NYZANT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NYZANT 300 MG 28 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NYZANT 300 MG 28 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nizatidine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033150473
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-04-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NYZANT300mgkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirkapsül300mg nizatidiniçerir.

Yardımcımaddeler:PrejelatinizenişastaBP1551(EP/BP),nişasta,silikonsıvı350

c.s., PVP, talk, kroskarmellozsodyumNFtipA, safsu, kapsüljelatin opak kahve

rengi, opak sarıno 1, kırmızıdemiroksit,sarıdemiroksit, titanyumdioksit.

Bu KullanmaT alimatında:

1.NYZANTnedirveneiçink ullanılır?

2.NYZANTkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NYZANTn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NYZANT’ın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NYZANTnedir veneiçink ullanılır?

NYZANT, ülsertedavisindekullanılanilaçlargrubunadahildir.Midehücrelerindenasit

salımınıbaskılayaraketkigösterenbirmideilacıdır.

Herbirkapsül300 mg nizatidin içeren 14ve28 kapsüllükblisterambalajlardakullanıma

sunulmuştur.

NYZANT, başlık opak kahverengi,gövdeopak açık sarırenktekikapsülleriçinde, beyazayakın

renktetozşeklindeilaçiçerir.

NYZANT , aşağıdabelirtilendurumların tedavisindekullanılır.

Onikiparmak barsağındayerleşenaktifyaraların (duodenalülserlerin)tedavisinde,

Midedeyerleşen aktifyaraların (gastrik ülser)tedavisinde,

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bui laçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Mideiçeriğininyemekborusunakaçmasından(gastroözefajealreflü)veyayemek

borusununiltihaplanmasından(özofajit)kaynaklananmidevegöğüsyanması,ağızaekşi

su gelmesigibiyakınmaların tedavisinde,

Ağrı,ateşveinflamasyonuazaltanilaçların(NSAİİ’ler)kullanılımabağlı,midede

(gastrikülser)yadaonikiparmakbarsağındayerleşenaktifyaraların(duodenalülser)

tedavisindekullanılır.

2. NYZANT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NYZANT’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Nizatidinveya NYZANT’ınbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarsa,

Diğerülserveyemekborusuiltihabındakullanılanilaçlara(H

reseptörantagonisti)

karşıalerjinizvarsa

NYZANT’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Ortaveyaçok şiddetliböbrekyetmezliğihastalığınızvarsa,

Ciddikaraciğerhastalığınızvarsa,

Midedekötühuylubirurolmaolasılığıvarsa(NYZANTtedavisineyanıtalmanız,

midedekötü huylu birurveyayaraolmaolasılığınıbertarafetmez.Eğerbutürbir

şüphevarsa,NYZANTiletedaviyebaşlanmadanöncebu olasılık araştırılmalıdır).

“Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız”

NYZANT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkolilebirliktealındığındamidetahrişiolabilir.

Elmasuyu ilebirliktealındığındaNYZANT’ınemilimi azalabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileliksırasındayalnızcadoktorunuzunmutlakagerekligördüğüdurumlardaNYZANT

kullanınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NYZANT, annesütüne geçebilir.Emzirmeyedevamedipetmeyeceğinizehekiminizkarar

verecektir.

Araçvemakinekullanımı

NYZANT’ınaraçvemakinekullanımıüzerindekietkisibilinmemektedir.

NYZANT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

But ıbbiürünhertabletinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumiçerir.Yaniesasında

sodyum içerme diğikabuledilebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NYZANT aşağıdakiilaçlarınkandüzeylerinideğiştirebileceğiiçinbuilaçlarlabirlikte

kullanıldığındadikkat edilmesi gerekir:

Mantarhastalıklarıtedavisindekullanılan itrakonazolveketokonazol,

Virüshastalıklarınıntedavisindekullanılanatazanavir,fosamprenavir/amprenavirve

saquinavir,

Sefpodoksim, sefuroksimgibiantibiyotikler,

Kan kanseri tedavisindekullanılan dasatinib,

Kansızlık tedavisinde kullanılan demiriyonları,

A ğrıkesiciolarak kullanılanaspirin,

NYZANT nadirenkanhücrelerininsayısınınazalmasınanedenolabildiğiiçin,butüretkileri

güçlüolanveşizofreni(birçeşitruhsalbozukluk)tedavisindekullanılanklozapinvesara

(epilepsi)hastalığındakullanılan karbamazepinlebirliktekullanılırken dikkatedilmelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.NYZANT nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde;

- Aktifonikiparmakbarsağıülserindevemideülserinintedavisindeakşamlarıbirkez300

mgveyasabahakşamikikez150 mgolarakalınız.

- Aktifülserşikayetleridüzeldikten sonrakorunmatedavisindegündebirkez150 mgalınız

-Gastroözofage alreflühastalığınız(mideiçeriğininyemekborusunakaçması)varsa:

Günde2defa150mgalınız.Gerekirsedoktorunuzbumiktarı,günde2defa300mg’adek

yükseltebilecektir.

İlaçdozununakşam22:00’daalınmasıyerine18:00’daalınması,gecegerçekleşenasit

salımınıdahaiyibaskılayabilir.

Uygulama yolu vemetodu:

NYZANT birmiktarsıvıileyutularak kullanılır. Alkolveelmasuyu ileiçmeyiniz.

İlacınızıhergünaynısaattealmayaözen gösteriniz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:12yaşaltındakiçocuklardakullanılmasıönerilmez.12yaşve

üzerindekiçocuklardaerişkin dozlarıkullanılabilir.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalardatedavi,böbrekfonksiyonununazalmışolabileceğigöz

önündetutularak düzenlenmelidir.

Özel kullan ımdurumları

Böbrekyetme zliği:

Orta derecelib öbrekyetersizliğinde(kreatinin klerensi20-50 mL/dakika), aktifülsertedavisi

içingündebirkez150 mg , koruyucu tedaviiçingünaşırı150 mgalınmasıönerilir.

Ağırböbrekyetmezliğinde(kreatinin klerensi20mL/dakikaaltında),aktifülsertedavisi için

gün aşırı150 mg, koruyucu tedavideiseüçgündebir150 mgalınmasıönerilir.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğindeözeldozönerisiyoktur.

EğerNYZANT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNYZANTkullandıysanız:

NYZANT’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NYZANTa şırıdozdaalındığındakaslardaseğirme,kusma,solunumdahızlanma

bulguları

olabilir.

NYZANT’ınaşırıdozdakullanılmasınınözelbirtedaviyöntemiyoktur.Hekiminizsizi

izleyerekgerekendestekleyicitedaviyiverecektir.

NYZANT’ ıkullanmayıunutursanız:

NYZANT’ ıalmayıunutursanız,normalalmazamanınayakınsaalabilirsiniz.NYZANT’in

normalalınmazamanınızdandahauzunbirsüregeçmişse,unuttuğunuzdozualmamalıve

normalzamanındabirsonrakikapsülü almalısınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

NYZANT iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

NYZANT tedavisinin sonlandırılmasısonucundaherhangibirolumsuzluk gelişmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,NYZANT’ ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NYZANT’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nedenibelirsizkanamalarveyavücuttaiğnebaşıgibinoktanoktamorarmalar

gelişirse (nadiren kanın pıhtılaşmahücrelerindeazalmameydanagelebilir).

Nefesalmadazorlanmameydanagetirebilecekciddialerjibulgularıgelişirse

Kalp atışlarınızdaaniden aşırıhızlanmaolursa

Derirenginizde ve gözlerde sararma olursa ve idrarrenginizko yuçıkarsa

(karaciğerbozukluğunaişaretedebilir)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ateş,eklemağrısı,lenfbezlerindebüyüme,özellikledöküntü,kaşıntı,dalakbüyümesi

gibidurumlarortayaçıkarsa(serumhastalığıbenzeribulgular)

Kansızlık

Derinizdegenişsoyulmaalanları

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Me melerdeşişkinlik

Huzursuzluk, sinirlilik

Başağrısı, başdönmesi

Uykusuzluk veyauyku hali

Akılkarışıklığı, unutkanlık, anormalrüyalar

Sırtta, göğüste, kaslardaağrılar

Karınağrısı,iştahsızlık,kabızlık,ishal,ağızkuruluğu,gaz,mideyanması,bulantı,

kusma,hazımsızlıkgibisindirimsistemineaityakınmalar

Öksürük,buruntıkanıklığı,genizde,yutakta,sinüslerdeiltihaplanmagibi

enfeksiyonlar

Kaşıntı, döküntü, deridekızarıklık

Terlemedeartış

Dişhastalıkları

Göztembelliği

Kazayaralanmaları

Baz ılaboratuvartestlerinde(protein,ürobilinojengibi)ve alerjitestlerindehatalı

bulgularortayaçıkabilir. TestyaptırırkenNYZANTkullandığınızıbelirtiniz.

BunlarNYZANT’ ın hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NYZANT’ ın saklanması

NYZANT’ ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındaışıktan koruyarak saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraNYZANT’ ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:Actavis İstanbulİlaçlarıSan. veTic.Ltd. Şti.

Kağıthane-İstanbul

ÜretimYeri: BilimİlaçSan. veTic. A.Ş.

Gebze Organize SanayiBölgesi

1900 Sok., No:1904 Kocaeli/Gebze

Bu kullanma talimatı18/02/2014tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline