OLEDRO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLEDRO PEDIATRIK 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLEDRO PEDIATRIK 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580570069
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/12

KULLANM ATALİMATI

OLEDROpediatrik şurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her bir 5ml şurup160.00mgparasetamol,5.00 mgfenilefrinHCl,1.00

mgklorfeniraminmaleatiçerir.

Yard ımcımaddeler:Etanol,propilenglikol,ahududuesansı,şeker(sükroz), gliserin,

sodyummetilhidroksibenzoat, sodyumpropilhidroksibenzoat, sitrik asit,deiyonizesu.

Builac ıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma tali matınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ilaçk işisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Builac ınkullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kull andığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazanlaraaynen uy unuz.İlaçhakkında sizeönerilendozundışındayüksek

veya dü şük dozkullanmayınız.

Bu kullanma talima tında:

1.OLEDROnedirveneiçinkullan ılır?

2.OLEDRO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.OLEDROn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.OLEDRO’nunsaklan ması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.OLEDROnedirveneiçinkullan ılır?

OLEDRO, şurupformundabirilaçtır.OLEDROşurupahududuaromalı,berrakve

renksizdir.

2/12

OLEDRO,bira ğrıkesici,ateşdüşürücü(parasetamol),birantihistaminik

(klorfeniraminmaleat)vemukoza nınşişliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbir

dekonjestan(fenilefrinHCl) olmak üzereüçetkin maddeiçeren kombinebirilaçt ır.

OLEDRO,100ml’likpolietilenkapakl ı,tip IIrenklicamşişedekaşıkölçekile

birlikteorij inalkutudakullanımasunulmaktadır.

OLEDRO,gripveso ğukalgınlığınabağlıateş,üşüme,vücutağrıları,başağrısı,

burun t ıkanıklığı, hapşırmaveburunakıntısıgibibelirtileri azaltır.

2.OLEDRO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

OLEDRO’yu aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğerkullanan kişinin

Etkinmaddelerveya diğeradrenerjikilaçlaraveyaOLEDRO’nuniçerdiğimaddelerden

herhangi birineka rşı(bkz.yardımcımaddelerlistesi)alerjisivarsa,

Şiddetlikaraciğer(Child-Pugh kategorisi >9)veyaböbrek hastalığıvarsa,

Şiddetliyüksektansiyonveyahızlıkalpatışınıneşlikettiği bir hastalığıvarsa,

Koronerarter(kalbibesleyen damar)hastal ığıvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekulla nılanilaçlar)iletedavi

görüyorsaveyabuilaçlardagördü ğütedavininkesilmesinitakibenhenüz2hafta

geçmediyse,

Mesaneyadaba ğırsaklarındatıkanıklık varsa,

Midesindedaralmayaneden olan peptik ülserivarsa,

Şeker hastalığı(diabetesmellitus)

Tiroid bezinin fazlaçal ışması(hipertiroidi)

Astımdahilolmak üzereherhangi birakciğerhastalığıvarsa,

Sara(epilepsi)hastas ıysa,

Göztansiyonu(glokom)varsa,

Feokromasitoma hastalar ında,

6ya şın altındakullanılmamalıdır.

3/12

OLEDRO’yu aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğerkullanan kişide

Kalpritmbozuklukla rı, kalp-damarhastalıkları, kalpyetmezliği

Yüksek tansiyon,

Prostat büyümesi,

Böbrekyetmezli ği,

Tiroidfonksiyon bozuklu ğu,

Konjenital(do ğuştan) kalp hastalığı(QTsendromu veyaTorsadesdePointes),

60ya şüzerindeyseniz

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisinde

kulla nılanmonoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryadason2hafta içinde

kulla nılmışsa,

Beyin damarlarındasertlik(serebralateroskleroz),

Nedenibilinmeyenotururyadayatarpozisyondanaya ğakalkarkengörülenkan

sıncıdüşüklüğü(idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

AmeliyatdurumundaOLEDROkullanımdan kaçınılmalıdır.

OLEDROka nsızlık,akciğerhastalığı,karaciğerveböbrekfonksiyonbozukluğuolan

hastalardadoktorkontrolüalt ındadikkatlikullanılmalıdır.

Parasetamolilkkezkulla nılıyorsaveyadahaöncekullanılmahikayesivarsa,

kulla nımınilk dozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabir deri

reaksiyonu oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacın

kulla nımınınbırakılmasıvealternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolile

derireaksiyonugözlenenbirki şibirdahabuilacıveyaparasetamol içerenbaşkabirilacı

kullanmamal ıdır.Budurum,ciddiveölümlesonuçlanabilenStevens-Johnson sendromu

(ciltte ve gözçevresindekan oturma sı,şişlik vekızarıklıklaseyredeniltihap), toksik

epidermalnekroliz(deride içi sıvıdolu kabarcıklarla seyredenciddibirhastalık)veakut

jeneralizeekzantematözpüstüloz(yükseka teşineşlikettiğiakutyaygındöküntülüiçicerahat

doluküçük kabarc ıklar) dahilcilt reaksiyonlarınaneden olabilmektedir.

Parasetamol,klorfeniraminmaleatvefenilefrinHCliçerendi ğerilaçlarınOLEDRO

şurup ileeşzamanlıkullanımından kaçınılmalıdır.

4/12

Karac iğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbir

stalıkolan Gilbertsendromu varsa,

Glukoz6-fosfatdehidrojenazenzimeksikli ğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerini

oksidasyonreaksiyonlar ıdenen hasar vericidurumdan koruyan proteinineksikliği)

Kemik iliğindeişlev bozukluğu varsa

OLEDROetkinmaddelerindenparasetamolakutyüksekdozdakarac iğerüzerineciddi

zehirli (toksik)etkigösterir.

Alkolikkaraci ğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.Günlükalınanparasetamol

dozunun 2g ’ıaşmamasıgerekir.

OLEDRO’nunkulla nımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,tedavi

durdurulmal ıdır.

OLEDRO’yuönerilendendahauzunyadadahayüksekdozdakullanmay ınız.OLEDRO’yu

önerilendozlar ınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğerhasarınaveböbrek

yetmezli ğineneden olabilenparasetamolmaddesiniiçermektedir.

3-5güniçindeyeni şikayetlerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmaması

halindeOLEDROkullanmayason verinizvebir doktorada nışınız.

Fenilefrinindedahiloldu ğusempatomimetikilaçlardenilenilaçlardaseyrekolarak

beyinde iltihaplanma(ensefelopati)/beyindamarla rınıngeçicidaralmasısendromu

bildirilm iştir.Anibaşlayanşiddetlibaşağrısı,bulantıkusmavegörmebozukluğugibi

belirtileri olan bu durumda,OLEDRO kullanımıhemenkesilmelidir.

Ka rınağrısı,rektalkanama(dışkıbölgesindekanama)gibibasur(hemoroid)gelişirse

OLEDRO kullanımıderhaldurdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

6ya şın altındakiçocuklardazorunlu tıbbigerekçeolmadan kullanılmamalıdır.

ğeraşağıdakidurumlardan herhangi birinifarkedersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürük veyaast ımyadakronik bronşitgibinefesproblemlerivarsa,

Çok fazla ba lgamoluşumu varsa

Buuya rılargeçmiştekiherhangi bir dönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzada nışınız.

5/12

OLEDRO’nunyiyecekveiçecekilekullan ılması

OLEDROalkolle birliktekulla nılırsakaraciğer hasarınanedenolabileceğinden buürünü

kulla nırkenalkollüiçeceklerkullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,OLEDROkullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız, OLEDROalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullan ımı

OLEDROuy uşukluğaneden olabilir.Bu nedenlearaçvemakinekullanılacaksadikkatli

olunmal ıdır.

OLEDRO’nuniçer iğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

OLEDROşeker(sükroz) içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiüründehacmin%10.4’ü(a/h)kadaralkol(etanol)vardır.Her5mldozda520mg

etanoliçerir.Yaniherdozda,12.8mlbirayaveya5.34mlşarabaeşdeğeretanolvardır.Alkol

bağımlılığıolanlariçinzararlıolabilir.Hamileveyaemzirenkadınlar,çocuklarvekaraciğer

hastalığıyadaepilepsigibiyüksek riskgrubundakihastalariçin dikkatealınmalıdır.

İçeriğindekipropilenglikolnedeniyle, alkolbenzerisemptomlarasebebiyetverebilir.

İçeriğindebulunanmetilvepropilhidroksibenzoatlarallerjikreaksiyonlara (muhtemelen

gecikmiş)sebebiyetverebilir.

Butıbbiürünher5ml’de1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.

6/12

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ıilaçlarla birliktekullanıldığındaOLEDRO’nunetkisideğişebilir.

Çocu ğunuzaşağıdakiilaçlarıkullanıyorsalütfen doktorasöyleyiniz:

ğerçocuğunuz:

Monoamin oksidazinhibitörleriveyaparasetamoliçerenba şkabirilaçkullanıyorsa,

OLEDRO kullanılmamalıdır.

Sakinle ştirici(sedatifler,trankilizanlar) ilaçlar

Mideboşalmasındagecikmeyaratanilaçlar(ör. propantelin)

Mideboşalmasınıhızlandıran ilaçlar(ör.metoklopramidgibi)

Antidepresan ilaçlar(ruhsalçöküntü tedavisindekulla nılan bazıilaçlar)

Antibiyotik olarak kloramfenikolkulla nılması

Karac iğerenzimleriniuyaran ilaçlar(ör.rifampisin)

Fenobarbitalgibibaz ıuyku ilaçları

Fenitoin, karbamazepin gibisarahastalığındakullanılan bazıilaçlar

Varfarinvekumarin türe vikan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar

Zidovudin (A İDShastalığındakullanılan birilaç)

Domperidon(bulant ı-kusma tedavisindekullanılır.)

Alkol

B ulantıvekusmanın önlenmesi için kullanılanilaçlar(tropisetronvegranisetron)

OLEDRO’yuburunt ıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(psikiyatrik

rahats ızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinir sistemiuyarıcı

ilaçlarveyamonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)(psikiyatrikrahats ızlıkların

tedavisindekulla nılır.Ör.moklobemid)ile beraberkullanılmasıbazentansiyon

yükselmesineneden olabilir.

Sa rıkantaron(St.John’sWort-Hypericumperforatum,hafifveortaşiddetteki

depresyon tedavisindekulla nılır)

Kardiyakglikozitlerle(kalpyetmezli ğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmi

bozuklu ğu riskiniartırır.

Ergoalkoloitleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekulla nılır)ilebirlikte

kulla nılmasıyanetkiriskiniartırır.

7/12

OLEDROsaraha stalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasınıengeller,bu

nedenlefenitoinzehirlenmesineneden olabilir.

Eğerçocuğunuzreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsaveyason

zamanlarda kullandıiselütfendoktorunuzaveyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.OLEDROn asılkullanılır?

Uygunkullan ımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortara fından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeaşağıdakidozlardakullanınız:

6–12y aşgrubu çocuklarda(22–43kg):

Her 6saattebir10ml (2ölçek)

6ya şınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

6-12ya şarasıkullanımıönerilmemektedir.

Günde4 dozdan fazla kullanmay ınız.

OLEDRO’yu5günden uzun sürelikullanmay ınız.

Uygulama yoluvemetodu:

OLEDROa ğızyoluyla kullanılır.

OLEDRO’yuyemeklerdenönceveyasonrakullanabilirsiniz.

De ğişikyaşgrupları:

Ye tişkinlerdekullanımı:

12ya şın üzerindekiçocuklarveyetişkinlerde

Her 6saattebir20ml (4ölçek)

Yaşlılardakullanımı:

OLEDRO60ya şın üzerindekihastalardakullanılmamalıdır.

Özelkullan ımdurumları:

OLEDRO, karaci ğer veyaböbrekyetmezliği olanhastalardakullanılırken dikkatli olunmalıdır.

OLEDRO şiddetlikaraciğer veyaböbrekyetmezliğiolan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerOLEDRO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczac ınız ilekonuşunuz.

8/12

Kullanman ızgerekendendahafazlaOLEDROkullandıysanız:

Doza şımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancakbazı

durumlarda saatlerce belirtigörülmeyebilir.Bunedenlea şırıdozveyakazaylailaçalma

durumlar ındaderhaldoktorunuza haberverinizveya hastaneye başvurunuz.Akut(kısa

sürede)yüksekdozal ındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozun zararı

alkolik karaci ğer hastalarında daha yüksektir.Parasetamol dozaşımıhemen tedavi

edilmelidir.

Doza şımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerlebenzerdir. Ciddi

vakalardazihin ka rışıklığı,halüsinasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalpritm bozuklukları

görülebilir.

Doza şımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozuklu ğu), nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar(istemli

olarakçal ışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,ağız

kurulu ğu,idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar (istemdışı,güçlükas kasılmalarıve

postürbozuklu ğu)vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovaskülerkollaps(damarların

geni şleyipburada kanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)meydanagelebilir.

Tavsiyeedilendozlardagörülenyanetkilerleberabergerginlik,huzursuzluk,titreme,

sılmalar,çarpıntıveyüksek tansiyongörülebilir.

OLEDRO’dankull anmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

k onuşunuz.

OLEDRO’yukullanm ayıunutursanız:

ğerOLEDRO’nunbirdozunuçocuğunuzavermeyiunutursanız,hatırladığınızandadozu

verinizve6 saatsonragerekiyorsa(doktorunuzun önerisi doğrultusunda)dozutekrarlayınız.

Unutulan dozl arıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Ol asıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,OLEDRO’nuniçeri ğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OLEDRO’yukullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyak ınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık, kaşıntı,ürtiker(kurdeşen)

Deridöküntülerigibialerjikcilt reaksiyonla rı

9/12

Alerjik ödemveanjiyoödem(alerjisonucuyüzve boğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yükseka teşineşlikettiğiakutyaygın

döküntülü, içicerahatdolu küçük kabarc ıklar)

Eritemmultiform(geneldekendili ğindengeçenel,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklık oluşturan,aşırıduyarlılık durumu)

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturma sı,şişlikve

kızarıklıkla seyreden iltihap)

Lyellsendromu(fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz,ilaçveçe şitli

enfeksiyonlaraba ğlıolarak gelişebilen birderihastalığı)

Ka lpatışlarındadüzensizlik (aritmi) veyahızlanma,çarpıntı

Kalbibesleyen damarlardat ıkanma(iskemikkalphastalığı)

Karac iğerişlev bozuklukları

Çokmiktardaal ındığındakansızlık,uzunsürelikullanımındakanhücrelerinin

ısındaazalma (trombositopeni,trombositopenikpurpura,lökopeni,nötropeni, pansitopeni),

Beyazkan hücrelerinin say ısındaazalma(agranülositoz)

Astımvenefes darlığı

Çok miktardaal ındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlar ınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardan biriortayaçıkarsa,çocuğunuzun

OLEDRO’yaka rşıciddialerjisivar demektir.Aciltıbbimüdahaleye veya hastaneyeyatırılmasına

gerek olabilir.

Buçokciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Yanetkilergörülme sıklıklarınagöreaşağıdakişekildesıralanmıştır.

Çokyay gın:10 hastanınenazbirindegörülebilir.

Yayg ın :10hastanın birindenaz, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yayg ın olmayan:100 hastanın birindenaz, fakat1000 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hasta nın birindenaz,fakat10000hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hasta nın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverileriletahminedilemiyor.

10/12

Yaygın

Başağrısı, başdönmesi,uykululuk hali

Üstsolunumyoluha stalıkbelirtileri

B ulantı, kusma,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik, karınağrısı,kabızlık, ishal,ağızkuruluğu

Sinirlilik,uykusuzluk

Kaszay ıflığıvetitremesi

Yaygınolmayan

Mide-bağırsakkanaması,mide-bağırsak bozuklukları

Uy uşukluk, sersemlik

Yorgunluk,te laşhali, huzursuzluk

Böbreklerdeyetmezli ğeyolaçabilen böbrek hasarı

İdraryapmadazorlanma

Erkek hastalardaidraryapamama(önceden mevcut bir prostatikbüyüme budurumu haz ırlayıcı

faktörolabilir).

Seyrek

Kanpulcu ğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni), kan

hücrelerindeazalma(pansitopeni),ka nsızlık(anemi),hemolitikanemigibikansayım

ğişiklikleri

Deridöküntüsü,ka şıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),yaygın

kıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayakta dantelebenzer

kızarıklık oluşturan,aşırıduyarlılık (eritemamultiform)

Alerjikreaksiyonlar,anaflakti kşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesi,yada özellikleboğazda

nefesda rlığınayolaçacak şişme)

Akc iğerdenefes darlığınayolaçacakastım benzeribelirtiler(bronkospazm),bronşiyal

salg ılardakalınlaşma

İştahsızlık

Depresyon,kabuslar

Ba şdönmesi,iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu), konsantreolamama

Hayalgörme(özellikleçocuklarda) dahilmerkezisinirsistemiuyar ımbelirtileri

B ulanıkgörme

11/12

Kulakç ınlaması

Halsizlik,göğüssıkışması

Kan basıncıartışı

Sarılıkdahilhepatit

Anksiyete(endişe)

Bilinmiyor

Merkezisinirsistemindeuyarılma, beyindeiltihaplanma(ensefelopati), uykusuzluk, titreme

Başağrısı

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişenyatışmahali,çocuklardaparadoksikal

eksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz(bilinçbulanıklığıyla

seyreden sinirselbozukluk)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonla,ışığaduyarlılık,

derireaksiyonları, ürtiker

Kasseyirmesiveinkoordinasyonu ( koordinasyonun bozulması)

Ürinerretansiyon(idraryapamama)

Metabolik fonksiyonun endokrin vediğerdüzenleyicileriüzerindekietkileri

Sinirlilik,irritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu),huzursuzlukve

heyecanlanma

İnsomnia(uykusuzluk)

Kanbasıncının(özelliklehipertansifhastalıklarda)yükselmesi,refleksbradikardi(kan

basıncındakianormalyükselişiönlemek için kalp atımhızınınyavaşlaması)

Bulantı, kusma

Miksiyon(idraryapma)başlangıcındazorlanmavedamla, ağrılıidraryapmabildirilmiştir.

Midriyazis(gözbebeğininaşırıderecedegenişlemesi),akutaçılıglokom(kapalıaçılıgöz

tansiyonu)olanlardagörülmesidahaolasıdır.

Alerjikreaksiyonlar(ör:raş(deridöküntüsü),ürtiker(kurdeşen),alerjikdermatit(cilt

döküntüsü)) ,diğersempatomimetiklerle(sempatiksinirsistemininyaptığınabenzeretkiler

meydanagetirenilaçlar)oluşabilecekçaprazduyarlılığındahilolduğuhipersensitivite(aşırı

duyarlılık)reaksiyonlarıdır.

12/12

Dizüri(güçlükleveyaağrıylaidraryapma),ürinerretansiyon(idraryapamama), budahaçok

mesaneçıkışobstrüksiyonuyla(tıkanmasıyla)meydanagelir,prostatikhipertrofi(prostatbezi

büyümesi)gibifenilefrinkalpatımhızındahafifbirartışayolaçabilir.Nadirenbaşdönmesi,

başağrısı,hipertansiyon(yüksektansiyon;kanbasıncınınnormaldeğerlerinüstündeolması)

vehuzursuzluk bildirilmiştir.

Eğerbu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibiryan etkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800 31400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

daha fazla bilg iedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.OLEDRO’nu n saklanması

OLEDRO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra OLEDRO’yukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DrogsanİlaçlarıSan. veTic. A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. sok.7/3

Balgat-ANKARA

ÜretimYeri:

DrogsanİlaçlarıSan. veTic. A.Ş.

EsenboğaMerkezMah.Çubuk Cad. No:31

Çubuk-ANKARA

BuKullanmaTali matı…………tarihindeonaylanmıştır.