OLMETEC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLMETEC PLUS 20 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLMETEC PLUS 20 MG/12,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • olmesartan medoksomil ve diüretikler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699228090157
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TALİMATI

OLMETEC ®

PLUS 40mg/12.5mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:40 mgolmesartan medoksomilve12.5 mghidroklorotiyazid.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalin selüloz, laktozmonohidrat,düşük substitüe

hidroksipropilselüloz,hidroksipropilselüloz,magnezyum stearat, titanyumdioksit

(E171),talk,hipromelloz, demir oksit sarı (E172),demir oksit kırmızı (E172)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.OLMETECPLUSnedir veneiçinkullanılır?

2.OLMETECPLUSkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OLMETECPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OLMETECPLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OLMETECPLUS nedir veneiçinkullanılır?

OLMETECPLUS40mg/12,5mgFilmTablet;biryüzündeC23yazılı,kırmızımsısarı, 15x7

mmovalfilmtablettir.OLMETECPLUSyüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılan

(hipertansiyon)birilaçtırveolmesartanmedoksomilvehidroklorotiyazidolmaküzereikietkin

maddeiçermektedir:

Olmesartanmedoksomil,anjiyotensin-IIreseptörantagonistleriisimlibirilaçgrubunaaittir.

Bu ilaçkan damarlarını gevşeterek kan basıncınıdüşürür.

Hidroklorotiyazidtiyaziddiüretikleri(idrarsöktürücü)olarakadlandırılanbirilaçgrubuna

aittir.Böbreğinizindahafazlaidrarüretmesinisağlayarakvücudunuzunfazlasıvıdan

kurtulmasınayardımcı olup kan basıncınıdüşürür.

2/11

OLMETECPLUSsizeyalnızca,tekbaşınaolmesartanmedoksomililekanbasıncınızyeteri

kadarkontroledilemediğindeverilecektir.Buikifarklıetkinmaddeninbirlikteverilmesikan

basıncını,buetkinmaddelerinherbirinintekbaşınadüşürdüğündendahafazladüşürmeye

yardımcı olur.

Yüksekkanbasıncınızıtedavietmeküzerehalihazırdailaçalıyorolabilirsinizfakatdoktorunuz

bu değeri birazdahadüşürmek için sizdenOLMETECPLUSalmanızı isteyebilir.

YüksekkanbasıncıOLMETECPLUSgibiilaçlarlakontrolaltınaalınabilir.Aynızamanda

doktorunuzkanbasıncınızıdüşürmeyeyardımcıolmaküzereyaşamtarzınızdabazı

değişiklikleryapmanızıtavsiyeetmişolabilir(örneğinzayıflama,sigarayıbırakma,aldığınız

alkolmiktarınıazaltmaveyemeklerinizdekituzuazaltma).Ayrıcadoktorunuz,yürümekveya

yüzmekgibidüzenliegzersizleryapmayıtavsiyeetmişolabilir.Doktorunuzunbuönerisine

uymak önemlidir.

OLMETECPLUS 28ve84filmkaplıtablet halinde kullanımasunulmuştur.

2.OLMETECPLUS’ıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

OLMETECPLUS’ı aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Olmesartanmedoksomileveyahidroklorotiyazideveyabuilacındiğerbileşenlerine

(KullanmaTalimatınıngirişkısmındaYardımcımaddelerbaşlığıaltındatümliste

bulunmaktadır),yadahidroklorotiyazidebenzeyensülfonamidgrubuantibiyotiklerekarşı

aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) var ise,

3aydanfazlasüredirhamileyseniz(hamileliğinerkendönemlerindedeOLMETECPLUS

kullanımındankaçınılmalıdır–Bkz. Hamilelik bölümü),

Böbrek sorunlarınızvar ise,

Diyabetveyabozulmuşböbrekfonksiyonlarınasahipsenizvealiskireniçerenkanbasıncı

düşürücü bir ilaçiletedavi görüyorsanız,

Tedavialmanızarağmenkanınızdaiyileşmeyendüşükpotasyum,düşüksodyum,yüksek

kalsiyumveyayüksekürikasit(gutveböbrektaşısemptomlarıilebirlikte)tespitediliyorsa,

Ortaveyaşiddetlikaraciğersorunları,ciltvegözlerinizdesararma(sarılık)veyasafra

kesesindensafradrenajıileilgili(safratıkanıklığıörn.safrakesesitaşı)sorunlar

yaşıyorsanız,

Uyarılarveönlemler

OLMETECPLUSalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Yüksekkanbasıncınıtedavietmektekullanılanaşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanız,

doktorunuzasöyleyin:

ÖzelliklediyabetleilişkiliböbreksorunlarınızvarsaACE-inhibitörü(örneğin,enalapril,

lisinopril, ramipril),

Aliskiren

3/11

Doktorunuzböbrekfonksiyonunuzuvekanınızdakielektrolit(örn.potasyum)miktarınıdüzenli

aralıklarla kontroledebilir.

OLMETECPLUS’ı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Böbreknakliolduysanız,

Karaciğerhastalığınızvar ise,

Kalpyetersizliğinizvarsayadakalpkapakçıklarınızveyakalpkasınızileilgilisorunlarınız

var ise,

Kusma(hasta olma) veyaşiddetli ishal veyabirkaçgünden dahauzun sürenishal var ise,

Yüksekdozlardaidrarsöktürücülerle(diüretikler)tedavigörüyorsanızveyadüşüktuz

diyetindeiseniz,

Böbrek üstü bezlerinizdesorunvar ise(örn. primer aldosteronizm),

Şeker hastalığınız(diyabet)var ise,

Lupus eritematoz(birvücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınızvar ise,

Alerjinizveyaastımınızvar ise.

Eğerşiddetli,devamedenveönemliderecedekilokaybınasebepolanishalmevcutise

doktorunuzlailetişimegeçiniz.Doktorunuzbelirtilerideğerlendirebilirvekanbasıncıilaç

tedavinizenasıldevam edeceğinizekarar verebilir.

Budurumlardanherhangibirivarsadoktorunuzsizidahasıkgörmekvebazıtestlerin

yapılmasınıisteyebilir.

OLMETECPLUSkanyağı düzeylerindeveürikasitdüzeylerindeartışasebep olabilir (guttan

kaynaklananeklemlerdeağrılışişlik).Doktorunuzbazenbunlarıkontroletmeküzerekan

testleri isteyebilir.

Kanınızdakibazıtuziyonlarının(elektrolitler)düzeylerinideğiştirebilir.Doktorunuzbazen

bunlarıkontroletmeküzerekantestleriisteyebilir.Elektrolitdüzeyideğişikliğibelirtileri:

susama,ağızkuruluğu,kasağrısıveyakramplar,kaslardayorgunluk,düşükkanbasıncı

(hipotansiyon),güçsüzlükhissi,uyuşukluk,yorgunluk,uykuluveyahuzursuzolma,mide

bulantısı,kusma,dahaazidraraçıkmaihtiyacı,hızlıkalpatışı.Bubelirtilerifarketmeniz

durumunda doktorunuza bildiriniz.

Kanbasıncınıdüşürentümilaçlardaolduğugibi,kalpveyabeyindekanakışıbozukluğuolan

hastalardakanbasıncındakiaşırıdüşüşkalpkrizineveyainmeyesebepolabilir.Bunedenle

doktorunuzkan basıncınızı dikkatli bir şekildekontrol edecektir.

Paratiroidişleviiçintestyaptırmakzorundaysanız,butestlergerçekleştirilmedenönce

OLMETECPLUSalmayı bırakınız.

Sporcuysanız, bu ilaçantidopingtesti sonuçlarınızıpozitifedönüştürebilir.

4/11

Hamileolduğunuzudüşünüyorsanız(veyahamilekalabileceğinizidüşünüyorsanız)

doktorunuzabildiriniz.HamileliğinerkendönemindeOLMETECPLUSkullanımıönerilmez

veeğerhamileliğiniz3ayıgeçtiise,budönemdebebeğinizeciddizararverebileceğindenbu

ilacı kullanmamalısınız. (Hamilelik bölümüne bakınız).

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

OLMETECPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması:

OLMETECPLUS,yemekle birlikte veyaöğünlerarasındaalınabilir.

BazıhastalardaOLMETECPLUSkullanırkenalkolaldığındabayılmahissivesersemlik

görülebilir.Eğerbudurumsizdeolursaşarap,biraveyatatlı-hafifalkollübiriçecekalmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileyseniz(veyaolabilmeihtimalinizvarsa)doktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz

normalolarakhamilekalmadanönceveyahamileolduğunuzuanladığınızandaOLMETEC

PLUS’ıkullanmayıbırakmanızıveOLMETECPLUSyerinebaşkabirilaçkullanmanızı

önerecektir.HamileliğinerkendönemindeOLMETECPLUSkullanılmasıönerilmezveeğer3

aydandahauzunsüredirhamileyseniz,builacıkullanmamalısınız.Çünkübudönemde

kullanılırsabebeğinizeciddizararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlamaküzereysenizdoktorunuzabildiriniz.OLMETECPlus

emzirenanneleriçinönerilmemektedir.Emzirmekistiyorsanız,doktorunuzsiziniçinbaşkabir

tedavi seçebilir.

Eğerhamileysenizveyaemziriyorsanız,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızyadabebek

sahibiolmayı düşünüyorsanızbu ilacı almadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Yüksekkanbasıncıtedavisigörürkenkendiniziuykuluveyasersemlemişhissedebilirsiniz.

Eğerböylebirdurumsözkonusuisebelirtilergeçenekadararaçvemakinekullanmayınız.

Doktorunuzdan araçvemakinekullanıp kullanmayacağınızkonusundabilgi alınız.

5/11

OLMETECPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Builaçlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksız

olduğunuzsöylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerherhangibirilaçkullanıyorsanız,henüzkullandıysanızyadakullanacaksanızdoktorunuza

veyaeczacınızasöyleyiniz.

Eğer aşağıdakilerdenbirini kullanıyorsanızdoktorunuzu özellikle bilgilendiriniz:

Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarOLMETECPLUS’ın etkisiniartırabilir.

Doktorunuzdozunuzu değiştirebilir ve/veyabaşkaönlemleralabilir:

ACEinhibitörüveyaaliskirenalıyorsanız(ayrıca“OLMETECPLUS'ıkullanmayınız”

ve“Uyarılar veönlemler”başlıkları altındaverilen bilgilerebakınız).

OLMETECPLUSileaynıandakullanıldığındakanınızdakipotasyumdüzeylerini

değiştirebilecekilaçlaraşağıdakileri içerir:

-potasyum takviyeleri (potasyum içerentuzbileşikleri)

-diüretikler(idrar söktürücüler)

-heparin (kanı inceltmek için)

-laksatifler(kabızlığı önlemedekullanılır)

-steroidler(hormonlar)

-adrenokortikotropikhormon (ACTH)

-karbenoksolon (ağızvemideülserlerinitedavi etmek için kullanılan birilaç)

-penisilin G sodyum (ayrıcabenzilpenisilin sodyum olarak adlandırılan birantibiyotik)

-aspirin veyasalisilatlargibibazı ağrı kesiciler

Lityum(ruhhalindekigidipgelmelerivebazıdepresyontürlerinitedavietmedekullanılan

bir ilaç)ileaynı andakullanılanOLMETECPLUS,lityum toksisitesiniarttırabilir.Lityum

almak zorundaysanız, doktorunuzkanınızdaki lityum düzeylerini ölçecektir.

OLMETECPLUSileaynıandakullanılansteroidolmayanantiinflamatuvar(NSAİİ'ler)

ilaçlar(ağrı,şişlikveartritdahildiğerinflamasyonbelirtilerinigidermeküzerekullanılan

ilaçlar),böbrekyetmezliğiriskiniarttırabilirveOLMETECPLUS’ınetkililiğiNSAİİ’ler

tarafındanazaltılabilir.

Uykuhapları,sakinleştiricilerveantidepresanilaçlarınOLMETECPLUSilebirlikte

kullanılması ayakta kalındığında ani kan basıncı düşmesine sebep olabilir.

Kasları rahatlatmak içinkullanılan baklofen vetüboküraringibibazı ilaçlar.

Siklofosfamidveyametotreksatgibikansertedavisindekullanılanamifostinvebazıdiğer

ilaçlar.

Kandakiyağdüzeylerinidüşürmek için kullanılan kolestiramin vekolestipol ilaçları.

6/11

KandakikolesterolseviyesinidüşürenbirilaçolanKolesevelamHidroklorid,OLMETEC

PLUS’ınetkisiniazaltabilir.DoktorunuzsizeOLMETECPLUS’ıkolesevelam

hidroklorürden enaz4 saat öncealmanızı tavsiyeedebilir.

Atropin ve biperidengibiantikolinerjik ajanlar.

Bazıpsikiyatrikbozukluklarıtedavidekullanılantioridazin,kloropromazin,

levomepromazin,trifluoperazin,siyamemazin,sülpirid,amisüliprid,pimozide,sultopride,

tiaprid, droperidol veyahaloperidolgibiilaçlar.

Kalpproblemlerinitedavidekullanılan,kinidin,hidrokinidin,dizopiramid,amiodaron,

sotalolveyadijitalis gibibazı ilaçlar.

Mizolastin,pentamidin,terfenadin,dofetilid,ibutilidveyaeritromisinenjeksiyonlarıgibi

kalp ritminideğiştirebilen ilaçlar.

Kanşekerinidüşürmekiçinkullanılaninsülinveyametformingibioralantidiyabetikilaçlar.

OLMETECPLUSkanşekeriniyükselticietkisiniarttırabileceğinden,yüksekkanbasıncı

veyadüşükkanşekeritedavisindekullanılansırasıilebeta-blokörlervediazoksitiçeren

ilaçlar.

Metildopa (yüksek kan basıncı tedavisiiçin kullanılan bir ilaç).

Kan basıncınıartırmadavekalp hızınıazaltmadakullanılan noradrenalin gibiilaçlar.

Yavaş kalp atışının tedavisiyadaterlemenin azaltılması için kullanılan difemanil.

Gut tedavisindekullanılan probenesid, sülfinpirazon veallopurinol gibiilaçlar.

Kalsiyum takviyeleri.

Anti-viral bir ilaçolan amantadin.

Organnaklireddinde kullanılan birilaçolan siklosporin.

Tetrasiklinlerolarak adlandırılan bazı antibiyotikler.

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılan bir ilaçolan amfoterisin.

OLMETECPLUS’ınetkisibelirginölçüdeazalabileceğindenalüminyummagnezyum

hidroksitgibiaşırı mide asiditedavisindekullanılan bazı antasitler.

Gut vemidedebesin hareketini hızlandırmak içinkullanılan sisaprid.

Sıtma tedavisiiçin kullanılan halofantrin.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.OLMETECPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

OLMETECPLUS’ıdaimadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.Herhangibir

durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NormaldozgündebirkezOLMETECPLUS40/12.5mg’dir.Ancakkanbasıncınızkontrol

altınaalınmadıysa,doktorunuzdozugündebirkezOLMETECPLUS40/25mgolarak

değiştirmeyekarar verebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

OLMETECPLUSyiyeceklerlebirlikteveyaöğünlerarasındaalınabilir.Filmkaplıtablet,

bütün olarakyeterli miktardasu ileyutularak alınır.

Mümkünsegünlük ilaçdozunuzu daimagünün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

7/11

DoktorunuzsizeaksinisöyleyenekadarOLMETECPLUS’ıalmayadevametmenizçok

önemlidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklar ve18 yaşınaltındaki adolesanlarda kullanımı:

Çocukların ve 18yaşın altındakiadolesanlarınOLMETECPLUS kullanması tavsiyeedilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Eğer65yaşınüzerindeysenizdahagençyetişkinhastalariçintavsiyeedilendozunaynısı

önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

OLMETECPLUSböbrekyetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Hafifkaraciğeryetmezliğiolanhastalardadikkatlikullanılmalıdır.Ortadereceliveşiddetli

karaciğeryetmezliği olanhastalardakullanılmamalıdır.

Siyahırktanhastalar:

DiğerbenzerilaçlarileolduğugibiOLMETECPLUS’ınkanbasınıdüşürücüetkisi,siyahırkan

hastalardadahadüşük olabilir.

EğerOLMETECPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaOLMETECPLUS kullandıysanız:

OLMETECPLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız birdoktor veyaeczacı

ilekonuşunuz.

OLMETECPLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Günlükalmanızgerekendozunuzualmayıunuttuysanız,ertesigünnormalilaçdozunualınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

OLMETECPLUS ile tedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

DoktorunuztedaviyikesmenizisöylemedikçeOLMETECPLUS’ıalmayadevametmeniz

önemlidir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,OLMETECPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

8/11

OLMETECPLUSikietkinmaddeninbirleşimidirveaşağıdakibilgilerdeilkolarak,buetkin

maddelerikombinasyonşeklindeiçerenOLMETECPLUSilebugünekadarbildirilmişdiğer

yan etkilerveikinciolarakda,ikimaddebirlikteuygulandığındayadaayrı ayrıuygulananher

bir maddeiçin bilinenyan etkilerbildirilmektedir.

Yanetkilerinkaçhastadaortayaçıkabildiğikonusundasizebirfikirvermekiçin,buyanetkiler

yaygın,yaygın olmayan,seyrek veçok seyrek olarak sıralanmıştır.

Yaygın 100 kişinin birinden fazla, 10 kişinin birindenazgörülebilir.

Yaygın olmayan 1.000 kişinin birindenfazla, 100 kişinin birindenazgörülebilir.

Seyrek 10.000 kişinin birindenfazla, 1000 kişinin birinden azgörülebilir.

Çok seyrek 10.000 kişinin birindenazgörülebilir.

OLMETECPLUStedavisisırasındatümvücuduetkileyen,yüzde,ağızve/veyalarenksde(ses

telleri)şişmeyenedenolanvekaşıntıveyaderidöküntüsününortayaçıktığıalerjikreaksiyonlar

görülebilir.Eğerbubelirtilerortayaçıkarsa,OLMETECPLUSkullanmayıdurdurunuzve

derhal doktorunuzadanışınız.

OLMETECPLUShassaskişilerdeveyabiralerjikreaksiyonneticesindekanbasıncınınçok

fazladüşmesinenedenolabilir.Buşiddetlibaşdönmesivebayılmayanedenolabilir.Eğerbu

belirtilerortayaçıkarsa,OLMETECPLUSkullanmayıdurdurunuz,derhaldoktorunuza

danışınızvedüzuzanınız.

Aşağıdabelirtilenler,OLMETECPLUSkullanımıileilgilibugünekadarbilinendiğeryan

etkilerdir:

Ortayaçıkmasıhalinde,buyanetkilersıklıklahafiftirvetedaviyibırakmanızgerekli

değildir.

Yaygınyanetkiler:

Sersemlik,güçsüzlük,başağrısı,yorgunluk,göğüsağrısı,ayakbilekleri,ayaklar,bacaklar,eller

veyakollardaşişme.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Kalpçarpıntısı(palpitasyonlar),kızarıklık,egzema,başdönmesi(vertigo),öksürük,

hazımsızlık,karınağrısı,bulantı,kusma,ishal,kaskramplarıveadaleağrısı,eklemyerleri,

kollar vebacaklardaağrı,sırt ağrısı, erkeklerdeereksiyongüçlüğü, idrardakan.

Yaygınolmayansıklıklakantestisonuçlarındadabazıdeğişikliklergörülebilirveşunlarıiçerir:

Kandakiyağseviyelerindeartış,kandakiüreveürikasitteartış,kreatininartışı,kandaki

potasyumdaartışveyaazalma,kandakikalsiyumdaartış,kandakişekerdeartış,karaciğer

fonksiyontestlerindeartış.Doktorunuzbunlarıkantestindengörecekveneyapılması

gerektiğinisöyleyecektir.

9/11

Seyrekgörülen yanetkiler:

Hasta hissetme, bilinç bozukluğu, cilttekabarıklıklar(sivilceler), akut böbrekyetmezliği.

Seyrek olarak kan testisonuçlarında dabazı değişiklikler görülebilir veşunları içerir:

Kanüresindeazotartışı,hemoglobinvehematokritdeğerlerindeartış.Doktorunuzkan

testindenbunlarhakkındabilgisahibiolacakveherhangibirşeyyapılmasıgerekiyorsasize

söyleyecektir.

Olmesartan medoksomilveyahidroklorotiyazidin tek başına,görülenyan etkilerşunlardır:

Olmesartanmedoksomil:

Yaygınyanetkiler:

Bronşit,öksürük,burunakmasıveyadolması,boğazağrısı,karınağrısı,hazımsızlık,ishal,

bulantı,gastroenterit,eklem yerlerindeveyakemiklerdeağrı,sırtağrısı,idrardakan,idraryolu

nefeksiyonu,grip benzeribelirtiler, ağrı.

Yaygın olarak kan testisonuçlarında dabazı değişiklikler görülebilir veşunları içerir:

Kandakiyağseviyelerindeartış,kandakiüreveürikasitteartış,karaciğervekastestlerinde

artış.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Nefesalmaproblemleriyanındakanbasıncınınhızladüşmesinehattabayılmaya(anaflaktik

reaksiyonlar),yüzdeşişmeyenedenolabilecektümvücüduetkileyebilenhızlıalerjik

reaksiyonlar,anjina(göğüsteağrıveyarahatsızlıkhissetme,hastahissetme,alerjikcilt

döküntüleri, kaşınma, ekzantem(cilt döküntüsü), cilttekabarıklıklar(sivilceler).

Yaygınolmayansıklıklakantestisonuçlarındadabazıdeğişikliklergörülebilirveşunlarıiçerir:

Trombositolarak bilinen kan hücrelerisayısındaazalma(trombositopeni)

Seyrekgörülen yanetkiler

Böbrekfonksiyonlarının bozulması, enerji azlığı

Seyrek olarak kan testisonuçlarında dabazı değişiklikler görülebilir veşunları içerir:

Kandaki potasyumda artış.

Hidroklorotiyazid:

Çokyaygınyanetkiler:

Kandayağveürik asitseviyelerindeartışıiçeren kan testleri.

10/11

Yaygınyanetkiler:

Kafasıkarışmışhissetme,karınağrısı,miderahatsızlığı,şişkinlikhissi,bulantı,kusma,

kabızlık, idraraglukozgeçişi.

Yaygın olarak kan testisonuçlarında dabazı değişiklikler görülebilir veşunları içerir:

Kandakikreatinin,üre,kalsyumveşekerdeartış,kandakiklorürler,potasyum,magnezyumve

sodyum seviyelerindeazalma. Serum amilazında artış ( hiperamilazemi)

Yaygınolmayanyanetkiler:

İştahkaybı,ciddisolunumzorluğu,anaflaktikciltreaksiyonları,(hipersentivitereaksiyonları),

öncedenvarolanmiyopunkötüleşmesi,eritem,ışığaderihassasiyeti,kaşınma,derideufak

kanamalarabağlımor noktalar veyalekeler(purpura), cilttekabarıklıklar (sivilceler)

Seyrekgörülen yanetkiler:

Şişveağrılıtükrükbezleri,beyazkanhücrelerisayısındaazalma,kantrombositlerisayısında

azalma,anemi,kemikiliğihasarı,huzursuzluk,“dipte”veyadepresyondahissetme,uyuma

problemleri,ilgisizhissetme(apati),sızlamaveuyuşukluklar,havale,baktığınızcisimlerinsarı

görünmesi,bulanıkgörme,gözkuruluğu,düzensizkalpatışı,kandamarlarınıniltihabı,kan

pıhtıları(trombosisveyaembolizm),akciğeriltihabı,akciğerlerdesıvıbirikimi,pankreas

iltihabı,sarılık,safrakesesiiltihabı,döküntü,eklemağrılarıvesoğukellerveparmaklargibi

cilttepullanmaylakendinigösterenbirhastalığın(lupuseritematozus)belirtileri,alerjikcilt

reaksiyonları,derininsoyulmasıvederidesukabarcıklanması,bulaşıcıolmayanböbrekiltihabı

(interstisyelböbrekdokusuiltihabı)ateş,kasgüçsüzlüğü(bazenhareketetmektezorluk

oluşturan)

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

Kandaklorürseviyesininanormalolarakazalmasınayolaçanelektrolitdüzensizlikleri

(hipokloremik alkolozis), barsak hareketinin durması (paralitik ileus)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan‘’İlaçYanEtkiBildirimi’’ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

11/11

5.OLMETECPLUS’ınsaklanması

OLMETECPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25 ºC’nin altında odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraOLMETECPLUS’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizOLMETECPLUS’ı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Daiichi SankyoİlaçTic.Ltd. Şti.,

Kayışdağı Cd. Karamanoğlu Çiftliği Yolu,

N.47 Kar PlazaE.Blok K.3 34752 Ataşehir/İstanbul

ÜretimYeri:

Daiichi Sankyo EuropeGmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276

Pfaffenhofen / Almanya

Bu kullanma talimatı08.09.2015tarihinde onaylanmıştır.