ORCIPOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ORCIPOL 500 MG/500 MG 20 FİLM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ORCIPOL 500 MG/500 MG 20 FİLM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin ve ornidazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680199095067
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ORCİPOL 500 mg/500 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Siprofloksasin hidroklorür 554.92 mg (500 mg siprofloksasin’e eşdeğer)

Ornidazol 500 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 141,44 mg kroskarmelloz sodyum 50 mg, gün batımı sarısı FCF ve

tartrazin içermektedir.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Açık sarı renkli, oval bir yüzü “ORCP” baskılı ve diğer yüzü çentikli film tabletler (Çentiğin amacı

yalnızca yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara bölünmesi için

değildir, tablet eşit yarımlara bölünebilir).

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar:

ORCİPOL

mg/500

Film

Tablet,

siprofloksasin

ornidazolün

etkili

olduğu

mikroorganizmaların dökümante edilmiş miks enfeksiyonlarının tedavisinde kullanabilir. Cinsel

yolla

bulaşan

enfeksiyonlarda;

klamidya,

mikoplazmozis,

gonore,

trikomoniyazis,

amebiasis,

giardiasis’den

birinin

eşlik

ettiği

miks

genitoüriner

enfeksiyonlarda;

solunum

yolu

enfeksiyonlarında; kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem

enfeksiyonlarında; pelvik organların cerrahisi (septik abortus hariç) ile kolon cerrahisi preoperatif

profilaksinde endikedir.

ORCİPOL, kullanmadan önce siprofloksasin ve ornidazol’ün aşağıda belirtilen endikasyonları,

kontrendikasyonları, özel kullanım uyarı ve önlemleri, istenmeyen etkileri, diğer tıbbi ürünleri ile

etkileşimleri, dikkate alınmalıdır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

ORCİPOL yemekten önce veya yemekten iki saat sonra oral olarak uygulanır, çiğnenmeden

yutulur. Akut enfeksiyonlarda tedavi süresi 5-7 gün, kronik tekrarlayan enfeksiyonların tedavi

süresi 10-14 gün, günde 2 kez 1 tablet olarak alınır.

Hastalık belirtilerinin ortadan kalkmasından sonraki 2 gün boyunca tedaviye devam edilmesi

gerekir.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gereklidir. Kreatinin klerensi <30 ml/dk olan hastalarda, ve

vücut ağırlığı düşük olan hastalarda standart dozun yarısı reçetelendirilir (Günde 1 kez 1 tablet).

Karaciğer yetmezliği

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır (Günde 1 kez 1 tablet).

Özel tıbbi durumlar

Serebral ateroskleroz, serebrovasküler hastalığı, epilepsi ve etiyolojisi belirsiz konvülsif sendromu

olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

ORCİPOL kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca, kızarma, uyuşukluk, ateş,

bulantı ve kusma, hipotansiyon, karıncalanma ile karakterize reaksiyonlara yol açabileceğinden,

alkol alınmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

18 yaşın altındaki hastalardaki etkinlik ve emniyeti saptanmamıştır ve yeterli veri elde edilinceye

kadar bu hastaların ürünü kullanmaları tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

ORCİPOL’ün içinde bulunan ornidazol ile ilgili olarak yaşlılarda kullanıma ilişkin klinik veri

yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar:

Aktif madde siprofloksasin veya diğer kinolonlara türevi kemoterapötiklere karşı aşırı duyarlılık

durumunda

kullanılmamalıdır.

Ayrıca

ornidazol,

diğer

nitroimidazol

türevlerine

veya

ilacın

bileşimindeki

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olduğu

bilinen

hastalarda

kontrendikedir (Bkz. Bölüm 6.1).

Siprofloksasin

tizanidinin

birlikte

kullanılması,

serum

tizanidin

konsantrasyonlarındaki

istenmeyen bir artış sonucu, klinik olarak tizanidine bağlı yan etkiler (hipotansiyon, uyku hali,

sersemlik) görülebileceginden kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.5).

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Siprofloksasin

Siprofloksasin içerdiğinden aşağıdaki özel kullanım uyarıları ve önlemlerinin dikkate alınması

gerekmektedir:

Şiddetli enfeksiyonlar ve/veya Gram pozitif bakterilere bağlı şiddetli enfeksiyonlar, stafilokok

enfeksiyonları

söz

konusu

olduğunda,

siprofloksasin

uygun

antibakteriyel

ajanla

birlikte

kullanılmalıdır.

Streptococcus pneumoniae enfeksiyonları

Streptococcus

pneumoniae

karşı

ORCİPOL’ün

formülünde

alan

siprofloksasin

ornidazolün etkinliliğinin yetersiz olmasına bağlı olarak pnömokok enfeksiyonlarının tedavisinde

önerilmez.

Genital sistem enfeksiyonları

Genital sistem enfeksiyonları fluorokinolonlara dirençli Neisseria gonorrhoeae izolatları tarafından

oluşturulabilir.

N.

gonorrhoeae

bağlı

olduğu

düşünülen

bilinen

genital

sistem

enfeksiyonlarında

ornidazolün

herhangi

terapötik

değeri

olmadığından

kombinasyonun gonokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılması düşünülmemelidir.

İntra-abdominal enfeksiyonlar

Siprofloksasinin ameliyat sonrası intra-abdominal enfeksiyonların tedavisindeki etkililiğiyle ilgili

sınırlı veri bulunmaktadır. Ancak ornidazol, pre- ve post-operatif olarak anaerobik enfeksiyonların

tedavisinde endikedir.

Kemik ve eklem enfeksiyonları

ORCİPOL

mikrobiyolojik

dokümantasyonun

sonuçlarına

bağlı

olarak

diğer

antimikrobiyal

maddelerle birlikte kullanılmalıdır.

Kardiyak bozukluklar

ORCİPOL’ün

etkin

maddelerinden

biri

olan

siprofloksasin

uzaması

olgularıyla

ilişkilendirilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8). Yaşı ilerlemiş olan hastalar QT intervali üzerindeki ilaçla

ilişkili etkilere genellikle daha duyarlı olabilirler. ORCİPOL QT intervalinde uzamaya neden

olabilen ilaçlarla (ör, sınıf IA ya da III antiaritmikler) eşzamanlı kullanılmamalı ya da torsade de

pointes açısından risk taşıyan hastalarda (ör, bilinen QT uzaması, düzeltilememiş hipokalemi)

kullanımında gerekli önlemler alınmalıdır.

Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefritler

İdrar

yolu

enfeksiyonlarının

ORCİPOL

tedavisi

diğer

tedaviler

kullanılamadığında

düşünülmelidir ve mikrobiyolojik dokümantasyonun sonuçlarına dayandırılmalıdır.

Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar

Resmi kılavuzlara göre belirlenen veya diğer tedaviler kullanılamadığında dikkatle risk/yarar

değerlendirmesi

yapıldıktan

sonra

veya

geleneksel

tedavi

başarısız

olduktan

sonra

mikrobiyolojik dokümantasyon ORCİPOL’ün içerisindeki maddelerin birlikte kullanımına gerekçe

oluşturduğunda diğer şiddetli enfeksiyonlarda kullanılabilir.

Yukarıda

bahsedilenlerin

dışındaki

spesifik

şiddetli

enfeksiyonlarda

siprofloksasinin

veya

ornidazolün kullanımı klinik çalışmalarda değerlendirilmemiştir ve klinik deneyim sınırlıdır. Bunun

sonucu olarak, bu enfeksiyonları taşıyan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunması önerilir.

Aşırı duyarlılık

Bazı durumlarda ilk uygulamadan sonra aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya

çıkabilir. Bu gibi durumlarda derhal hekime bilgi verilmelidir. Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar

çok

ender

olarak

hayati

şok

durumuna

kadar

ilerleyebilir.

olay

bazı

durumlarda

uygulamadan sonra görülebilir. Bu gibi durumlarda ORCİPOL kesilmeli ve tıbbi tedaviye (şok

tedavisi) geçilmelidir.

Gastrointestinal sistem

Tedavi sırasında veya daha sonra ciddi ve inatçı diyare görüldügünde, bu belirti ciddi intestinal

hastalığı gizleyebileceğinden (ölümle sonuçlanabilen hayati pseudomembranöz kolit) ve hemen

tedavi

edilmesi

gerekeceğinden

hekime

başvurulmalıdır.

gibi

durumlarda

siprofloksasin

kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir (oral 4 x 250 mg/gün vankomisin). Peristaltik hareketi

inhibe eden tedavi edici ürünler ise bu durumda kontrendikedir.

Bilhassa önceden karaciğer hasarı olmuş hastalarda transaminaz, alkalen fosfataz ve kolestatik

sarılık geçici olarak artabilir.

Kas-iskelet sistemi

Kinolon

tedavisiyle

ilişkili

tendon

hastalığı/bozukluğu

öyküsü

bulunan

hastalarda

genellikle

kullanılmamalıdır. Tedavinin ilk 48 saati içerisinde dahi bazen bilateral olabilen tendinit ve tendon

kopması

(özellikle

aşil

tendonu)

meydana

gelebilir.

Tendon

inflamasyonu

kopması,

siprofloksasin tedavisi bırakıldıktan sonra birkaç aya kadar dahi meydana gelebilir.

Herhangi

tendinit

belirtisi

(örneğin

ağrılı

şişlik,

inflamasyon)

durumunda,

doktora

danışılmalı ve antibiyotik tedavisi kesilmelidir. Etkilenen ekstremiteyi istirahat halinde tutmak ve

uygun olmayan herhangi bir fiziksel egzersizden kaçınmak önemlidir (aksi halde tendon kopması

riski artabilir).

Önceden glukokortikoid ilaçlarla sistemik tedavi görenler ve yaslılarda tendon yırtılması (özellikle

asil tendonu) riskinin artabileceği bildirilmiştir.

Myasthenia Gravis’in şiddetlenmesi

Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas

güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör

destek

ihtiyacı

ölümü

kapsayan

post

marketing

ciddi

advers

olaylar

florokinolonla

ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından

kaçınmalıdır.

Santral sinir sistemi (SSS)

ORCİPOL’ün

formülünde

bulunan

siprofloksasinin

nöbetleri

tetiklediği

veya

nöbet

eşiğini

düşürdüğü bilinmektedir. Siprofloksasin, epileptik hastalarda ve daha önce santral sinir sistemi

bozukluğu olan (örn, düşük konvülsiyon eşiği, anamnezde konvülsiyon azalmış serebral kan akımı,

beyinde strüktürel değişim, inme) hastalarda, olası santral sinir sistemi yan etkileri nedeniyle, ancak

tedavinin fayda/risk oranı gözetilerek kullanılmalıdır.

Siprofloksasin alan hastalarda polinöropati (tek başına veya birlikte ağrı, yanma, duyu bozuklukları

veya kas zayıflığı gibi nörolojik semptomlar zemininde) olguları bildirilmiştir. Siprofloksasin ağrı

dahil

olmak

üzere,

yanma,

karıncalanma,

uyuşma

ve/veya

zayıflık

gibi

nöropati

belirtilerini

yaşayan hastalarda geri dönüşü olmayan bir durumun ortaya çıkmasını önlemek için kesilmelidir

(Bkz. Bölüm 4.8).

reaksiyonları

bazı

durumlarda

uygulamasından

hemen

sonra

ortaya

çıkabilir.

Nadir

vakalarda

depresyon

veya

psikoz

hastanın

kendisi

için

tehlikeli

olacak

(intihar

fikrine/düşüncelerine ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına

kadar gidebilir) şekilde ilerleyebilir. Bu gibi durumlarda ORCİPOL kesilmeli ve derhal hekim

bilgilendirilmelidir.

Hipoglisemi

Diğer kinolonlar ile olduğu gibi, hipoglisemi en sık olarak diyabetik hastalarda, özellikle yaşlı

popülasyonda bildirilmiştir. Tüm diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin dikkatle izlenmesi

önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.8).

Fotosensitivite

ORCİPOL’ün formülünde yer alan siprofloksasinin ışık duyarlılığı reaksiyonlarına neden olduğu

gösterilmiştir. Bu nedenle siprofloksasin alan hastalar doğrudan gün ışığına veya UV ışığına maruz

bırakılmamalı ve ışık duyarlılığı reaksiyonları (güneş yanığına benzer cilt reaksiyonları) ortaya

çıktığında tedavi kesilmelidir.

Sitokrom P450

Siprofloksasin,

enzimlerinin

orta

derecede

kuvvetli

inhibitörü

olarak

bilinmektedir. Aynı enzimatik yolu kullanarak metabolize olan diğer tedavi edici ürünlerle (ör.

teofilin, metilksantinler, kafein, duloksetin, klozapin, ropinirol) birlikte uygulandığında dikkatli

olunmalıdır.

Tizanidinin ORCİPOL’ün içerisinde bulunan siprofloksasin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Metabolik

klerenslerinin

siprofloksasin

tarafından

inhibisyonuna

bağlı

olarak

artan

plazma

konsantrasyonları ile ilişkili ilaç spesifik yan etkiler gözlenebilir (Bkz. Bölüm 4.5). Siprofloksasin

ile birlikte bu ilaçları alan hastalar klinik olarak doz aşımı belirtilerine karşı yakından izlenmelidir.

Serum konsantrasyonlarının (örn. teofilin) tespit edilmesi gerekebilir (Bkz. Bölüm 4.5).

Metotreksat

ORCİPOL’ün içerisinde bulunan siprofloksasinin metotreksat ile birlikte kullanılması önerilmez

(Bkz. Bölüm 4.5).

Direnç

ORCİPOL’ün içerisinde bulunan siprofloksasin tedavisi sırasında veya tedavi sürecinin ardından,

klinik olarak aşikar süper enfeksiyonla birlikte veya süper enfeksiyon olmaksızın siprofloksasine

direnç gösteren bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler sırasında ve hastane enfeksiyonları

ve/veya Staphylococcus ve Pseudomonas türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar tedavi edilirken

siprofloksasine dirençli bakteriler açısından özel bir seçim riski bulunabilir.

Renal ve üriner sistem

ORCİPOL’ün içerisinde bulunan siprofloksasin kullanımıyla ilişkili kristalüri bildirilmiştir (Bkz.

Bölüm 4.8). Siprofloksasin alan hastalarda sıvı alımı iyi düzenlenmelidir ve idrarın aşırı alkali

olmasından kaçınılmalıdır.

Böbrek fonksiyonunda bozukluk

ORCİPOL, büyük oranda böbreklerden atıldığından, siprofloksasin birikiminden dolayı advers ilaç

reaksiyonlarında bir artıştan kaçınmak için böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda doz ayarlaması

gereklidir (Bkz. Bölüm 4.2 ).

Yaşlı hastalarda renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. Renal ve hepatik

fonksiyon bozukluğu birlikte olduğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.

Hepatobilier sistem

Siprofloksasinle hepatik nekroz ve yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliği olguları bildirilmiştir

(Bkz. Bölüm 4.8). Karaciğer hastalığının herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sarılık,

idrarda koyulaşma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunması durumunda, tedavi kesilmelidir.

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezliği

Glukoz-6-fosfat

dehidrojenaz

yetmezliği

bulunan

hastalarda

ORCİPOL’ün

içerisinde

bulunan

siprofloksasin ile hemolitik reaksiyonlar bildirilmiştir. Potansiyel faydasının olası riske ağır bastığı

düşünülmedikçe, bu hastalarda siprofloksasin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu durumda, olasılıkla

gerçekleşebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.

Testlerle etkileşim

ORCİPOL’ün

içerisinde

bulunan

siprofloksasinin

in

vitro

potensi

mikobakteriyel

üremeyi

baskılayarak Mycobacterium spp. kültür testiyle etkileşebilir ve siprofloksasin kullanan hastalardan

alınan örneklerde yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun

QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla

birlikte kullanılmamalıdır.

Ornidazol

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda ve karaciğer

hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir.

ORCİPOL sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz

önünde bulundurulmalıdır.

ORCİPOL renklendirici olarak gün batımı sarısı FCF (E110) ve tartrazin (E102) içermektedir. Bu

durum alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Siprofloksasin

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

ORCİPOL’ün

etkin

maddelerinden

biri

olan

siprofloksasin

intervali

üzerinde

ilave

etki

oluşturabileceğinden, sınıf IA ya da III antiaritmiklerle birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır

(Bkz. Bölüm 4.4).

Şelasyon kompleksi formülasyonları

Oral yolla siprofloksasin ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanmış

ilaçlar (antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler

ve sevelamer, lanthanum karbonat gibi polimerik fosfat bağlayıcılar alındığında siprofloksasin

absorbsiyonu azalır. Birlikte kullanımı gerektiğinde siprofloksasin diğer ilaçlardan 1-2 saat önce

veya en az 4 saat sonra verilmelidir.

Bu sınırlama H

reseptör blokörü sınıfı antasit ilaçlar için geçerli değildir.

Gıda ve süt ürünleri

Siprofloksasin ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin (örn: süt, yoğurt, kalsiyum destekli

portakal suyu) aynı anda kullanılması, siprofloksasinin absorpsiyonunu azaltabilir.

Bu yüzden, ORCİPOL’ün bu şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, öğün sırasında

alınan kalsiyum, siprofloksasinin absorpsiyonunu anlamlı derecede etkilemez.

Probenesid

Probenesid,

siprofloksasinin

renal

atılımını

engeller.

Probenesid

içeren

tedavi

edici

ürünlerle

birlikte kullanımı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.

Metoklopramid

Metoklopramid, siprofloksasinin absorbsiyonunu hızlandırır ve doruk kan düzeyine daha kısa

sürede ulaşmasına neden olur. Ancak siprofloksasinin biyoyararlanımı üzerine etkisi yoktur.

Omeprazol

Siprofloksasinin omeprazol içeren tedavi edici ürünlerle birlikte uygulanması, siprofloksasinin

Cmax ve EAA değerlerinde hafif bir düşüşe yol açabilir.

Tizanidin

Sağlıklı

bireylerde

yapılan

klinik

çalışmada,

tizanidin

serum

konsantrasyonlarında

siprofloksasin ile birlikte verildiğinde bir artış görülmüştür. (Cmaks artışı: 7 kat, aralık: 4-21 kat,

EAA artışı:10 kat, aralık: 6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlarına bağlı hipotansif ve sedatif

etkiler artmıştır. Tizanidin içeren tedavi edici ürünler, siprofloksasinle birlikte uygulanmamalıdır

(Bkz. bölüm 4.3)

Teofilin

Siprofloksasin

teofilin

içeren

tedavi

edici

ürünlerin

birlikte

uygulanmaları

serum

teofilin

düzeyinde arzu edilmeyen artışa yol açabilir. Bu durumda teofiline ait yan etkiler ortaya çıkabilir ve

nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. Eğer iki tedavi edici ürünün birlikte kullanımı

gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (Bkz.

Bölüm 4.4).

Diğer ksantin türevleri

Siprofloksasin ve kafein ya da pentoksifilin (okspentifilin) içeren ürünler eşzamanlı kullanıldığında,

söz konusu ksantin türevlerinin serum konsantrasyonlarının arttığı bildirilmiştir.

Metotreksat

Siprofloksasin

metotreksatın

aynı

anda

uygulanması,

metotreksatın

renal

tübüllerden

transportunu inhibe ederek metotreksatın plazma düzeylerinde artışa yol açabilir. Bu metotreksat ile

bağlantılı toksik reaksiyonların riskini arttırabilir. Bu nedenle, metotreksat ile siprofloksasinin

birlikte kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

Fenitoin

Siprofloksasin ve fenitoinin aynı anda uygulanması fenitoinin serum seviyelerinde artış veya

azalmayla sonuçlanabilir ve dolayısıyla ilaç seviyelerinin izlenmesi önerilir.

NSAİİ (Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar)

Hayvan

çalışmalarında

çok

yüksek dozlarda kinolonların (giraz inhibitörleri) ve bazı steroid

olmayan antiinflamatuvar ilaçların (asetilsalisilik asit hariç) kombine kullanımının konvülsiyonları

tetiklediği görülmüştür.

Siklosporin

Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildiğinde serum kreatinin

düzeyinde geçici yükselme gözlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların serum kreatinin düzeyleri

haftada iki kere kontrol edilmelidir.

Vitamin K antagonistleri

Siprofloksasinin bir vitamin K antagonistiyle eşzamanlı uygulaması, bu ilaçların antikoagülan

etkilerini artırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastanın yaş ve genel durumuna bağlı

olarak değişebilir dolayısıyla siprofloksasinin INR (uluslararası normalize edilmiş oran) artışına

katkısını

belirlemek

güçtür.

Siprofloksasinin

vitamin

antagonistiyle

(ör,

varfarin,

asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) birlikte uygulandığı sırada ya da bu uygulamadan

hemen sonra INR sık sık izlenmelidir.

Oral antidiyabetik ajanlar

Özel vakalarda siprofloksasin ile glibenklamid ve glimepirid gibi oral antidiyabetik ajanların

birlikte kullanımı, oral antidiyabetik ajanların etkisini (hipoglisemi) arttırabilir.

Duloksetin

Klinik çalışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP 450 1A2 izozim inhibitörleri ile eş

zamanlı

kullanımının,

duloksetinin

Cmaks

değerlerinde

artışa

açabileceğini

göstermiştir. Siprofloksasin ile olası bir etkileşime ait hiçbir klinik veri olmamasına rağmen, eş

zamanlı kullanımda benzer etkiler beklenebilir (Bkz. Bölüm 4.4).

Ropinirol

Klinik bir çalışmada, modere bir CYP450 1A2 izozim inhibitörü olan ropinirol ile siprofloksasinin

eşzamanlı kullanımı ropinirolün Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla %60 ve %84’ lük artışa

neden olunmuştur. Siprofloksasinle eşzamanlı uygulandığı durumda ropinirolle ilişkili yan etkilerin

izlenmesi ve uygun biçimde doz ayarlaması önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

Lidokain

Sağlıklı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izozimi inhibitörü olan

siprofloksasin

eşzamanlı

kullanımının,

intravenöz

lidokain

klerensini

azalttığı

gösterilmiştir.

Lidokain

tedavisi

tolere

edilmesine

karşı,

vaka

raporlarında

eşzamanlı

uygulamada ortaya çıkabilecek siprofloksasin ile ilişkili muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.

Klozapin

250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle eşzamanlı uygulamasını takiben, klozapin ve N-

desmetilklozapin

serum

konsantrasyonları

sırasıyla

oranlarında

artmıştır.

Siprofloksasinle eşzamanlı kullanım sırasında ya da hemen sonrasında klinik sürveyans ve uygun

klozapin doz ayarlaması tavsiye edilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

Sildenafil

Sildenafilin

Cmax

değerleri

sağlıklı

bireylerde,

siprofloksasinle

eşzamanlı

uygulanan 50 mg’ lık oral dozu takiben yaklaşık iki kat artmıştır. Dolayısıyla siprofloksasinin

sildenafille birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Ornidazol

Ornidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu

doğrultuda ayarlanmalıdır.

Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte

kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Ornidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

4.6. Gebelik ve laktasyon:

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Siprofloksasinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri

mevcut değildir. Önlem olarak, uygun bir kontrasepsiyon yöntemi kullanılması önerilmektedir.

Gebelik dönemi

Siprofloksasin

Siprofloksasinin gebe kadınlardaki güvenliliği belirlenmediğinden ve hayvan çalışmaları temelinde

ilacın immatür fetal organizmada artiküler kıkırdak üzerinde hasar oluşturabilmesi muhtemel

olduğundan (Bkz. Bölüm 5.3), siprofloksasin gebe kadınlara reçete edilmemelidir.

Ornidazol

Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki

göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir

prensip olarak ornidazol, gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalı ve gebeliğin erken safhasında

gerekli olmadıkça verilmemelidir.

ORCİPOL gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Siprofloksasin

Siprofloksasin anne sütüne itrah edilir. Olası artiküler hasar riskine bağlı olarak, siprofloksasin

emzirme sırasında kullanılmamalıdır (Bkz. Bölüm 5.3).

Ornidazol

Ornidazol’ün

insan

sütüyle

atılıp

atılmadığı

bilinmemektedir.

Ornidazol’

süt

atılımı

hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

ORCİPOL emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Siprofloksasin

Sıçanlarda fertilite çalışmaları:

Fertilite, yavrunun uterus içi ve doğum sonrası gelişimi ve F1 neslinin fertilitesi siprofloksasin ile

etkilenmemiştir.

Embriyotoksisite çalışmaları:

Siprofloksasinin embriyotoksik ve teratojen etkisi bulunmamıştır.

Sıçanlarda doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim:

Hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimine etkisi olmadığı görülmüştür. Büyüme

sürecinin sonunda yapılan histolojik araştırmalar yavrunun artiküler hasara uğradığına dair açık bir

işaret göstermemiştir.

Ornidazol

Ornidazol, erkek farelerde 400 mg/kg/gün gibi yüksek dozda uygulandığında, düşük sperm hızı

bakımından epididimal sperm motilitesini inhibe ederek infertilite meydana getirmektedir. İnsanlar

üzerinde yapılan çalışmalarından elde edilmiş veri bulunmamaktadır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Siprofloksasin

Siprofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar, SSS reaksiyonlarına bağlı olarak hastanın

araba ya da araç kullanma beceresinde azalmaya neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.8). Bu durum

özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

Ornidazol

Ornidazol alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları,

nöbet, vertigo veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Eğer bu etkiler meydana gelirse araç ve makine

kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

4.8. İstenmeyen etkiler:

Siprofloksasin

Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekleştirilen tüm klinik çalışmalara dayanan advers ilaç

reaksiyonları, sıklık bakımından CIOMS III kategorilerine göre listelenmiştir (toplam n= 51721,

veri kilitleme noktası: 15 Mayıs 2005).

Siprofloksasin kullanımında bildirilen ADR sıklıkları aşağıda özetlenmiştir. Her sıklık grubunda,

istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre sunulmuştur. Advers reaksiyonlar, aşağıda

sistem-organ sınıfı (MedDRA) ve sıklık derecesine göre listelenmektedir. Sıklık dereceleri şu

şekilde

tanımlanmaktadır:

Çok

yaygın

(≥1/10);

yaygın

(≥1/100

≤1/10);

yaygın

olmayan

(≥1/1.000 ila <1/100); seyrek( ≥1/10.000 ila<1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yalnızca pazarlama sonrası sürveyans sırasında tanımlanan ve sıklığı kestirilemeyen ADR’ler

“bilinmeyen” başlığı altında belirtilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Mikotik süper infeksiyonlar

Seyrek: Antibiyotik kaynaklı kolit (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Eozinofili

Seyrek: Lökopeni (granülositopeni), anemi, nötropeni, lökositoz, trombositopeni, trombositemi

Çok

seyrek:

Hemolitik

anemi,

agranülositoz,

pansitopeni

(hayatı

tehdit

eden),

kemik

iliği

depresyonu (hayatı tehdit eden)

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Alerjik reaksiyon, alerjik ödem / anjiyoödem

Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon, anafilaktik şok (hayatı tehdit eden), serum hastalığı benzeri

reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Anoreksi

Seyrek: Hiperglisemi, hipoglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Psikomotor hiperaktivite/ajitasyon

Seyrek: Konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu, anksiyete reaksiyonları, anormal rüyalar (kabus),

depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme

davranışına varma olasılığı), halüsinasyon

Çok seyrek: Psikotik reaksiyonlar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme

gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları

Seyrek: Parestezi (periferik paraljezi) ve disestezi, hipoestezi, tremor (titreme), nöbetler (status

epileptikus dahil), vertigo

Çok

seyrek:

Migren,

koordinasyon

bozukluğu,

koku

bozuklukları,

hiperestezi,

intrakraniyal

hipertansiyon (psödotümör serebri), yürüme güçlüğü

Bilinmeyen: Periferal nöropati ve polinöropati

Göz hastalıkları

Seyrek: Görsel bozukluk (diplopi)

Çok seyrek: Görsel renk bozuklukları

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek: Kulak çınlaması, işitme kaybı, işitme azalması

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardi

Bilinmeyen: QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes*.

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Vazodilatasyon, hipotansiyon, senkop

Çok seyrek: Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Dispne (astımla ilgili durumlar dahil)

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı, diyare

Yaygın olmayan: Gastrointestinal ve abdominal ağrı, dispepsi, gaz şişkinliği, kusma

Çok seyrek: Pankreatit

Hepato-biliyer hastalıklar

Yaygın olmayan: Transaminaz seviyelerinde artış, bilirubin artışı

Seyrek: Hepatik yetmezlik, sarılık, hepatit (infektif olmayan)

Çok seyrek: Karaciğer nekrozu (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, kaşıntı, ürtiker

Seyrek: Işık duyarlılığı reaksiyonları, spesifik olmayan veziküller

Çok seyrek: Peteşi, eritema multiforme minör, eritema nodosum, Stevens-Johnson sendromu

(hayatı tehdit edici), toksik epidermal nekroliz (hayatı tehdit edici)

Bilinmiyor: Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP)

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji (eklem ağrısı), kas-iskelet ağrısı

Seyrek: Miyalji, artrit, kas tonusunda artış ve kramp

Çok seyrek: Kas güçsüzlüğü, tendinit, tendon rüptürü (çoğunlukla Aşil tendonu), myastenia gravis

belirtilerinin alevlenmesi

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan: Renal bozukluk

Seyrek: Hematüri, kristalüri, tübülointerstisyel nefrit, renal yetmezlik

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Spesifik olmayan ağrı, rahatsızlık hissi, ateş, yorgunluk (asteni)

Seyrek: Ödem, terleme (hiperhidrozis)

Araştırmalar

Yaygın olmayan: Alkalen fosfataz düzeyinde artış

Seyrek: Amilaz artışı

Bilinmiyor: INR (International normalized ratio) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen

hastalarda)

Aşağıdaki istenmeyen yan etkiler intravenöz veya ardışık (intravenöz tedaviden sonra oral tedavi)

tedavi uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine girmektedir.

* Bu reaksiyonlar, pazarlama sonrası çalışmalardan ve genelde QT uzaması risk faktörü olan

hastalardan elde edilen advers reaksiyonlardır (Bkz. bölüm 4.4).

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler, intravenöz ya da sıralı (intravenöz ila oral) tedavi

uygulanan hasta alt gruplarında daha yüksek bir sıklık kategorisine sahiptir.

Yaygın

Kusma, transaminazlarda geçici artış, döküntü

Yaygın

olmayan

Trombositopeni, trombositemi, konfüzyon ve oryantasyon

bozukluğu, halüsinasyon, parestezi ve disestezi, hipoestezi,

nöbetler, vertigo, görme bozuklukları, işitme kaybı, taşikardi,

vazodilatasyon, hipotansiyon, geçici hepatik yetmezlik, sarılık,

renal yetmezlik, ödem

Seyrek

Pansitopeni, kemik iliği depresyonu, anaflaktik şok, psikotik

reaksiyonlar, migren, koku alma bozuklukları, işitme azalması,

vaskülit, pankreatit, karaciğer nekrozu, peteşi, tendon yırtılması

Ornidazol

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Lökopeni

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet,

yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık.

Seyrek: Tat alma bozukluğu

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: Sarılık, anormal karaciğer fonksiyon testleri

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Kaşıntı ve cilt reaksiyonları

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Siprofloksasin

Bazı durumlarda akut, aşırı doz belirtisi olarak reversibl renal toksisite bildirilmiştir.

Doz aşımındaki semptomlar baş dönmesi, tremor, baş ağrısı, yorgunluk, nöbetler, halüsinasyonlar,

konfüzyon, abdominal rahatsızlık, renal ve hepatik bozukluğun yanı sıra kristalüri ve hematüriden

oluşur. Geri döndürülebilir renal toksisite bildirilmiştir.

nedenle

rutin

acil

önlemlerin

dışında

renal

fonksiyonun

izlenmesi

siprofloksasin

absorbsiyonunun azalması için Mg

veya Ca

içeren antasitlerin verilmesi önerilir. Hemodiyaliz

veya peritonyal diyaliz ile sadece az miktarda (< % 10) siprofloksasin uzaklaştırılabilir.

Ornidazol

aşımında

istenmeyen

etkiler

başlığı

altında

belirtilen

semptomlar,

daha

şiddetli

olarak

meydana gelir.

Ornidazol’ün spesifik bir antidotu yoktur. Kramp durumunda, diazepam verilmesi tavsiye edilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antibakteriyel kombinasyonları

ATC kodu: J01RA12

Siprofloksasin

Siprofloksasin sentetik, geniş spektrumlu bir kinolon antibakteriyel ajandır.

Etki Mekanizması

Siprofloksasin, çok çeşitli gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı in vitro etkinliğe

sahiptir.

Siprofloksasinin

bakterisid

özelliği,

bakteriyel

replikasyonu,

transkripsiyonu,

onarımı ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz (topoizomeraz IV ve

DNA giraz) enzimlerinin inhibisyonunu içermektedir.

Direnç Mekanizması

In

vitro

siprofloksasin

direnci

yaygınlıkla

çoklu

adımlı

mutasyonlar

aracılığıyla

bakteriyel

topoizomerazlar ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlarına bağlıdır. Tekli mutasyonlar klinik

dirençten çok duyarlılıkta azalmaya neden olabilir, ancak çoklu mutasyonlar genellikle klinik

siprofloksasin direnci ve kinolon sınıfı arasında çapraz dirençle sonuçlanabilir.

Geçirgenlik bariyerleri (Pseudomonas aeruginosa’da yaygındır) ve efflux mekanizmaları gibi diğer

antibiyotikleri inaktive eden direnç mekanizmaları siprofloksasine duyarlılığı etkileyebilir. Qnr

geni

tarafından

kodlanmış

plazmid-aracılı

direnç

bildirilmiştir.

Penisilinler,

sefalosporinler,

aminoglikozidler, makrolidler ve tetrasiklinleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları siprofloksasinin

antibakteriyel

etkinliğini

engellemeyebilirler,

siprofloksasin

diğer

antimikrobiyal

sınıf

arasında bilinen bir çapraz direnç yoktur. Bu ilaçlara dirençli organizmalar, siprofloksasine duyarlı

olabilir.

Minimal bakterisid konsantrasyonu (MBK), minimal inhibitör konsantrasyonunu (MİK) genellikle

2 faktörden daha fazla geçmez.

Siprofloksasine in vitro Duyarlılık

Kazanılan

direncin

prevalansı,

coğrafi

olarak

zamanla

değişebilmektedir,

özellikle

ciddi

enfeksiyonların tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerektiği takdirde,

ajanın

azından

bazı

enfeksiyon

türleri

için

kullanımının

sorgulandığı,

direncin

yerel

prevalansının arttığı durumlarda, uzmanlardan görüş istenebilir.

Aşağıda sıralanan bakteri cins ve türlerinin in vitro koşullarda siprofloksasine yaygın biçimde

duyarlı olduğu gösterilmiştir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Bacillus anthracis (1)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Aeromonas spp.

Moraxella catarrhalis*

Brucella spp.

Neisseria meningitidis

Citrobacter koseri

Pasteurella spp.

Francisella tularensis

Salmonella spp.*

Haemophilus ducrevi

Shigella spp.*

Haemophilius influenzae*

Vibrio spp.

Legionella spp.

Yersinia pestis

Anaerobik mikroorganizmalar

Mobiluncus

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

Edinilmiş direncin sorun olabileceği türler

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Enterococcus faecalis($)

Staphylococcus spp.* (2)

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter baumanni+

Klebsiella pneumoniae*

Burkholderia cepacia+*

Morganella morganii*

Camplybacter spp. +*

Neisseria gonorrhoeae*

Citrobacter freundii*

Proteus mirabilis*

Enterobacter aerogenes

Proteus vulgaris*

Enterobacter cloacae*

Providencia spp.

Escherichia coli*

Pseudomonas aeruginosa*

Klebsiella oxytoca

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaerobik mikroorganizmalar

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar doğaları gereği siprofloksasine dirençli kabul edilir:

Aerobik Gram-pozitif mikroorganizmalar

Actinomyces

Enterococcus faecium

Listeria monocytogenes

Aerobik Gram-negatif mikroorganizmalar

Stenotrophomonas maltophilia

Anaerobik mikroorganizmalar

Yukarıda listelenenler dışında

Diğer mikroorganizmalar

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Duyarlı izolatlar için onaylı klinik koşullarda klinik etkililik kanıtlanmıştır

+ Bir veya daha fazla AB ülkesinde direnç oranı ≥ %50

($): Edinilmiş direnç mekanizması yokluğunda doğal ara duyarlılık

(1):

Bacillus

anthracis

sporlarının

inhalasyonuna

bağlı

deneysel

hayvan

enfeksiyonlarında

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir;

çalışmalarda

maruziyetten

kısa

süre

sonra

başlanan

antibiyotiklerin, tedavi infektif doz altında organizmadaki sporların sayısını düşürmek amacıyla

yapılmışsa hastalığın meydana gelmesini önlediği ortaya çıkmıştır. İnsan gönüllülerde önerilen

kullanım esas olarak in vitro duyarlılığa ve sınırlı insan verileri ile birlikte deneysel hayvan

verilerine dayanmaktadır. Yetişkinlerde 500 mg dozda günde iki oral siprofloksasin ile iki aylık

tedavi süresi insanlarda antraks enfeksiyonunun önlenmesi için etkili doz olarak kabul edilmiştir.

Tedaviyi uygulayan doktor antraks tedavisi bakımından ulusal ve/veya uluslararası konsensüs

belgelerine başvurmalıdır.

(2): Metisiline dirençli S. aureus çok yaygın olarak florokinolonlara eş direnç gösterir.

Metisiline direnç oranı tüm stafilokok türler arasında %20

- %50 civarındadır ve genellikle

nozokomiyal izolatlarda daha yüksektir.

EUCAST tavsiyeleri

Mikroorganizmalar

Duyarlı

Dirençli

Enterobacteriaceae

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Pseudomonas türleri

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Acinetobacter türleri

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Staphylococcus türleri1

Duyarlı ≤ 1 mg/L

Dirençli >1 mg/L

Haemophilus influenzae ve

Moraxella catarrhalis

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >0,5 mg/L

Neisseria gonorrhoeae

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Neisseria meningitidis

Duyarlı ≤ 0,03 mg/L

Dirençli >0,06 mg/L

Türle ilgili olmayan kırılma noktaları*

Duyarlı ≤ 0,5 mg/L

Dirençli >1 mg/L

1 Staphylococcus türleri - yüksek dozda tedavi ile ilgili siprofloksasin için duyarlılık sınırları.

* Genelde FK/FD verilerine dayanarak türle ilgili olmayan kırılma noktaları tespit edilmiştir ve

bunlar spesifik türlerin MIC dağılımlarından bağımsızdır. Bunlar sadece bu türler için kullanılır.

Siprofloksasin endikasyonları:

Yetişkinler:

·Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

- Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

- Pnömoni

·Kronik süpüratif otitis media

·Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri

· İdrar yolu enfeksiyonları

·Genital sistem enfeksiyonları

- Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

- Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı olgular dahil epididimo-orşit

- Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

·Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

· İntra-abdominal enfeksiyonlar

·Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

·Malign otitis externa

·Kemik ve eklem enfeksiyonları

·Neisseria meningitidis'e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

·Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateşi olan hastaların

tedavisinde de kombinasyon içinde kullanılabilir.

Çocuklar ve ergenler:

·Pseudomonas aeruginosa'dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar

·Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit, etken hassasiyeti gösterilmesi durumunda

diğer alternatifler uygun olmadığında,

·Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, gerekli görülmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen şiddetli enfeksiyonların

tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

Tedavi, sadece çocuklarda ve ergenlerde kistik fibröz ve/veya şiddetli enfeksiyon tedavisinde

deneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır.

Ornidazol

Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

ve aynı zamanda Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium türleri gibi belirli anaerobik

bakteriler ve anaerob koklara karşı etkilidir.

Ornidazol endikasyonları :

Ornidazol, aşağıda belirtilen durumlarda endikedir:

- Trikomoniasis: Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner enfeksiyonlar,

Amebiasis:

Amipli

dizanteri

dahil,

Entamoeba

histolytica'nın

neden

olduğu

tüm

intestinal

enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi olmak üzere, amebiasis'in tüm ekstraintestinal

formları.

- Giardiasis (lambliasis)

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Siprofloksasin

Emilim

250 mg, 500 mg ve 750 mg siprofloksasin tabletlerin tek dozlarının oral uygulamasının ardından

siprofloksasin, çoğunlukla ince bağırsaktan olmak üzere hızlı ve geniş ölçüde emilir ve maksimum

serum konsantrasyonlarına 1-2 saat sonra ulaşır.

100-750

mg'lık

dozlar,

0,56

mg/l

arasında

doza

bağlı

maksimum

serum

konsantrasyonu (Cmaks) sağlar. Serum konsantrasyonu, 1000 mg'a kadarki dozlarda orantılı olarak

artar. Mutlak biyoyararlanım, yaklaşık %70-80'dir.

12 saatte bir verilen 500 mg'lık oral dozun, 12 saatte bir 60 dakika boyunca verilen 400 mg

siprofloksasinin intravenöz infüzyonu ile sağlanana eşdeğer bir serum konsantrasyon/zaman eğrisi

altındaki alan (EAA) düzeyi sağladığı gösterilmiştir.

Dağılım

Siprofloksasinin protein bağlama düzeyi düşüktür (%20-30). Siprofloksasin, plazmada genelde

iyonize olmamış formda bulunur ve 2-3 l/kg vücut ağırlığı şeklinde büyük bir kararlı durum

dağılım

hacmine

sahiptir.

Siprofloksasin

akciğer

(epitel

sıvısı,

alveolar

makrofajlar,

biyopsi

dokusu), sinüs, iltihaplı lezyonlar (kantarid kaynaklı kabarcık sıvısı) ve ürogenital sistem (ürin,

prostat,

endometrium)

gibi

çeşitli

dokularda

yüksek

konsantrasyona

ulaşır;

burada

toplam

konsantrasyon plazma konsantrasyonunu aşmaktadır.

Biyotransformasyon

Desetilensiprofiloksasin

sülfosiprofloksasin

oksosiprofloksasin

formilsiprofloksasin

olarak

tanımlanan

dört

metabolit

düşük

konsantrasyonlarda

saptanmıştır.

metabolitler,

bileşikten

daha

düşük

derecede

olmakla

birlikte

in

vitro

antimikrobiyal aktivite gösterir.

Siprofloksasinin, CYP 450 1A2 izoenzimlerinin orta dereceli bir inhibitörü olduğu bilinmektedir.

Eliminasyon

Siprofloksasin,

büyük

oranda

böbreklerden

daha

oranda

feçes

atılır.

Böbrek

fonksiyonları normal gönüllülerde serum eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 4-7 saattir.

Siprofloksasinin atılımı (dozun %'si)

Oral uygulama

İdrar

Feçes

Siprofloksasin

44,7

25,0

Metabolitler (M1-M4)

11,3

Renal

klirens,

180-300

ml/kg/saat

arasında

toplam

vücut

klirensi

480-600

ml/kg/saat

arasındadır. Siprofloksasin, hem glomerüler filtrasyona hem de tübüler sekresyona uğrar. Böbrek

fonksiyonlarındaki

şiddetli

bozulma,

siprofloksasinin

yarılanma

ömrününün

saate

kadar

çıkmasına yol açar.

Siprofloksasinin

renal

olmayan

klirensi

genelde

aktif

trans-bağırsak

metabolizma

yoluyla

gerçekleşir. Dozun %1'i biliyer yolla atılır. Siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonlarda

bulunur.

Pediyatrik hastalar

Pediatrik hastalarda farmakokinetik veriler sınırlıdır.

Çocuklarda yapılan bir çalışmada Cmaks ve EAA değerinin yaşa bağlı olmadığı görülmüştür (bir

yaş üzerinde). Birden fazla dozlamanın (günde üç kez 10 mg/kg) ardından Cmaks ve EAA

değerinde belirgin bir artış gözlenmemiştir.

Şiddetli

sepsis

görülen

çocukta,

yaşından

küçüklerde

mg/kg'ın

saat

intravenöz

infüzyonundan

sonra

Cmaks

değeri

mg/ml

(aralık

4,6-8,3

mg/l)

olurken

yaş

arası

çocuklarda bu değer 7,2 mg/l (aralık 4,7-11,8 mg/l) olmuştur. EAA değerleri ise, ilgili yaş

gruplarında 17,4 mg*saat/l (aralık 11,8-32,0 mg*saat/l) ve 16,5 mg*saat/l (aralık 11,0- 23,8

mg*saat/l) olmuştur.

Bu değerler, terapötik dozlarda yetişkinler için bildirilen aralık içerisindedir. Çeşitli enfeksiyonların

izlendiği

pediatrik

hastaların

popülasyon

farmakokinetiği

analizine

dayanarak,

çocuklarda

öngörülen ortalama yarılanma ömrü yaklaşık 4-5 saat ve oral süspansiyonun biyoyararlanımı %50-

80 arasındadır.

Ornidazol

Genel özellikler

Emilim:

Oral uygulamadan sonra ornidazol hızla emilir. Ortalama absorpsiyonu %90’dır. 3 saat içinde pik

plazma konsantrasyonlarına ulaşılır.

Dağılım:

Ornidazolün plazma proteinlerine bağlanma oranı %13’tür. Ornidazol serebrospinal sıvıya, vücut

sıvılarına

dokulara

etkili

konsantrasyonlarda

geçer.

Farklı

endikasyonlara

göre

plazma

konsantrasyonlarının (6-36 mg/l) optimal aralıktadır. Sağlıklı gönüllülerde her 12 saatte bir 500 mg

veya

1000

mg’lık

dozun

tekrarlanarak

uygulaması

sonrası,

birikme

faktörü

1.5-2.5

olarak

hesaplanmıştır.

Biyotransformasyon:

Ornidazol karaciğerde başlıca 2-hidroksimetil ve -hidroksimetil metabolitlerine metabolize olur.

Değişmeyen ornidazole göre, her iki ana metabolit Trichomonas vaginalis ve anaerobik bakterilere

karşı daha az etkilidir.

Eliminasyon:

Yarı ömrü yaklaşık 13 saattir. Alınan tek dozun, %85’i ilk 5 gün içinde çoğu metabolize olarak

atılır. Dozun %4’ü değişmeyen bileşik olarak idrarla atılmaktadır.

Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:

Ornidazol, doğrusal bir farmakokinetik profil gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sirozu olan hastalarda sağlıklı bireylere göre eliminasyon yarı ömrü daha uzun (22’ye 14

saat) ve klerens daha düşüktür (35’e 51 ml/dakika). Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz

aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Ornidazol

farmakokinetiği

böbrek

yetmezliğinde

değişmez.

Dolayısıyla

böbrek

fonksiyon

yetmezliği

olan

hastalarda

ayarlaması

yapılmasına

gerek

yoktur.

Ornidazol

hemodiyaliz

yoluyla

uzaklaştırılır.

Eğer

günlük

g/gün

ilave

olarak

ornidazol

uygulanmalıdır veya günlük doz 1 g/gün ise 250 mg ornidazol ilave bir doz olarak hemodiyalize

başlamadan önce uygulanmalıdır.

5.2. Klinik öncesi güvenlik verileri

Siprofloksasin

Klinik olmayan veriler, tek doz toksisitesi, tekrarlı doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya

üreme toksisitesiyle ilgili geleneksel çalışmalar zemininde insanlar için hiçbir özel risk ortaya

çıkarmamıştır. Bir dizi diğer kinolonda olduğu gibi siprofloksasin klinik olarak ilişkili maruziyet

seviyelerinde hayvanlarda fototoksiktir. Fotomutajenisite / fotokarsinojenisite verileri in vitro ve

hayvan

deneylerinde

siprofloksasinin

zayıf

fotomutajenik

veya

fototümörijenik

etkisini

göstermiştir. Bu etki diğer giraz inhibitörlerinin etkisiyle karşılaştırılabilir düzeydedir.

Artiküler tolerabilite:

Diğer giraz inhibitörleri için bildirildiği gibi, siprofloksasin olgunlaşmamış hayvanlarda yüksek

ağırlık kaldıran büyük eklemlerde hasara neden olur. Kıkırdak hasarının derecesi yaş, tür ve doza

göre değişiklik gösterir; bu hasar eklemler üzerindeki ağırlığı alarak azaltılabilir. Olgun hayvanlarla

(sıçan, köpek) yapılan çalışmalar kıkırdak lezyonlarına ait kanıt ortaya çıkarmamıştır. Genç beagle

köpekleriyle yapılan bir çalışmada, siprofloksasin iki haftalık tedavinin ardından terapötik dozlarda

şiddetli

artiküler

değişikliklere

neden

olmuştur

değişiklikler

sonra

hala

gözlenebilmektedir.

Ornidazol

Geçerli değildir

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi:

Çekirdek Tablet

Sodyum nişasta glikolat

Kroskarmelloz sodyum

Povidon

Magnezyum stearat

Kolloidal anhidrus silika

Talk

Saf su

Mısır nişastası

Film Kaplama

Polivinil alkol (E1203)

Makrogol (E1521)

Titanyum dioksit (E171)

Talk

Demir oksit (E172)

Tartrazin (E102)

Gün batımı sarısı FCF (E110)

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Yeterli veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği:

10, 20 ve 30 tablet içeren Alu/PVC blister ambalajlarda sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212,

Güneşli, Bağcılar, İstanbul

Tel: +90 212 474 70 50

Faks: +90 212 474 09 01

8. RUHSAT NUMARASI

2014/502

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:

İlk ruhsat tarihi: 27.06.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ:

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.