ORIZINC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ORIZINC 15 MG/5 ML 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ORIZINC 15 MG/5 ML 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çinko sülfat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844571061
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ORİZİNC15mg/5ml şurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her5mlşurupta15mgçinkoyaeşdeğer66mgçinkosülfatheptahidrat

bulunur.

Yardımcımaddeler:Ksantangum,gliserol,sodyumsitrat,sitrikasitmonohidrat,

sukroz,portakalaroması,metilhidroksibenzoat(E218),propilhidroksibenzoat(E

216), safsu

BuKullanma Talimatında:

1.ORİZİNCnedir veneiçinkullanılır?

2.ORİZİNC’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ORİZİNCnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.ORİZİNC’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.ORİZİNCnedir veneiçinkullanılır?

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

100ml'likrenklişişede,5ml'lik1.25,2.5ve5ml’yeişaretlikaşıkölçekleberaber

sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisiveyaönlenmesinde kullanılır.

2.ORİZİNC’i kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

ORİZİNC’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

ÇinkotuzlarınaveyaORİZİNC'inbileşenlerindenherhangibirinekarşı

alerjinizvar ise,

Hamile iseniz,hamilelikplanlıyorsanız,

ORİZİNC'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Nadirdeolsabaşdönmesiveuykuhalinesebepolabileceğindenaraçyadamakine

kullanımında dikkatli olunuz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

ORİZİNC'inyiyecekveiçecekilekullanılması

Kepekli,liflibesinlervesütürünleriçinkonunemiliminiazaltacağındaORİZİNCbu

besinlerlebirlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gerekliolmadıkçagebelik dönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirilençocuküzerindeherhangibiretkiöngörülmemektedir.ORİZİNCemzirme

dönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisi üzerineetkileri hakkındahiçbirçalışma yapılmamıştır.

Nadirdeolsabaşdönmesiveuykuhalinesebepolabileceğindenaraçyadamakine

kullanımında dikkatli olunuz.

ORİZİNC’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

ORİZİNCŞurupherbirdozunda(5mL)2.5gsukroz(şeker)içerir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

ORİZİNCŞurup;5ml’likdozunda10g’dandahaazgliseroliçerir.Gliserol’ekarşı

herhangi bir etkibeklenmez.

ORİZİNCŞurup;5ml’likdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;

yaniesasında sodyum içermez.

ORİZİNCŞurupmetilhidroksibenzoat(E218)vepropilhidroksibenzoat(E216)

içerdiğinden alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Çinkotuzlarıiletetrasiklinlervepenisilaminlerinbirliktealımıetkiazalmasınaneden

olabilir,bumaddelerçinkotuzlarıileikisaatarailekullanılmalıdır.Yüksekdozdademir

preparatlarıçinkonun absorbsiyonunu inhibeedeceğinden birliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.ORİZİNCnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

ORİZİNCyetişkinlerde,yemeklerdenönceyadasonraveyayemeklerlebirlikte,

günde1 defa1 ölçek kullanılır.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlarda

kullanınız.

Uygulama yoluvemetodu

ORİZİNCsadeceağızdan kullanımiçindir.

Ölçek kaşığı kullanılarakşurup içilir.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

12 aylıktan küçük çocuklarda

:Günde1 defa1/3 ölçek

1-10yaş arası çocuklarda : Günde1 defa2/3 ölçek

11yaşındanbüyük çocuklarda: Günde1 defa1ölçek

Yaşlılarda Kullanımı:

ORİZİNC’inyaşlıhastalardakigüvenlilik veetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

ORİZİNC’inböbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenlilikveetkinliği

incelenmemiştir.

EğerORİZİNC’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaORİZİNCkullandıysanız:

ORİZİNC’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor veyaeczacıile

konuşunuz.

Şurubun aşırı dozdaalınması halindeşu belirtilergörülebilir: hipotansiyon,başdönmesi

vesersemlik hissi, sarılık (cilttevegözlerdesarırenk oluşması), pulmonerödem (göğüs

ağrısı vekısa kısa nefes alma) vekusma.

ORİZİNC’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

ORİZİNCiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

ORİZİNCiletedaviyi doktorunuzadanışmadan sonlandırmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ORİZİNC'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa,ORİZİNC’i kullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılıkreaksiyonu(Yutmavenefesalmadazorluk,el-ayak,yüz-dudak

şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbuyanetkisizdemevcutisesizin

ORİZİNC’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Buçok ciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tansiyon düşüklüğü

Vücut sıcaklığının düşmesi

Pulmonerödem (göğüsağrısı ve kısakısa nefesalma)

Sarılık (cilttevegözlerdesarı renk oluşması),

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mide bulantısı

Kusma

Karınağrısı

Hazımsızlık

Baş dönmesi

Uykusuzluk

BunlarORİZİNC’in hafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5.ORİZİNC’insaklanması

ORİZİNC'içocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraORİZİNC’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:VEMİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok.

No. 3/2Çankaya/ ANKARA

Üretimyeri:VEMİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah. Fatih Bulv.

No: 38 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı14/05/2014tarihinde onaylanmıştır.

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.