OLLAFAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLLAFAX 5 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLLAFAX 5 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insan

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559090055
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

OLLAFAX ®

5mg filmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Olanzapin

Herfilmtablet5mgolanzapin içerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalin selüloz, hidroksipropilselüloz, laktozmonohidrat,

krospovidon, magnezyumstearat,lesitin(soy),talk,titanyumdioksit(E171),polivinilalkol,

polietilen glikol,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

1. OLLAFAX nedirveneiçinkullanılır? Bukullanma talimatında:

2. OLLAFAX’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. OLLAFAX nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. OLLAFAX’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. OLLAFAXnedir vene içinkullanılır?

OLLAFAX28tabletlikblisterstripambalajlardakullanımasunulmuşolupbirkutusundaher

biri7 filmtabletihtiva eden4adetblisterstripmevcuttur.OLLAFAXfilmtabletleryuvarlak,

çentiklivebeyazrenktedir.

OLLAFAXantipsikotikleradıverilenbirilaçgrubunaaittirveaşağıdakidurumların

tedavisindekullanılır:

G erçektevarolmayanşeyleriduymak,görmekveyahissetmek,yanlışinanışlar,anormal

şüphecilik,içinekapanmakgibisemptomlarıneşlikettiğibirhastalıkolanşizofreninin

tedavisindek ullanılır.Ayrıcabuhastalığıyaşayanhastalarkendilerinidepresif,endişeli

veyagergin hissedebilirler.

Heyecan vecoşku halidurumlarıgörülen,ortaveşiddetlimanik dönemler,

OLLAFAX’ınmanikdönemdeolanzapintedavisinecevapverenbipolarbozukluğuolan

hastalarda, bu semptomların tekraroluşmasınıönlediğigösterilmiştir.

OLLAFAX benzerdurumlarıntedavisiiçin13-17 yaşarasındakiergenhastalardada

kullanılabilir.

2. OLLAFAX’ ıkullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

OLLAFAX’ ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, olanzapineveyabu ilacıniçeriğindekidiğermaddelerden(bölüm6 dalistelenmiştir)

herhangibirinekarşıalerjikseniz(aşırıduyarlılığınızvarsa).Alerjikreaksiyondöküntü,

kaşınma,yüzdeşişme,dudaklardaşişmeveyanefesdarlığışeklindetanınabilir.Bunlardan

herhangibiriolursa doktorunuzadanışınız.

Eğer, dahaönceden dar açılıglokomgibitanısıkonulmuşgözproblemlerinizvarsa.

OLLAFAX’ ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

OLLAFAXkullanmad an öncedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Ciddiyanetkiler eyolaçabileceğinden,OLLAFAX’ındemansı(bunama)olanyaşlı

hastalarda kullanımıtavsiye edilmez.

Bu tip ilaçlar, başlıcayüzve dildeanormalhareketlere neden olabilirler. EğerOLLAFAX

verildikten sonrabunlarıyaşarsanız, doktorunuzabildiriniz.

Butipilaçlar,çoknadirolarakateş,dahahızlısoluma,terleme,kassertliği,uyuşukluk

veyauykuluolmagibibelirtilerin berabergörülmesineneden olur. Bu durumun görülmesi

halindederhal doktorunuzabaşvurunuz.

OLLAFAXkullananhastalardakiloartışıgörülmektedir.Doktorunuzunkontrolünde

düzenliolarak kilonuzu kontroletmelisiniz.

OLLAFAXkullanan hastalardayüksek kan şekeriveyüksekyağ(trigliseritvekolesterol)

düzeylerigörülme ktedir.DoktorunuzunkontrolündeOLLAFAXkullanmayabaşlamadan

öncevetedavisüresiboyuncakanşekerinizinvebazıyağdüzeylerinizinkontroledilmesi

için kantestiyapılmalıdır.

Sizinveyaailenizdenbirisininkanpıhtılaşmasıileilgilibirhastalıköyküsüvarsabu gibi

ilaçlarkan pıhtısıoluşumu ile ilişkiliolabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz.

Eğeraşağıdakihastalıklardanherhangibirisizdevarsa,doktorunuzlamümkünolduğunca

çabuk temasa geçiniz:

Şekerhastalığı(diyabet)

Kalp hastalığı

Karaciğerveya böbrek hastalığı

Parkinson hastalığı

Nöbetler

Prostatsorunları

Barsak tıkanması(paralitikileus)

Kan hastalıkları

İnme veya “minör” inme (inmenin geçicibelirtileri)

Eğerdemansınız(bunama)varsa,sizveyabakıcınız/akrabanızinmeveya“minör”inme

yaşayıpyaşamadığınızıdoktorunuza söylemelidir.

Eğer 65yaşın üzerindeysenizdoktorunuzrutin bir önlemolarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Çocuklar

OLLAFAX, 13yaşın altındakihastalar için uygun değildir.

OLLAFAX’ ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolle birliktealınmasıuykuhalinenedenolabileceğinden,sizeOLLAFAXverilmişsealkol

almayınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızveyabebeksahibiolmayı

planlıyorsanızbu ilacıkullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Gebeliğinsondöneminde(son3aylıkdönem)OLLAFAXdahiltümantipsikotikilaçlara

maruzkalanyenidoğanbebeklerde,doğumutakibenşiddetideğişebilenanormalkas

hareketlerive/veyailaçkesilmesinebağlıhuzursuzluk,bebektekikasgerginliğininaşırıartması

veyaazalması, uyku hali, solunumsıkıntısıveyabeslenmebozukluklarıgörülebilir.

Eğer bebeğinizdebu belirtilerden herhangibirinigörürsenizdoktorunuzlailetişimegeçiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

OLLAFAXazmiktardaannesütünegeçtiğiiçinemzirme dönemindebuilaç

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

OLLAFAX’ ınuykuyanedenolmariskibulunmaktadır.Böylebirdurumdaaraçvemakine

kullanmayınız.Doktorunuzadanışınız.

OLLAFAX’ ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler hakkında önemlibilgiler

OLLAFAX,laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

toleransınızınbulunmadığısöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

OLLAFAXtabletlerilesitin(soya)içermektedirler. Eğerfıstıkyadasoyaya alerjinizvarsa bu

tıbbiürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

OLLAFAX’ ıkullanırkensadecedoktorunuzunizinverdiğidiğerilaçlarıalınız.OLLAFAX’ın

huzursuzluktedavisindekullanılanilaçlarla,uykuilaçlarıyla(sakinleştiriciler)veruhsal

çöküntüyekarşıolanilaçlarla(antidepresanlar)birliktekullanımıuyku halihissetmenize neden

olabilir.

Eğerözellikleaşağıdakiilaçlarıalıyorsanızdoktorunuza söyleyiniz;

Parkinson hastalığıiçin ilaçlar.

OLLAFAXdozunuzudeğiştirmenizgerekebileceğinden,karbamazepin(antiepileptik,

duygu durumdüzenleyici),fluvoksamin (bir antidepresandır)yadasiprofloksasin(bir

antibiyotiktir)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. OLLAFAXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Builacıherzamandoktorunuzunsizeanlattığışekildekullanınız.Eminolmadığınıztakdirde

doktor veyaeczacınızasorunuz.

DoktorunuzkaçtaneOLLAFAXtabletkullanmanızveilacanekadarsüreyle devametmeniz

gerekti ğinekarar verecektir. OLLAFAX’ın günlük dozu 5 ila20 mgarasındadır.

Belirtilerinizintekrargörülmesidurumundadoktorunuzadanışınızancakdoktorunuz

söylemedikçe OLLAFAXkullanmayıbırakmayınız.

13-17 ya şarasıergenlerde tavsiyeedilenbaşlangıçdozu2,5-5mg’dır.Uyguntedavidozuna

hekiminizkararverecektir.

OLLAFAXtabletidoktorunuzuntavsiyesiüzerinegündebirkezalınız.Tabletlerinizihergün

aynızamandaalınız. Tabletiyemeklerilebirlikte ya datek başınaalmanızfark etmemektedir.

Uygulama yoluvemetodu:

OLLAFAXfilm tabletlerağızyoluylaalınır.OLLAFAXtabletleribütünolaraksuile

yutmalısınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

OLLAFAX13 yaşın altındakihastalar için uygun değildir.

Özelkullanımdurumları

Özelkullanımıyoktur.

EğerOLLAFAX’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendenfazla OLLAFAXkullandıysanız

KullanmalarıgerekendendahafazlaOLLAFAXkullananhastalaraşağıdakibelirtileri

yaşayabilirler:Kalbinhızlıatması,saldırganlık,konuşmabozukluğu,özellikleyüzvedilde

anormalhareketlerve bilinç seviy esindeazalma.Diğerbelirtiler;akutkonfüzyon(anizihin

karışıklığı),epilepsi(sara)nöbetleri,koma,“ateş,hızlısoluma,terleme,kassertliğive

sersemlik hissiyadauyku hali”nin kombinasyonu, solunumhızının azalması, yüksek tansiyon

yada düşük tansiyon, kalpteritimbozukluğuolabilir.

Yukarıdakibelirtilerinherhangibirinigördüğünüzdehemen doktorunuza veya hastaneye

başvurunuz. Doktorunuzakullandığınıztabletlerin ambalajınıgösteriniz.

OLLAFAX’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

OLLAFAX’ ıkullanmayıunutursanız

abletinizihatırladığınızandaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

OLLAFAXile tedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Kendinizidahaiyihissettiğinizdetabletlerikullanmayıbırakmayınız.Doktorunuzunsöylediği

sürece OLLAFAXalmaya devametmenizönemlidir.

OLLAFAX’ ıanidenkullanmayıbırakırsanızterleme,uyuyamama,titreme,heyecanveya

bulant ıvekusmagörülebilir.Tedaviyisonlandırmadanöncedoktorunuzsizekademeliolarak

dozazaltmanızıönerebilir.

Bu ilacınkullanımıylailgiliilavesorularınızolursadoktorunuzaveeczacınızasorunuz.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,OLLAFAX’ ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaOLLAFAX’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Özellikleyüzdevedildeanormalhareket(10hastanınbirindenazgörülebilenyaygınbir

yan etki).

Toplardamarlardaözelliklebacaklardagörülen(belirtilerişişlik,ağrı,vebacaktakızarılık),

kandamarlarıboyuncaakciğerleredoğruhareketedebilen,göğüsağrısıvenefesalmada

zorluğanedenolankanpıhtısı(100hastanın1’indenazgörülebilenyaygınolmayanbiryan

etki).

Ateş,hızlısoluma,terleme,kaslardasertlikvesersemlikhissiyadauykuhali

kombinasyonu (buyan etkinin sıklığıeldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor).

Çokyaygınyanetkiler(10hastanınenaz1’indegörülebilir)kiloalımını;uykuhalini;ve

kandakisütsalgısınıuyaranhormonolanprolaktindüzeylerindeartışıiçerir.Bazıinsanlar

tedavininerkendöneminde,özellikleyatar yadaoturur pozisyondan kalkarken,sersemlik

hissedebiliryadabayılabilir(düşükkalpatımhızıile).Budurumgenelliklekendiliğinden

geçer, ancak geçmezse, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygınyanetkiler(10hastanın1’inden azgörülebilir)bazıkanhücrelerindevekandakiyağ

miktarındakideğişikliklerivetedavininerkendöneminde,karaciğerenzimlerindegeçici

artışları;kandakiveidrardakişeker düzeyindeartışları;kandakiürik asitvekreatinfosfokinaz

düzeylerindeartışları;çokaçhissetmeyi;başdönmesini;huzursuzluğu;titremeyi;anormal

hareketi(diskinezi);kabızlığı;ağızkuruluğunu;deridedöküntüyü;güçkaybını;aşırı

yorgunluğu;ellerde,bileklerdeveyaayaklardaşişmeileanlaşılansututmasını;ateşi;eklem

ağrısını;veerkekvekadınlardacinselistekazalmasıyadaerkeklerdesertleşmesorunuile

görülen cinselişlevbozukluğunu içerir.

Y aygınolmayanyanetkiler(100hastanın1’indenazgörülebilir)alerjikreaksiyonu(örn.ağız

veboğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü);şeker hastalığınıveya bazen koma veya ketoasidoz(kan

veidrardakiketonlar)ilebağlantılışekerhastalığınınkötüleşmesini;genelliklenöbetgeçmişi

olanlardasaranöbetini(epilepsi);kassertliğiyadaspazmı(gözhareketleridahil);konuşmada

problemi;düşükkalpatımhızını;günışığınakarşıhassasiyeti;burundankangelmesini;karın

şişliğini;hafızakaybınıveyaunutkanlığı;idrartutamamayı;idraraçıkamamayı;saç

dökülmesini;adetdönemlerininolmamasıyadaazalmasını;anormalannesütüüretimiya da

anormalbüyümegibikadınveerkekleringöğüslerindekideğişiklikleriveVenöz

tromboembolik olay(VTO)riskiniiçerir.

Seyrekyanetkiler (1.000 hastanın 1’inden azfakat10.000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir)

vücutısısındadüşüşü;kalbinanormalritmini;açıklanamayananiölümü;ciddikarınağrısı,ateş

vebulantıya/kusmayanedenolanpankreasiltihabını;cildinvegözünbeyazkısımlarında

sararmaileortayaçıkankaraciğerhastalığını;açıklanamayansızıveağrılarilekendinigösteren

kashastalığını;uzamışve/veya ağrılısertleşmeyi(ereksiyon)içerir.

Olanzapinkullanırkenbunaması(demans)olanyaşlıhastalarinme,zatüree,idrarkaçırma,

düşmeler,aşırıyorgunluk,varolmayanşeylerigörme(halüsinasyonlar),vücutısısındaartış,

cilttekızarıklıkveyürümedezorluktanşikayetetmektedirler.Buözelgruptakihastalardabazı

ölümvakalarıdabildirilmiştir.Antipsikotikilaçlariletedaviedilenbunamaya(demansa)bağlı

psikozu olanyaşlıhastalardaölümriskiyüksektir.

Parkinson hastalığıolan hastalardaOLLAFAXbelirtilerikötüleştirebilir.

17yaşaralığındagörülebilen yan etkiler:

Çokyaygın:

Uyku hali,

Kilo artışı,

Başağrısı,

İştah artışı,

Başdönmesi,

Karın ağrısı,

Kolve bacaklarda ağrı,

Halsizlik,

Ağızkuruluğu

Yaygın:

Kabızlık,

Burun- boğaziltihabı,

İshal,

Huzursuzluk,

Kandakaraciğerenzimlerinde(ALT,AST)yükselme,

Hazımsızlık,

Burun kanaması,

Solunumyolu enfeksiyonu,

Yüzkemiklerininiçindekihava boşluklarının iltihabı

Eklemlerdeağrı

Kas- iskeletsertliği

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydana gelmesi

durumunda hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr

OLLAFAX’ ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız. sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadaha fazla bilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. OLLAFAX’ ın saklanması

Ollafax tabletler, ışık ve nemden korunmak için orijinalambaljında ve25ºC’ninaltındakioda

sıcaklığındasaklanmalıdır.

İlaçlarevselatıklarilebirlikteveyaatıksuyoluylaatılmamalıdır.Artıkkullanmayacağınız

ilaçlarınasılatacağınızıeczacınıza sorunuz. Bu tedbirlerçevreyikorumayayardımcıolacaktır.

Sonkullanma tarihiyle uyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra OLLAFAX’ ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

DoğanAraslıCad. No:219

34510 Esenyurt- İstanbul

Üretimyeri:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

DoğanAraslıCad. No:219

34510 Esenyurt- İstanbul

Bu kullanma talimatı…/…/……..tarihindeonaylanmıştır.