ORALDIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ORALDIN COZELTI 10 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ORALDIN COZELTI 10 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699642651163
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

ORALDİN çözelti

Ağıziçinetopikalolarakuygulanır.

Etkinmadde:Her1mlçözelti:0.05gRhubarbköküekstresi,0.01gsalisilikasitiçerir.

YardımcıMaddeler:Etilalkolvedeiyonizesu

BuKullanmaTalimatında:

1.ORALDİNnedirveneiçinkullanılır?

2.ORALDİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ORALDİNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ORALDİN'insaklanması

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/7

1.ORALDİNnedirveneiçinkullanılır?

ORALDİNkutuda,fırçalıvidalıkapakilekapatılmışamberrenklicamşişede(TipIII)

pazarlanmaktadır.Herbirkartonkutu;10ml’lik1adetşişeiçermektedir.ORALDİN,kahve

renkli,berrakbirçözeltidir.

Ağızvedişetidokularınınakutvekronikağrılıiltihaplarında,ağızyaralarındaveprotez

vuruklarındakullanılır.

2.ORALDİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ORALDİN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Bileşimindebulunanmaddelerekarşıaşırıduyarlılığıolankişilerde,özelliklesalisilikasite

karşıalerjisiolanlarda

16yaşındanküçükçocuklarda

ORALDİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

ORALDİNçözeltitopikalkullanımiçindir.Salisilikasitiçerdiğindenvücudungenişbir

bölgesinegereğindenfazlamiktardaveuzunsüreuygulandığındasistemiktoksikbelirtiler

oluşabilir.Cilttekurulukvetahrişenedenolabilir.Gözlerevegenitalmukozalara

uygulanmamalıdır.Kazaratemasolursa15dakikasüreylesuileyıkanmalıdır.İlksürüldüğünde

Rhubarbköküekstresidişlerdevemukozamembranındaveprotezlerdehafiflekeleroluşturur.

Bulekeleryeterliağıztemizlikvebakımıylakısasüredekaybolurlar.

ORALDİNçözeltiilkkullanıldığındamukozadahafifbiryanmaveiğnebatırılmışhissi

oluşturabilir.Kısabirzamansonrabuşikayetlerortadankalkarvemukozadarahatlamahissedilir.

ORALDİNçözeltikullanımıylailgilifarklıenfeksiyonlarortayaçıkarsadoktorunuzadanışmanız

gerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

3/7

ORALDİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Optimalbiretkiiçingündebirkaçkezyemeklerdensonrailtihaplıbölgeyefırçasıilesürülmelive

15dakikasüreylehiçbirşeyyenmemeli,içilmemeliveağızçalkalanmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebelerdekullanımınayönelikyapılmışaraştırmabulunmadığındangerekliolmadıkça

kullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirenannelerdekullanımınayönelikyapılmışaraştırmabulunmadığındanemzirme

dönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerineetkisibulunmamaktadır.

ORALDİN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

ORALDİNetilalkoliçerir.Dozuveuygulamayolunedeniyleherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

4/7

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Ürününtopikalkullanımıylailgiliolaraketkileşimbildirilmemesinerağmen;buürünleberaber

diğertopikalilaçlarmümkünsebirliktekullanılmamalıdır.Sistemikolarakalınansalisilatlarbazı

ilaçlarıplazmaproteinlerinebağlanmayerlerindenayırarakserbestkonsantrasyonlarınıarttırırve

etkilerininartmasınanedenolur.Buşekildesalisilikasitleetkileşenilaçlar;

Oralkoagülanlar(kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)

Heparin(Salisilatlarınbirliktekullanılmasıkanamayıarttırır)

BazıNonSteroidAntiİnflamatuarİlaçlar(NSAİİ)(ibuprofengibiağrıkesiciler)

Antikonvülzanilaçlar(valproikasitfenitoinvb.gibitutarıklarvesarayakarşı

kullanılanilaçlar)

Karbonikanhidrazinhibitörleri(asetozolamidvb.gibiaçıkaçıkveyasekonder

glokom–göziçibasıncınartması-tedavisindekullanılanilaçlar)

Oralhipoglisemidler(klorpropamid,talbutamidvb.gibişekerilaçları)

Metotreksatgibikanserilacı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz

3.ORALDİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ORALDİN’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Eğeremin

değilsenizdoktorunuzayadaeczacınızatekrardanışınız.

Yetişkinlerdeve16yaşındanbüyükçocuklarda:Günde3-4defa

Uygulamayoluvemetodu:

Doktorunuztarafındanbaşkaşekildeönerilmediğitakdirde;

Optimalbiretkiiçingündebirkaçkezyemeklerdensonrailtihaplıbölgeyefırçasıilesürülmeli

5/7

ve15dakikasüreylehiçbirşeyyenmemeli,içilmemeliveağızçalkalanmamalıdır.

Doktorunuzadanışmadankullanmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

16yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılarüzerindeyapılmışözelbirklinikveriolmadığındankullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sistematikolaraketkisiönemsenmeyecekkadarazolduğundanböbrekvekaraciğeryetmezliği

olanhastalardakullanılabilir.

EğerORALDİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaORALDİNkullandıysanız:

ORALDİN’inbileşimindebulunansalisilikasitebağlıolaraksalisilattoksisitesiileilgili

belirtiler;topikalkullanılansalisilikasitpreparatlarınınçokgenişbirbölgeyeveuzunsüreyle

uygulanmalarısonucunda,ilacıncilttenfazlamiktardaemilmesinebağlıolaraknadirdeolsa

ortayaçıkabilir.

Bubelirtilerarasındabaşdönmesi,işitmebozukluğu,halsizlik,bulantı,kusma,ishalvebazı

psişikbelirtilersayılabilir.

Rbubarbköküekstresinebağlıolarakisekazarafazlayutulduğundadiyarevedolayısıylasıvı

kaybıoluşabilir.

Bugibidurumlardadoktorabaşvurulmalıveönerisinegöretedaviuygulanmalıdır.

6/7

ORALDİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ORALDİN’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

ORALDİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedaviyiönerilenzamandanöncekeserseniztedavinizyetersizkalacaktır.ORALDİN’i

doktorunuzunsizetavsiyeettiğisürezarfıncakullanın.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiORALDİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın

:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın

:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek

:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketlesıklıkderecesitahminedilemiyor.

ORALDİN’inkullanımısırasındaaşağıdakiyanetkilergörülebilir:

Çokyaygınolarakuygulamabölgesindegeçiciyanmahissiolması,

Yaygınolarakdişlerdegeçicirenkkaybıgörülmesi,

Çokseyrekolarakbaşdönmesi,halsizlik,işitmekaybı,bulantı,kusma,ishal,ruhsal

değişiklikler,

Seyrekdeolsakarakterizesalisilattoksisitesigörülebilir.Salisilikasitkonsantrasyonu

çokdüşükolduğundantahrişedicivediğeryanetkileringörülmeolasılığıçokdaha

düşüktür.

7/7

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ORALDİN’insaklanması

ORALDİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Açıldıktansonra3ayiçerisindetüketilmelidir.

ORALDİNçözeltisikullandıktansonraşişelerdikkatlibirşekildekapatılmalıdır.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

Orijinalambalajındasaklayınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraORALDİN’‘ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabirbozuklukfarkedersenizORALDİN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:OROİlaçlarıSanayiveTicaretA.Ş.

MimarSinanMah.ÜsküdarCad.No:01

YedpaTic.Merk.H2Cad.No:177-178

Ataşehir/İSTANBUL

ÜretimYeri:

BikarİlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

GüllübağlarMah.AnkaraCad.

ŞirinSk.No:14

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı…….tarihindeonaylanmıştır.