/5

- ORNİSİD 'inbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı(yardımcı

maddelerlistesine bakınız) alerjinizvarsa,

ORNİSİD'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Merkezi sinir sistemi hastalığınız(örn. epilepsi veyamultipl skleroz) varsa.

- Ağır karaciğeryetmezliği olan hastalardadozaralığı iki kat fazla olmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ORNİSİD'inyiyecekveiçecekilekullanılması

ORNİSİD'in uygulama açısındanyiyecekveiçeceklerle etkileşimiyoktur.

ORNİSİDkullanırken veilaçkesildikten sonraenaz3 gün boyuncaalkolalınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ORNİSİD,genelbirprensipolarakgebeliğinerkensafhasındagerekliolmadıkça

verilmemelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ORNİSİD,genel bir prensip olarak emzirmedönemindegerekliolmadıkçaverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

ORNİSİDalanhastalardauykuhali,başdönmesi,tremor(titreme),rijidite(kasların

sertleşmesi),koordinasyonbozuklukları,nöbet,vertigo(dengebozukluğundankaynaklanan

başdönmesi)veyageçicibilinçkaybıgörülebilir.İlacınkullanımınabağlıolarakortaya

çıkabilecek buetkiler, araçvemakinekullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

ORNİSİD'iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ORNİSİDiçeriğindekibulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

ORNİSİDvajinaltabletlerinherbiri194.40mglaktoziçermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

ORNİSİDaşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırkendikkatliolunmalıdır.ORNİSİD;

Kumarin tipi ağızyoluylaalınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen)

etkisinipotansiyalizeeder. Antikoagülan ilacındozu bu doğrultudaayarlanmalıdır.

ORNİSİD, vekuronyumbromürün kasgevşeticietkisiniuzatır.

Diğernitroimidazoltürevlerinekıyasla,ornidazolaldehitdehidrogenazıinhibeetmezve

bu nedenle alkollegeçimsizdeğildir.

3/5

ORNİSİD

kullanırken veilaçkesildikten sonraenaz3 gün boyuncaalkolalınmamalıdır.

Simetidin(midevebarsakülseritedavisindekullanılır),fenitoinvefenobarbitalgibisara

tedavisindeetkiliilaçlarvelityum ile birlikte kullanılırken dikkatliolunmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. ORNİSİDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirde;

Trikomoniasis:Ağızdanalınacak250mgoraltabletlerleaşağıdabelirtilendozlaragöre

kullanılır.

Seçenekler; tekdozluk tedavi ve 5günlük tedavi şeklindedir.

Tümvakalardaenfeksiyonuntekrarlamasınıönlemekiçinhastanıneşinedeaynıoraldoz

uygulanaraktedaviedilmelidir.Hastanıneşiiçinağızdanalınacak500mgoraltablet

uygulamasıtekdozluktedavive5günlüktedavişeklindedir.Tekdozluktedaviiçin3oral

tablet akşamları, 5günlük tedavi için ise1 oral tablet sabah, 1 oral tablet akşam alınır.

Uygulama yoluvemetodu:

ORNİSİDvajinal kullanım içindir.

ORNİSİDvajinal tabletleri kesinlikleyutmayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:Yenidoğanlarda,prematürelerdevesütçocuklarındavajinaltablet

kullanılmaz.

Yaşlılardakullanımı:Vajinalkullanımileilgiliolarakbupopülasyonaaitbirbildirim

bulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekfonksiyonyetmezliğiolanhastalardadozayarlaması

yapılmasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecek

vesizeuygulayacaktır.

EğerORNİSİD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaORNİSİDkullandıysanız:

Dozaşımındayan etkilerkısmında sözü edilen belirtilerdahaciddiolarak seyreder.

ORNİSİD'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

Tedavi Tipi Günlük Doz(250 mg'lık oral tabletle birlikte kullanılır)

Tek dozluk tedavi 4 oral tablet +1 vajinal tabletyatmadan önce

5 günlük tedavi 2 oral tablet sabah, 2 oraltablet akşam+1 vajinaltablet

yatmadan önce

4/5

ORNİSİD'ikullanmayı unutursanız

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanacağınakarar verecektir.

Takipedendozlarailişkinolarakyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarına

uymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ORNİSİDiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmayınız.İlacınkullanımısırasındabir

problemle karşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiORNİSİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000hastanın birindenazgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor

Yaygınolmayan:

Bulantı

Kusma

İshal

Epigastrik rahatsızlık

Ağızkuruluğu

İştahsızlık

Seyrek:

Lökopeni

Tat alma bozukluğu

Kaşıntı

Cilt reaksiyonları

Çok seyrek:

Uyku hali

Bazı izole vakalardabaşdönmesi

Titreme (tremor)

Kaslardasertleşme(rijidite)

Koordinasyon bozuklukları

Nöbet

Yorgunluk

Vertigo(dengebozukluğundan kaynaklananbaş dönmesi)

Geçici bilinç azalması

Duyusalveyakarışıkperiferalnöropati(sinirlerdeherhangibirnedenlegörülen

bozukluklar)gibimerkezi sinir sistemi bozuklukları

5/5

Bilinmiyor:

Sarılık

Anormal karaciğerfonksiyon testleri

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanbiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ORNİSİD'insaklanması

ORNİSİD’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklıklarında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraORNİSİD'ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar farkedersinizORNİSİD’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.Eski BüyükdereCad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer/İSTANBUL

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mah. TunçCad.No.:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı…………tarihinde onaylanmıştır.