OMEGUARD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OMEGUARD 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OMEGUARD 30 YUMUSAK JELATIN KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • omega-3 trigliserid dahil. diğer Ester ve asit

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699792192516
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-09-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

OMEGUARD YumuşakJelatinKapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Balıkyağı (Omega3) ve

KırmızıPirinçMayası Ekstresi(%1.5 Monakolin K )

Yardımcımaddeler:Askorbik asit, SıvıVitaminE Asetat, Povidon K 30,

Hidroksipropilmetilselüloz5 cps, Jelatin, Gliserol

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.OMEGUARD nedir veneiçinkullanılır?

2.OMEGUARD’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OMEGUARDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkileri nelerdir?

5.OMEGUARD’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OMEGUARDnedir veneiçinkullanılır?

OMEGUARD mor/ koyu kahverengirenkliyumuşakjelatin kapsülhalindepiyasaya

sunulmuştur.

OMEGUARDyumuşakjelatin kapsüllerin her biri 1000 mgOmega-3Balıkyağı ve

200 mgKırmızı PirinçMayası Ekstresi (%1.5 Monakolin K)içerirvekolesterol ve

trigliserit düşürücüajanlarolarak bilinen ilaçgrubunadahildir.

2. OMEGUARD’ıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

OMEGUARD erişkinyaşgrubunayönelikolarak kullanılır.

OMEGUARD’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Balıkyağı(Omega3)yadaKırmızıPirinçMayasıEkstresinekarşıveya

OMEGUARD’ın herhangi bir bileşenineaşırı duyarlıysanız,

Hamileyseniz,

Emziriyorsanız.

Statinbenzeribirmoleküliçerdiğindenmantarhastalıklarınakarşıetkili

(itrakonazol,ketokonazol,posakonazol,vorikonazol)ilaçlar,insanimmün

yetmezlikvirüsüproteinininoluşumunuengelleyenilaçlar,antibiyotikler

(eritromisin,klaritromisin,telitromisin),depresyonakarşıkullanılan(nefazodon)

ilaçlar, Hepatit Ctedavisindekullanılan (bosepravir, telapravir) ilaçlar ile birlikte

kullanmayınız.

OMEGUARD’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Ciddiböbrek probleminizvarsa,

Siklosporin tedavisialan organ nakliyapılmış hastaysanız,

Sirozlu iseniz,

Ciddikas hastalığınız(miyopati) varsa,

İskelet kasyıkım hastalığınız(rabdomiyoliz) varsa,

Kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlarla(antikoagülanlarla)tedavigörüyorsanızkanama

zamanını arttırdığındanözellikledikkatliolunmalıdır.

OMEGUARD’ınyiyecekiçeceklerle kullanılması

Kapsülünyemek esnasındayadayemekten sonraalınmasına dair bir verimevcut

değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu ürünfetusazarar vereceğidüşünüldüğündenhamilelerdekullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirmedönemindekullanımıileilgiliyeterliverimevcutolmadığındanannesütü

alançocukaçısındanbirriskolduğugözardıedilemez.BusebepleOMEGUARD

emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerinebiretkisibulunduğunadairbirçalışmamevcut

değildir.

OMEGUARD’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Kolesteroldüşürücüilaçlar(pravastatin,atorvastatin,lovastatin)ilebirlikte

kullanılmamalıdır.

Kalp rahatsızlıklarındakullanılanilaçlaramiodaron, diltiazem, digoksin,

Niasin (B

vitamini),A vitamini,

Tiroidilaçları,tansiyondüşürücüilaçlar,Silybummarianum,Hypericumperforatum

ileetkileşimegirer.Bağışıklıksisteminibaskılayanilaç(siklosporin),ranitidinve

çeşitliantibiyotiklerilebirliktekullanıldığındaböbrekhasarıvekasyıkımıriskini

arttırabilir.

Alkol ve karaciğeretoksik diğer ilaçlarilebirliktekullanılmamalıdır.

Aspirin,warfarinveyaheparingibikanınpıhtılaşmasınıönleyiciilaçlar,klopidogrel

gibikanpıhtısıoluşumriskiniazaltanilaçlarveibuprofenyadanaproksengibiağrı

veiltihabaetkili(NSAİ)ilaçlargrubuilebirliktealındığında kanama riskini artırır.

Ağızdankanşekerseviyesinidüşürenilaçyadabitki,gıdatakviyesiyadainsülinalan

hastalardakanşekerseviyelerindedeğişiklikoluşturabileceğindendozayarlaması

yapılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.OMEGUARDnasılkullanılır?

OMEGUARD’ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarınakesin olarakuyunuz.

Emin olmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Günlük dozağızdan alınan1 kapsüldür.

Değişikyaş gruplarında kullanım:

Çocuklardakullanımı:18yaşınaltındakiçocuklardakullanımıtavsiye

edilmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Kullanılmaması önerilmektedir.

EğerOMEGUARD’ınetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğuizleniminesahipseniz,

doktorunuzlaya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla OMEGUARDkullandıysanız

OMEGUARD'dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya

eczacıilekonuşunuz.

OMEGUARD’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

OMEGUARD ile tedavisonlandığındaki oluşabileceketkiler

DoktorunuzOMEGUARDiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Bu

ilacın kullanımıileilgilibaşka sorularınızolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olası yanetkileri nelerdir?

Tüm ilaçlargibi, OMEGUARD’ındayanetkileri olabilir.

Omega3yağasitlerikanamazamanınınarttırabilirler.Başağrısı,sersemlik,baş

dönmesivekarınağrısı,kabızlık,ishal,hazımsızlık,sindirimbozukluğu,midebulantısı,

muhtemelenmideekşimesi,gazveşişkinlikoluşabilir.Döküntü,kasağrısıyadahasarı,

kaskrampları,astımvekaraciğerproblemlerigörülebilir.Karaciğerhastalıklarıbulunan

hastalardakullanılmamalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yanetki farkederseniz,

lütfendoktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.

5. OMEGUARD’ınsaklanması

OMEGUARD’ı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında

saklayınız.

Bu ilacı 25ºCnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraOMEGUARD’ıkullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz OMEGUARD’ı

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Terraİlaçve KimyaSan.Tic.A.Ş.

AlemdağCad. MasaldanİşMerkezi No: 60 /7

Üsküdar-İstanbul

Tel:0 216 523 77 77

Faks:216 523 7878

e-mail: info@terrailac.com.tr

Üretimyeri:ValpharmaInternational S.p.A

ViaG. Morgagni 2

61016 Pennabilli-İtalya

Bu kullanma talimatı 25.02.2013tarihinde onaylanmıştır.