NUVARING

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NUVARING VAGINAL 1 HALKA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NUVARING VAGINAL 1 HALKA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • oral ve östrojen vajinal halka

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636900987
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NUVARINGvajinalhalka

Vajina içineuygulanır.

Etkinmadde:NUVARING,etonogestrel11.7 mgveetinilestradiol2.7 mgiçerir.Halka 3

haftalıkbirdönemde,gündeortalamasırasıyla120mikrogrametonogestrelve15

mikrogrametinilestradiolsalınımıyapar.

Yardımcımaddeler:Etilenvinilasetatkopolimer(vücuttaçözünmeyenbirplastiktipi)ve

magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. NUVARING nedirveneiçinkullanılır?

2. NUVARING’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NUVARINGnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.NUVARING’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NUVARING nedirveneiçinkullanılır?

NUVARING,gebeliğiönlemekamacıylakullanılan,kontraseptif(doğumkontrolyöntemi)

vajinalbirhalkadır.Herhalkaazmiktarlardaolmaküzereikidişilikhormonu,etonogestrelve

etinilestradioliçerir.Buhormonlarhalkadanyavaşyavaşsalınır.Kanakarışanhormonlaraz

miktardaolduğundan,NUVARINGdüşükdozhormoniçerengebeliktenkorunmayöntemi

olarakkabuledilir.NUVARINGikideğişikhormonsaldığından,aynızamandakombine

hormonalgebelikten korunmayöntemiolarak daadlandırılmaktadır.

1/18

NUVARING,aynenkombinebirdoğumkontrolkontrolhapıgibiişlevgörüramahastaher

günbirtanedoğumkontrolhapıyutmakyerine,buhalka3haftasüreyleyerindebırakılır.

NUVARING,yumurtalıklardanyumurtahücresininsalıverilmesiniönleyen,ikidişicinsiyet

hormonuiçermektedir.Yumurtahücresiyumurtalıklardansalınmazsa,gebekalmaihtimaliniz

yoktur.

NUVARING;dışçapı54mmolan,esnek,saydam,renksizyadaneredeyserenksizbir

halkadır.Herbirhalkatekrarkapatılabilenfolyosaşeiçerisindeyeralmaktadır.Saşebu

kullanmatalimatıylabirliktekarton kutu içerisinekonmuştur.Herkutu 1 adethalkaiçerir.

2.NUVARING’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Kombinehormonalkontraseptifler(KHK)(doğumkontrolyöntemi)hakkındaönemli

bilgiler:

Doğrukullanıldıklarındaetkisigeriçevrilebilendoğumkontrolyöntemlerininen

güvenilirlerinden biridir.

Özelliklekullanımlarınınilkyılındaveya4haftayadadahauzunsürelibiraradansonra

tekrarbaşlanmalarınıtakibentoplardamarveatardamarlardakanpıhtısıolmariskiniaz

miktardaartırırlar.

Lütfendikkatliolunuzvesizdekanpıhtısıbelirtileriolduğunudüşünüyorsanız

doktorunuzlagörüşünüz(bkz. Bölüm2 “Kan pıhtıları”)

NUVARING’ikullanmayabaşlamadanöncebölüm2’deyeralankanpıhtılarınaaitkısmı

okumalısınız.Özelliklekanpıhtılarınınmuhtemelbulgularınıokumanızönemlidir–bkz.

bölüm2 “Kan pıhtıları”.

Bukullanmatalimatında,NUVARINGkullanımınıdurdurmanızıgerektirenyada

NUVARING’indahaazgüvenilirolduğubazıdurumlaranlatılmaktadır.Bugibidurumlarda

cinselilişkiyegirmemenizyadahormonalolmayanprezervatifveyabaşkabirbariyer

yöntemigibiekstradoğumkontrolönlemlerialmanızgerekmektedir.Takvimyadavücut

sıcaklığınıölçmeyöntemlerinikullanmayınız.NUVARINGvücutsıcaklığınıveservikal

mukustakiaylık değişikliklerietkilediğinden, bunlargüveniliryöntemlerolmayabilir.

DiğerhormonaldoğumkontrolyöntemlerigibiNUVARINGde,HIVenfeksiyonuna

(AIDS)veya cinselilişkiylebulaşandiğerhastalıklara karşıkorunma sağlamaz.

NUVARING’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Aşağıdakidurumlardanherhangibirisizdemevcutsa,NUVARINGkullanmamanızgerekir.

Aşağıdakidurumlardanherhangibirisizeuyuyorsa,doktorunuzabildiriniz.Doktorunuzsizin

için hangidoğumkontrolyönteminin uygun olduğunu söyleyecektir.

Eğer:

EtinilestradioleveyaetonogestreleyadaNUVARING’dekiyardımcımaddelerden

(bkz.“Yardımcımaddeler”)herhangibirinekarşıalerjinizvarsa.

Bacaklarınızın,akciğerlerinizinveyadiğerorganlarınızınkandamarlarındabirkanpıhtısı

(derin ven trombozu–DVT,akciğerembolisi–AE)varsa(veyadahaönceolmuşsa).

Kanpıhtılaşmasınıetkileyenbirrahatsızlığınızınolduğunubiliyorsanız;örn.proteinC

eksikliği,proteinSeksikliği,antitrombin-IIIeksikliği,FaktörVLeidenveyaantifosfolipid

antikorları

Birameliyatgeçirmenizgerekiyorsaveyauzunsüreayağakalkıpdolaşamamışsanız(bkz.

‘Kan pıhtıları’bölümü)

2/18

Kalp kriziveyainmegeçirmişseniz

Anginapektoris(şiddetligöğüsağrısınanedenolanvekalpkrizininilkbelirtileriolabilen

birdurum)veyageçiciiskemikatak(GİA–geçiciinmebelirtileri)varsaveyadahaönce

olmuşsa

Atardamarlarınızdapıhtıoluşmariskiniartırabilecekaşağıdakihastalıklardanherhangibiri

sizdemevcutsa:

kandamarlarının hasargördüğüciddidiyabet(şekerhastalığı)

çokyüksek kan basıncı

kandaçokyüksekyağseviyeleri(kolesterolvetrigeliseridler)

hiperhomosisteinemiolarak bilinen birdurum

‘Auranın eşlik ettiğimigren’adıverilen tiptemigreninizvarsa(veyadahaönceolmuşsa)

Sizde,kandakiyüksekyağdüzeylerineeşlikedenpankreatitvarsa(veyadahaönce

olmuşsa).

Şiddetlikaraciğerhastalığınızvarsa(veyadahaönceolmuşsa)vekaraciğerinizhenüz

normalolarakçalışmıyorsa.

Karaciğerinizdeiyiveyakötü huylu birtümörvarsa(veyadahaönceolmuşsa).

Sizdememeveyagenitalorgan(üremeorganları)kanserivarsa(yadaolmuşsa)veyaböyle

birolasılık varsa.

Açıklanamayan herhangibirvajinalkanamanızvarsa.

Gebeysenizyadagebeolduğunuzdan şüpheleniyorsanız

EğerbudurumlardanherhangibiriilkkezNUVARINGkullanılırkenortayaçıkarsa,derhal

halkayıçıkarınızvedoktorunuzabaşvurunuz.Buarada,hormonlarınkullanılmadığıbir

doğumkontrolyöntemiuygulayınız.

NUVARING’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Doktorunuzanezaman danışmalısınız?

Eğerbacaklarınızdakanpıhtısı(örn.derinventrombozu),akciğerinizdekanpıhtısı(örn.

akciğerembolisi),kalpkriziveyainmegeçirdiğinizeişaretedebilecekkanpıhtılaşmasının

olasıbelirtilerinifark ederseniz(bkz. aşağıda‘Kanpıhtıları’bölümü),

acilentıbbiyardımalınız.

Buciddiyanetkilereaitbulgularınaçıklamasıiçin“Kanpıhtısınasılanlaşılır?”bölümüne

bakınız.

Aşağıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliysedoktorunuza söyleyiniz

SözkonusudurumNUVARINGkullanırkenbaşlamışsayadaşiddetlenmişse,doktorunuza

söylemelisiniz.

Eğer:

yakınakrabalarınızdamemekanserivarsaveyadahaönceden olmuşsa;

epilepsi(sara)hastasıysanız(bkz.‘Diğerilaçlarilebirliktekullanımı’);

karaciğerhastalığınız(örneğinsarılık)veyasafrakesesihastalığınız(örneğinsafrataşı)

varsa;

sizdeCrohn hastalığıveyaülseratifkolit(kronik iltihabibağırsak hastalığı)varsa;

sizdesistemiklupuseritematozus(SLE,doğalsavunmasisteminizietkileyenbirhastalık)

varsa;

sizdehemolitiküremiksendrom(HÜS,böbrekyetmezliğineyolaçanbirpıhtılaşma

bozukluğu)varsa;

3/18

sizdeorak hücrehastalığı(kansızlığayolaçan anormalalyuvarüretimi)varsa,

kanınızakiyağseviyeleriyükselmişse(hipertrigliseridemi)veyabudurumailenizdedaha

öncegörülmüşse.Hipertrigliseridemi,pankreatit(pankreasiltihabı)gelişmeriskindeartışla

ilişkilendirilmiştir;

birameliyatgeçirmenizgerekiyorsaveyauzunsüreayağakalkıpdolaşamamışsanız(bkz.

‘Kan pıhtıları’bölümü);

yenidoğumyaptıysanızkanpıhtısıgelişmeriskidahayüksektir.Doğumdansonra

NUVARINGkullanmayane kadarerkenbaşlayabileceğinizidoktorunuzasorunuz.

derialtındakitopardamarlardailtihapvarsa(süperfisyeltromboflebit);

toplardamarlarınızdavarikozvarsa;

sizdegebelikveyadahaöncekicinsiyethormonukullanımısırasındaortayailkdefaçıkan

veyakötüleşenherhangibirdurum(örneğin;işitmekaybı,porfiri[birkanhastalığı],herpes

gestationis[gebeliksırasındakabarcıklıderidöküntüsü],Sydenhamkoresi[anivücut

hareketleriningörüldüğübirsinirhastalığı],kalıtsalanjiyoödem[eğeranjiyoödem

semptomlarını(örn.,yüzde,dildeve/veyaboğazdaşişlikve/veyayutmazorluğuyada

ürtikerilebirlikteyutmazorluğu)yaşarsanızderhaldoktorunuzabaşvurmalısınız])varsa.

sizdekloazma(‘gebelikmaskesi’adıverilen,özelliklehastanınyüzündeortayaçıkan,

kahverengimsi-sarıpigmentplakları)varsa(yadadahaönceolmuşsa),budurumdagüneşe

veyaultraviyoleışınlarafazlamaruzkalmaktan sakınmalısınız;

NUVARINGkullanmanızızorlaştıracaktıbbibirsorununuzvarsa–örneğin;kabızlık

çekiyorsanız,uterusserviksininsarkmasıvarsayadacinselilişkisırasındaağrı

hissediyorsanız.

KANPIHTILARI

NUVARINGgibikombinehormonaldoğumkontrolyöntemi,hiçbirkombinehormonal

yöntemkullanmamayakıyaslakanpıhtısıoluşmariskiniziartırır.Nadirvakalardakanpıhtısı

kan damarınıtıkayabilirveciddiproblemlereneden olabilir.

Kanpıhtıları,

toplardamarlarda(‘venöztromboz’,‘venöztromboembolizm’veyaVTEolarak bilinir)

atardamarlarda(‘arteriyeltromboz’, ‘arteriyeltromboembolizm’veyaATEolarak bilinir)

oluşabilir.

Kanpıhtılarıherzamantamameniyileşmez.Nadiren,ciddivekalıcıetkilerolabilir,veyaçok

seyrek olarak ölümcülolabilirler.

NUVARINGnedeniylezararlıkanpıhtısıoluşmariskinindüşükolduğunuhatırlamak

önemlidir.

KANPIHTISINASILANLAŞILIR

Aşağıdakilerden herhangibirinifark edersenizaciltıbbiyardımalın.

4/18

Bubelirtilerdenherhangibirisizdemevcutmu?

Olasırahatsızlık

birbacağınveyabacaktayadaayaktakibirdamarınşişmesi,

özellikleaşağıdakidurumlarlabirlikteyse:

bacakta,yalnızcaayağakalkarkenveyayürürkenhissedilebilen

ağrıveyahassasiyet

bacaktasıcaklığınartması

bacağınderisinderenkdeğişimi(örn.soluklaşmaveyakırmızıya

damaviyedönme)

Derin ven trombozu

anidensebebibelliolmayannefesdarlığıveyahızlınefesalıp

verme;

bellibirnedeniolmayan,kangelmesiylebirlikteolabilenani

öksürük;

derinnefesalıp vermeyleartabilen keskingöğüsağrısı;

ciddisersemlik veyabaşdönmesi;

hızlıveyadüzensizkalp atımı;

karnınızdaciddiağrı;

Emindeğilsenizbirdoktorlagörüşünüzçünküöksürükveyanefes

darlığıgibibazıbelirtilersolunumyoluenfeksiyonugibidaha hafif

durumlarlakarıştırılabilir(örn. soğuk algınlığı)

Akciğerembolisi

Genellikletek birgözdegörülenaşağıdakibelirtiler:

anigörmekaybıveya

görmekaybınailerleyebilen ağrısızgörmebulanıklığı

Retinalven

trombozu (gözde

kan pıhtısı)

göğüsteağrı,rahatsızlık,basınç,ağırlık

göğüste,kollardaveyagöğüskemiğininaltındasıkışmaveya

doluluk hissi

tokluk, hazımsızlık veyatıkanıklıkhissi,

sırt, çene, boğaz, kolvekarnauzanan, üstbedendeağrı,

terleme, bulantı, kusmaveyasersemlik;

aşırıhalsizlik, endişe(anksiyete)veyanefesdarlığı,

hızlıveyadüzensizkalp atımı

Kalp krizi

özelliklevücuduntekbirtarafındayüz,kolveyabacaktaani

güçsüzlük veyauyuşma;

anikafakarışıklığı, konuşmaveyaanlamagüçlüğü;

gözlerden biriveyaherikisindeanigörmekaybı;

aniyürümegüçlüğü, başdönmesi,dengeveyakoordinasyon kaybı;

sebebibilinmeyenani, ciddiveuzun sürelibaşağrısı

Nöbetlebirlikteveyanöbetolmadan bayılmaveyabilinçkaybı

Bazeninmebelirtileri,hemenvetamameniyileşecekşekildeçokkısa

süreliolabilir.Ancakyinedeaciltıbbiyardımalmalısınızçünkübaşka

birinmeriskinizolabilir.

İnme(felç)

5/18

kolvebacakgibiuzuvlardaşişmevehafifmavirenk alma;

karnınızdaciddiağrı(akutabdomen)

Diğer damarları

tıkayan kan pıhtıları

TOPLARDAMARDAKANPIHTILARI

Toplardamarda kanpıhtısıoluşursa nelerolabilir?

Kombinehormonalkontraseptifkullanımı,toplardamardakanpıhtısı(venöztromboz)ile

ilişkilendirilmiştir.Ancak,buyanetkilerseyrektir.Buyanetkilerençokkombine

hormonalkontraseptifkullanımının ilkyılındagörülmüştür.

Kanpıhtısıbacaktaveyaayaktabirtoplardamardaoluşursaderinventrombozuna(DVT)

neden olabilir

Kan pıhtısıbacaktan ayrılıp akciğereyerleşirseakciğerembolisineneden olabilir

Çok seyrek olarak kan pıhtısıgözgibibaşkabirorgandaoluşabilir(retinalven trombozu)

Toplardamarda kanpıhtısıoluşma riskinezamanenyüksektir?

Toplardamardakanpıhtısıoluşmariski,ilkkezkombinehormonalkontraseptif

kullanıldığında,kullanımınilkyılındaenfazladır.Riskayrıcakombinehormonal

kontraseptife4haftaveyadahauzunsürearaverildiktensonratekrarbaşlandığında(aynı

ürün veyafarklıbirürün)dahafazlaolabilir.

İlkyıldansonra,riskazalırancakyinedekombinehormonalkontraseptifkullanmadığınız

durumdan birazdahafazladır.

NUVARINGkullanmayıbıraktığınızdakanpıhtısıriskinizbirkaçhaftaiçerisindenormale

döner.

Kanpıhtısıoluşma riskinedir?

Risk, doğalVTEriskinizevekullandığınızkombinehormonalkontraseptifebağlıdır.

NUVARING’lebacaktaveyaakciğerdekan pıhtısı(DVTveyaAE)riskidüşüktür.

Herhangibirkombinehormonalkontraseptifkullanmayanvehamileolmayan10.000

kadından,yaklaşık 2’sindebiryıliçindekan pıhtısıoluşur

Levonorgestrel,norethisteronveyanorgestimatiçerenkombinehormonalkontraseptif

kullanan10.000 kadından,yaklaşık 5 ila7’sindebiryıliçindekan pıhtısıoluşur

NorelgestrominveyaNUVARINGgibietonogestreliçerenkombinehormonalkontraseptif

kullanan 10.000 kadından,yaklaşık 6 ile12’sindebiryıliçindekan pıhtısıoluşur

Kanpıhtısıoluşmariskikişiseltıbbihikayenizegöredeğişir(bkz.aşağıda“Kanpıhtısı

riskiniziartıranunsurlar”bölümü)

Biryıliçindekan

pıhtısıoluşma riski

Hamileolmayanvekombinehormonaltablet/bant/halka

kullanmayankadınlar 10.000 kadından

yaklaşık 2’si

Levonorgestrel,noretisteronveyanorgestimatiçerenkombine

hormonalkontraseptiftabletkullanan kadınlar 10.000 kadından

yaklaşık 5 ila7’si

NUVARINGkullanan kadınlar 10.000 kadından

yaklaşık 6 ila12’si

Toplardamarda kanpıhtısıriskiniziartıranunsurlar

NUVARING’lekan pıhtısıoluşmariskidüşüktürancak bazıdurumlarriskiartırır.

6/18

Eğer:

aşırıkiloluysanız(vücutkitleindeksiveyaVKİ30 mg/m 2 üzerindeyse);

yakınakrabalarınızbirininbacaklarında,akciğerindeveyadiğerorganlarındagençyaşta

(örn.50yaşınaltında)kanpıhtısıolmuşsa.Budurumdakalıtsalkanpıhtılaşmasorununuz

olabilir.

birameliyatgeçirmenizgerekiyorsayadabirhastalıkveyayaralanmanedeniyleuzunsüre

ayağakalkıpdolaşamamışsanızyadabacağınızalçıdaysa.Ameliyatolmadanveya

hareketliliğinizkısıtlanmadanbirkaçhaftaönceNUVARINGkullanımınınbırakılması

gerekebilir.NUVARINGkullanımınıbırakmanızgerekiyorsatekrarkullanmayanezaman

başlayabileceğinizidoktorunuzasorunuz.

yaşınızilerledikçe(özellikle35yaşın üzerinde);

birkaçhaftaöncedoğumyaptıysanız;

riskinizdahayüksektir.

Bu durumlarınsayısıarttıkçakan pıhtısıoluşmariskinizdeartar.

Özelliklediğerunsurlarasahipseniz,havayoluseyahati(4saattenfazla)geçiciolarakkan

pıhtısıoluşmariskiniziartırabilir.

Budurumlardanherhangibirisiziniçingeçerliyseeminolmasanızbiledoktorunuza

söylemenizönemlidir.

DoktorunuzNUVARING’in durdurulmasıgerektiğinekararverebilir.

NUVARINGkullanımısırasındayukarıdakidurumlardanherhangibirideğişirse,örneğin,

yakınakrabalarınızdanbirindesebebibelliolmayantrombozgerçekleşirseveyafazlakilo

alırsanız, doktorunuzasöyleyiniz.

ATARDAMARDAKİKANPIHTILARI

Atardamarda kanpıhtısıoluşursa nelerolabilir?

Toplardamardakikanpıhtısıgibi,atardamariçerisindeoluşankanpıhtısıdaciddisorunlara

neden olabilir. Örneğin kalp krizineveyainmeyenedenolabilir.

Atardamarda kanpıhtısıriskiniziartıranunsurlar

NUVARINGkullanımıylakalpkriziveyainmeriskioldukçadüşüktürancakaşağıdaki

durumlardabu risk artar:

yaşınızarttıkça(35yaşüzeri);

sigarakullanıyorsanız.NUVARINGgibikombinehormonalkontraseptifkullanırken

sigarayıbırakmanızönerilir.Sigarakullanmayıbırakamıyorsanızve35yaşüzerindeyseniz

doktorunuzfarklıbirdoğumkontrolyöntemikullanmanızıönerebilir;

aşırıkiloluysanız;

kan basıncınızyüksekse;

yakınakrabalarınızdanbirigençyaşta(50yaşınaltında)kalpkriziveyainmegeçirdiyse.

Bu durumdasizin dekalp kriziveyainmegeçirmeriskinizdahayüksek olabilir;

sizdeveyayakınakrabalarınızdanbirinde,kandayüksekyağseviyeleri(kolesterolveya

trigliserit)durumu varsa;

özellikle‘auranın eşlik ettiğimigren’adıverilen tiptemigreninizvarsa;

kalbinizleilgilibirsorununuz(kalpkapakçığırahatsızlığı,atriyelfibrilasyonadıverilen

ritmbozukluğu)varsa;

diyabetiniz(şekerhastalığı)varsa.

7/18

Budurumlardanbirdenfazlasısizdemevcutsaveyaherhangibiriciddiyse,kanpıhtısıoluşma

riskidahadayüksek olabilir.

NUVARINGkullanımısırasındayukarıdakidurumlardanherhangibirideğişirse,örneğin,

sigarakullanmayabaşlarsanızveyayakınakrabalarınızdanbirindesebebibelliolmayan

trombozgerçekleşirseveyafazlakilo alırsanız, doktorunuzasöyleyiniz.

Kanser

Aşağıdakibilgilerkombinedoğumkontrolhaplarıylayapılançalışmalardaeldeedilmiştirve

NUVARINGiçindegeçerliolabilir.Gebelikönleyicihormonlarınvajinalyoldan

kullanılmasıylailişkilibilgiler(NUVARINGgibi)mevcutdeğildir.

Memekanserinin,kombinedoğumkontrolhapıkullanankadınlardabirazdahasıkgörüldüğü

bildirilmiştiramabufazlalığınnedeninin,kullanılankombinedoğumkontrolhaplarıolup

olmadığıbilinmemektedir.Örneğintümörlerinkombinedoğumkontrolhapıkullanan

kadınlardadahasıkgörülmenedenibukadınların,doktortarafındandahasıkmuayene

edilmesiolabilir.Memekanserisıklığındakiartış,buçeşitdoğumkontrolhapıkullanımının

bırakılmasından sonrakademeliolarakazalabilir.

Memelerinizidüzenliolarak kontroletmenizveherhangibiryumrununvarlığınıhissederseniz

doktorunuzadanışmanızönemlidir. Doktorunuzaayrıca,yakınakrabalarınızdan birindememe

kanserivarsayadadahaönceolmuşsabunudasöylemelisiniz(bkz.“NUVARING’iaşağıdaki

durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ”.

Enderolarak,iyihuylukaraciğertümörlerininveçokdahaenderolarakkötühuylukaraciğer

tümörlerinindoğumkontrolhapıkullanankadınlardagörüldüğübildirilmiştir.Alışılmadık,

şiddetlibirkarın ağrısıhissederseniz,doktorunuzadanışınız.

Yüksekdozlukombinehap(0.05mgetinilestradiol)kullananlardaendometriyum(rahim

çeperi)veover(yumurtalık)kanserinindahaazsıklıklagörüldüğüraporedilmiştir.Budurum

NUVARINGiçindegeçerliolabilirancak doğrulanmışdeğildir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolanveyahamileolduğunudüşünenkadınlarNUVARINGkullanmamalıdır.Eğer

NUVARINGkullandığınızsıradahamilekaldığınızdanşüpheediyorsanız,halkayıçıkarmalı

vedoktorunuzadanışmalısınız.

EğerNUVARINGkullanımınıhamilekalmakistediğiniziçinbırakmakistiyorsanızaşağıdaki

NUVARINGkullanımınıbırakmakistediğinizde”bölümünebakınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

8/18

NUVARING’inemzirmesırasındakullanılmasıgenellikleönerilmemektedir.Emzirme

dönemindeNUVARINGkullanmak istiyorsanız, lütfen doktorunuzadanışın ız .

Araçvemakinekullanımı

NUVARING’inaraçveyamakinekullanmayeteneğinizietkilemesiolasıdeğildir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

SizeNUVARINGreçetesiyazandoktoraherzaman,kullanmaktaolduğunuzilaçlarıveya

bitkiselilaçlarısöyleyiniz.Ayrıcasizediğerbirilaçiçinreçeteyazandiğerherhangibir

doktoraveyadişhekimine(yadailacısatınaldığınızeczacıyada),NUVARINGkullanmakta

olduğunuzusöyleyiniz.Bukişilersize,başkailavebirdoğumkontrolyöntemikullanmanıza

ihtiyaçolupolmadığınıveeğerihtiyaçvarsabunun,nesüreuygulanmasıgerektiğini

söyleyebilirler.

NUVARINGgibihormonalgebelikönleyicilerkullanıyorken,bazıilaçlarözelsorunlara

neden olabilir.

Bazıilaçlar,NUVARING’ingebeliğinönlenmesindedahaazetkiliolmasınaveya

beklenmedikkanamalarayolaçabilir.Aşağıdakihastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar,

bunlaradahildir:

Epilepsi(sara)(örn;primidon,fenitoin,barbitüratlar,karbamazepin,okskarbazepin,

topiramat,felbamat);

Tüberküloz(verem)(örn;rifampisin);

HIVenfeksiyonları(AIDS)(örn;ritonavir);

diğerenfeksiyonhastalıkları(griseofulvin,NUVARING’tenhormonsalınmasını

etkilemediklerigösterilmişolanamoksisilinvedoksisiklindışındakiantibiyotikler).

Bitkiselbirürünolansarıkantaron(St.John’swortbitkisi),NUVARING’inetkisini

azaltabilirveyaönleyebilir.NUVARINGkullanırkenaynızamandabumaddeyiiçeren

ilaçlardakullanmak istiyorsanız, öncedoktorunuzadanışınız.

NUVARINGaynızamandasiklosporinveanti-epileptiklamotrigingibidiğerilaçların

etkilerinideazaltabilirveyaönleyebilir.

NUVARINGkullanırkentampondakullanabilirsiniz.NUVARING’i,tamponu

yerleştirmedenönceyerleştiriniz.TamponuçıkarırkendikkatliolmanızveNUVARING’i

kazaradışarıyaçekmemenizgerekir.EğerNUVARINGdışarıçıkacakolursa,halkayısoğuk-

ılık sudabasitçeçalkalayınızvehementekraryerleştiriniz.

Spermisidler(spermlerinhareketinidurduranyadaspermleriöldürenkontraseptifler)veya

vajinalmantarilaçlarınınkullanılması,NUVARING’ingebelikönleyicietkisiniazaltmaz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

Laboratuartestleri

Herhangibirkanyadaidrartestiyaptıracaksanız,NUVARINGkullandığınızıbazıtestlerin

sonuçlarınıetkileyebilmesinedeniylesağlıkgörevlisinebildiriniz.

9/18

3.NUVARING nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

NUVARING’ikendinizyerleştirebilirveçıkartabilirsiniz.Doktorunuzilkolaraknezaman

NUVARINGkullanacağınızıanlatacaktır.Vajinalhalka,aylıksiklusunuzundoğrugününde

konulmalıdır(bkz.bölüm‘İlkhalkanezamanyerleştirilmeli’)ve3haftaboyuncavajina

içindebırakılır.Halkanınvajinaiçindeolupolmadığınıdüzenlikontroletmekalışkanlık

halinegetirilmelidir.3haftasonra,NUVARING’içıkartınızvebirhaftaaraveriniz.Halkasız

dönemdegenellikleaylıkperiyodunuzgerçekleşir.

Uygulama yoluvemetodu:

NUVARING’inyerleştirilmesiveçıkarılması

1.Halkayıvajinayayerleştirmedenönce,sonkullanmatarihiningeçmemişolduğunukontrol

ediniz(bkz.“NUVARING’in Saklanması”).

2.Halkayıyerleştirmedenveyaçıkarmadanönceelleriniziyıkayınız.

3.Siziniçinenrahatolanyerleştirmepozisyonunuseçiniz,örneğinbacağınızınbiriyukarı

çekilmişdurumdayken ayaktadurmak, çömelmekveyasırtüstü uzanmak.

4.NUVARING’ipoşetinden çıkarınız.

5.Halkayıbaşveişaretparmaklarınızınarasındatutarakkarşıkenarlarıbirbirinedoğru

bastırınızvehalkayıvajinayayerleştiriniz(bkz.Şekil1-4).NUVARINGyerine

yerleştiğinde,hiçbirşeyhissetmemelisiniz.Eğerrahatsızlıkhissederseniz,NUVARING’i

yavaşça,vajinanıniçkısmınadoğrubirazitiniz.Halkanınvajinaiçerisindekitam

pozisyonu önemlideğildir.

6.Aradan3haftageçtiktensonraNUVARING’ivajinadançıkarınız.Bunuişaretparmağının

kancaşeklindekıvrılmasıvehalkanınişaretparmağıveortaparmakarasındakavranması

vedışarıdoğruçekilmesiyoluylaçıkartabilirsiniz(bkz.Şekil5).

7.Kullanılmışhalkayınormalevçöplerininarasında,tercihentekrarkapatılabilenpoşetine

koyarak atınız. NUVARING’ituvaleteatmayınız.

Şekil1

NUVARING’ipoşetindençıkartın.

10/18

Şekil2

Halkayıikiyandan sıkıştırın.

Şekil3 Halkayıyerleştirmekiçin rahatbirkonumseçin.

Şekil4A Şekil4B Şekil4C

Halkayıtekelinizilevajinaiçinesokunuz(Şekil4A),gerekliysedudaklarkolaylıkiçinyana

açılabilir.Halkayırahatbirkonumeldeedenekadarvajinaiçineitiniz(Şekil4B).Halkayı3

hafta süreyleyerindebırakınız(Şekil4C).

Şekil5

NUVARINGişaretparmağınınkancaşeklinde

kıvrılmasıvehalkanınişaretparmağıveortaparmak

arasındakavranmasıvedışarıdoğruçekilmesiyoluyla

çıkartılabilir.

Halkayıüçhafta kullanıpbirhafta kullanmayınız

1.Halkavajinayayerleştirildiğigündenbaşlamaküzere3haftaboyuncahiçdışarıya

çıkarmadanyerindebırakılmalıdır.

2.3haftasonrahaftanınaynıgünündeveyaklaşıkyerleştirmesaatindehalkayıçıkarınız.

Örneğin,eğerNUVARING’iÇarşambagünügecesaat22:00dolayındayerleştirdiyseniz;

3 haftasonrayineÇarşambagünüvegecesaat22:00dolayındaçıkarınız.

3.Halkayıçıkardıktansonra,birhaftaboyuncahalkakullanmayınız.Bubirhaftaiçerisinde

vajinalkanamagerçekleşmelidir.Bukanamagenellikle,NUVARING’inçıkarılmasından

2-3 gün sonrabaşlar.

4.Yenihalkayıtambirhaftaaraverdiktensonra(yinehaftanınaynıgünüveyaklaşıkaynı

saatte),kanamanızdurmamışbileolsayerleştiriniz.

Eğeryenihalkayıyerleştirmenizgerekensaatten3saatdahageçyerleştirirseniz,gebelikten

korunmaazalabilir.“Aşağıdakidurumlarda neyapmalısınız”talimatlarınabakınız.

EğerNUVARING’iyukarıdaanlatıldığıgibikullanırsanız,vaginalkanamanızheray,

yaklaşık aynıgünlerdegerçekleşecektir.

11/18

İlkhalka nezamanyerleştirilmeli?

Geçen ayhormonaldoğumkontrolü yöntemikullanmadıysanız

İlkNUVARING’i,doğalsiklusunuzunbirincigünü(kanamanınbirincigünü)yerleştiriniz

(örn.adetdöneminizinilkgününde).NUVARING,hemenişlevgörmeyebaşlar.Daha

başkabirdoğumkontrolönlemialmanızaihtiyaçyoktur.

NUVARING’isiklusunuzun2.-5.günleriarasındadayerleştirebilirsinizfakat

NUVARINGkullanımınınilk7günüiçerisindecinselilişkikurarsanız,ilavebirdoğum

kontrolyöntemi(prezervatifgibi)kullanmayıihmaletmeyiniz.Buöneriyalnızca,

NUVARING’inilkdefakullanılmasısırasındageçerlidir.

Geçen aykombinebirdoğumkontrolhapıkullandıysanız

NUVARINGkullanmaya,doğumkontrolhapınıkullandığınızdönemintabletsiz

periyodununsongünündebaşlayınız.Eğerdoğumkontrolhapıkutunuzdaaynızamanda

plasebotabletler(etkenmaddeiçermeyentabletler)devarsa,NUVARINGkullanmaya

plasebotabletlerinensonuncusunualdıktansonrabaşlayınız.Eğerhangitabletinplasebo

olduğundanemindeğilseniz,doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.Mevcutdoğumkontrol

hapınızınkullanılmadığısüreyiaslauzatmayınız.

Eğerdoğumkontrolhapınızısüreklivedoğruolarakkullanmışsanızveeğergebe

kalmadığınızdaneminseniz,doğumkontrolhapınızıherhangibirgündedebırakabilirve

hemen NUVARINGkullanmayabaşlayabilirsiniz.

Geçen aytransdermal(derinizeyapıştırılan) flasterkullandıysanız

NUVARINGkullanmayaherzamankiflastersiz-döneminensongünübaşlayınız.

Flastersizdönemin önerilen süresiniaslaaşmayınız.

Eğerflasterinizisüreklivedoğruolarakkullanmışsanızveeğergebekalmadığınızdan

eminseniz,flasterikullanmayıherhangibirgündedebırakabilirvehemenNUVARING

kullanmayabaşlayabilirsiniz.

Geçenaymini-(yalnızca progestogen içeren)doğumkontrolhapıkullandıysanız

Buhapıkullanmayıherhangibirgündebırakabilirveertesigünhapıaldığınızaynısaatte

NUVARINGkullanmayabaşlayabilirsiniz.Ancakhalkakullanımınınilk7günündeilave

birdoğumkontrolyöntemi(prezervatifgibi)kullanmayıihmaletmeyiniz.

Geçenayenjektabl(enjeksiyonlaverilen),implanteedilen(derinizinaltınayerleştirilen)

veya progestogen salgılayan birrahim-içidoğumkontrolönlemikullandıysanız

NUVARINGkullanmaya,birsonrakienjeksiyongünündeveyaimplantınyada

progestogen-salgılayanrahim-içidoğumkontrolönlemininçıkarıldığıgünbaşlayınız.

Ancakhalkakullanımınınilk7günündeilavebirdoğumkontrolyöntemi(prezervatifgibi)

kullanmayıihmaletmeyiniz.

Bebeksahibiolduktan sonra

Eğerhenüzbebeksahibiolmuşsanız,doktorunuzsizeNUVARINGkullanmaya

başlamadanönceilkperiyodunuzakadarbeklemenizisöyleyebilir.BazenNUVARING

kullanımınadahaerkenbaşlayabilirsiniz.Bukonudadoktorunuzsizeöneridebulunacaktır.

EğerbebeğiniziemziriyorsanızveNUVARINGkullanmakistiyorsanız,bunuönce

doktorunuzlatartışmalısınız.

12/18

Düşükyaptıktan veya çocukaldırdıktan sonra

Doktorunuzsizegerekenönerilerdebulunacaktır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

NUVARING’in18yaşaltındakiergenlerdeetkinliğivegüvenliliğiçalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardakullanımıuygun değildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğiolanhastalarileilgiliherhangibirçalışmayoktur.

EğerNUVARING’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Aşağıdakidurumlardaneyapmalısınız:

Halka kazara vajina dışına çıkarsa

NUVARINGkazaravajinadışınaçıkabilir–örneğin;eğeruygunyerleştirilmemişse,tampon

çıkarılırken,cinselilişkisırasında,kabızlıksırasındaveyaeğersizderahimsarkmasıvarsa.

Bu nedenlehalkanın vajinanızdadurup durmadığını, düzenliolarak kontroletmelisiniz.

Eğerhalkavajinadışında3saattendahakısasürekalmışsa,sizigebeliğekarşıkorumaya

devamedecektir.Halkayısoğuk-ılıksuda(sıcaksukullanmayınız)çalkalayabilirvetekrar

yerleştirebilirsiniz.Eğerhalkavajinadışında3saattendahauzunsürekalmışsa,sizigebeliğe

karşıkoruyamayabilir(bkz.“Halkageçiciolarakvajinadışınaçıkmışsa”).

Halka geçiciolarakvajina dışına çıkmışsa

NUVARINGvajinaiçerisindeyken,gebeliktenkorumakiçinvücudahormonlarıyavaşça

salıverir.Eğerhalkavajinadışında3saattendahauzunbirsürekalırsa,sizigebeliğekarşı

korumayabilir.Bunedenlehalkaher24saatlikbirzamandilimiiçerisindevajinadışında3

saatten dahauzun sürekalmamalıdır.

Eğerhalkavajinadışında3saattendahakısabirsürekalmışsa,sizigebeliğekarşı

korumayadevamedecektir.Bununiçinhalkayıengeç3saatiçindemümkünolanenkısa

zamandageriyerleştirmelisiniz.

Eğerhalka,birinciveikincihaftalariçerisindevajinadışında3saattendahauzunbirsüre

kalmışsayadabundanşüpheleniyorsanız,sizigebeliğekarşıkorumayabilir.Anımsar

anımsamazhalkayıgerivajinanızayerleştirinizveenaz7günboyuncaaralıksızolarak

yerindebırakınız.Eğerbu7güniçerisindecinselilişkidebulunursanız,prezervatif

kullanınız.Eğerbirincihaftanıniçerisindeysenizveson7güniçerisindecinselilişkide

bulunmuşsanızgebekalmışolabilirsiniz. Bu durumdadoktorunuzadanışınız.

Eğerhalkaüçüncühaftaiçerisindevajinadışında3saattendahauzunbirsürekalmışsa,ya

dabundanşüpheleniyorsanızsizigebeliğekarşıkorumayabilir.Buhalkayıatmalısınızve

aşağıdakiikiuygulamadan birinitercih etmelisiniz:

1.Hemenyenibirhalkayerleştiriniz

Buseçeneğitercihederseniz,sonraki3-haftalıkkullanmadönemibaşlayacaktır.

Periyodunuz(adetkanamanız)olmayabiliramaarakanamasıveyalekelenme

görülebilir.

13/18

2.Yenidenhalkayerleştirmeyiniz.Önceperiyodunuz(adetkanamanız)gerçekleşecek ti r

vebiröncekihalkanınatıldığıveyavajinadışınaçıktığıtarihiizleyenenfazla7gün

içerisindeyenibirhalkayerleştiriniz.

Buseçeneğiyalnızca,eğerNUVARING’iönceki7güniçerisindearalıksızolarak

kullanmışsanıztercihetmelisiniz.

Halkanızkoparsa

NUVARINGçoknadirolarakkopabilir.NUVARINGhalkanınkoptuğunufarkederseniz,

kopanhalkayıatınızvemümkünolanenkısazamandayenibirhalkailebaşlayınız.Sonraki7

günboyuncailavedoğumkontrolyöntemleri(örn.,prezervatif)kullanınız.Halkanın

koptuğunu fark etmedenöncecinselilişkiyegirdiyseniz, lütfen doktorunuzlagörüşünüz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNUVARINGkullandıysanız

NUVARING’tekihormonlarındozaşımınınciddizararlıetkilereyolaçtığıbildirilmemiştir.

Eğerkazarabirhalkadanfazlayerleştirmişseniz,kendinizihasta(midebulantısı)hissedebilir

yadakusabilirsinizyadavajinalkanamanızolabilir. Fazlaolan halkalarıçıkarınız.

NUVARING’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NUVARING’ikullanmayıunutursanız

Eğerhalkasızdöneminiz7gündendahauzunsürmüşse,bunuanımsaranımsamazhemenyeni

birhalkayerleştiriniz.Eğersonraki7günboyuncacinselilişkidebulunduysanız,ekdoğum

kontrolüyöntemleri(prezervatifgibi)kullanınız.Eğerhalkasızdönemdecinselilişki

kurduysanız,gebekalmışolmaolasılığınızvardır.Budurumdahemendoktorunuzadanışınız.

Halkasızdönemnekadaruzun sürmüşse, gebekalmışolmariskinizo kadaryüksektir.

Halkayıçıkarmayıunutmuşsanız

Eğerhalkaüçüncüvedördüncühaftaarasındayerindekalmışsa,sizigebeliğekarşı

korumayayinedevamedecektir.Birhaftalıkdüzenlihalkasızdöneminizigeçirinizve

sonundayenibirhalkayerleştiriniz.

Halkayerinde4haftadandahauzunsürekalmışsa,gebekalmaolasılığınızvardır.Yenibir

halkayerleştirmeden öncedoktorunuzadanışınız.

Birmenstruasyondöneminizgerçekleşmemişse

NUVARINGkullanmatalimatınıyerinegetirmişseniz

Eğerbirmenstruasyon(adet)döneminizgerçekleşmemişse,ancakNUVARINGkullanma

talimatınıyerinegetirmişvebaşkailaçlarkullanmamışsanız,gebeolmaolasılığınızçok

düşüktür.NUVARINGkullanmayaherzamankigibidevamediniz.Eğerikincikez

menstruasyondöneminizdegerçekleşmezse,gebeolabilirsiniz.Hemendoktorunuza

danışınız.DoktorunuzhamileolmadığınızıkontroledenekadarsonrakiNUVARING’e

başlamayınız.

NUVARINGkullanmatalimatınıyerinegetirmemişseniz

Birmenstruasyondöneminizgerçekleşmemişse,NUVARINGkullanmatalimatınıyerine

getirmemişsenizveilknormalhalkasızdönemdedebeklenenmenstruasyonkanamanız

gerçekleşmezse,gebeolabilirsiniz.YenibirNUVARINGhalkasınabaşlamadanönce

doktorunuzadanışınız.

14/18

Beklenmedikbirkanamaolursa

BazıkadınlardaNUVARINGkullanırken,menstruasyondönemleriarasındabeklenmedik

vajinalkanamagörülebilir.Hijyenikpedkullanmanızgerekebilir.Neolursaolsun,halkayı

vajinadabırakınızvenormalolarakhalkayıkullanmayadevamediniz.Düzensiz

kanamalarınızdevamederse, şiddetlenirseveyayeniden başlarsa, doktorunuzabildiriniz.

Menstruasyondöneminizinbirincigününüdeğiştirmekisterseniz

EğerNUVARINGkullanmatalimatınıyerinegetirirseniz,menstruasyondöneminizhalkasız

dönemdebaşlayacaktır.Eğerbubaşlamagününüdeğiştirmekisterseniz,halkasızdönemi

kısaltabilirsiniz(amaaslauzatamazsınız!).

Örneğin,eğerperiyodunuz(kanamanız)genellikleCumagünübaşlıyorsa,bunuertesiaydan

itibarenSalıgününe(3günöne)çekebilirsiniz.Yalnızcabirsonrakihalkayı3günönce

yerleştirmenizbunun içinyeterlidir.

Eğerhalkasızdöneminiziçok(örneğin3günyadadahaaz)kısaltırsanız,herzamanki

kanamanızgerçekleşmeyebilir.Birsonrakihalkayıkullanırkenarakanamasınaveya

lekelenmeye(damlalarveyakan lekeleri)tanık olabilirsiniz.

Nasıldevamedeceğinizden emin değilseniz, tavsiyealmakiçin doktorunuzla görüşünüz.

Menstrüeldöneminizingeciktirilmesiniisterseniz

Butavsiyeedilenbirrejimolmamaklabirlikte,menstrüelsiklusunuzungeciktirilmesi(geri

çekilmekanaması),halkalararasındakihalkasızdönemolmadan,mevcuthalkaçıkarıldıktan

hemensonrayenihalkayerleştirerekmümkündür.Yerleştirilenyenihalkayımaksimum3

haftayakadarbırakabilirsiniz.Yenihalkakullanırkenlekelenme(damlalalarvekanlekesi)

veyaarakanamasıgörülebilir.Periyodunuzunbaşlamasınıistediğinizzamanhalkayı

çıkarınız.Birhaftalıkdüzenlihalkasızdöneminizigeçirinizvesonundayenibirhalka

yerleştiriniz.

Menstrüelkanamayıgeciktirmeyekararvermedenöncedoktorunuzun tavsiyesinialmalısınız.

NUVARINGkullanmayıbırakmakisterseniz

NUVARINGkullanmayıistediğinizherhangibirzamandabırakabilirsiniz.

Gebekalmakistemiyorsanız,diğerdoğumkontrolyöntemlerihakkındadoktorunuza

danışınız.

EğerNUVARINGkullanmayıgebekalmakamacıylabırakmakistiyorsanız,gebekalmadan

öncedoğalperiyodunuzgerçekleşenekadarbeklemelisiniz.Böylebiruygulama,bebeğinizin

doğumtarihinin hesaplanmasınayardımedecektir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NUVARING ’ iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Özellikleciddiveyasürekliolacakşekildeherhangibiryanetkiolursaveya

sağlığınızdaNUVARING’leilgiliherhangibirdeğişiklikolduğunuzdüşünürseniz,lütfen

doktorunuzlakonuşunuz.

15/18

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az,fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birindeazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Toplardamalardaveyaatardamarlardakanpıhtısı(venöztromboembolizm,VTEveya

arteriyeltromboembolizm,ATE)riskindekiartış,kombinehormonalkontraseptifkullanan

tümkadınlardamevcuttur.Kombinehormonalkontraseptifkullanımıylailgilifarklırisklere

dairdetaylıbilgiiçin,bkz.bölüm2,“NUVARING’ikullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler”.

NUVARING’iniçerdiğimaddelerdenbirinealerjinizvarsa(aşırıduyarlılık)aşağıdaki

semptomlarıyaşayabilirsiniz(sıklıkbilinmiyor):Anjiyoödem[yüzde,dildeve/veyaboğazda

şişlikve/veyayutmazorluğu]yadaürtikerilebirlikteyutmazorluğu(ciddialerjik

reaksiyonlar).BöylebirdurumdaNUVARING’içıkarınızvederhaldoktorunuzabaşvurunuz.

NUVARINGkullananlaraşağıdakiyanetkileribildirmiştir:

Yaygın

karın ağrısı, hastahissetme(bulantı)

vajinadamantarenfeksiyonları(‘pamukçuk’gibi);halkanedeniylevajinadarahatsızlık

hissedilmesi;genital(cinselorganlarda)kaşıntı, vajinadan akıntı

başağrısıveyamigren;depresifduygudurum;cinseldürtü azalması

memeağrısı;pelvisağrısı(karnınaltbölümündekiağrı);ağrılımenstruasyon(adet)

dönemleri

akne

kiloalımı

halkanın dışarıyaçıkması

Yaygınolmayan

bulanık görme, başdönmesi

karındaşişlik;kusma, ishalveyakabızlık

yorgunlukhissi,huzursuzlukveyasinirli olmahali;duygudurumdeğişiklikleri,

duygudurumdalgalanmaları

vücuttaaşırımiktardasututulması(ödem)

mesaneveyaidraryoluenfeksiyonu

idraryaparken zorluk çekilmesiveyaağrı,idraryapmaisteği:sık idraraçıkılması

cinselilişkisırasındasorunlar;ağrılıcinselilişki,kanamaveyahalkanıneştarafından

hissedilmesi

kan basıncınınyükselmesi

iştahartışı

sırtağrısı;kasspazmları;bacaklardaveyakollardaağrı

cildin dahaazduyarlıolması

memelerinacımasıveyabüyümesi,fibrokistikmemehastalığı(şişmişveyaağrılıolabilen

memekistleri)

16/18

serviks(rahimağzı)iltihabı;serviks(rahimağzı)polipleri(servikstebüyümeler);serviks

kenarının dışadoğru dönmesi(ektropiyon)

adetdönemideğişiklikleri(örn;kanamalarınşiddetliolması,uzunsürmesi,düzensiz

olmasıyadatamamendurması);

pelviste(leğenkemiğibölgesinde)rahatsızlıkhissetmek;pre-menstruel(adet-öncesi)

sendrom;rahimspazmı

vajinaenfeksiyonu(mantarveyabakteriyel);vajinaveyavulvada(kadındışgenital

organında)yanmahissi, koku, ağrı, rahatsızlık veyakuruluk

saçların dökülmesi, egzema, kaşıntı, deridöküntüsü veyasıcak basması

halkanın kopması

Seyrek

toplardamarveyaatardamarlardazararlıkan pıhtıları, örneğin:

bacak veyaayakta(DVT)

akciğerde(AE)

kalp krizi

inme

geçiciiskemik atak (GİA)olarak bilinen mini-felçveyageçiciinmebenzeribulgular

karaciğer, karın/barsak, böbrek veyagözdekan pıhtıları

Kan pıhtısıoluşmaihtimali, riskiartıran diğerdurumlardan herhangibirinesahipsenizdaha

yüksekolabilir(kanpıhtısıriskiniartırandurumlarvekanpıhtısıbulguarıylailgilibilgi

için bkz. Bölüm2).

göğüsteakıntı

Bilinmiyor

kloazma(özellikleyüzdeolmak üzerederidesarı-kahverengilekelenmeler)

eşin penisindetahriş(iritasyon, döküntü, kaşıntıgibi).

Kombinehormonalkontraseptifkullanankadınlardamemekanserivekaraciğertümörürapor

edilmiştir.Dahafazlabilgiiçinbkz.Bölüm2.“NUVARING’ikullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler”,Kanser.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyayeralmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundadoktorunuz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NUVARING’insaklanması

NUVARING’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

HastayasatılmadanönceNUVARINGorijinalkutusunda,2-8°C’desaklanmalıdır.Satın

aldıktan sonrabu ürünü orijinalkutusunda30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

17/18

BirçocuğunNUVARING’tekihormonlaramaruzkaldığınıanlarsanız,önerilerinialmak

üzeredoktorunuzabaşvurunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Satınalmanızüzerinden4aygeçtiyseNUVARING’ikullanmayınız.Satınalınmatarihi,

kutuyavesaşeüzerineeczacınıztarafından yazılacaktır.

Karton kutu üzerindebelirtilen son kullanma tarihinden sonra NUVARING’ikullanmayınız.

EğerhalkalardarenkdeğişikliğiveyaherhangibirbozulmafarkedersenizNUVARING’i

kullanmayınız.

Kullanılmışhalkayı,tercihentekrarkapatılabilenfolyosaşesiiçerisinde,normalevatıklarıyla

birlikteatınız.NUVARING’ituvaleteatmayınız.Diğerilaçlardaolduğugibi,kullanılmamış

veyasonkullanmatarihigeçmişürünleriatıksularlaveyaevatıklarıylaatmayınız.İhtiyacınız

olmayankullanılmamışhalkalarınasılatacağınızlailgilieczacınızadanışınız.Buönlemler

çevrenin korunmasınakatkıdabulunacaktır.

RuhsatSahibi:

MerckSharpDohmeİlaçlarıLtd.Şti.

Levent–İSTANBUL

Üretimyeri:

N.V.ORGANON

POBox20, 5340 BHOss, Hollanda

Bu kullanma talimatı .../../... tarihindeonaylanmıştır.

18/18

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.