ONCEAIR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ONCEAIR 10 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ONCEAIR 10 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • montelukast

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514096092
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ONCEAİR

10 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Montelukast 10 mg (10.4 mg montelukast sodyum olarak)

Yardımcı maddeler:

Laktoz granül 89.6 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Açık sarı renkli, kare şeklinde bikonveks film kaplı tabletler.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

ONCEAİR

yaş

üzeri

hastalarda

persistan

astım

tedavisi

(gündüz

gece

semptomlarının önlenmesi, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisi ve egzersizin yol açtığı

bronkokonstriksiyonun önlenmesi) için endikedir.

ONCEAİR 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl

boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için endikedir.

ONCEAİR 15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli kronik idiopatik ürtikerin

kombine tedavisinde endikedir.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

l5 yaş ve üzeri adolesanlar ve erişkinlerde doz günde bir defa bir adet 10 mg tablettir.

15 yaş ve üzeri hastalarda persistan astım

ONCEAİR günde bir kez akşamları alınmalıdır.

Alerjik rinit

15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit

Alerjik

rinit

için

ONCEAİR

günde

alınmalıdır.

Uygulama

zamanı

hastanın

ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir.

15 yaş ve üzeri hastalarda astım ve alerjik rinit:

Hem astımı hem de alerjik riniti olan hastalar akşamları günde sadece bir adet 10 mg film

tableti almalıdır.

15 yaş ve üzeri hastalarda kronik idiyopatik ürtiker:

Kronik idiyopatik ürtiker için günde sadece bir adet ONCEAİR alınmalıdır. Uygulama

zamanı hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir.

2/10

Uygulama şekli:

Astım parametreleri üzerinde ONCEAİR'in terapötik etkisi bir gün içinde başlar. ONCEAİR

aç ya da tok karnına alınabilir. Hastalara, astım kontrol altına alındıktan sonra da, astımın

kötüleştiği dönemlerde de ONCEAİR almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur (bkz. bölüm 5.2.).

Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez (bkz.

bölüm 5.2.). Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Montelukastın 6-14 yaş arası astımlı pediyatrik hastalardaki güvenliliği ve etkililiği, yeterli,

iyi kontrol edilmiş çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Bu yaş grubundaki güvenlilik ve etkililik

profilleri erişkinlerdekiyle benzerdir.

Montelukastın 2-l4 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit tedavisi ve 6 aylık-

14 yaş arası pediyatrik hastalarda yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisindeki etkililiği, 15

yaş

üzeri

alerjik

rinitli

hastalarda

gösterilen

etkililiğin

ekstrapolasyonu

popülasyonlarda hastalık seyrinin, patofizyolojisinin ve ilacın etkisinin bu popülasyonlarda

oldukça benzer olduğu varsayımıyla desteklenmektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Montelukast klinik çalışmalarına dahil edilen toplam denek sayısının %3.5'ini 65 yaş ve üzeri

kişiler ve %0.4’ünü 75 yaş ve üzeri kişiler oluşturmuştur. Bu kişiler ile daha genç kişiler

arasında güvenlilik veya etkililik bakımından genel farklar gözlenmemiş ve bildirilen diğer

deneyimler yaşlı ve genç hastalar arasında yanıtlar yönünden farklar belirlememiştir. Ancak

bazı yaşlı kişilerde duyarlılığın artması dışlanamaz.

Diğer astım tedavileriyle birlikte ONCEAİR ile tedavi:

İnhale kortikosteroidler

: İnhale kortikosteroidlerle ve/veya kısa etkili β-agonistlerle yeterli

klinik kontrol sağlanamayan hastalarda gerektiğinde ONCEAİR tedavisi ek tedavi olarak

kullanılabilir.

Gerekli

durumlarda

inhale

kortikosteroidin

dozu

yavaş

yavaş

azaltılabilir.

Ancak hiçbir zaman steroidler aniden kesilerek ONCEAİR ile tedavi başlanmamalıdır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalara oral montelukastı akut astım ataklarının tedavisi için hiçbir zaman kullanmamaları ve

kendi olağan kurtarıcı ilaçlarını bu amaçla kullanmak üzere kolayca erişebilecekleri bir yerde göz

önünde tutmaları gerektiği söylenmelidir.

Akut bir atak yaşandığında kısa etkili inhale bir beta-agonist kullanılmalıdır. Hastalar kısa etkili

beta-agonistlerin normalden daha fazla inhalasyonuna ihtiyaç duyduklarında mümkün olan en kısa

sürede doktorlarına başvurmalıdır.

Montelukast

inhale

veya

oral

kortikosteroidler

kesilerek

bunların

yerine

olarak

başlanmamalıdır.

Eş zamanlı olarak montelukast verildiğinde oral kortikosteroidlerin kesilebileceğini gösteren

hiçbir veri yoktur.

3/10

Nöropsikiyatrik olaylar

Montelukast

kullanan

yetişkin,

adölesan

pediatrik

hastalarda

nöropsikiyatrik

olaylar

bildirilmiştir. Pazarlama sonrası verilerde montelukast kullanımı sırasında ajitasyon, saldırgan

davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, disoryantasyon, rüya anormallikleri,

halüsinasyonlar, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve

davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor gibi bozukluklar bildirilmiştir. Montelukast ile

ilgili olarak bildirilen pazarlama sonrası bazı raporların klinik özellikleri ile advers etkiler

arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir.

Hastalar ve doktorlar nöropsikiyatrik olaylar yönünden dikkatli olmalıdırlar. Hastalar, bu tür

değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda

uyarılmalıdır. Doktorlar bu tür durumların ortaya çıkması halinde ONCEAİR tedavisine

devam etmek için ilacın riskleri ve yararlarını dikkatlice değerlendirmelidirler (bkz. bölüm

4.8.).

Eozinofilik durumlar

Nadir durumlarda, montelukast gibi antiastım ajanlarıyla tedavi edilen hastalar sistemik

eozinofili tablosuyla başvurabilirler; bu tabloya, genellikle sistemik kortikosteroid ilaçlar ile

tedavi edilen ve Churg-Strauss sendromu adı verilen bir bozuklukla uyumlu vaskülitin klinik

özellikleri zaman zaman eşlik edebilir. Bu olaylar her zaman olmamakla birlikte genellikle

oral kortikosteroid tedavisinin azaltımı ya da kesilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Lökotrien

reseptör antagonistlerinin Churg-Strauss sendromunun ortaya çıkışıyla ilişkili olma olasılığı

dışlanamamakta veya ispatlanamamaktadır. Hekimler hastalarındaki eozinofili, vaskülitik

döküntü, kötüleşen akciğer semptomları, kardiyak komplikasyonlar ve/veya nöropatiye karşı

dikkatli olmalıdır. Bu semptomların geliştiği hastalar tekrar değerlendirilmeli ve aldıkları

tedavi rejimleri gözden geçirilmelidir. Montelukast tedavisi, aspirine duyarlı hastaların aspirin

ve diğer non-steroid antienflamatuvar ilaçları almaktan kaçınma gerekliliğini değiştirmez.

Yardımcı madde:

Laktoz:

Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sükraz -

izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Montelukast astım profilaksisinde ve astımın kronik tedavisinde rutin olarak kullanılan diğer

tedavilerle birlikte uygulanmıştır. İlaç etkileşim çalışmalarında montelukastın önerilen klinik

dozu aşağıdaki ilaçların farmakokinetik özellikleri üzerinde klinik yönden önemli etkilere yol

açmamıştır: teofilin, prednizon, prednizolon, oral kontraseptifler (etinil estradiol/ noretindron

35/l), terfenadin, digoksin ve varfarin.

Montelukastın

plazma

konsantrasyon

eğrisi

altında

kalan

alanı

(EAA)

zamanlı

olarak

fenobarbital uygulanan hastalarda yaklaşık %40 azalmıştır. Montelukast CYP 3A4, 2C8 ve 2C9

ile metabolize edildiğinden, özellikle çocuklara fenitoin, fenobarbital ve rifampisin gibi CYP 3A4,

2C8 ve 2C9 indükleyicileriyle birlikte montelukast uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8'in güçlü bir inhibitörü olduğunu göstermiştir. Ancak

montelukast ve rosiglitazonu (esas olarak CYP 2C8 ile metabolize edilen tıbbi ürünleri temsil

eden bir araştırma sübstratı) içeren bir klinik ilaç etkileşim çalışmasının verileri montelukastın

CYP 2C8'i

in vivo

koşullarda inhibe etmediğini göstermiştir. Bu nedenle, montelukastın bu enzim

tarafından

metabolize

edilen

tıbbi

ürünlerin

(örn.,

paklitaksel,

rosiglitazon

repaglinid)

metabolizmasını kaydadeğer biçimde değiştirmesi beklenmez.

İn vitro

çalışmalar montelukastın CYP 2C8, 2C9 ve 3A4'ün bir substrat

ı olduğunu göstermiştir.

Montelukast ve gemfibrozili (hem CYP 2C8 hem de 2C9'un bir inhibitörü) içeren bir klinik ilaç

4/10

etkileşim çalışmasının verileri gemfibrozilin montelukastın sistemik

maruz kalımını 4.4 kat

artırdığını

göstermiştir.

Güçlü

inhibitörü

olan

itrakonazolün

gemfibrozil

montelukast

birlikte

uygulanması

montelukastın

sistemik

maruz

kalımını

daha

fazla

artırmamıştır. Yetişkinlerde onaylanmış l0 mg dozundan daha yüksek dozlarda (örn., yetişkin

hastalarda 22 hafta süreyle günde 200 mg ve yaklaşık bir hafta süreyle günde 900 mg'a kadar)

klinik yönden önemli istenmeyen olayların gözlenmemiş olmasına dayanarak, gemfibrozilin

montelukastın

sistemik

maruz

kalımı

üzerindeki

etkisinin

klinik

yönden

anlamlı

olduğu

düşünülmemektedir. Dolayısıyla gemfibrozil ile birlikte uygulandığında montelukast dozunda

ayarlama yapılması gerekmez.

İn vitro

verilere göre, CYP 2C8'in bilinen diğer inhibitorleri (örn, trimetoprim) ile klinik yönden

önemli ilaç etkileş

imleri beklenmemektedir. Ayrıca, montelukastın sadece itrakonazol ile birlikte

uygulanması montelukastın sistemik maruz kalımında anlamlı artışa yol açmamştır.

4.6.Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda üreme yeteneği üzerine etkilerine ilişkin

yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim ile ilgili olarak zararlı

etkiler olduğunu göstermemektedir.

Mevcut gebelik veritabanlarının sınırlı verileri, tüm dünyada pazarlama sonrası kullanım sırasında

nadiren bildirilen malformasyonlar (örneğin, uzuv defektleri) ile montelukast arasında nedensel

bir ilişkiyi ortaya koymamaktadır.

ONCEAİR gebelik döneminde sadece kesin bir gereklilik olduğuna karar verilirse kullanılabilir.

Laktasyon dönemi

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, montelukastın sütle

atıldığını göstermektedir (bkz.

bölüm 5.3). Montelukastın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

ONCEAİR

sadece

kesin

gereklilik

olduğuna

karar

verilirse

emzirme

döneminde

kullanılabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Dişi

sıçanlarda

yapılan

fertilite

çalışmalarında

montelukastın

mg/kg

oral

dozu

(hesaplanan maruz kalım önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA'sının

yaklaşık

katıydı)

fertilite

fekondite

(doğurganlık)

göstergelerinde

azalmalara

açmıştır.

mg/kg

(hesaplanan

maruz

kalım

önerilen

maksimum

günlük

oral

dozda

erişkinlerin EAA'sının yaklaşık 20 katıydı) oral dozda dişilerde fertilite veya fekondite

üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. Montelukast 800 mg/kg'a (hesaplanan maruz kalım

önerilen maksimum günlük oral dozda erişkinlerin EAA'sının yaklaşık l60 katıydı) kadar oral

dozlarda erkek sıçanlarda fertilite üzerinde hiçbir etki göstermemiştir.

ONCEAİR'in insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

5/10

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Montelukastın hastaların araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez. Ancak,

çok nadir vakalarda uyuşukluk ve baş dönmesi bildirilmiştir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda montelukast aşağıdaki şekillerde değerlendirilmiştir:

10 mg film kaplı tabletler l5 yaş ve üstündeki yaklaşık 4000 ergen ve erişkin astımlı

hastada

10 mg film kaplı tabletler 15 yaş ve üstündeki yaklaşık 400 mevsimsel alerjik rinitli

ergen ve erişkin astımlı hastada

5 mg çiğneme tabletleri 6-14 yaş arasındaki 1750 pediyatrik astımlı hastada

Montelukastla tedavi edilen

15 yaş ve üstü (iki 12 haftalık çalışma n=795)

astımlı hastalarda

yapılan klinik çalışmalarda, plaseboya göre daha yüksek oranda rapor edilen, ilaçla ilişkili,

yaygın olarak (≥1/100, <1/l0) görülen, advers reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Karın ağrısı

Montelukastla tedavi edilen

6-14 yaş arasında

(bir 8 haftalık çalışma n=201, iki 56 haftalık

çalışma n=615)

astımlı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, plaseboya göre daha yüksek

oranda rapor edilen, ilaçla ilişkili, yaygın olarak (≥1/100, <1/10) görülen, advers reaksiyonlar

aşağıdaki gibidir:

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın: Baş ağrısı

Klinik çalışmalardaki belirli sayıda hastada yapılan uzun süreli astım tedavisinde erişkinlerde

2 yıla kadar ve 6-14 yaş arasında pediyatrik hastalarda 6 aya kadar güvenlilik profili

değişmemiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyim

Pazarlama sonrası kullanımda bildirilen istenmeyen reaksiyonlar Sistem Organ Sınıfı ve

spesifik İstenmeyen Olay Terimine göre listelenmektedir. Sıklık Kategorileri, ilgili klinik

çalışmalara dayanarak hesaplanmıştır. Sıklık Kategorisi: Her bir İstenmeyen Olay Terimi için,

klinik çalışmalar veritabanında bildirilen insidans olarak tanımlanır: Çok Yaygın (≥l/10),

Yaygın (≥1/100 ila <1/10), Yaygın Olmayan (≥1/1000 ila <1/100), Seyrek (≥1/10,000 ila

<1/1000), Çok seyrek (<1/10,000).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Çok yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu†

Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

Seyrek: Kanama eğiliminde artış

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anaflaksiyi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları

Çok seyrek: Karaciğere eozinofilik infiltrasyon

6/10

Psikiyatrik hastalıklar:

Yaygın olmayan: Kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykusuzluk, anksiyete, agresif davranış

düşmanlık

içeren

ajitasyon,

depresyon,

uyurgezerlik,

psikomotor

hiperaktivite

(irritabilite, huzursuzluk, tremor

dahil)

Seyrek: Dikkat eksikliği, unutkanlık

Çok

seyrek:

Halüsinasyonlar,

intihar

düşüncesi

davranışı

(intihar

eğilimi),

davranış

değişiklikleri

Sinir sistemi hastalıkları:

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, sersemlik, parestezi/hipoestezi, nöbet

Kardiyak hastalıklar:

Seyrek: Çarpıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar:

Yaygın olmayan: Epistaksis

Çok seyrek: Churg-Strauss Sendromu (CSS) (bkz. Bölüm 4.4.), pulmoner eozinofili

Gastrointestinal hastalıklar:

Yaygın: Diyare‡, bulantı‡, kusma‡

Yaygın olmayan: Ağız kuruluğu, dispepsi

Hepatobiliyer hastalıklar:

Yaygın: Serum transaminaz (ALT, AST) seviyelerinde yükselme

Çok seyrek: Hepatit (hepatoselüler ve karışık düzenli karaciğer yarasının da dahil olduğu

kolestatik hepatit)

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın: Döküntü‡

Yaygın olmayan: Morluk, ürtiker, prurit

Seyrek: Anjiyoödem

Çok seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Artralji, kas krampları dahil miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: Pireksi‡

Yaygın olmayan: Bitkinlik/halsizlik, huzursuzluk, ödem

†Montelukast

alan

hastalarda

Çok

Yaygın

olarak

bildirilen

istenmeyen

olay,

klinik

çalışmalarda plasebo alan hastalarda da Çok Yaygın olarak bildirilmiştir.

‡Montelukast alan hastalarda Yaygın olarak bildirilen bu istenmeyen olay, klinik çalışmalarda

plasebo alan hastalarda da Yaygın olarak bildirilmiştir.

Sıklık kategorisi: Seyrek

7/10

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 3l4 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Montelukast doz aşımının tedavisiyle ilgili spesifik bilgi yoktur. Kronik astım çalışmalarında

montelukast erişkin hastalara 22 hafta süreyle günde 200 mg'ye kadar dozlarda ve kısa süreli

çalışmalarda yaklaşık l hafta süreyle günde 900 mg'a kadar dozlarda uygulanmış ve klinik

yönden önemli istenmeyen olaylarla karşılaşılmamıştır.

Pazarlama sonrası deneyimde ve montelukast ile yapılan klinik çalışmalarda akut doz aşımı

bildirimleri yapılmıştır. Bunlar erişkinlerde ve çocuklarda 1000 mg kadar yüksek dozları

bildiren raporları içermektedir (42 aylık bir çocukta yaklaşık 61 mg/kg). Gözlenen klinik ve

laboratuvar bulguları erişkin ve pediyatrik hastalardaki güvenlilik profiliyle uyumludur. Doz

aşımı raporlarının büyük kısmında hiçbir istenmeyen olay yoktur. En sık görülen istenmeyen

olaylar montelukastın güvenlilik profiliyle uyumludur ve abdominal ağrı, uyku hali, susama,

baş ağrısı, kusma ve psikomotor hiperaktivitedir.

Montelukastın periton diyalizi veya hemodiyalizle uzaklaştırılabildiğine ilişkin bilgi yoktur.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Lökotrien reseptör antagonistleri

ATC kodu: R03D C03

Sisteinil lökotrienler (LTC

, LTD

, LTE

) mast hücreleri ve eozinofiller dahil olmak üzere

çeşitli hücrelerden

salınan güçlü enflamatuvar eikosanoidlerdir. Bu önemli

pro-astmatik

mediatörler

sisteinil

lökotrien

(CysLT)

reseptörlerine

bağlanırlar.

CysLT

tip-l

(CysLT

reseptörü insan solunum yolunda (solunum yolundaki düz kas hücreleri ve solunum yolundaki

makrofajlar)

diğer

pro-enflamatuvar

hücrelerde

(eozinofiller

belirli

miyeloid

kök

hücreleri)

bulunur.

CysLT'ler

astım

alerjik

rinit

patofizyolojisiyle

ilişkilendirilmiştir.

Astımda lökotrienlerin aracılık ettiği etkiler bronkokonstriksiyon, muköz sekresyon, damar

geçirgenliği ve eozinofil birikimini içerir. Alerjik rinitte CysLT'ler alerjen ile karşılaşmadan

sonra hem erken hem de geç faz reaksiyonlarında burun mukozasından salıverilir ve alerjik

rinit semptomlarıyla ilişkilidirler.

CysLT'ler intranazal yolla uygulanmasının burun hava yolunda direnci ve burun tıkanıklığı

semptomlarını artırdığı gösterilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Emilim

Montelukast oral uygulamadan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir. 10 mg film tablet

erişkinlere

karnına

uygulandıktan

sonra

montelukast

ortalama

plazma

konsantrasyonuna (C

maks

) 3 saatte (T

maks

) ulaşır. Ortalama oral biyoyararlanım %64'dür. Oral

biyoyararlanım ve C

maks

alınan standart öğünden etkilenmez.

Güvenlilik ve etkinlik, 10 mg film tabletin gıdanın alınma zamanından bağımsız olarak

uygulandığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

8/10

5 mg çiğneme tabletiyle C

maks

'a yetişkinlerde açken uygulamadan 2 saat sonra ulaşılır.

Ortalama biyoyararlanım %73'dür ve standart bir öğünle %63'e düşer.

Dağılım

Montelukast plazma

proteinlerine %99'dan daha yüksek oranda bağlanır. Montelukastın

kararlı durum dağılım hacmi 8-11 litre arasındadır. Radyoizotopla işaretlenmiş montelukast

sıçanlarda

yapılan

çalışmalar

kan-beyin

bariyerini

minimal

olarak

geçtiğini

göstermektedir.

Ayrıca,

radyoizotopla

işaretlenmiş

materyalin

dozdan

sonra

saatteki

konsantrasyonları diğer tüm dokularda minimaldir.

Biyotransformasyon

Montelukast

yaygın

şekilde

metabolize

olur.

Terapötik

dozlarla

yapılan

çalışmalarda,

montelukast metabolitlerinin plazma konsantrasyonları erişkinlerde ve pediyatrik hastalarda

kararlı durumda ölçülemeyecek kadar düşüktür.

Sitokrom P450 2C8, montelukastın metabolizmasında major enzimdir. Ayrıca insan karaciğer

mikrozomlarının

kullanıldığı

in

vitro

çalışmalar

P450

sitokromlarının

montelukast

metabolizmasında

oynadığını

göstermektedir.

İnsan

karaciğer

mikrozomlarından elde edilen ek

in vitro

sonuçlara göre, montelukastın terapötik plazma

konsantrasyonları P450 3A4, 2C9, lA2, 2A6, 2C19 veya 2D6 sitokromlarını inhibe etmez.

Metabolitlerin montelukastın terapötik etkisine katkısı minimal düzeydedir.

Eliminasyon

Montelukastın plazma klerensi sağlıklı erişkinlerde ortalama 45 ml/dakikadır. Radyoizotopla

işaretlenmiş montelukastın oral bir dozundan sonra, radyoaktivitenin %86'sı 5 günlük feçes

örneklerinde

<%0.2'si

idrarda

saptanmıştır.

Montelukastın

oral

biyoyararlanım

rakamlarıyla birlikte ele alındığında bu, montelukast ve metabolitlerinin neredeyse sadece

safra yoluyla atıldığını gösterir.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

Montelukastın farmakokinetik verileri 50 mg'ye kadar oral dozlarda lineere yakındır. 10 mg

montelukastın

günde

kullanımı

sırasında

ilaç

plazmada

çok

miktarda

birikmiştir (yaklaşık %l4).

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda çalışma yapılmamıştır. Montelukast ve metabolitleri safra

yoluyla atıldığından, böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına ihtiyaç duyulması

beklenmez. Ciddi karaciğer yetmezliği (Child-Pugh skoru >9) olan hastalarda montelukastın

farmakokinetiğine ilişkin hiçbir veri yoktur.

Montelukastın yüksek dozları uygulandığında (önerilen yetişkin dozunun 20 ve 60 katı)

plazma teofilin konsantrasyonunda azalma gözlenmiştir. Bu etki önerilen günde bir kez 10 mg

dozuyla görülmemiştir.

9/10

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlardaki

toksisite

çalışmalarında

serum

biyokimyasında

ALT,

glukoz,

fosfor

trigliserid

düzeylerinde

küçük,

geçici

değişiklikler

görülmüştür.

Hayvanlardaki

toksisite

bulguları; artmış tükürük salgılanması, gastrointestinal semptomlar, yumuşak dışkı ve iyon

dengesizliğidir. Bu olaylar klinik dozajda görülen sistemik maruz kalımın >17 katına yol açan

dozajlarda ortaya çıkmıştır. Maymunlarda istenmeyen etkiler günde 150 mg/kg'dan yüksek

dozlarda (klinik dozda görülen sistemik maruz kalımın >232 katı) görülmüştür. Hayvan

çalışmalarında montelukast klinik sistemik maruz kalımın 24 katından daha fazla sistemik

maruz kalımda fertilite veya üreme performansını etkilememiştir. Günde 200 mg/kg (klinik

sistemik maruz kalımın >69 katı) dozunu alan sıçanlarda yapılan dişi fertilite çalışmasında

yavruların

vücut

ağırlığında

küçük

azalma

kaydedilmiştir.

Tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda, klinik dozda görülen klinik sistemik maruz kalımın >24 kat üzerindeki sistemik

maruz

kalımda

zamanlı

incelenen

kontrol

hayvanlara

göre

yetersiz

kemik

gelişimi

insidansının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sıçanlarda hiçbir anormallik görülmemiştir.

Montelukastın hayvanlarda plasentadan geçtiği ve anne sütüne geçtiği gösterilmiştir.

Farelerde ve sıçanlarda 5000 mg/kg’a (test edilen maksimum doz) kadar montelukast sodyum

dozlarının (farelerde 15,000 mg/m

ve sıçanlarda 30,000 mg/m

) tekli oral uygulanmasından

sonra hiçbir ölüm gözlenmemiştir. Bu doz, önerilen günlük erişkin insan dozunun (50 kg

ağırlığındaki hasta baz alınarak) 25,000 katına denktir.

Farelerde günde 500 mg/kg'a kadar (sistemik maruz kalımın yaklaşık >200 katı) montelukast

dozlarının UVA, UVB veya görünür ışık spektrumlarında fototoksik olmadığı saptanmıştır.

Montelukast kemirgen türlerinde

in vitro

in vivo

testlerde mutajenite veya tümör oluşumu

göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz granül

Mikrokristalin selüloz

Kroskarmelloz sodyum

Hidroksipropil selüloz (E 463)

Magnezyum stearat

Opadry 03B23378 Orange

Film kaplama (Opadry 03B23378 Orange):

Hidroksipropil metilselüloz

Makrogol

Sarı demir oksit

Kırmızı demir oksit

Siyah demir oksit

Titanyum dioksit

6.2.

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

10/10

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda 28 ve 84 tablet içeren Al/Al blister ambalajlarda

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ''Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'' ve

''Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği'''ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic.AŞ.

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0212 366 84 00

Fax: 0212 276 20 20

8.

RUHSAT NUMARASI

205/83

9.İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 20.05.2005

Ruhsat yenileme tarihi:

10.KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-7-2018

Montelukast

Montelukast

Safety review

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.