OLADIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OLADIN %0,1 5 ML GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OLADIN %0,1 5 ML GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tetrahidrozolin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569610229
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

OLADİN%0.1gözdamlası

Gözedamlatılarakuygulanır.

Etkinmadde:

1 mg/mLolopatadineeşdeğer1.11 mg/mLolopatadin hidroklorür

Yardımcımaddeler:

Benzalkonyumklorür,dibazik sodyumfosfatanhidrat, sodyumklorür, hidroklorik asit,

sodyumhidroksit,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. OLADİNnedirveneiçinkullanılır?

2. OLADİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.OLA DİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. OLADİN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. OLADİNnedirveneiçinkullanılır?

OLADİN5mL’likkendindendamlalıklı,şeffafLDPE(düşükyoğunluklupolietilen)şişede

sunulan birgözdamlasıdır. Berrak, renksizbirçözeltidir.

OLADİNetkin maddeolarak olopatadin içerir.

OLADİNmevsimselalerjikkonjunktivitinokülerbelirtilerininvebulgularınıntedavisinde

kullanılır.

Alerjikkonjunktivit:Polenler,evtozuveyahayvankürkügibibazımaddeler(alerjenler)göz

yüzeyindeşişmeninyanısırakızarıklık, şiddetlikaşıntıyaneden olabilir.

OLADİN,gözünalerjikrahatsızlıklarınıntedavisindekullanılanbirilaçtır.Alerjik

reaksiyonların şiddetiniazaltarak etkieder.

1/6

2. OLADİN’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

OLADİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerolopatadineveyaOLADİN’iniçerdiğidiğeryardımcımaddelerekarşıhassasiyetiniz

(alerjiniz)varisekullanmayınız. Öncelikledoktorunuzasorunuz.

OLADİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

OLADİN’i3yaşın altındakiçocuklardakullanmayınız.

OLADİNkullanmadan öncelensleriniziçıkartınız.

OLADİN’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Hamileysenizveyahami lekalmaihtimalinizvarsailacıkullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızOLADİN’ikullanmayınız, sütünüzegeçebilir.

Araçvemakinekullanımı

OLADİNkullandıktansonragörüşünüzdebirsüreliğinebulanıklaşmaolabilir.Bulanıklık

geçinceyekadararaçyadamakinekullanmayınız.

OLADİN’iniçeriğindebulunanbiryardımcımaddehakkındaönemli bilgi

Kontaktlenskullanıyorsanız;lenslerinizgözünüzdetakılıikendamlayıkullanmayınız.

Damlatmanınardındanlenslerinizitekrartakıncayakadar15dakikabekleyiniz.OLADİN

içerisindeyumuşaklenslerderenkkaybınayolaçanbirkoruyucumadde(benzalkonyum

klorür)bulunmaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

şkabirgözdamlasıileeşzamanlıolarakkullanılacaksa,ikiuygulamaarasındaenaz5

dakikabeklenmelidir. Gözmerhemlerien son kullanılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. OLADİNnasılkullanılır?

OLADİN’ikullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarakuyunuz.Emin

olmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Gündeikikez, sabah veakşamhastagözeveyagözlerebirdamladamlatılır.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilen dozlarda

kullanınız.

2/6

OLADİN’iikigözünüzebirden sadecedoktorunuzsöylersekullanınız.

OLADİN’idoktorunuzun sizesöylediğisüreboyuncakullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

OLADİNgözeuygulanır.

OLADİN’ikullanmadanönceelleriniziyıkayınız.

Kullanımiçin aşağıdakişekildehareketediniz:

Kapağıaçınız(Şekil1).

İlkuygulamadakapağınaltındakihalkayıatınız(Şekil2).Kapağıtekrartamamenvesıkıca

vidalayınız(Şekil3). Böylecedamlalıktakizardelinirvedamlalık akmayabaşlar.

Şişeyibaşveortaparmaklarınızarasındatutarak tersçeviriniz.

Tersçevrilmişşişeninüzerineişaretparmağınızilebirkeredeuygulayacağınızhafifbasınç

ileOLADİN’in birdamlasıakacaktır(Şekil4).

Kafanızıhafifçegeriyedoğruyatırınız.Gözkapağıvegözünüzarasındabirkeseoluşacak

kadarparmağınızlaaltgözkapağınızıaşağıdoğruçekiniz.Damlanınoluşankeseiçine

damlatılmasıgerekmektedir(Şekil5).

Damlalık ucunugözeyaklaştırınız. Eğeryardımcıolacaksabiraynakullanınız.

Damlalığıgözünüze,gözkapağınıza,gözünüzünetrafındakiyüzeylereveyadiğer

yüzeyleredeğdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığamikroorganizmalarbulaşabilir.

OLADİN’idamlattıktansonraaltgözkapağınızıyavaşçaserbestbırakınız,gözünüzü

kapatınızvegöz-burunarasıbölgeyebirparmağınızilehafifçebastırınız(Şekil6).Buönlem

OLADİN’in vücudun diğerbölgelerineyayılımınıönleyecektir.

Eğerdamlayıikigözünüzedekullanmanızgerekiyorsayukarıdakiadımlarıdiğergözünüz

için detekrarlayınız.

Eğerdamlagözünüzegelmezsetekrardeneyiniz.

Kullandıktan sonraOLADİN’in kapağınısıkıcakapatınız.

Gözünüziçinkullandığınızbaşkabirilaçdahavarsa,herikiilaçuygulamasıarasında5-10

dakikalık araveriniz.

Şekil1

Şekil2

Şekil3

Şekil4

Şekil5

Şekil6

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

3yaşının altındaolançocuklardaOLADİNkullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıyetişkinlerdekikullanımıileaynıdır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

KullanmanızgerekendendahafazlaOLADİNkullandıysanız

Ilık su ilegözünüzüyıkayınız. Birsonrakidamlazamanınadek başkadamladamlatmayınız.

3/6

OLADİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

OLADİN’ikullanmayıunutursanız

Hatırladığınızandatek birdozdamlatınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozdamlatmayınız.

Eğerbaşkagözilaçlarıkullanıyorsanız,birbirinitakipedenuygulamalararasındabeşilaon

dakikabırakınız.

OLADİNiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Herhangibiretkibulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, OLADİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkileri

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketlesıklığıtahminedilemiyor.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

başağrısı

tatalmabozukluğu

gözdeağrı

gözdetahriş

gözkuruluğu

gözdeanormalhassasiyet

burun kuruluğu

yorgunluk

Yaygınolmayan:

buruniçindeiltihaplanma(rinit)

başdönmesi

duyarlılıkazalması

korneadaaşınma

korneadaepitelkusur

korneadaepitelbozukluk

noktasalkeratit(gözdekisaydamtabakanın noktasaliltihaplanması)

4/6

keratit(gözdekisaydamtabakanın iltihaplanması)

kornea lekesi

gözakıntısı

ışığakarşıhassasiyet

bulanık görme

görüşnetliğindeazalma

gözkapağıspazmı

gözderahatsızlık

gözdekaşınma

konjunktivalkesecikler

konjunktivalbozukluk

gözdeyabancıcisimhissi

gözyaşıartışı

gözkapağındakaşıntı

gözkapağındaödem

gözkapağıbozukluğu

gözkapağındakızarıklık

gözdekanlanma

kontaktdermatit(temaslaortayaçıkaniltihaplıbirderihastalığı)

deridesıcaklık duygusu

deridekuruluk

Bilinmiyor:

aşırıhassasiyet

yüzdeşişme

uyuklama hali

kornealödem

gözdeödem

gözdeşişme

konjunktivit

gözbebeğibüyümesi

görmebozuklukları

gözkapağıkenarındaçapaklanma

nefesdarlığı

sinüs(burun vegözçevresindekikemiklerin içindekibo şluklar)enfeksiyonu

bulantı

kusma

dermatit(iltihaplıbirderihastalığı)

deridekızarıklık

halsizlik

keyifsizlik

Bunlar OLADİN’inhafifyanetkileridir.

Genelliklebu belirtilerciddiolmadığısüreceilacınızıkullanmayadevemedebilirsiniz.

Belirginkornea(gözünsaydamcismi)hasarıolanhastalarınbazılarındafosfatiçerengöz

damlalarınınkullanımınabağlıolarak,çokseyreksıklıktakornealkalsifikasyon (gözün

saydamcismindekireçleşme)vakalarıbildirilmiştir.

5/6

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirer ekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. OLADİN’insaklanması

OLADİN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra OLADİN’ikullanmayınız.

Kullanmadığınızzaman şişenin kapağınısıkıcakapatınız.

Şişeilk kezaçıldıktan sonra1 ayiçindekullanılmalıdır.

İlacınızıevdekiçöpünüzeveyasulandırarakatmayınız.İhtiyacınızolmayanilacınatılma

koşullarınıeczacınızadanışınız. Bu durum, çevreyikorumayayardımedecektir.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMah.Zincirlikuyu Cad. No:184

3444 0 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212)365 15 00

Faks:+90 (212)276 29 19

Üretimyeri:

MEFARİLAÇSAN.A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. EnsarCad. No:20

34906 Pendik- İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

6/6

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety