OLMEDAY

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLMEDAY PLUS 20/25 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLMEDAY PLUS 20/25 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • olmesartan medoksomil ve diüretikler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680881093999
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

OLMEDAY PLUS20mg/25mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde(ler):20 mgOlmesartan medoksomil ve25mgHidroklorotiyazidiçerir.

Yardımcımadde(ler):Mikrokristalinselüloz,laktozmonohidratDC,kroskarmellozsodyum,

hidroksipropilmetilselüloz, magnezyum stearat,titanyum dioksit (E171),sarı demir oksit(E

172),kırmızı demir oksit(E172),siyah demir oksit(E172)içerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.OLMEDAYPLUSnedir veneiçinkullanılır?

2.OLMEDAYPLUS’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OLMEDAYPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OLMEDAYPLUS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.OLMEDAY PLUSnedir veneiçinkullanılır?

Builaçkanbasıncınındüşürülmesineyardımcıolanikifarklıetkinmadde(olmesartan

medoksomilvehidroklorotiyazid)içerenbirilaçtır.OLMEDAYPLUS28ve84filmtablet

halindekullanımasunulmuştur.

OLMEDAYPLUS açık turuncu, oval, bikonveks film tabletlerşeklindedir.

Buetkinmaddelerdenolmesartanmedoksomilanjiyotensin-IIreseptörantagonistleriisimli

bir ilaçgrubunaaittir.

Bu ilaçkan damarlarını gevşeterek kan basıncınıdüşürür.

Diğeretkinmaddeolanhidroklorotiyazidiseidrarsöktürücü(diüretikler)isimlibirilaç

grubunaaittir.İdraraçıkmasıklığınıartırırvebuyollakan basıncınıdüşürür.

Buikifarklıetkinmaddeninbirlikteverilmesikanbasıncınıbuetkinmaddelerinherbirinin

tek başınayaptığından çok dahagüçlü bir şekildedüşürür.

OLMEDAYPLUSsebebibilinmeyenyüksekkanbasıncı(esansiyelhipertansiyon)tedavisi

için doktorunuztarafından gerekligörüldüğü takdirdekullanılır.

Bu ilaç18yaşından küçüklerdekesinliklekullanılmamalıdır.

2.OLMEDAYPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

OLMEDAYPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

İlacınetkinveyayardımcımaddelerine,yadahidroklorotiyazidebenzeyensülfonamid

grubuantibiyotiklerekarşı aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) var ise,

Şiddetliböbrek fonksiyon bozukluğunuzvar ise,

Tedavialmanızarağmenkantahlillerindeazalmışpotasyum,azalmışsodyum,artmış

kalsiyum veyaartmış ürik asit(gut hastalığı vb.) tespitediliyorsa,

Şiddetlikaraciğerfonksiyon bozukluğu veyasafrayolu tıkanıklığınızvar ise,

Hamileysenizveyabebeğinizi emziriyorsanız,

Süt ve süt ürünlerini sindirmeproblemleriniz(Laktozintoleransı) var ise.

OLMEDAYPLUS’ı, aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Hafifveyaortaşiddetliböbrekproblemlerinizvarsayadasizeböbreknakli

yapılmışsa,bugibidurumlardadoktorunuzböbrekfonksiyonlarınızıbelirliaralıklarla

takip etmek isteyebilir.

Karaciğerhastalığınızvar ise,

Kalpkapakçıklarınındaralması(aortikveyamitralstenoz)yadakalptenkanakımını

azaltan kalp kası bozukluklarınızvar ise,

OLMEDAYPLUSkanınızdabulunansodyumvepotasyumgibielektrolitlerin

seviyesindedeğişikliklerenedenolabilir.Böyledurumlardasusamahissi,ağız

kuruluğu,kasağrısıveyakrampları,kasyorgunluğu,kanbasıncındadüşme

(hipotansiyon),halsizlik,uyuşukluk,uykusuzluk,hastalıkhissi,kalpatımhızında

artmagibişikayetler ortayaçıkar. Eğer bugibirahatsızlıklarınızortayaçıkarsa,

Böbreküstübezlerinizdeproblemvarsa(primeraldosteronizmvb)builaçkan

basıncınızdayeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatlikullanınız.

Herikiböbreğinizegidendamarlardadaralma(bilateralrenalarterstenozu)veyatek

böbreğinizvarisebuilacıkullanırkenkanbasıncındaşiddetlidüşüşveböbrek

yetersizliği gelişme riskindeartış olabileceğindendikkatlikullanınız.

Şeker hastalığınız(diyabet) varise, builacı kullanırken kanşekeri seviyelerinizdeartış

olabileceğinden dikkatlikullanınız.

Lupuseritamatozus(cilttepullanmaylakendinigösterenbirhastalık)hastalığınızvar

ise, bu hastalığabağlışikayetlerinizşiddetlenebilir veyanüksedebilir.

Alerjikbünyenizveyabronşiyalastımınızvarise,sizdebuilacabağlıaşırıhassasiyet

reaksiyonları (alerji) ihtimaliartabilir.

Ödeminiz(dokudasututulması,şişlik)varise,builaçsıcakhavalardakansodyum

seviyelerinizin düşmesinesebep olabilir.

Damarsertliği(arteriyoskleroz),kalpdamarlarındadaralma(koronerkalphastalığı)

veyabeyindamarlarınızdadolaşımyetmezliği(iskemikserebrovaskülerhastalığı)var

ise,kanbasıncındaaşırıdüşüşolmasıhalinde,buhastalıklarabağlırahatsızlıkyaşama

riskinizartabilir.

Özellikle,karaciğersirozuolanhastalar,yüksekdozidrarsöktürücü(diüretik)ilaçlar

alanhastalar(zorludiürez),tuzkaybıolanhastalar,kalpyetersizliğivediyabet

hastalarında,serumpotasyumseviyelerinindikkatleizlenmesivetakipedilmesi

gerekir.

Bilinmesi gereken diğerönemli bilgiler:

OLMEDAYPLUSkanyağlarınızıveürikasit(guthastalığısebebi)seviyelerinizi

artırabilir. Tedavi dönemindedoktorunuzgerekligörürsekan tahlilleriniyapacaktır.

OLMEDAYPLUS’ınpotasyumtutanidrarsöktürücülerle(diüretikler),potasyumve

potasyum tuzu içeren maddeleryadaserum potasyum seviyeleriniyükseltebilen başka

ilaçlarile(örn.heparin)birliktekullanılmasıhalindedikkatliolunmasıvepotasyum

seviyelerini düzenliolarak izlenmesivetakip edilmesigerekir.

Düşük tuziçeren diyet uyguluyorsanızbunu doktorunuzabildiriniz.

Doktorunuzparatiroidbezifonksiyontestleriyapacaksa,OLMEDAYPLUStedavisi

testten öncedurdurulmalıdır.

OLMEDAYPLUS’ın içindeki hidroklorotiyazid,sporcularayapılandopingtestlerinde

pozitif sonuççıkmasına yol açabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OLMEDAYPLUS’ın yiyecekveiçecekilekullanılması

OLMEDAYPLUS,yemeklebirlikteveyaöğünlerarasındaalınabilir.Filmtablet,bütün

olarakyeterli miktardasu ileyutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

OLMEDAYPLUS’ıhamileliğinilküçayındakullanmamanıztavsiyeedilir.Hamileliğinilk

üçayından sonraki dönemdeysenizbu ilacı kesinliklekullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanız,OLMEDAYPLUSkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Yüksekkanbasıncıtedavisialankişilerdezamanzamanbaşdönmesiveyayorgunlukhissi

olabilir.Bukonudahastalaruyarılmalıdır.Doktorunuzdanaraçvemakinekullanıp

kullanmayacağınızkonusundabilgi alınız.

OLMEDAYPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

OLMEDAYPLUSiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,

bu maddelerebağlıolumsuzbir etkibeklenmez.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişseOLMEDAYPLUS’ı almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

OLMEDAYPLUSherdozunda1mmol’den(23mg)dahaazsodyumihtivaeder,budozda

herhangi biryanetkigözlenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

OLMEDAY PLUSileaşağıdaki ilaçları birliktekullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

Doktorunuzdüzenliolarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

Lityumiçerenilaçlar.Doktorunuzdüzenliolarakbuilacınkandakiseviyelerini

takipederekdozayarlaması yapabilir.

Kandapotasyumseviyesinietkileyenilaçlar.Doktorunuzdüzenliolarakbuilacın

kandaki seviyelerini takipederekdozayarlaması yapabilir.

Kan basıncınıdüşüren diğer ilaçlar

Ağrı kesici ilaçlar(steroidyapılı olmayanantiinflamatuvar ilaçlar vesalisilatlar)

Alkol,barbitüratlar,bazıuykuilaçları,anestetikilaçlarvedepresyontedavisinde

kullanılan ilaçlar

Baklofen (kasgevşetici)

Amifostin (kansertedavisinde kullanılan bir ilaç)

Kolestiraminvekolestipol(kanyağseviyelerinidüşürmekiçinkullanılanbelirli

ilaçlar)

Antikolinerjikler(örneğin, atropin vebiperiden)

Kalsiyum tuzları

Kan şekerini düşüren ilaçlar(oralantidiyabet ilaçları, metformin veinsülin)

Beta-blokörler

Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü vehipertansiyondakullanılan bir ilaç)

Düşük kan basıncı vekalp atımhızı için kullanılan ilaçlar(örneğin, noradrenalin)

Belirli adalegevşeticiler(örneğin, tübokürarin)

Gut ilaçları (probenisid, sulfinpirazon veallopurinol)

Amantadin (virüs enfeksiyonlarındakullanılan birilaç)

Hücrebölünmesiniinhibeeden ilaçlar(örneğin, siklofosfamid, metotreksat)

Metildopa(kan basıncını düşüren bir ilaç)

Siklosporin(organ naklinden sonrakullanılan bir ilaç)

Tetrasiklinler(birçeşitantibiyotik)

Alüminyum-magnezyumhidroksit(gastritveülsergibihastalıklardakullanılan

ilaçlar)

Dijital glikozitler(kalpyetersizliğinde kullanılanbir ilaç)

Antiaritmikler(kalp ritim bozukluklarındakullanılan ilaçlar)

Antipsikotikler (psikoztedavisindekullanılan ilaçlar)

Alkollebirliktealındığındabaşdönmesivebayılmahissioluşabileceğinden,OLMEDAY

PLUS’ıalkolle birlikte kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.OLMEDAY PLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

OLMEDAYPLUS’ıdaimadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.Herhangi

bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmedikçegündebirdefabirfilm

tablettir, hergün aynı saattealınız. Bu, günlük enyüksekdozdur.

Uygulama yoluvemetodu:

OLMEDAYPLUSyiyeceklerlebirlikteveyaöğünlerarasındaalınabilir.Filmtablet,

bütün olarakyeterli miktardasu ileyutularak alınır.

Mümkünsegünlükilaçdozunuzudaimagününaynısaatinde,örneğinkahvaltıda

alınız.

DoktorunuzsizeaksinisöyleyenekadarOLMEDAYPLUS’ıalmayadevametmeniz

çok önemlidir.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 65yaşın üzerindeysenizdahagençhastalar için tavsiyeedilen dozun aynısıönerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

OLMEDAYPLUS,hafifileortaşiddetteböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanıldığı

takdirde, böbrekfonksiyonlarının düzenliolarak izlenmesitavsiyeedilir.

OLMEDAYPLUS’ın karaciğeryetmezliği bulunan hastalardakullanılmaması tavsiyeedilir.

EğerOLMEDAYPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaOLMEDAY PLUSkullandıysanız

OLMEDAYPLUS’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

OLMEDAYPLUS’ı kullanmayı unutursanız

Günlük almanızgerekendozunuzu almayı unuttuysanız,ertesi gün normal ilaçdozunu alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

OLMEDAY PLUSiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Tedavikesilmesindensonrakanbasıncınınaniyükselmesineilişkinbilgibulunmamaktadır.

DoktorunuztedaviyikesmenizisöylemedikçeOLMEDAYPLUS’ıalmayadevametmeniz

önemlidir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,OLMEDAYPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,OLMEDAYPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Bayılma (senkop)

Cilttedöküntüve/veyaşişlik, soyulmavekabarıklık

Göğüsağrısı

Nöbetler (istem dışı kasılmalar)

Nefesalmadagüçlük (dispne)

Ateş

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinOLMEDAYPLUS'akarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Düşük kan basıncı, ayakta iken kan basıncındaanidüşme(ortostatik hipotansiyon)

Düzensiznabız

Soğuk algınlığı benzeri belirtiler

Sarılık

Şişmiş ve ağrılı tükürük bezleri

Boğazağrısı

Burun akması veyatıkanması

Öksürük

Solunumyolu iltihabı (Bronşit)

İdraryolu enfeksiyonu

Bağırsak tıkanıklığı

Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarıgörünmesi

Kan damarlarındailtihaplanma(flebit)

Kan pıhtıları oluşumu (trombozveyaemboli)

Pankreas iltihabı (pankreatit)

Safrakesesi iltihabı (kolesistit)

Laboratuvarbulguları(klinik testlerdeki değişiklikler)

Anemi(alyuvar sayısındaazalma)

Hemoglobin vehematokritdeğerlerindedüşme

Akyuvar sayısındaazalma

Trombositsayısında azalma

Kemik iliği hasarı

Elektrolitdeğişiklikleri(kandakiiyon;örneğinsodyum,potasyum,kalsiyum,

magnezyum ve klorseviyelerindedeğişiklikler)

Kandaürik asitartışı

Kanyağlarındaartış

Kandaüreartışı

Kandakreatinin seviyesindeartış

Diğer böbrekfonksiyon testlerindeki değişiklikler

Karaciğervekas enzimdeğerlerindeartış

Kanglukozseviyesindeartış

İdrardaşeker tespitedilmesi

İdrardakantespitedilmesi

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Baş dönmesi, sersemlik veyabaygınlık hissi

Kendinihasta hissetme

Kendinikötü veyabaskıaltında hissetme

Zihin karışıklığı

Yorgunluk hissi

Uyuşukluk

Kendinidepresif hissetmeveyaçöküntü hali

Konsantrasyon(dikkatiniverememe)sorunları

Uyku sorunları

Dengekaybı

Baş ağrısı

Halsizlik, güçsüzlük

Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar)

Hazımsızlık

İştah kaybı

İshal

Kabızlık

Karın ağrısı (mideağrısı, mide bozukluğu, bulantı ve kusma)

Şişlik hissi (mideve/veyabarsaktagazartışı)

Sırt,kemik veyaeklem ağrısı

Ayak bileklerinde şişme

Işığaduyarlılık

Morarma

Ciltteyanma

Egzama(mayasıl), deri döküntüsü

Gözkuruması

Kas spazmları(bazen şiddetli ve ağrılı), halsizlik

Böbrek sorunları

Erkeklerdeereksiyon(sertleşme)zorluğu

Cilttekarıncalanmaveuyuşma

Çoklueklemağrıları,yüzdekızarıklıkvedolaşımyetersizliğinedeniyleparmaklarda

soğukluk (lupus eritematozbenzeri belirtiler)

BunlarOLMEDAYPLUS’ın hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.OLMEDAYPLUS’ınsaklanması

OLMEDAYPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25ºC’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraOLMEDAYPLUS’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizOLMEDAYPLUS’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: NovitasİlaçSan. Tic.Ltd. Şti.

Tozkoparan Mah. General AliRızaGürcan Cad.

Merterİş Merkezi BağımsızBölümNo:8

Güngören /İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 76 41

Faks: 0212 481 76 41

e-mail:info@novitasilac.com.tr

ÜretimYeri : NeutecİlaçSan. Tic.A.Ş.

1. OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı /SAKARYA

Bu kullanma talimatı01.03.2011tarihinde onaylanmıştır.