OCERAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • OCERAL %1 10 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • OCERAL %1 10 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699511350241
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

OCERAL%1krem

Haricenuygulanır.

Etkinmadde:

1gkremde,10mgoksinazoleeşdeğermiktardaoksinazolnitratiçermektedir.

Yardımcımaddeler:

Benzoikasit,propilenglikol,stearilalkol,setilalkol,sıvıparafin,polisorbat60,demineralize

su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.OCERAL

nedirveneiçinkullanılır?

2.OCERAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.OCERALnasılkullanır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.OCERAL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.OCERAL

nedirveneiçinkullanılır?

OCERAL10galuminyumtüpiçerisindebeyazveyaaçıksarırenkli,homojengörünüşlü,

opakbirkremdir.OCERALoksikonazoletkinmaddesiiçermektedir.Oksikonazol,mantar

hücrelerininçevresinioluşturanzarınoluşumundaönemliolanergosteroladıverilenmaddenin

senteziniengelleyereketkigöstermektedir.OCERAL,topikalantifungalbirilaçtır.Derinizde

mantarüremesiniönler.

OCERALmantarenfeksiyonlarınınbulunduğuekstremitelere,vücut,başınsaçlıkısımlarıve

dışgenitalorganlaravekıvrımlıciltbölgelerineuygulanabilir.

2.OCERAL’i

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

OCERAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

OCERAL’inetkinmaddesineyadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(hipersensitivite)varsa,

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OCERAL’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

OCERAL,gözlervevajina(kadınüremeorganı)iletemasetmemelidir.

OCERAL,doktortarafındanönerilmediğitakdirdediğertopikalilaçlarileaynızamanda

kullanılmamalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

OCERAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

OCERALderiyeuygulandığındanyiyecekveiçeceketkisiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

OCERAL,hamilelikteancakdoktorgerekligördüğütakdirdekullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç

kullanıp/kullanamayacağınızarisk/yararilişkisinideğerlendirdiktensonradoktorunuzkarar

verecektir.

Araçvemakinekullanımı

OCERAL’inaraçvemakinekullanımıüzerindeetkisiyoktur.

OCERAL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

OCERAL%1krem,115mgpropilenglikoliçermektedir.Bunedenleciltteiritasyonaneden

olabilir.

OCERAL%1krem,2mgbenzoikasitiçermektedir.Deriye,gözevemükozmembranlarına

hafifderecedeiritandır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Doktorunuzönermediğitakdirde,diğertopikalilaçlarıOCERALileaynızamanda

kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.OCERALnasılkullanır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

OCERAL’idaimadoktorunuzunsöylediğigibialınız.Eminolmadığınızdurumlarda

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

OCERAL’imantarhastalığındanetkilenenbölgeveçevresinegünde1veya2defa

uygulayınız.Hastalığıntekrarlamasınıönlemekamacıyla,ayaktaoluşanmantartedavisinde1

ayvevücudundiğerbölgelerindeoluşanmantartedavisinde2haftasüreylekullanmaya

devamediniz.

Uygulamayoluvemetodu:

Kremhafifçeparmaklaovularakemdirilir.

Genitalbölgedekimantartedavisine,olasıalkoliritasyonunu(tahriş)önlemekamacıyla,

ürününöncekremformuilebaşlanmalıveçözeltiiledevamedilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:12yaşınaltındakiçocuklardamantarenfeksiyonlarınınnadirolarak

görülmesinekarşın,buhastalıklarıntedavisindeOCERALkremetkilibirşekilde

kullanılabilir.

Yaşlılardakullanımı:OCERAL’inyaşlılardaözelkullanımıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:OCERAL’inböbrekvekaraciğeryetmezliğiolanhastalarda

özelkullanımıyoktur.

EğerOCERAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaOCERALkullandıysanız

KullanmanızgerekendendahafazlaOCERALkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuzyadahastaneyebaşvurunuz.

OCERAL’ikullanmayıunutursanız

OCERAL’ikullanmayıunutursanızbudozuatlayınvedahasonradiğerdozzamanındailacı

kullanmayadevamedin.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

OCERALiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadantedaviyisonlandırmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiOCERALiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaOCERAL’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

lacınuygulandığıbölgedekızarıklık,kaşıntı,yanmahissi,

Nefesdarlığı,

Solunumsıkıntısı,

Boğaz/gırtlakbölgesindeşişkinlikhissiveduyukaybı,

Göğüstesıkışmahissi,

Vücuttaaşırısıcaklık/soğuklukhissi,

Boğulmahissi,

Burunvegözdekaşıntı,

Burunakıntısı,

Hapşırma,

Vücuttakaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,

Karınağrısı,bulantı,kusma,

Başdönmesi,

Bayılmahissi,

Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

OCERAL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Derivederialtıdokuhastalıkları:

Yaygın:Kaşıntı,yanma

Yaygınolmayan:Đritasyon,alerjiktemaslaortayaçıkanderihastalığı(alerjikkontakt

dermatit),kılköküiltihabı,deridekızarıklık,kabarıklık,çatlak,döküntü,batmahissiveya

beze(nodül)

BunlarOCERAL’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. OCERALinsaklanması

OCERAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakisonkullanmatarihindensonra OCERAL'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

SabaĐlaçSan.veTic.A.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1Kat:134303

Küçükçekmece-Đstanbul

Đ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKĐRDAĞ

Bukullanmatalimatı………..tarihindeonaylanmıştır.

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.