OLY %1 30 G KREM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLY %1 30 G KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLY %1 30 G KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • isoconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699566355987
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMA TALİMATI

OLY ®

%1krem

Haricenuygulanır.

Etkinmaddeler:1 gOLY ®

,10 mg(%1) izokonazol nitrat içerir.

Yardımcımaddeler:Likitparafin,beyazyumuşakparafin,tween60,setostearilalkol,

disodyum EDTA, sorbitan stearat vedeiyonizesu.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.OLY ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.OLY ® ’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OLY ®

nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OLY ® ’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OLY ®

nedir veneiçinkullanılır?

'nin 1g'ı 10mg izokonazol nitrat içerir.İzokonazol nitrat, imidazolgrubuolarakbilinen

vederininmantartedavisindeharicenkullanılanilaçlarınbirüyesidir.OLY ®

30g.

ambalajlardabulunmaktadır.

deriüzerindekimantarlara,mayalara,mayabenzerimantarlara(üstgöğüsderisive

kollarınüstkısımlarındapullanmagösterenaçıkkahverengilekelerlebelirginmantar

enfeksiyonunedeniorganizmalardahil)veküflereayrıcaözelliklekasıklar,ayakparmak

araları,koltukvememealtlarıvetestislerüzerindeincekabuklaşmagösterenkırmızı

kahverengilekelerlebelirginbulaşıcıderihastalığına(eritrazma)sebepolanorganizmalara

karşı daetkilidir.

2.OLY ® ’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

OLY ® ’yiaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Etkinmaddeizokonazolnitratyadaherhangibiriçeriğinekarşıbirhassasiyetiniz(allerjiniz)

varsa,OLY ® ’yi kullanmayınız.

2/4

OLY ® ’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

yüzeuygulanacaksagözetemasından kaçınılmalıdır.

Enfeksiyonuntekrarlamasınıönlemekiçinkişiselkullanımeşyalarınızı(yüzetemaseden

eşyaları,havlularınızı,-tercihenpamuklu-iççamaşırlarınızı)kaynatarakyıkamanızveher

gün değiştirmenizgerekmektedir.

EnfeksiyonelveayakparmaklarıarasındaysaOLY ®

'ninbirgazlıbezebolmiktardasürülerek

buralarauygulanması tavsiyeedilir.

iletedavininbaşarılıolmasındadüzenlihijyenuygulamalarıgereklidir.Eğerayaklarda

mantarvarsaayaklaryıkandıktansonraparmakaralarıtamamenkurutulmalıveçoraplarher

gün düzenliolarak değiştirilmelidir.

OLY ® ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

’yiyiyecek veiçecek aldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzOLY ® ’yi

reçeteetmeden öncebu durumu dikkate almak isteyecektir.

İnsanlardaizokonazoliçerenilaçlarıngebelikesnasındauygulanmalarıizokonazolündoğacak

çocuğazarar vereceğinedair bir riskiolduğunugöstermemiştir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Etkilidozdaki izokonazolün annesütünegeçmesi olası değildir.

Araçvemakinekullanımı

’ninaraçvemakinekullanımı üzerinebilinen bir etkisiyoktur.

OLY ® ’niniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuzbir etkibeklenmez.

,lokalderireaksiyonlarına(kontakdermatitgibi)sebebiyetverebilensetostearilalkol

içermektedir.

,sodyum içermektedir.Ancak kullanımyolu nedeniyleherhangi biruyarı gerektirmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bilinen biretkileşimiyoktur.

3/4

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızsa lütfendoktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.OLY ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

'yiherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızatekrar danışınız.

Doktorunuzbaşkatürlüönermediyse,OLY ®

günde1defahastalıklıderikısımlarına

uygulanır.

Tedaviiki-üçhafta,inatçıenfeksiyonlarda(özellikleelveayakparmaklarıarası

enfeksiyonları) dört haftadır. Dahauzun tedavi süreleri de mümkündür.

Nükslerdensakınmakiçin,klinikiyileşmeyitakibenenazikihaftadahaOLY ®

'nin

kullanılması gerekir.

Uygulama yoluvemetodu:

hastalıklıderi kısımlarınaharicen uygulanır.

EğerOLY ® 'ninetkisinin çokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaOLY ®

kullandıysanız:

OLY ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızendişelenmeyiniz,birdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

’denbirdefalıkfazladoz(genişderibölgesine1defalıkuygulama)kullanılmasında

veyakazaileyutulması sonrasında bir risk beklenmemektedir.

OLY ® ’yikullanmayı unutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.Takipedendozunyeni

uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

OLY ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

’yidoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurve

tedavisonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardan

ortayaçıkarsadoktorunuzla temasageçiniz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiOLY ® ’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

kullanımısırasındaenderolarakkaşıntı,yanma,kızarıklık(eritem),yadakabartı

(blistering)gibideri rahatsızlıkları meydanagelebilir.

Allerjik derireaksiyonları da görülebilir.

4/4

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.OLY ® ’ninSaklanması

OLY ® ’yiçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

’yi25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraOLY ® ’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax: (+90 212)222 57 59

ÜretimYeri:Santa FarmaİlaçSanayiiA.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No:72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90 212)534 79 00

Fax: (+90 212)521 06 44

Bu kullanma talimatı 18/12/2015tarihinde onaylanmıştır.

1-12-2018

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘RecyPET Hungária’, based on RecyPET Hungária technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of the recycling process RecyPET Hungária (EU register number RECYC0146). The input is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes originating from collected post‐consumer PET containers, containing no more than 5% of PET from non‐food applications. The flakes are dried and extruded. The output of the extrusion step is cut into pellets in an underwater...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.