OFTALMOTRIM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OFTALMOTRIM 5 ML OFT. SOL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OFTALMOTRIM 5 ML OFT. SOL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • farklı antibiyotik kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699760610035
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 23-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

OFTALMOTRIM %0.1gözdamlası

Gözedamlatılarak uygulanır.

Etkin maddeler:1 mL’de 10,000 I.U. Polimiksin B sülfat ve 1 mg Trimetoprim

Yardımcımaddeler:Sodyummetil hidroksibenzoat, sodyum propil hidroksibenzoat,

kristalize sodyumklorür, % 25 sülfürik asit, saf su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OFTALMOTRIM nedir ve ne için kullanılır?

2. OFTALMOTRIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OFTALMOTRIM nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. OFTALMOTRIM’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. OFTALMOTRIMnedir ve ne için kullanılır?

OFTALMOTRIM, göz enfeksiyonlarının tedavisinde veönlenmesinde kullanılan

antibiyotik bileşimidir. Berrak, renksiz bir çözeltidir. 5mL’lik kendinden damlalıklıvidalı

kapaklı(DROP-TAINER)şişede sunulmaktadır.

OFTALMOTRIM, kornea, konjunktiva gibi göz dışıdokuların ve göz çevresi

infeksiyonlarının tedavisi ve korunmasında kullanılır. Ayrıca yabancıcisimçıkarmada ve

göz ameliyatlarından önce ve sonra koruyucu olarak uygulanır.

2. OFTALMOTRIM’i kullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

OFTALMOTRIM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacın içerdiği herhangi bir maddeye karşıhassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

2 aydan daha küçük bebeklerde

OFTALMOTRIM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

OFTALMOTRIM göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla

kullanmayınız.

Aşırıduyarlılık (alerjik) reaksiyonlarıoluşursa, OFTALMOTRIM tedavisini kesin

ve doktorunuza danışın.

OFTALMOTRIM uzun süreli kullanıldığında mantarlar dahil duyarlıolmayan

mikroorganizmaların aşırıçoğalmasına neden olabilir ve göz enfeksiyonlarına

daha duyarlıolabilirsiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız

OFTALMOTRIM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ürün önerildiğişekilde kullanıldığıtakdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

OFTALMOTRIM kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşmaolursa bulanıklık

geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

OFTALMOTRIM’in içeriğinde bulunan bir yardımcımadde hakkında önemli bilgi

OFTALMOTRIM içindeki bazımaddelerden dolayı(sodyummetil hidroksibenzoat,

sodyumpropil hidroksibenzoat) alerjikreaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Sodyumiçeren yardımcımaddeler ile ilgili olarak, dozu ve ürünün kullanım yolu

nedeniyle herhangi bir uyarıgerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer başka bir göz ilacıkullanacaksanız, iki uygulama arasında en az 5 dakika

beklemelisiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veyason

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. OFTALMOTRIM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

OFTALMOTRIM’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibikullanınız.Emin

değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Yetişkinlerde normal doz, göze veya gözlere, günde dört kez, birer damladır.Gözün,

görünüşte normale döndükten 48 saat sonrasına dek tedavisine devamedilmesi gerekir.

Sadece doktorunuz önerdiği zaman OFTALMOTRIM’i yalnızca gözlerinize kullanınız.

Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devamediniz.

Damla gözünüze gelmediğinde tekrar deneyiniz.

Başka göz damlasıkullanıyorsanız OFTALMOTRIM’i kullanmadan en az 5 dakika

bekleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

1 2 3

OFTALMOTRIM’inşişesini ve bir ayna alınız.

Ellerinizi yıkayınız.

Şişenin kapağınıaçınız.

Şişeyi, başparmak ve diğer parmaklarınız arasında ucu aşağıbakacakşekilde ters

tutunuz.

Başınızıarkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile

gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 1).

Şişenin ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımcıolacaksa aynayıkullanınız.

Damlayıgözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere

değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.

Her seferinde bir damla OFTALMOTRIM damlatmak içinşişenin dibine hafifçe

basınız.

Şişeyi çok sıkmayınız:şişe dibine hafifçe bastırmak yetecekşekilde tasarlanmıştır (Şekil

2).

OFTALMOTRIM’i kullandıktan sonra, bir parmağınızla burnunuzun yanından

gözünüzün kenarınabastırınız (Şekil 3).Buşekilde, OFTALMOTRIM’in vücudunuzun

diğer bölgelerine geçmesini engellersiniz.

Eğer damlayıiki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynıuygulamayı

tekrarlayınız.

Kullanımdan hemen sonraşişenin kapağınısıkıca kapatınız.

Şişeyi açtıktan 1 ay sonra imha ediniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Güvenlilik ve/veya etkililiğe ilişkin veriyetersizliği nedeniyle 2 ayın altındaki bebeklerde

OFTALMOTRIM’in kullanılmasıtavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımıyetişkinlerdeki kullanımıileaynıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımıyoktur.

Eğer OFTALMOTRIM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OFTALMOTRIM kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözleriniziılık su ile yıkayarak OFTALMOTRIM’i

uzaklaştırabilirsiniz.

OFTALMOTRIM’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya

eczacıile konuşunuz.

OFTALMOTRIM’i kullanmayıunutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız. Bir sonraki dozun zamanıyakınsa unutulan

dozu almayıp düzenli doz programınıza devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, OFTALMOTRIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığımüddetçe ilacıkullanmaya devamedebilirsiniz.

Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan

OFTALMOTRIM kullanımınıkesmeyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya

sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Özellikle mantar gibi duyarlıolmayan organizmaların üremesi

Bulanık görme

Göz kapağındaşişlik

Gözde ağrı

Gözde tahriş

Gözde kızarıklık

Bunlar OFTALMOTRIM’in hafif yan etkileridir.

Diğer benzer antimikrobiyal (mikroplara karşıkullanılan) ilaçlarda olduğu gibi,

tedavinin yarıda bırakılmasınıgerektirecek alerjik reaksiyonlar görülebilir.Uzun süreli

kullanım mantar dahil dirençli organizma üremesiyle sonuçlanabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz

ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki

Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıda

kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. OFTALMOTRIM’in saklanması

OFTALMOTRIM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarakkullanınız.Ambalajdaki son kullanma

tarihinden sonra OFTALMOTRIM’i kullanmayınız.Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki

bölüme yazınız.

Açıldığıtarih:

Kullanmadığınız zamanşişenin kapağınısıkıca kapatınız.

25 ºC’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Güneşışığından koruyunuz.

Şişe ilk kezaçıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi:Alcon LaboratuvarlarıTic. A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi Kavak Sok.

No: 18 B-Blok Kat: 1 34805

Kavacık-Beykoz /İstanbul

Üreticim yeri:Alcon Pharm. Ltd./İsviçre lisansıile,

Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Camil Fabra, 58 08320 El Masnou

Barselona /İSPANYA

Bu kullanmatalimatı.....................tarihinde onaylanmıştır.