OLIGOFER

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLIGOFER FOL 40 MG/15 ML ORAL COZELTI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLIGOFER FOL 40 MG/15 ML ORAL COZELTI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • birlikte folik asit ile demir

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699324650033
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

OLİGOFER60mg /22,5 mLOral Çözelti

Ağızdanalınır.

EtkinMadde:22.5ml’likherbirflakon,60mgFe +3

(üçdeğerlidemir)’eeşdeğermiktarda

demir süksinil kazein (demir proteinsüksinilat) içerir.

YardımcıMaddeler:SorbitolE420,propilenglikol,sodyumsakkarin,Sodyummetil-4-

hidroksibenzoat E219, Sodyum propil-4-hidroksibenzoat E217, sodyum hidroksit, vişne esansı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.OLİGOFERnedir veneiçinkullanılır?

2.OLİGOFER’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.OLİGOFERnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OLİGOFER’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OLİGOFERnedir veneiçinkullanılır?

OLİGOFERkahverengi,şekersiz,vişnearomalıoralçözeltioluppolietilenkapaklı,22.5ml’lik

tek kullanımlık flakonlardakullanımasunulmaktadır.

OLİGOFER,etkinmaddeolarak60mgFe +3

(üçdeğerlidemir)’eeşdeğermiktardademir

proteinsüksinilatiçerir.Demirproteinsüksinilatbirdemirformudur.İnsanlardademir,kırmızı

kanhücrelerininesasmaddesiolanhemoglobinadlıproteininüretimivegöreviiçinçok

önemlidir.

OLİGOFER,yetersizbeslenme,hamilelikvekankayıplarındanilerigelendemireksikliği

kansızlıklarındakoruyucuvetedaviediciolarakkullanılır.Çocuklardakullanılabilir.Bu

ürününetkinmaddesiolandemirproteinsüksinilatdiğerdemiriçerenürünleregöremideyi

dahaaztahriş eder.

2.OLİGOFER’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

OLİGOFER ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Demireveyaiçerdiği maddelerden herhangi birinekarşı alerjinizvarsa,

-Demiryüklenmesidurumunuz(hemokromatozis,kronikhemolizis)varsa,(budurum

kronik karaciğervepankreas hastalığınayol açabilir.)

-Demir eksikliğine bağlıolmayan kansızlık durumunuzvarsa,

-Kronik pankreatit ve karaciğer sirozu hastalığınızvarsakullanmayınız.

OLİGOFER ’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Demireksikliğiyadademireksikliğianemisinenedenolanvetedaviedilmişbirhastalığınız

olup olmadığınıöğreniniz.

Sütedayanıksızlığınızvarsa,buüründesütteneldeedilenproteiniçerdiğindenalerjiyeneden

olabilir.

Eğer;

-Düzenlialkolkullanıyorsanız,

-Hepatit(sarılık),mideülseri,barsağıniltihaplıhastalıklarıvepankreashastalığınız

varsadikkatlikullanınız.

-Kanamanızdevamediyor,menstürasyonkanamanızşiddetliveuzunsüreliyada

hamilelikgibiözelbirdurumunuzyoksabuürünü6aydanfazla

KULLANMAYINIZ.

Oraldemirpreparatlarınınkullanımısırasındadışkınınrengikoyulaşabilir,budurumnormal

olup herhangi bir önlemgerektirmez.

DışkıdakanaranmasıiçinyapılantestlerOLİGOFERkullanımısırasındayapıldığındayanıltıcı

olabilir. Bu nedenlebu incelemesırasında tedavi kesilmelidir.

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

OLİGOFER ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Süt,yumurta,kahve,çayvediyetsellifleriçerenyiyeceklerdemiremiliminiazaltabilirler.Bu

nedenle OLİGOFER bu gibigıdaların alımındanbir saat önceveya ikisaat sonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

OLİGOFER hamilelikte demir desteği olarak kullanılır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

OLİGOFERemzirmedönemindedemir desteği olarak kullanılır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisi üzerineetkisi bildirilmemiştir.

OLİGOFER’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğindebulunansorbitolE420nedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

OLİGOFERpropilenglikoliçermektedirancakdozunedeniyleherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

OLİGOFER herflakonda22.5 mg sodyum sakkarin içermektedir.Bu durum, kontrollü sodyum

diyetindeolan hastalariçin gözönündebulundurulmalıdır.

OLİGOFERSodyummetil-4-hidroksibenzoatE219veSodyumpropil-4-hidroksibenzoatE217

içerdiğinden alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

OLİGOFER’intetrasiklinler(birçeşitantibiyotik),bifosfonatgrubuilaçlar,kinolongrubu

antibakteriyeller,penisilamin,tiroksin,levodopa,karbidopa,alfa-metildopaileeşzamanlı

kullanımıbuilaçlarınemiliminiazaltabilir.OLİGOFERilebuilaçlarınalınışlarıarasındaenaz

2 saatlik bir zaman aralığı olmalıdır.

OLİGOFER’in antiasitler ile birliktekullanımındademir emilimiazalır.

OLİGOFER ile birlikte kullanımında, kloramfenikoldemir emilimini geciktirebilir.

Eşzamanlıolarak200mg’ınüzerindeCvitaminiilebirliktealınmasıdemirinetkinliğini

arttırır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgi veriniz.

3.OLİGOFER nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

OLİGOFERyetişkinlerde1yada2flakonikieşitdozabölünmüşolaraktercihenyemeklerden

öncealınır.

Gebelik veemzirmesırasında kullanımındasakıncasıyoktur.

Hekiminizin önereceği sürekadar kullanılmalıdır (Ortalama 2-3 ay).

Demireksikliğibelirtilerininortadankalkmasındansonravücudündemirdepolarınındolması

için en azbir aydahakullanılmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

OLİGOFER ağızdan kullanımiçindir.

OLİGOFER, direkt olarak flakondanyadasu ileseyreltilerek içilir.

Değişikyaş grupları :

Çocuklardakullanımı:Doktorunuzunönerisinegöretercihenyemeklerdenöncegünde1.5

ml/kg(4mg/kgdemireeşdeğer)şeklindeki dozaj ikiyebölünerek uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı :Yaşlılardaki kullanımıaynen erişkinlerdekigibidir.

Özel kullanımdurumları :

Böbrek/Karaciğeryetmezliği :Ciddikaraciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.

EğerOLİGOFER’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaOLİGOFERkullandıysanız

KullanmanızgerekendendahafazlaOLİGOFERkullandıysanız;bulantı,kusma,karınağrısı,

ishalgörülebilir.Sersemlik,renksolukluğuveyasiyanoz,hattaşokgelişebilir.Hastanın

kusturulmasıve/veyamideyıkanmasıgerekebilir.Zehirlenmeüzerindenzamangeçmişise

vücuttaki fazla demiri bağlayacak desferoksamingibibir ilaçkullanılabilir.

6yaşaltıçocuklardademiriçerenürünlerinyanlışlıklafazlamiktardaalınması/yutulmasıciddi

zehirlenmelereyolaçar.Bunedenlebuilaçlarıçocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayınız.

Aşırı dozdaalındığında doktorunuzuyadazehir danışmayı derhal arayınız.

OLİGOFER’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

OLİGOFER’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

OLİGOFERiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavierkenkesilmemelidir,çünkübudurumdavarolanhastalığınızıntedavisiyarımkalmış

olacak veyeterliiyileşme gerçekleşmeyecektir.

OLİGOFER tedavisisonlandırıldığında, herhangibir olumsuzetkioluşması beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir ?

TümilaçlargibiOLİGOFER’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,OLİGOFER’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebasvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak şekildeşişmelerinde

‘Bunların hepsi çok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinOLİGOFER’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.’

‘Bu çokciddiyan etkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebasvurunuz:

Döküntü

Baygınlık

Derinin vegözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.’

‘Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık

İshal

Bulantı

Karın ağrısı, mide ağrısıvekramp

Dışkıveidrar renginde koyulaşma

‘BunlarOLİGOFER’in hafifyanetkileridir.’

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanbiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.OLİGOFER’in saklanması

OLİGOFER’içocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altında odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraOLİGOFER’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ITALFARMACO S.p.A.,İtalyalisansı ile,

ITFİlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

Emniyetevler Mah.BüyükdereCad.

İstanbul SapphireResidence, Kat 12, No 1206Kağıthane-Levent

34415İstanbul/Türkiye

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mah. TunçCad.No : 3

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı20/04/2016tarihinde onaylanmıştır.