NUTRIFLEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NUTRIFLEX LIPID SPECIAL 1875 ML INFUZYONLUK EMULSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NUTRIFLEX LIPID SPECIAL 1875 ML INFUZYONLUK EMULSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699736690450
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NUTRİFLEX LİPİD SPECİAL

infüzyonlukemülsiyon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:

Sol, üst odadan

(glukozçözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml

Glukozmonohidrat

anhidr glukozaeşdeğer 158.4 g

144.0 g 198.0 g

180.0 g 297.0 g

270.0 g

Sodyum dihidrojen fosfatdihidrat 2.496 g 3.120 g 4.680 g

Çinko asetat dihidrat

7.02 mg 8.78 mg 13.17 mg

Sağ, üst odadan

(yağemülsiyonu) 1000 ml 1250 ml 1875 ml

Soyayağı,rafine 20.0 g 25.0 g 37.5 g

Orta-zincirli trigliseridler 20.0 g 25.0 g 37.5 g

Alt odadan

(amino asit çözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml

İzolösin 3.28 g 4.11 g 6.16 g

Lösin

4.38 g 5.48 g 8.22 g

Lizin hidroklorür

lizine eşdeğer 3.98 g

3.18 g 4.98 g

3.98 g 7.46 g

5.96 g

Metiyonin 2.74 g 3.42 g 5.13 g

Fenilalanin 4.92 g 6.15 g 9.22 g

Treonin 2.54 g 3.18 g 4.76 g

Triptofan 0.80 g 1.00 g 1.50 g

Valin 3.60 g 4.51 g 6.76 g

Arjinin 3.78 g 4.73 g 7.09 g

Histidin hidroklorürmonohidrat

histidineeşdeğer 2.37 g

1.75 g 2.96 g

2.19 g 4.44 g

3.29 g

Alanin 6.79 g 8.49 g 12.73g

Aspartik asit 2.10 g 2.63 g 3.94 g

Glutamik asit 4.91 g 6.14 g 9.20 g

Glisin 2.31 g 2.89 g 4.33 g

Prolin 4.76 g 5.95 g 8.93 g

Serin 4.20 g 5.25 g 7.88 g

Sodyum hidroksit 1.171 g 1.464 g 2.196 g

Sodyum klorür 0.378 g 0.473 g 0.710 g

Sodyum asetattrihidrat 0.250 g 0.313 g 0.470 g

Potasyum asetat 3.689 g 4.611 g 6.917 g

Magnezyum asetat tetrahidrat 0.910 g 1.137 g 1.706 g

Kalsiyum klorürdihidrat 0.623 g 0.779 g 1.168 g

Elektrolitler 1000 ml 1250 ml 1875 ml

Sodyum 53.6mmol 67 mmol 100.5 mmol

Potasyum 37.6mmol 47 mmol 70.5 mmol

Magnezyum 4.2mmol 5.3 mmol 7.95 mmol

Kalsiyum 4.2mmol 5.3 mmol 7.95 mmol

Çinko 0.03mmol 0.04 mmol 0.06 mmol

Klor 48mmol 60 mmol 90 mmol

Asetat 48mmol 60 mmol 90 mmol

Fosfat 16mmol 20 mmol 30 mmol

Amino asitiçeriği 56.0 g 70.1 g 105.1 g

Azot içeriği 8 g 10 g 15 g

Karbohidrat içeriği

144 g 180 g 270 g

Lipid içeriği

40 g 50 g 75 g

Lipid formundakienerji 1590 kJ

(380kcal) 1990 kJ

(475kcal) 2985 kJ

(715kcal)

Karbohidrat formundakienerji 2415 kJ

(575kcal) 3015 kJ

(720kcal) 4520 kJ

(1080kcal)

Amino asitformundaki enerji 940 kJ

(225kcal) 1170 kJ

(280kcal) 1755 kJ

(420kcal)

Protein dışı enerji

4005 kJ

(955kcal) 5005 kJ

(1195kcal) 7510 kJ

(1795kcal)

Toplam enerji 4945 kJ

(1180kcal) 6175 kJ

(1475kcal) 9265 kJ

(2215kcal)

Ozmolalite 2115

mOsm/kg 2115

mOsm/kg 2115m

Osm/kg

Teorik ozmolarite 1545

mOsm/l 1545

mOsm/l 1545

mOsm/l

pH 5.0–6.0 5.0–6.0 5.0–6.0

Yardımcımaddeler:

Sitrik asitmonohidrat,yumurtalesitini, gliserol, sodyum oleat veenjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen, doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALnedir veneiçinkullanılır?

2. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALnedir veneiçinkullanılır?

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALvücudungelişmesiveyaiyileşmesiiçingerekliolanamino

asit,elektrolitveyağasitleriolarakadlandırılanmaddeleriveayrıcakarbohidratveyağ

şeklindekalori içerir.

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL,normalbeslenmenizinmümkünolmadığıdurumlarda

verilir.Örneğinameliyatsonrası,kazalarveyayanıklardansonrayadamidevebağırsaktan

gıdaemiliminin gerçekleşemediği durumlarda.

NUTRİFLEX

LİPİD SPECİAL:

-1250 ml(500 mlaminoasitçözeltisi+250 mlyağemülsiyonu +500 mlglukozçözeltisi)

-1875ml(750mlamino asitçözeltisi+375mlyağemülsiyonu+750mlglukozçözeltisi)

içerenesnekçoklu bölmelitorbalardatemin edilmektedir.

Glukozveaminoasitçözeltileriberrakverenksizveyasamanrengindedir.Yağemülsiyonu

süt-beyazdır.Çoklubölmelitorbakoruyucutorbaiçerisindebulunur.Torbailekoruyucu

torbaarasınaoksijenabsorbanıyerleştirilmiştir.Aradakiseam’inaçılmasıileüsttekiiki

bölmealtbölmeilebağlanılabilir.

Çeşitliambalaj büyüklükleri 5 torbaiçeren kartonlardasunulmaktadır.

Ambalaj büyüklükleri: 5 x1250 mlve5x1875 ml.

Tüm ambalaj boyutları piyasadabulunmayabilir.

2. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Yumurta,yerfıstığıveyasoyafasulyesiveyabuilacıniçerdiğidiğermaddelerden

(etkin veyardımcı maddeleraltında listelenmiş) herhangi birinekarşı alerjik iseniz.

Bu ilaçyeni doğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Ayrıca,aşağıdakişikayetlerdenbirisizdevarsa,NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı

kullanmayınız:

kollapsveyaşokdurumundaikengelişebilenhayatitehlikesiolandolaşım

problemleri

kalp krizi veyafelç

şiddetli bozulmuş kan pıhtılaşma fonksiyonu (kanama riski)

kan pıhtıları veyayağnedeniyle damarların tıkanması (emboli)

şiddetli karaciğeryetmezliği

safraakışının bozulduğu durumlar(intrahepatik kolestaz)

diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrekyetmezliği

vücudunuzun tuzbileşiminin bozuklukları

vücudunuzdasıvıeksikliği veyaaşırı subirikmesi

akciğerinizdesıvı(pulmoner ödem)

şiddetli kalpyetmezliği

-kandalipid (yağ)fazlası

-doğuştanamino asitmetabolizma bozuklukları

-kontroledilebilmesiiçinsaatte6ünitedenfazlainsülineihtiyaçduyananormal

yüksekkanşekeri seviyesi

-ameliyatlar veyayaralanmalardan sonragelişebilen metabolizma anomalileri

-sebebi bilinmeyen koma

-dokulardayetersizoksijen temini

-kandaanormalyüksek asitseviyesigibi, belirli metabolik bozukluklar.

NUTRİFLEX ® LİPİD SPECİAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kalp, karaciğer veyaböbrek probleminizvarsa,

Eğerdiyabet,anormalkanyağıdeğerlerivevücudunuzunsıvıvetuzbileşiminde

bozuklukgibibelirlimetabolizmabozukluklarınızvarsa,lütfendoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Builacıkullanırkenalerjikreaksiyonların(ateş,titreme,kızarıklık,veyanefesdarlığıgibi)

erken belirtilerinin tayinedilebilmesi içinyakından izleneceksiniz.

Vücudunuzunuygulananbesinmaddelerinidoğrubirşekildeişlediğindeneminolmakiçin

kan örneklerinin çeşitlianalizleri gibi, ilavetakipvetestleruygulanacaktır.

Sağlıkpersoneli,vücudunuzunsıvıveelektrolitgereksinimlerinizinkarşılandığındanemin

olmakiçingerekliönlemlerialacaktır.Gereksinimlerinizitamolarakkarşılamakiçin,

NUTRİFLEX ®

LİPİD SPECİAL’ailaveolarak sizebaşka besin maddeleriverilebilir.

Çocuklar

Bu ilaçyenidoğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

NUTRİFLEX ®

LİPİD SPECİAL’ın yiyecekveiçecekilekullanılması

NUTRİFLEX ®

LİPİD SPECİAL’ınyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanızveyahamileliği planlıyorsanızbu ilacı

kullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.Builaçsizesadecedoktorunuziyileşmeniziçin

mutlakagerekliolduğunudüşünürse,verilecektir.NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ıngebe

kadınlardakullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Damardan beslenenannelerdeemzirmetavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL,normaldehastanedeveyaklinikteyatanhastaya

verilmektedir.Bunedenle,budurumdakihastanınaraçvemakinekullanmasımümkün

değildir.

Buürününkullanımıileilgilibaşkasorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler:

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALhemetkinmaddehemyardımcımaddeolaraksodyum

içermektedir.Toplamsodyummiktarıbireyseldozajagöredeğişmektedir.Butıbbiürünher

1250ml’likdozunda67mmolveher1875ml’lıkdozunda100.5mmolsodyumihtivaeder.

Bu durum, kontrollü sodyum diyetindeolan hastalariçin gözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

NUTRİFLEX ® LİPİDSPECİALbaşkailaçlarlaetkileşebilir.Builaçlardanherhangibirini

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzahaber veriniz:

İnsülin

Heparin

Warfarinveyadiğerkumarintürevlerigibiistenmeyenkanpıhtılaşmasını

önleyenilaçlar

İdrarakışını fazlalaştıranilaçlar(diüretikler)

Yüksek kan basıncı tedavisindekullanılan ilaçlar(ACE-inhibitörleri)

Yüksekkanbasıncıveyakalpproblemlerinitedavietmekiçinkullanılanilaçlar

(anjiotensinII-reseptörantagonistler)

Siklosporin ve takrolimus gibiorgan naklindekullanılan ilaçlar

Yangı tedavisindekullanılan ilaçlar(Kortikosteroidler)

Sıvıdengenizietkileyenhormonpreparatları(adrenokortikotropikhormonveya

ACTH)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Nekadarilacaihtiyacınızolduğunavetedavininnekadarsüreceğinedoktorunuzkarar

verecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Bu ilaçintravenözdamlaile,yani, küçük bir tüpyoluyla doğrudan damar içine uygulanır.Bu

ilaçsizesadecebüyük(santral) venlerden biri üzerinden uygulanacaktır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilaçyeni doğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Genel olarak, dozlardiğeryetişkinler için tavsiyeedilenlerdenfarklı değildir, ancak, kalp

veyaböbrekyetmezliğigibifarklı hastalıklarmevcut ise, dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerveyaböbrekbozukluğunuzvarsa, dozihtiyacınızagöreözel olarak ayarlanır.

EğerNUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaNUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALkullandıysanız:

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir

doktor veyaeczacı ilekonuşunuz.

Eğer bu ilaçtançok fazlaaldıysanız, “fazlayüklemesendromu”olarak adlandırılan sendrom

veaşağıdaki belirtilerdenrahatsızolabilirsiniz:

Sıvıfazlalığı ve elektrolit bozuklukları

Akciğerinizdesu (pulmonerödem)

İdrar ileamino asitkayıpları ve amino asitdengesinin bozulması

Kusma, midebulantısı

Titreme

Yüksek kan şekeri seviyesi

İdrardaglukoz

Sıvıeksikliği

Normalden çok dahakonsantrekan (hiperozmolalite)

Aşırıyüksekkan şekeri seviyesinebağlıbilinç kaybı veyabilinç bulanıklığı

Sarılık (ikterus)varlığındaveyayokluğundakaraciğer büyümesi (hepatomegali)

Dalak büyümesi (splenomegali)

İçorganlardayağ birikimi

Anormal karaciğerfonksiyonu testideğerleri

Kırmızı kan hücreleri sayısının azalması (anemi)

Beyazkan hücreleri sayısının azalması (lökopeni)

Trombositsayısının azalması (trombositopeni)

Oluşumu tamamlamamışkırmızı kan hücreleri sayısının artışı (retikülositoz)

Kan hücrelerininyıkımı(hemoliz)

Kanama veyakanama eğilimi

Kan pıhtılaşma bozuklukları (kanamazamanı, pıhtılaşma zamanı, protrombin

zamanı vs. değişikliklerinden görülebileceği gibi)

Ateş

Kandakiyüksekyağ seviyeleri

Bilinç kaybı

Bu semptomlardan herhangi birigelişirse, infüzyon derhal durdurulmalıdır.

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı kullanmayı unutursanız

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALdoktortarafındanveyadoktorkontrolüaltında

uygulandığından dozatlama olasılığıyoktur.

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavisadecedoktorkontrolüaltındasonlandırılacağından,istenmeyenetkilerinoluşması

beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALiçeriğinde bulunan maddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa, NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ıkullanmayı durdurunve

DERHAL doktorunuzabildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Alerjik reaksiyonlar, örneğin deri reaksiyonları, nefesin çabuk kesilmesi, dudaklarda,

ağızdaveboğazdaşişme, nefes almadazorluk.

Diğeryanetkileraşağıdakileri içerir:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir):

hasta hissetme, kusma, iştah kaybı

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Kanınızın pıhtılaşmameyilindeartış

cilttemavimsi renk

nefesin çabuk kesilmesi

başağrısı

yüzveboyundakızarma(flushing)

cildin kızarması (eritem)

terleme

titreme

üşümehissi

yüksekvücut sıcaklığı

uyuşukluk

göğüs, sırt, kemik veyabelağrısı

kan basıncındadüşmeveyaartış

Çok seyrek (10000 hastanın birinden azgörülebilir):

kandaanormalyüksekyağveyaşeker seviyeleri

kanınızdaasidik maddelerinyüksekseviyedeolması

Çokfazlayağyağyüklemesisendromu’nasebepolabilir.Dahafazlabilgiiçinlütfen

“KullanmanızgerekendendahafazlaNUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALkullandıysanız”

başlığıaltındakibölüm3’ebakınız.Uygulamadurdurulduğundasemptomlargenellikle

kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. NUTRİFLEX ® LİPİDSPECİAL’ınsaklanması

NUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Işıktan korumak için torbayı dış ambalajındasaklayınız.

Dondurmayınız. Eğeryanlışlıkla donarsa, torbayıatınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

EtiketüzerindekisonkullanmatarihindensonraNUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİAL’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

B.Braun Medikal DışTicaret A.Ş.

SefaköyTevfikBeyMah. 20 TemmuzCad. No: 40, A Blok, Kat:3-4,

Küçükçekmece,İstanbul

Üretici:

B. Braun Melsungen AG/Almanya

Bu kullanma talimatı12/08/2014tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

İÇİNDİR

NUTRİFLEX ® LİPİDSPECİALtekkullanımlıkambalajlardadır.Kullandıktansonra

kullanılmayan kısım ve ambalaj atılmalıdır.

Kısmen kullanılmış ambalajlarıyenidenkullanmayınız.

Sadecehasargörmemiş,aminoasitveglukozçözeltileriberrakverenksizdensaman-rengine

doğruolançözeltilerikullanınız.Lipidemülsiyonununbulunduğubölmederenktebozulma

veyafazayrışması varsa(yağ damlacıkları)ürünükullanmayınız.

Eğer filtrekullanılıyorsa,lipid-geçirgen olmalıdır.

Emülsiyon karışımının hazırlanması:

Torbayı koruyucu torbasından çıkarınızveaşağıdaki talimatlarauyunuz:

 torbayı sert, düzbiryüzeyekoyunuz

 üstsolodayabastırarakglukozveaminoasitlerinkarışmasınısağlayınız,dahasonraüst

sağodayabastırarakyağemülsiyonunu ilaveediniz

 torbanın içeriğiniiyicekarıştırınız.

İnfüzyon için hazırlanması:

 torbayı katlayınızveortadaki halkadan tutarak infüzyon standına asınız

 infüzyonportununkoruyucukapağınıçıkartınızvenormalteknikkullanarak

infüzyonu uygulayınız.

Karışımsüt-beyazhomojen su içindeyağemülsiyonudur.

İnfüzyonabaşlamadan önceemülsiyonun her zaman odasıcaklığına ısıtılması gerekir.

Koruyucu ambalajıçıkardıktan vetorbanın içindekileri karıştırdıktan sonraki rafömrü:

İçindekilerin karıştırılmasından sonrakimyasal vefiziksel kullanım stabilitesi 2-8˚Carasında

7 gün için veilaveten 25˚C’de48 saat içingösterilmiştir.

Geçimliaditiflerin eklenmesinden sonraki rafömrü:

Mikrobiyolojikaçıdanürünaditiflerinilavesindensonrahemenkullanılmalıdır.Eğer

aditiflerinilavesindensonrahemenkullanılmazsakullanımöncesivekullanım-sırasındaki

depolamasüreleri vekoşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

Emülsiyonambalajıaçıldıktan sonrahemen kullanılmalıdır.

EmülsiyonunstabilitesininuygunluğunugarantilemekmümkünolmadığıiçinNUTRİFLEX ®

LİPİDSPECİALtestetmedenfarmasötikleriçintaşıyıcıçözeltisiolarakkullanılmamalıdır

veyadiğerinfüzyonçözeltileriilekarıştırılmamalıdır.Çeşitliaditifler(örn.elektrolitler,eser

elementler,vitaminler)içinkompatibiliteverileriveböylekarışımlarınilgilirafömrüistek

üzereüretici tarafından temin edilebilir.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

5-7-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

The main aim of the guideline is to outline the information which should be included for the adjuvant in the marketing authorisation application (MAA) of an immunological veterinary medicinal product (IVMP). This guideline replaces the ‘Note for Guidance on the use of adjuvanted veterinary vaccines’. The guideline discusses the important aspects to consider for the adjuvant in an IVMP and provides guidance on the information on the adjuvant which should be included in Parts 2, 3 and 4 of the MAA. The d...

Europe - EMA - European Medicines Agency