OKSAMEN-L

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sezaryen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541792400
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 26-02-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

OKSAMEN-L20mg enjektablliyofilizetoziçerenflakon

Damarvekasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Her flakon20 mgtenoksikamiçerir.

Yardımcımaddeler:Mannitol,sodyumhidroksit,trometamol,sodyummetabisülfit,

sodyum E.D.T.A.,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.OKSAMEN-Lnedir veneiçinkullanılır?

2.OKSAMEN-L’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.OKSAMEN-Lnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.OKSAMEN-L’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.OKSAMEN-Lnedir veneiçinkullanılır?

OKSAMEN-Letkin maddeolarak her flakonda20mgtenoksikamiçerir.

OKSAMEN-L’ninetkinmaddesitenoksikamantiinflamatuvar(iltihapgiderici)ve

antiromatizmal(romatizmalhastalıklarıntedavisinde)etkilinonsteroidantiinflamatuvar

(NSAİ) olarak adlandırılanbir ilaçgrubunadahildir.

OKSAMEN-L,kireçlenme(osteoartrit),eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunanedenolan

romatoidartrithastalığıvesırteklemlerindesertleşmeileseyredenağrılıilerleyicibir

romatizmalhastalıkolanankilozanspondilitinbelirtivebulgularınıntedavisiiledamla

hastalığı(akutgutartriti),akutkasiskeletsistemiağrıları,ameliyatsonrasıağrıveağrılı

adet tedavisindeetkilidir.

2.OKSAMEN-L’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

OKSAMEN-L’yiaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Tenoksikama,OKSAMEN’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangibirine

(yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjinizvarsa,

2/6

SalisilatyadadiğerNSAİilaçlarakarşıastım,nezleveyakurdeşengibialerjik

reaksiyonlarınızvarsa,

DahaönceNSAİilaçkullanırkenmidenizdekanamayadadelinme olduysa,

Mideyadabağırsak ileilgili ülseryadakanamageçirdiyseniz,

Böbrek, karaciğeryadakalbinizle ilgili ciddi problemlerinizvarsa,

Kalp damarlarınayönelikbaypas ameliyatıöncesi yadasonrasındaağrı tedavisinde

Hamileliğinizin son3 ayıiçerisindeyseniz.

OKSAMEN-L’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Kalpileilgiliprobleminiz(kontroledilemeyenyüksektansiyon,konjestifkalpyetmezliği

-kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeile

belirginhastalık-gibi)varsayadadahaönceinmegeçirdiysenizyadabunlariçinrisk

faktörleriniz(yüksektansiyon, kandaaşırıyağbulunması, şeker hastalığı, sigara) varsa,

Yaşlıysanız(yanetkileridahaşiddetliyaşayabilirsiniz),

Böbrek vekaraciğer problemlerinizvarsa,

Kan pıhtılaşması ile ilgili problemlerinizvarsa,

Kan hacminizdüşük ise(kanamayadaciddisu kaybı nedeniyle),

Vücudunuzun herhangi biryerindeki kan damarlarınızdaprobleminizvarsa,

Ülseratifkolit(bağırsakiltihabı)veyaCrohnhastalığı(bağırsakiltihabı,karınhastalığı,

ishal,kusmavekilokaybınayolaçandurum)gibiotoimmünbirhastalığınız(vücudun

savunma sisteminin vücuduyok etmeyeçalıştığı hastalık) varsa.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OKSAMEN-L’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

OKSAMEN-Lgıda ile birlikteveyagıda almadankullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzaksinisöylemedikçe,hamileysenizveyahamilekalmaolasılığınızvarsa

OKSAMEN-Lkullanmayınız.Hamileliğinizinson3ayındaOKSAMEN-L’yikesinlikle

kullanmayınız.

OKSAMEN-Lhamilekalmagüçlüğünenedenolur.Bunedenlegebekalmagüçlüğünüzvarsa

veyakısırlık araştırmasıyapılıyorsadoktorunuzabu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzaksinisöylemedikçe, emzirmedönemindeOKSAMEN-Lkullanmayınız.

3/6

Araçvemakinekullanımı

OKSAMEN-Lbaşdönmesi,sersemlikyadagörmebozukluğugibiaraçvemakine

kullanımınıetkileyebilecekyan etkilereneden olabileceğinden araçvemakine kullanmayınız.

OKSAMEN-L’niniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherml’sinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder.Sodyumabağlı

herhangi bir olumsuzetkibeklenmez.

Butıbbiürününiçeriğindesodyummetabisülfitbulunur.Buyardımcımaddenadirolarak

şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları vebronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

OKSAMEN-Lalırkenözellikleaşağıdakilerdenherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuza

veyaeczacınızasöyleyiniz:

Salisilat, ibuprofen, diklofenakyadadiğerNSAİilaçlar,

Kalpyetmezliğinde kullanılan kardiyakglikozitleri (digoksingibi),

Hidrokortizon,prednizolonvedeksametazongibibirsteroid(ödemveinflamasyon

tedavisindekullanılır),

Varfarin,fenprokumonveheparingibikanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar

(antitrombotik ilaçlar),

Seçiciserotoningerialıminhibitörlerivelityum(depresyontedavisindekullanılan

ilaçlar),

Metotreksat(deriproblemlerinde,eklemiltihabıvekansertedavisindekullanılanbirilaç),

Mifepriston (gebeliği sonlandırma için kullanılan birilaç),

Siklosporin vetakrolimus (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar),

Siprofloksasinyadamoksifloksasingibibir“kinolonantibiyotiği”(enfeksiyon

tedavisindekullanılan antibiyotikgrubu),

ReninanjiotensinsistemiüzerindeetkiliADEinhibitörleri(silazapril,enalaprilgibi)yada

ARB’ler(reseptörblokerleri),non-selektifbetablokerilaçolanpropranololgibiyüksek

kan basıncı tedavisiiçinkullanılan diğer ilaçlar,

Zidovudin (AİDS tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Hidroklorotiyazid,furosemidgibiyüksektansiyontedavisindekullanılanidrarsöktürücü

ilaçlar,

Ağızdanalınanveşekerhastalığınınönlenmesindekullanılanilaçlar(glibornürid,

glibenklamid ve tolbutamid gibi),

Gut (damlahastalığı) tedavisindekullanılan probenesid,

Mideasidinin azaltılmasındakullanılan ilaçlar(antiasitlervesimetidin),

Alkol.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.OKSAMEN-Lnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

OKSAMEN-Ldozuhastadanhastayadeğişmektedir.Doktorunuzyaşınızaveilacanekadar

iyi cevap verdiğinizebağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

4/6

Uygulama yoluvemetodu:

OKSAMEN-Ldoktorunuztarafındandamar veyakas içineenjeksiyonyolu ileuygulanır.

Gerektiğidurumlardatedaviyebirveyaikigün,gündetekdozdamariçineveyakasiçine

uygulamailebaşlanıp tabletvesüppozituvar (fitil) tenoksikamverilmesinedevam edilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

OKSAMEN-Lçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekhastalığıolanhastalarayukarıdabelirtilendozönerileriuygulanabilir.Ancakböbrek

yetmezliğiolanhastalardaOKSAMEN-Lkullanıldığındaböbrekfonksiyonlarınındikkatle

izlenmesi önerilir. Ciddiböbrekyetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerhastalığıolanhastalarayukarıdabelirtilendozönerileriuygulanabilir.Ancak

karaciğeryetmezliğiolanhastalardaOKSAMEN-Lkullanıldığındakaraciğerfonksiyonlarının

dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddikaraciğeryetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerOKSAMEN-L’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaOKSAMEN-Lkullandıysanız:

OKSAMEN-Lsizebirdoktoryadahemşiretarafındanuygulanacağından,ilacınsize

gerekendenfazlaveyaazuygulanmasımuhtemeldeğildir.Bununlabirlikteeğerbukonuda

endişe taşıyorsanız, lütfen doktorunuzla veyahemşirenizle iletişimegeçiniz.

OKSAMEN-L’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

OKSAMEN-L’yikullanmayı unutursanız

OKSAMEN-L’yisizebirdoktoryadahemşiretarafındanuygulanacağından,böylebir

durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

OKSAMEN-Liletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan OKSAMEN-Lkullanmayı sonlandırmayınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiOKSAMEN-L’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

5/6

Aşağıdakilerdenbiriolursa,OKSAMEN-L’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Boğaz,yüz,elveayaklardaanişişme,nefesdarlığı,yutmagüçlüğüvederidedöküntü,

soyulmavekaşıntı ile görülen alerjik reaksiyonlar

Kusmuktakanyadakahvetelvesi lekelerigörünümü veren midekanaması

Koyurenkli,yumuşakgaitayadakanlıdiyareilegörülen bağırsak kanaması

Midevebağırsakta ülserler; mideağrısı, ateş, bulantıyadakusma

Arkayadoğru vuran kuvvetli mide ağrısı ilegörülen pankreas sorunları

Ağrı,diyare(ishal),kusmavekilokaybıilekendinigösterenülseratifkolitveCrohn

hastalığının kötüleşmesi

Hızla gelişen deride, ağız, boğazvegözlerdesoyulma ile görülen ciddiderireaksiyonu

Deridevegözlerinbeyazkısmındasararma,halsizlik,iştahsızlık,bulantı,gaitarenginde

açılma vehepatit (kan testleri ilesaptanır)ilegörülen karaciğer sorunları

Göğüsten boyna, omuzlaravesolkolayayılanağrı ile görülen kalp krizi

Bazenvücudunbirtarafındakasgüçsüzlüğü,hissizlik,anitat,koku,görme,duyma

değişikliği vekonfüzyon(zihin karışıklığı) ilegörülen inme

Ateş,halsizlik,bulantı,ensesertliği,başağrısı,ışığaduyarlılıkvekonfüzyonilegörülen

menenjit

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Mideyanması,hazımsızlık,mideağrısı,bulantı,konstipasyon(kabızlık),diyare(ishal),

gazçıkarma

Anemiyadabeyazkan hücresayısıdeğişikliğigibi kan ile ilgili sorunlar

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi)

Uykugüçlüğüverüyalardadeğişim

Depresyon

Olmayan şeylerigörmekyadaduymak (halüsinasyon)

Konfüzyon (zihin karışıklığı)yadasinirlilik

Baş ağrısı

Baş dönmesi, baştaağırlıkyadauyku hali

El veayaklardaiğnelenmeyadahissizlik

Görme bozukluğu,gözlerdeşişlik veduyarlılık

Kulak çınlaması (tinnitus)

Dengesorunlarınayol açan baş dönmesi

El,ayakvebacaklardaşişlik(ödem).Göğüsağrısı,halsizlikvenefesdarlığıilebirlikte

olabilir (kalpyetmezliği)

Çarpıntı, kalp atımındayavaşlamayadakan basıncındayükselme

Kalbinizinkanıvücudunuzapompalamasındasorunlar;halsizlik,nefesdarlığı,baygınlık

hissi ve genel ağrı

Nefes darlığı, hırıltılısolunum ve öksürük

Kaşıntı, deri döküntüsü, güneşeduyarlılık, saçdökülmesi (alopesi)

Tırnak değişiklikleri

Böbrek sorunları

Ağızdaağrı veülserler

İştahsızlık

6/6

Kilo artışıyadaazalması

Hamile kalmadagüçlük

Burun kanaması

BunlarOKSAMEN-L’ninhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.OKSAMEN-L’insaklanması

OKSAMEN-L’yiçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.Sulandırıldıktansonrabekletilmeden

kullanılmalıdır.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraOKSAMEN-L’yikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizOKSAMEN-L’yi kullanmayınız.

Ruhsatsahibi: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

Pakİş Merkezi, Prof. Dr.Bülent Tarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe,İstanbul, TÜRKİYE

Üretimyeri: MefarİlaçSanayiiA.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20

34906 Kurtköy-Pendik,İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı 10/11/2014tarihinde onaylanmıştır.